Obiekt

Tytuł: Potencjał rozwoju rolnictwa i specjalizacja produkcji rolniczej w ujęciu regionalnym w świetle koncepcji specjalizacji inteligentnych w Polsce = Potential of agriculture development and specialization of agricultural production in regional dimension in the context of smart specializations in Poland

Twórca:

Mazurek, Damian

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 46

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W artykule przedstawiono analizę potencjału rozwoju sektora rolnego w Polsce w ujęciu regionalnym w świetle koncepcji specjalizacji inteligentnych. Dokonano analizy dokumentów strategicznych na szczeblu regionalnym pod kątem specjalizacji inteligentnych. Przeanalizowano 3 potencjały: gospodarczy, naturalny i naukowo-badawczy. Ponadto dokonano analizy specjalizacji produkcyjnych w każdym z regionów pod kątem profilu produkcji, jak też liczby kierunków produkcji rolnej. W artykule dokonano także syntetycznej oceny potencjałów rozwoju w kontekście wdrażania poszczególnych regionalnych specjalizacji inteligentnych. Cele Strategii Europa 2020 rozszerzają politykę regionalną o wypracowanie Regionalnych Strategii Innowacji, w ramach których regiony zobligowane są do zidentyfikowania swoich mocnych stron. Ma to duże znaczenie w kontekście nowego programu finansowania w latach 2014–2020, gdyż wspierane w ramach RSI inicjatywy mają wdrożyć województwa w innowacyjny model rozwoju gospodarczego. Jednakże wybór inteligentnej specjalizacji nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty potencjał regionu w danym sektorze. Sektor rolnictwa jest ponadto specyficzny ze względu na wiele uwarunkowań, przez co potencjał produkcji ogółem jest mało porównywalny między regionami.

Bibliografia:

1. Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, 172, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 2. Barca F., McCann P., Rodríguez-Pose A., 2012,The case for regional development intervention: place-based versus place-neutral approaches, Journal of Regional Science, 52 (1), s. 134–152. ; - ; 3. Bathelt, H., Glückler J., 2012, Wirtschafts geographie. Ökonomische Beziehungen in räumlicher Perspektive, UTB, Stuttgart. ; 4. Benner M., 2013, From smart specialisation to smart experimentation: Towards a new theoretical framework for EU regional policy, SPACES online, 11, Issue 2013–04, Toronto and Heidelberg. ; 5. Bilbao-Osorio B., Rodríguez-Pose A., 2004, From R&D to innovation and economic growth in the EU, Growth Change, 35 (4), s. 434–455. ; - ; 6. Bowler I.R., 1986, Intensification, concentration and specialization in agriculture – the case of European Community, Geography, 71, s. 14–24. ; 7. Bowler I.R., 1987, The regional restructuring of production in capitalist agriculture, Rural Systems, 5, 1, s. 17–26. ; 8. Dziemianowicz W., Szlachta J., Peszat K., 2014, Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw, Geoprofit, Warszawa. ; 9. Dzierżanowski M., 2013, Definiowanie i rozwijanie inteligentnych specjalizacji – wnioski z dobrych praktyk w zakresie polityk klastrowych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk. ; 10. Foray D., 2009, Understanding "Smart Specialization" [w:] The Question of R&D Specialization: Perspectives and policy implications, JRC Scientific and Technical Reports, European Commission, Bruksela. ; 11. Foray D., David P.A., Hall B., 2009, Smart Specialisation – The Concept, Knowledge Economists Policy Brief, 9, Bruksela. ; 12. Grosse T.G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, 1, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa, s. 25–48. ; 13. Kardas M., 2011, Inteligentna specjalizacja – (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE, 2, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, s. 121–135. ; 14. Kulikowski R., 2003, Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa: Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce, Prace Geograficzne, 187, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 15. Kulikowski R., 2012, Produktywność i towarowość rolnictwa w Polsce, Barometr Regionalny, 4 (30), WSZiA, Zamość, s. 17–29. ; 16. McCann P., Ortega-Argiles R., 2015, Smart specialization, regional growth and applications to European Union cohesion policy, Regional Studies, 49, s. 1291–1302. ; - ; - ; 17. Naldi L., Nilsson P., Westlund H., Wixe S., 2015, What is Smart Rural Development? Journal of Rural Studies, 40, s. 90–101. ; - ; 18. Okuniewski J., 1959, Intensywność i poziom produkcji w gospodarstwach chłopskich, PWRiL, Warszawa. ; 19. Okuniewski J., 1958, Próba oznaczenia kierunków produkcji, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, IERiGŻ–PIB, Warszawa. ; 20. Pluta W., 1977, Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. ; 21. Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press LTD, London. ; - ; 22. Proniewski M., 2013, Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów: zarys metodologiczny, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa (ekspertyza). ; 23. Pytkowski W., 1964, Niektóre pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, s. 165–169. ; 24. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2010 roku, 2011, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów. ; 25. Rehfeld D., 2013, Clusterpolitik, intelligente Spezialisierung, soziale Innovationen – neue Impulse in der Innovationspolitik, IAT Forschung Aktuell, 04, Institut Arbeit und Technik der Westfälischen Hochschule, Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen. ; 26. Rodrígues-Pose A., 2001, Is R&D investment in lagging areas of Europe worthwhile? theory and empirical evidence, Papers in Regional Science, 80 (3), s. 275–295. ; - ; - ; 27. Ślusarz G., 2015, Koncepcja inteligentnej specjalizacji w rolnictwie i obszarach wiejskich. Dylematy i wyzwania. Roczniki Naukowe SERiA, XVII, 6, Poznań. ; 28. Szyrmer J.H., 1975, Stopień specjalizacji rolnictwa, Próba zastosowania nowej metody mierzenia, Przegląd Geograficzny, 47, 1, s. 117–135. ; 29. Tłuczak A., 2016, Regionalna specjalizacja produkcji rolnej w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 42, s. 209–216. ; - ; 30. Wojtaszek Z., 1963, Zagadnienia specjalizacji gospodarstw rolnych w Wielkiej Brytanii, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 6, Warszawa, s. 101–116. ; 31. Vanthillo T., Verhetsel A., 2012, Paradigm change In regional policy: towards smart specialisation? Lessons from Flanders (Belgium), Belgeo, 1–2, Inaugural issue, s. 5. ; 32. www.bdl.stat.gov.pl/bdl/start ; 33. www.minrol.gov.pl

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

46

Strona pocz.:

171

Strona końc.:

186

Format:

Rozmiar pliku 2,3 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63468 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.46.11

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji