Obiekt

Tytuł: Znaczenie lokalnych zasobów kulturowych w zagospodarowaniu turystycznym przestrzeni wiejskiej Kotliny Kolskiej =The significance of local cultural resources for the development of tourism infrastructure in the Koło Basin rural area

Twórca:

Gorączko, Marcin ; Cichowska, Jolanta

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 45

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Tworzenie infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich Kotliny Kolskiej nie wykroczyło jeszcze poza fazę inicjalną, o czym świadczyć może słabo rozwinięta w regionie baza noclegowa. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu jest mała atrakcyjność krajobrazowa obszaru. Szans na aktywizację turystyki wiejskiej należy więc upatrywać raczej w wykorzystaniu potencjału miejscowych zasobów kulturowych, które jak wynika z przeprowadzonej dotychczas waloryzacji kulturowo-turystycznej, są w analizowanym regionie i jego otoczeniu dość znaczne. Kotlina Kolska cechuje się niezbyt korzystnymi warunkami naturalnymi do prowadzenia wielkotowarowej i wielkoobszarowej produkcji rolnej, ale dzięki temu przetrwał tutaj zgodny z oczekiwaniami przeciętnego turysty tradycyjny krajobraz kulturowy polskiej wsi. Przykładem jest dobrze zachowana tradycyjna zabudowa wiejska wznoszona z miejscowego kamienia wapiennego, co jest ewenementem na skalę nizinnej części kraju. A jednak właściciele występujących tu obiektów turystyki wiejskiej w swoich ofertach rzadko nawiązują do specyfiki lokalnych zasobów kulturowych, akcentując atrakcje raczej pospolite, głównie przyrodnicze, którym nadają wyższą rangę niż ma to miejsce w rzeczywistości.

Bibliografia:

1. Bank Danych Lokalnych (BDL), 2016, GUS, Warszawa. ; 2. Bański J., 2004, Możliwość rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach Wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, s. 9–22. ; 3. Bański J. (red.), 2010, Atlas Rolnictwa Polski, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 4. Bański J. (red.), 2016, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 5. Bednarek-Szczepańska M., Bański J. 2014, Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 243–260. ; 6. Bański J., Bednarek-Szczepańska M. 2016, The influence of landscape capital differentiation on the offer of agro-tourist facilities in Poland, [w:] Meeting Challenges for Rural Tourism through CoCreation of Sustainable Tourist Experiences, Cambridge Scholars Publishing, s. 223–241. ; 7. Bartkowski T., 1986, Zastosowanie geografii fizycznej, PWN, Warszawa. ; 8. Cabaj W., Kruczek Z. 2007, Podstawy geografii turystycznej, Proksenia, Kraków. ; 9. Cichowska J., 2011, Znaczenie walorów przyrodniczych w rozwoju agroturystyki, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 10, PAN Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, s. 173–186. ; 10. Cichowska J., 2014, Analiza odległości gospodarstw agroturystycznych od miejsc istotnych dla turystów w województwie kujawsko-pomorskim, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, IV/2, PAN Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, s. 1255–1270 . ; 11. Cynarski W.J., Słopecki J., 2011, Treści turystyki kulturowej w obszarze badań agroturystyki i turystyki wiejskiej w świetle polskiej literatury przedmiotu, Turystyka Kulturowa, 10, s. 25–34. ; 12. Dmochowska-Dudek K., Tobiasz-Lis P., Wójcik M., 2015, Funkcja turystyczna obszarów wiejskich woj. łódzkiego – uwarunkowania strukturalne i planistyczne, Studia KPZK PAN, 162, s. 199–216. ; 13. Duda-Seifert M. 2015, Kryteria oceny atrakcyjności turystycznej obiektów architektury w świetle literatury, Turystyka Kulturowa, 4, s. 74–87. ; 14. Durydiwka M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. ; 15. Główczyńska A., 2009, Waloryzacja turystyczno-kulturowa Miasta Koło i powiatu kolskiego, Turystyka Kulturowa, 1, s. 35–42. ; 16. Gorączko M., Gorączko A., 2012, W kopalni soli w Kłodawie, Format UTP, 3 (62)/4 (64), s. 68–69. ; 17. Gorączko M., Gorączko A., 2013, Cechy regionalne w budownictwie na terenie gminy Uniejów, Biuletyn Uniejowski., 2, s. 53–65. ; 18. Gorączko M., Gorączko A., 2015, Vernacular architecture and traditional rural landscape in new socio-economic realities – a case study from Central Poland, [w:] D.Szymańska, J.Biegańska (red), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 30, s. 43–57. ; 19. Gorączko M., Gorączko A., 2016, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Łęczycy i powiatu łęczyckiego, Turystyka Kulturowa, 5, s. 165–181. ; 20. Gorączko M., Gorączko A., 2016, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu poddębickiego, Turystyka Kulturowa, 6, s. 125–145. ; 21. Gorączko M., Gorączko A. 2016, Potencjalne znaczenie tradycyjnego budownictwa wiejskiego w rozwoju gminy Uniejów, [w:] K.Heffner, B.Klemens (red), Obszary wiejskie – wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, Studia KPZK PAN, 167, s. 156–171. ; 22. Gorączko M., Sobczak-Piąstka J. 2016, Rewitalizacja mostu Baileya na rzece Ner w miejscowości Sobótka, Materiały Budowlane, 12, s. 82–83. ; 23. Gorączko M., Gorączko A., 2017, Stan zachowania dworku Marii Konopnickiej w Gusinie w kontekście jego ewentualnej rewitalizacji, Biuletyn Uniejowski, UŁ, Łódź-Uniejów (w druku). ; 24. Gorczyczewska E., Smętkiewicz K., 2013, Budowa i promocja marki miejsca na przykładzie uzdrowiska termalnego Uniejów, Studia Ekonomiczne, 144, s. 395–408. ; 25. Janeczko E., Anderwald D., 2011, Birdwatching jako nowa forma turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych w Polsce, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 13, 2 (27), s. 307–314. ; 26. Kałamucki K., 2003, Walory przyrodnicze czynnikiem stymulującym rozwój turystyki w województwie podkarpackim, [w:] R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, s. 285–286. ; 27. Kałowska J., Poczta-Wajda A., 2008, Walory naturalnego środowiska jako determinant rozwoju turystyki wiejskiej w Wielkopolsce, Wieś i Rolnictwo, 139, s. 115–128. ; 28. Kowalczyk A. 2001, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa. ; 29. Kowalczyk A., Derek M. 2010, Zagospodarowanie turystyczne, PWN, Warszawa. ; 30. Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa. ; 31. Kordowska M., Kulczyk S., 2014, Stan i perspektywy rozwoju turystyki ornitologicznej w Polsce, Turyzm, 24/2, s.17–24. ; 32. Kozak M. W., 2006, Konkurencyjność turystyczna polskich regionów, Studia Regionalne i Lokalne, 3 (25), s. 49–65. ; 33. Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Monografia, 10, Proksenia, Kraków. ; 34. Lityński M., 2007, Program rozwoju turystyki kajakowej na rzece Warcie, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań. ; 35. Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Kultour, Poznań. ; 36. Nowacki M. 2007, Metody i kierunki badań atrakcji turystycznych, Problemy Turystyki, 1–4, Warszawa, s. 59–72. ; 37. Orlikowski D., Szwed L., 2011, Zagospodarowanie terenów pogórniczych KWB "Adamów" SA w Turku – krajobraz przed rozpoczęciem działalności górniczej i po jej zakończeniu, Górnictwo i Geoinżynieria, 35, 3, s. 225–240. ; 38. Piotrowski J.P., Idziak W., 2004, Kultura bogactwem turystyki wiejskiej, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa. ; 39. Poczta J. 2013, Wiejska turystyka kulturowa zgodna z paradygmatem zrównoważonego rozwoju, Turystyka Kulturowa, 4, s. 21–35. ; 40. Przezbórska-Skobiej L., 2014, Atrakcyjność turystyczna obszarów wiejskich a rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki, [w:] A. Niezgoda, G. Gołembski (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Strategie, marketing, programowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 118–131. ; 41. Przybyszewska-Gudelis R., Grabiszewski M.A., Iwicki S., 1979, Problematyka waloryzacji i zagospodarowania turystycznych miejscowości krajoznawczych w Polsce, IT, Warszawa. ; 42. Sołoma L., 2002, Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UWM, Olsztyn, s. 126–127. ; 43. Stefańska J., 2010, Waloryzacja turystyczno-kulturowa powiatu tureckiego, Turystyka Kulturowa, 12, s. 38–43. ; 44. Stos D., Janusz T., 1986, Województwo konińskie. Monografia regionalna. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, Uniwersytet Łódzki, Urząd Wojewódzki w Koninie, Łódź-Konin. ; 45. Suliborski A., Kulawiak A., 2016, Niewykorzystany potencjał kultu religijnego miejscowości wiejskiej. Przykład Świnic Warckich w województwie łódzkim, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s.109–124. ; 46. Ziernicka-Wojtaszek A., Zawora T., 2011, Wybrane metody oceny atrakcyjności agroturystycznej terenów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, s. 235–245.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

45

Strona pocz.:

59

Strona końc.:

83

Format:

Rozmiar pliku 4,9 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63449 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.45.4

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji