Obiekt

Tytuł: Zasoby lokalne w planowaniu przestrzennym centrum wsi – studium przypadku Rokietnicy = Local resources in spatial planning – case study of Rokietnica

Twórca:

Wojtyra, Bartosz

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 45

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

Celem pracy jest wskazanie znaczenia ziemi jako zasobu lokalnego w rozwoju wsi, zwłaszcza w kontekście zarządzania nią i prowadzonej polityki przestrzennej. Poprzez identyfikację i charakterystykę uwarunkowań oraz samego przebiegu procesu planowania przestrzennego nowego centrum miejscowości Rokietnica, będącej ośrodkiem administracyjnym gminy wiejskiej w powiecie poznańskim, przedstawiono złożoność i wagę strategicznego podejścia do zarządzania przestrzenią na obszarze wiejskim w strefie podmiejskiej. Dzięki przeprowadzonej analizie procesu kształtowania nowej przestrzeni centrum wsi przedstawiono cele wdrożenia, a także czynniki sprzyjające oraz bariery napotykane podczas realizacji projektu. Jednocześnie w pracy wskazano dobre praktyki w zarządzaniu zasobami lokalnymi i polityce przestrzennej gminy wiejskiej. Do podjęcia badań w oparciu o casus Rokietnicy skłoniło charakterystyczne położenie gminy i w związku z tym zmiana charakteru analizowanej wsi oraz świadome i kompleksowe podejście do planowania przestrzennego przez władze samorządowe. Warta odnotowania jest rozbudowana współpraca na linii: mieszkańcy – władze lokalne – przedstawiciele środowiska naukowego – urbaniści/architekci, która pojawiła się podczas opracowywania koncepcji zagospodarowania przestrzeni, a także zastosowanie innowacyjnych technik konsultacji społecznych, prezentacji założeń projektowych oraz skala przedsięwzięcia i uwarunkowania procesu.

Bibliografia:

1. Bański J., 2008, Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 29–44.
2. Bański J., 2016, Identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej – przykład regionu lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 7–19.
3. Barełkowski R., 2010, Suburbia as a battlefield between society, environment and planning strategies, The Sustainable City VI, WIT Transactions on Ecology and the Environment, 129, WIT Press, Southampton, s. 371–382.
4. Czarnecki A., 2005, Obszary wiejskie, urbanizacja wsi, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo wielofunkcyjne – przegląd pojęć, [w:] A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społecno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 233–254.
5. Czernik L., Zimnicka A., 2007, Vademecum wsi podmiejskiej. Jakość zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo Hogben, Szczecin.
6. Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
7. Falkowski J., 2009, Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w strefach podmiejskich obszarów metropolitalnych Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 18, s. 49–70.
8. Heffner K., 2015, Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 2 (167), s. 83–101.
9. Kacprzak E., Staszewska S., 2008, Rozwój obszarów mieszkaniowych w strefie podmiejskiej miasta Poznania, [w:] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 127–144.
10. Kłodziński M., 1996, Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
11. Kołodziejczak A., 2008, Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego strefy podmiejskiej Poznania, Studia Obszarów Wiejskich, 13, s. 49–58.
12. Kołodziejczak A., 2016, Rolnictwo czy węgiel brunatny – utylitarność zasobów w rozwoju lokalnym gminy Krobi, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 125–136.
13. Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, 2014.
14. Kostrowicki J., 1976. Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, 48, 4, s. 601–611.
15. Krzyżaniak J., 2012, Dobre praktyki zagospodarowania przestrzeni wiejskiej na przykładzie laureatów konkursu "Przyjazna wieś", Studia Obszarów Wiejskich, 29, s. 247–262.
16. Liszewski S., 1985, Użytkowanie ziemi jako kryterium strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, s. 75–90.
17. Parysek J., 2001, Gospodarka lokalna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
18. Parysek J., 2006, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wybrane aspekty praktyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
19. Parysek J., 2008, Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 5, s. 29–48.
20. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, 2010, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
21. Raport z konsultacji społecznych na temat kierunków zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Rokietnica, 2016, Centrum Badań Metropolitalnych, Poznań.
22. Rokickie Wiadomości. Czasopismo Gminy Rokietnica, 2015, 11 (196), s. 10–11.
23. Rosner A., 2001, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przemian strukturalnych w rolnictwie [w:] I. Bukraba-Rylska, A. Rosner (red.), Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, IRWiR PAN, Warszawa, s. 47–61.
24. Rosner A., 2012, Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską, IRWiR PAN, Warszawa.
25. Rural Developments, 1997, CAP 2000, Working Document, European Commission.
26. Sokołowski D., 2005, Wybrane metody weryfikacji wskaźników urbanizacji i kryteriów miejskości, [w:] I. Jażdżewska (red.) Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konserwatorium wiedzy o mieście, Łódź, s. 75–90.
27. Staszewska S., 2008, Strefa podmiejska konkurencja dla miasta? [w:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 323–331.
28. Staszewska S., 2009, Bariery rozwoju przymiejskich obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 17, s. 175–186.
29. Staszewska S., 2013, Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
30. Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020, 2013, Centrum Badań Metropolitalnych, Poznań.
31. Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, 2013, Centrum Badań Metropolitalnych, Poznań.
32. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rokietnica, 2011 (wraz ze zmianą z 2016 r.), Biuro Projektowe Armageddon, Poznań.
33. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 199, ze zmianami).
34. Wójcik M., 2011, Współczesne kierunki i podejścia badawcze w geografii wsi, Przegląd Geograficzny, 83, 2, s. 163–185.
35. Wielowariantowa analiza i symulacja zagospodarowania przestrzennego centrum Rokietnicy, 2015, Biuro Projektowe Armageddon, Poznań.
36. Idziak W., Wilczyński R., 2013, Odnowa wsi. Przestrzeń. Ludzie. Działania, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
37. Wilkin J., 2007, Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych, [w:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r., t. I., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 593–616.
38. www.stat.gov.pl – Bank Danych Lokalnych.
39. www.rokietnica.pl
40. www.e-rokietnica.pl

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

45

Strona pocz.:

125

Strona końc.:

140

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 4,6 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63452 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.45.7

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji