Obiekt

Tytuł: Zasoby lokalne jako potencjały rozwoju lokalnego w dokumentach strategicznych na przykładzie wybranych gmin wiejskich województwa śląskiego =Local resources as potential for local development in the strategic documents based on selected Silesian Province’s rural communes

Twórca:

Surmacz, Małgorzata

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 46

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Głównym celem niniejszego opracowania jest ocena jakości zasobów lokalnych identyfikowanych przez gminy w dokumentach strategicznych w kontekście możliwego znaczenia tych zasobów jako potencjałów rozwojowych. Do realizacji celu sformułowano pytania badawcze dotyczące charakteru identyfikowanych w gminach zasobów lokalnych, możliwości identyfikacji zasobów priorytetowych oraz możliwości ich uznania za potencjał rozwojowy. W artykule zaprezentowano również relację między zastosowanymi pojęciami: zasób lokalny, zasób priorytetowy oraz potencjał rozwoju. Badaniem objęto strategie rozwoju pięciu gmin wiejskich województwa śląskiego, koncentrując się na części diagnostycznej (w tym szczególnie na „mocnych stronach” – efekcie analiz SWOT) oraz fragmentach dokumentów poświęconych celom strategicznym

Bibliografia:

1. Babbie E. 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 2. Błąd M., 2007, Kilka refleksji na temat odnowy wsi, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 105–112. ; 3. Brol R., 1998, Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 785, Wrocław. ; 4. Durydiwka M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa. ; 5. Dzikowska E., 2013, Plany Rozwoju Lokalnego – oczekiwania a rzeczywistość, Wieś i Rolnictwo, 4 (161), s. 133–148. ; 6. Falkowski J., 2016, Klasyfikacja zasobów, walorów i czynników rozwoju lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 55–74. ; - ; 7. Internetowy Słownik Języka Polskiego, www.sjp.pl ; 8. Jewtuchowicz A., 2013, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 9. Kłodziński M., 2009, Znaczenie i potrzeba tworzenia strategii rozwoju gminy, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 319 (2), s. 33–47. ; 10. Korenik S., 1999, Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław. ; 11. Michalska S., Zajda K., 2011, Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania "Dolina Karpia" oraz "Kraina Rawki", Wieś i Rolnictwo, 4, 153, s. 123–138. ; 12. Parysek J., 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo UAM, Poznań. ; 13. Parysek J., 2015, Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, LXXVII, 3, s. 27–46. ; 14. Potencjały rozwojowe i zarządzanie strategiczne w gminach Mazowsza. Raport z wyników badania IDI w samorządach gminnych województwa mazowieckiego, 2014, Trendy rozwojowe Mazowsza, 14, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa. ; 15. Ray Ch., 2001, Culture Economies: a perspective on local rural development in Europe, Centre for Rural Economy, University of Newcastle upon Tyne, Newcastle. ; 16. Rzeszutko-Piotrowska M., 2013, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego w polskich gminach, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kryzys finansów publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, zeszyt 34, Rzeszów s. 159–178. ; 17. Sekuła A., 2005, Bariery Rozwoju Lokalnego, [w:] B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty naukowe, 401, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 587–600. ; 18. Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa. ; 19. Surmacz M., 2016, Strategie rozwoju gmin jako źródło danych w badaniach geograficznych [w:] A. Zborowski (red.), Człowiek, Społeczeństwo, Przestrzeń, t. 10, Myczkowce-Kraków, s. 169–181. ; 20. Sztando A., 2008, Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach [w:] M. Dylewski (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Rozwój, innowacyjność, infrastruktura, Zeszyty Naukowe, 501, Ekonomiczne Problemy Usług, 22, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 193–202. ; 21. Sztando A., 2009, Przedmiot i podmiot strategii rozwoju gminy [w:] M. Dylewski (red.), V Forum samorządowe. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe, 526, Ekonomiczne Problemy Usług, 29, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 467–473. ; 22. Warda J., Kłosowski W., 2001, Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego? Wydawnictwo W&K, Bielsko-Biała. ; 23. Wiatrak A.P., 2011, Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów Wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa. ; 24. Strategia Rozwoju Gminy Pawłowice od 2015 do 2025 roku "Pawłowice 2025", 2015, Załącznik do Uchwały Rady Gminy Pawłowice, Urząd Gminy Pawłowice. ; 25. Strategia Rozwoju Gminy Krupski Młyn na lata 2016–2026, 2015, Załącznik do Uchwały Nr XV/105/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 lutego 2016, Urząd Gminy Krupski Młyn. ; 26. Strategia Rozwoju Gminy Suszec do roku 2022, 2007, Załącznik do Uchwały NrXI/58/77/2007 Rady Gminy Suszecz dnia 30 sierpnia 2007r., Urząd Gminy Suszec. ; 27. Strategia Rozwoju Gminy Chełm Śląski na lata 2004–2020 Chełm Śląski: dobre miejsce do zamieszkania, 2004, Uchwała Nr XX/112/2004 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 lipca 2004 r., Urząd Gminy Chełm Śląski. ; 28. Strategia Rozwoju Gminy Boronów na lata 2016–2025, 2016, Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego, Boronów.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

46

Strona pocz.:

99

Strona końc.:

115

Format:

Rozmiar pliku 1,7 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63463 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.46.6

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji