Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Symetria w nowelach Bolesława Prusa

Twórca:

Budrewicz, Tadeusz

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. J. Ankiewicz, O piękności w sztuce. Ze szczegółowym do praktyki zwrotem, Warszawa 1847.
2. „Archiwum Literackie”, t. 19: Bolesław Prus. Materiały, red. E. Pieścikowski, Wrocław 1974.
3. I. Bartoszewicz, Krainy retoryczne. Zapiski z podróży, Wrocław 2008, s. 86–88.
4. A. Bądzkiewicz, Teoria poezji w związku z jej historią opowiedziana, Warszawa 1875.
5. A.G. Bem, Teoria poezji polskiej z przykładami w zarysie popularnym analitycznodziejowym, Petersburg 1899, s. 253.
6. B. Bobrowska, Małe narracje Prusa, Warszawa 2003.
7. B. Bogołębska, Henryk Galle jako autor podręczników stylistyki i teorii literatury, „Prace Polonistyczne” 1979, t. 25, s. 235–251.
8. B. Bokus, Tworzenie opowiadań przez dzieci. O linii i polu narracji, Kielce 1991.
9. G. Borkowska, Manifesty nowelistów i kryzys epickości, w: „Lalka” i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. J. Bachórz i M. Głowiński, Wrocław 1992, s. 166–167.
10. T. Budrewicz, „Kamizelka” – „obserwatorium społecznych faktów”, „Ruch Literacki” 1993, z. 5, s. 597–606.
11. T. Budrewicz, „Lalka”. Konteksty stylu, Kraków 1990.
12. T. Budrewicz, Nauka poetyki Antoniego Bądzkiewicza (o zapomnianej polemice), w: Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej. Prace ofiarowane profesorowi Adamowi Kulawikowi w 70. rocznicę urodzin, red. T. Budrewicz, J.S. Ossowski, Kraków 2008, s. 61–78.
13. T. Bujnicki, Jak jest zrobiona „Katarynka”?, w: Jubileuszowe „Żniwo u Prusa”. Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r., red. Z. Przybyła, Częstochowa 1998, s. 73–81.
14. T. Bujnicki, Jeden rok polskiej noweli (między Prusem a Sienkiewiczem), w: Zbliżenia historycznoliterackie. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Burkotowi, red. T. Budrewicz, M. Buś, A. Gurbiel, Kraków 2003, s. 141–150.
15. T. Bujnicki, Struktura noweli, w: „Latarnik” Henryka Sienkiewicza. Interpretacje (skrypt dla studentów filologii polskiej), red. T. Bujnicki i H. Bursztyńska, Katowice 1984, s. 26.
16. S. Burkot, Spory o powieść w polskiej krytyce literackiej XIX wieku, Wrocław 1968 (rozdz. Utylitarne nieporozumienia).
17. H. Cegielski, Nauka poezji zawierająca teorią poezji i jej rodzajów oraz znaczny zbiór najcelniejszych wzorów poezji polskiej do teorii zastosowany, Poznań 1845.
18. P. Chmielowski, Metodyka historii literatury polskiej, Warszawa 1899, s. 86–87.
19. P. Chmielowski, Stylistyka polska wraz z nauką kompozycji pisarskiej, Warszawa 1903, s. 332.
20. B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa 1978, s. 416.
21. E. Czaplejewicz, Architektoniczne wizje Prusa (państwa, człowieka i literatury), w: Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX w. Prace poświęcone X Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii, red. E. Czaplejewicz i W. Grajewski, Wrocław 1988, s. 375–402.
22. E. Czaplejewicz, Czy Prus był platonikiem?, „Miesięcznik Literacki” 1987, nr 1; 1988, nr 1.
23. E. Czaplejewicz, Prus wobec żywiołu poezji (definicja poety), „Poezja” 1988, nr 10.
24. E. Czaplejewicz, Trop platoński w estetyce Prusa, „Przegląd Humanistyczny” 1989, nr 11–12, s. 95–110.
25. L. Dargiewicz, Pojęcie kompozycji w dziewiętnastowiecznych podręcznikach literatury, w: Kompozycja dzieła literackiego, red. A. Stoff, Toruń 2004, s. 60.
26. F.S. Dmochowski, Nauka prozy, poezji oraz zarys piśmiennictwa polskiego, Warszawa 1865.
27. G. Filip, Fantastyczne przypowieści i humoreski Bolesława Prusa, w: Bolesław Prus. Twórczość i recepcja. Materiały z sesji naukowej poświęconej twórczości Bolesława Prusa, Lublin–Nałęczów, 24–25 kwietnia 1987, red. E. Łoch i S. Fita, Lublin 1993, s. 143–160.
28. I. Franko, Chłop polski w świetle poezji polskiej, w: Prus. Z dziejów recepcji twórczości, wyb., oprac. i wstęp E. Pieścikowski, Warszawa 1988, s. 82–83.
29. K. Gajda, „Cienie” w świetle paraboli, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN” 1991/1992, t. 29–30, s. 103–113.
30. H. Galle, Stylistyka i teoria literatury. Wykład systematyczny oraz wypisy i ćwiczenia stylistyczne, Warszawa 1912, s. 269.
31. H. Galle, Teoria prozy i poezji w zarysie Warszawa 1904, s. 87–89.
32. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1975, s. 360.
33. B. Grabowski, Teoria literatury (stylu, prozy i poezji) do użytku szkolnego i nauki domowej, Warszawa 1901, s. 92.
34. A. Gurbiel, „Kamizelka” Bolesława Prusa, „Ruch Literacki” 1993, z. 5, s. 607–616.
35. R. Handke, O czytaniu. Krótki zarys wiedzy o dziele literackim i jego lekturze, Warszawa 1984, s. 94–107.
36. T. Jeske-Choiński, Typy i ideały pozytywnej beletrystyki polskiej, Warszawa 1888.`
37. A. Kalinowska, Między stereotypem a lirycznym opisem – w poszukiwaniu modelu Prusowskiej noweli, w: Bolesław Prus. Pisarz – Publicysta – Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz i S. Fita, Lublin 2003, s. 185–193.
38. E. Kasperski, O teorii gatunków. Gatunki literackie jako wartości, „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Folia Polonica. Problemy Genologii. Literatura, Teatr, Film”, Seria I, 1980, z. 35, s. 74.
39. W. Kokowski, Teoria literatury polskiej obejmująca stylistykę, prozaikę i poetykę, Łódź 1914, s. 120.
40. M. Kozanecki, Bolesław Prus: „Kamizelka” (analiza i interpretacja noweli), „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN” 1972, t. 10, s. 67–78.
41. E. Kucharski, Poetyka noweli, w: tegoż, Między teorią a historią literatury, wyb. i oprac. A. Hutnikiewicz, Warszawa 1986, s. 141.
42. J. Kulczycka-Saloni, Nowelistyka Bolesława Prusa, Warszawa 1969, s. 8.
43. „Kurier Codzienny” 1890, nr 308–316.
44. K. Kurpiński, Zasady harmonii, wykładane w sposobie lekcji dla lubowników muzyki, Warszawa 1844, s. 6–7.
45. A.W. Labuda, Studium o „Antku” Prusa. Recepcja, konstrukcja, konteksty, Wrocław 1982.
46. P. Lehr-Spławiński, Bolesław Prus jako teoretyk literatury w świetle rękopisów, „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 7/8.
47. P. Lehr-Spławiński, Harmonia – matematyka – realizm. (Uwagi na marginesie Prusowskiej analizy „Farysa” Adama Mickiewicza. Przyczynek do teorii kompozycji Prusa), „Przegląd Humanistyczny” 1983, nr 9/10.
48. K. Lemcke, Estetyka, przeł. B. Zawadzki, Lwów 1901 (rozdz. Piękno [Czyste formy zjawiska]).
49. K. Libelt, Estetyka, czyli umnictwo piękne: część ogólna, Poznań 1849, s. 132.
50. E. Lubczyńska-Jeziorna, Gatunki literackie w twórczości Bolesława Prusa, Wrocław 2007, s. 62.
51. A. Makowski, Metoda krytycznoliteracka Piotra Chmielowskiego, Warszawa 2001, s. 10.
52. J.M. Mandler, Opowiadania, skrypty i sceny. Aspekty teorii schematów, przeł. M. Cierpisz, Kraków 2004.
53. A. Martuszewska, Bolesława Prusa „prawidła” sztuki literackiej, Gdańsk 2003, s. 183.
54. A. Martuszewska, Pozytywistyczne parabole, Gdańsk 1997, s. 169–179.
55. A. Martuszewska, Prus koncepcja prawdopodobieństwa, „Przegląd Humanistyczny” 1983, nr 9/10.
56. A. Mazur, Kosmiczna melancholia Prusa, w: Pogranicza literatury. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie,red. G. Borkowska, J. Wójcicki, Warszawa 2001, s. 156–161.
57. S. Melkowski, Poglądy estetyczne i działalność krytycznoliteracka Bolesława Prusa, Warszawa 1963, s. 109.
58. E. Niemczyk, Cztery żywioły w architekturze, Wrocław 2008, s. 180, 183–185.
59. R. Okulicz-Kozaryn, Zawieszenie broni między tradycją a postępem. Wstęp do opowiadań świątecznych Bolesława Prusa, w: Na pozytywistycznej niwie, red. T. Lewandowski, T. Sobieraj, Poznań 2002, s. 217–231.
60. I. Opacki, Gra symetrii („Z legend dawnego Egiptu” Bolesława Prusa), w: Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, red. K. Bartoszyński, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki, Warszawa 1979, s. 132–155.
61. E. Pieścikowski, Posłowie, w: Arcydzieła nowelistyki pozytywizmu, wyb. i posł. E. Pieścikowski, Szczecin 1989, s. 481.
62. E. Pieścikowski, Z dziejów recepcji twórczości Bolesława Prusa, w: tegoż, Nad twórczością Bolesława Prusa, Poznań 1989, s. 142.
63. M.A. Pietrowski, Morfologia noweli, przeł. E. Pleszkun-Gawlikowa, „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 8, s. 66–67.
64. M. Płachecki, Bolesława Prusa dialogi z nowelą, w: B. Prus, Nowele wybrane, posł. i przyp. M. Płachecki, Warszawa 1976, s. 307.
65. E. Polanowski, K.Z. Szymańska, Bronisław Grabowski (1841–1900). Rys biograficzny i twórczość. Rekonesans, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filologia polska – Historia i teoria literatury” 1989, z. 2, s. 5–30.
66. F. Próchnicki, O ważniejszych gatunkach poezji i prozy, Lwów–Warszawa 1922, s. 8.
67. B. Prus, Najogólniejsze ideały życiowe, Warszawa 1905, s. 23, 28–29, 49, 123.
68. B. Prus, Notatki o kompozycji, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, rkps 139 I, akc. 2913 III, k. 37–38.
69. B. Prus, Pisma, pod red. Z. Szweykowskiego, t. 29: Studia literackie, artystyczne i polemiki, Warszawa 1950, s. 163–212.
70. B. Prus, Teoria czynu – idee – twórczość artystyczna, oprac. P. Lehr-Spławiński, w: Polskie koncepcje teoretycznoliterackie w wieku XIX. Antologia, red. E. Czaplejewicz i K. Rutkowski, Warszawa 1982, s. 243–246.
71. B. Prus, Uwagi o pisaniu z roku 1886, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, 144 II, ark. XIII, k. 50.
72. J. Putrament, Struktura nowel Prusa, Wilno 1936.
73. J. Rymarkiewicz, Prozaika czyli stylistyka prozy, Poznań 1863.
74. M. Rzeuska, Celowość w noweli Prusa „Z legend dawnego Egiptu”, „Zeszyty Wrocławskie” 1948, nr 4.
75. Samuela Orgelbranda Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1903, t. 14, s. 207.
76. H. Sienkiewicz, Dzieła, pod. red. J. Krzyżanowskiego, Warszawa 1951, t. 45, s. 315 (pierwodruk: „Gazeta Polska” 1881, nr 219).
77. W.H. Sierakowski, Sztuka muzyki dla młodzieży krajowej, t. 1, Kraków 1795.
78. J. Szcześniak, Metafizyczne eksploracje w „Powiastkach cmentarnych” Bolesława Prusa, w: Bolesław Prus. Pisarz – Publicysta – Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz i S. Fita, Lublin 2003, s. 217–224.
79. J. Szcześniak, Motywy detektywistyczne w pierwszych opowiadaniach Bolesława Prusa, w: Bolesław Prus. Twórczość i recepcja. Materiały z sesji naukowej poświęconej twórczości Bolesława Prusa, Lublin–Nałęczów, 24–25 kwietnia 1987, red. E. Łoch i S. Fita, Lublin 1993, s. 131–141.
80. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972, s. 83.
81. E. Urbański, Gatunki i rodzaje poezji i prozy, Lwów 1907, s. 10.
82. E. Véron, Estetyka, przeł. A. Lange, Warszawa 1892, s. 185.
83. W. Weychertówna, Stylistyka. Teoria prozy i poezji, Warszawa 1901, s. 145.
84. A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków 2002.
85. B. Witosz, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice 2005, s. 175.
86. M. Wróblewski, Jan Rymarkiewicz: dziewiętnastowieczny humanista, Toruń 2006, s. 95.
87. T. Żabski, Wstęp, w: B. Prus, Opowiadania i nowele. Wybór, oprac. T. Żabski, Wrocław 1996, s. XXXIV.

Zeszyt:

7

Strona pocz.:

61

Strona końc.:

83

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:69509 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2014.4

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2 paź 2020

Data dodania obiektu:

19 mar 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 876

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

3467

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83317

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie RDFa:

RDFa

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji