Obiekt

Tytuł: Symetria w nowelach Bolesława Prusa

Twórca:

Budrewicz, Tadeusz

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok VII (XLIX) 2014

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. J. Ankiewicz, O piękności w sztuce. Ze szczegółowym do praktyki zwrotem, Warszawa 1847. ; 2. „Archiwum Literackie”, t. 19: Bolesław Prus. Materiały, red. E. Pieścikowski, Wrocław 1974. ; 3. I. Bartoszewicz, Krainy retoryczne. Zapiski z podróży, Wrocław 2008, s. 86–88. ; 4. A. Bądzkiewicz, Teoria poezji w związku z jej historią opowiedziana, Warszawa 1875. ; 5. A.G. Bem, Teoria poezji polskiej z przykładami w zarysie popularnym analitycznodziejowym, Petersburg 1899, s. 253. ; 6. B. Bobrowska, Małe narracje Prusa, Warszawa 2003. ; 7. B. Bogołębska, Henryk Galle jako autor podręczników stylistyki i teorii literatury, „Prace Polonistyczne” 1979, t. 25, s. 235–251. ; 8. B. Bokus, Tworzenie opowiadań przez dzieci. O linii i polu narracji, Kielce 1991. ; 9. G. Borkowska, Manifesty nowelistów i kryzys epickości, w: „Lalka” i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. J. Bachórz i M. Głowiński, Wrocław 1992, s. 166–167. ; 10. T. Budrewicz, „Kamizelka” – „obserwatorium społecznych faktów”, „Ruch Literacki” 1993, z. 5, s. 597–606. ; 11. T. Budrewicz, „Lalka”. Konteksty stylu, Kraków 1990. ; 12. T. Budrewicz, Nauka poetyki Antoniego Bądzkiewicza (o zapomnianej polemice), w: Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej. Prace ofiarowane profesorowi Adamowi Kulawikowi w 70. rocznicę urodzin, red. T. Budrewicz, J.S. Ossowski, Kraków 2008, s. 61–78. ; 13. T. Bujnicki, Jak jest zrobiona „Katarynka”?, w: Jubileuszowe „Żniwo u Prusa”. Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r., red. Z. Przybyła, Częstochowa 1998, s. 73–81. ; 14. T. Bujnicki, Jeden rok polskiej noweli (między Prusem a Sienkiewiczem), w: Zbliżenia historycznoliterackie. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Burkotowi, red. T. Budrewicz, M. Buś, A. Gurbiel, Kraków 2003, s. 141–150. ; 15. T. Bujnicki, Struktura noweli, w: „Latarnik” Henryka Sienkiewicza. Interpretacje (skrypt dla studentów filologii polskiej), red. T. Bujnicki i H. Bursztyńska, Katowice 1984, s. 26. ; 16. S. Burkot, Spory o powieść w polskiej krytyce literackiej XIX wieku, Wrocław 1968 (rozdz. Utylitarne nieporozumienia). ; 17. H. Cegielski, Nauka poezji zawierająca teorią poezji i jej rodzajów oraz znaczny zbiór najcelniejszych wzorów poezji polskiej do teorii zastosowany, Poznań 1845. ; 18. P. Chmielowski, Metodyka historii literatury polskiej, Warszawa 1899, s. 86–87. ; 19. P. Chmielowski, Stylistyka polska wraz z nauką kompozycji pisarskiej, Warszawa 1903, s. 332. ; 20. B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa 1978, s. 416. ; 21. E. Czaplejewicz, Architektoniczne wizje Prusa (państwa, człowieka i literatury), w: Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX w. Prace poświęcone X Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii, red. E. Czaplejewicz i W. Grajewski, Wrocław 1988, s. 375–402. ; 22. E. Czaplejewicz, Czy Prus był platonikiem?, „Miesięcznik Literacki” 1987, nr 1; 1988, nr 1. ; 23. E. Czaplejewicz, Prus wobec żywiołu poezji (definicja poety), „Poezja” 1988, nr 10. ; 24. E. Czaplejewicz, Trop platoński w estetyce Prusa, „Przegląd Humanistyczny” 1989, nr 11–12, s. 95–110. ; 25. L. Dargiewicz, Pojęcie kompozycji w dziewiętnastowiecznych podręcznikach literatury, w: Kompozycja dzieła literackiego, red. A. Stoff, Toruń 2004, s. 60. ; 26. F.S. Dmochowski, Nauka prozy, poezji oraz zarys piśmiennictwa polskiego, Warszawa 1865. ; 27. G. Filip, Fantastyczne przypowieści i humoreski Bolesława Prusa, w: Bolesław Prus. Twórczość i recepcja. Materiały z sesji naukowej poświęconej twórczości Bolesława Prusa, Lublin–Nałęczów, 24–25 kwietnia 1987, red. E. Łoch i S. Fita, Lublin 1993, s. 143–160. ; 28. I. Franko, Chłop polski w świetle poezji polskiej, w: Prus. Z dziejów recepcji twórczości, wyb., oprac. i wstęp E. Pieścikowski, Warszawa 1988, s. 82–83. ; 29. K. Gajda, „Cienie” w świetle paraboli, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN” 1991/1992, t. 29–30, s. 103–113. ; 30. H. Galle, Stylistyka i teoria literatury. Wykład systematyczny oraz wypisy i ćwiczenia stylistyczne, Warszawa 1912, s. 269. ; 31. H. Galle, Teoria prozy i poezji w zarysie Warszawa 1904, s. 87–89. ; 32. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1975, s. 360. ; 33. B. Grabowski, Teoria literatury (stylu, prozy i poezji) do użytku szkolnego i nauki domowej, Warszawa 1901, s. 92. ; 34. A. Gurbiel, „Kamizelka” Bolesława Prusa, „Ruch Literacki” 1993, z. 5, s. 607–616. ; 35. R. Handke, O czytaniu. Krótki zarys wiedzy o dziele literackim i jego lekturze, Warszawa 1984, s. 94–107. ; 36. T. Jeske-Choiński, Typy i ideały pozytywnej beletrystyki polskiej, Warszawa 1888.` ; 37. A. Kalinowska, Między stereotypem a lirycznym opisem – w poszukiwaniu modelu Prusowskiej noweli, w: Bolesław Prus. Pisarz – Publicysta – Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz i S. Fita, Lublin 2003, s. 185–193. ; 38. E. Kasperski, O teorii gatunków. Gatunki literackie jako wartości, „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Folia Polonica. Problemy Genologii. Literatura, Teatr, Film”, Seria I, 1980, z. 35, s. 74. ; 39. W. Kokowski, Teoria literatury polskiej obejmująca stylistykę, prozaikę i poetykę, Łódź 1914, s. 120. ; 40. M. Kozanecki, Bolesław Prus: „Kamizelka” (analiza i interpretacja noweli), „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN” 1972, t. 10, s. 67–78. ; 41. E. Kucharski, Poetyka noweli, w: tegoż, Między teorią a historią literatury, wyb. i oprac. A. Hutnikiewicz, Warszawa 1986, s. 141. ; 42. J. Kulczycka-Saloni, Nowelistyka Bolesława Prusa, Warszawa 1969, s. 8. ; 43. „Kurier Codzienny” 1890, nr 308–316. ; 44. K. Kurpiński, Zasady harmonii, wykładane w sposobie lekcji dla lubowników muzyki, Warszawa 1844, s. 6–7. ; 45. A.W. Labuda, Studium o „Antku” Prusa. Recepcja, konstrukcja, konteksty, Wrocław 1982. ; 46. P. Lehr-Spławiński, Bolesław Prus jako teoretyk literatury w świetle rękopisów, „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 7/8. ; 47. P. Lehr-Spławiński, Harmonia – matematyka – realizm. (Uwagi na marginesie Prusowskiej analizy „Farysa” Adama Mickiewicza. Przyczynek do teorii kompozycji Prusa), „Przegląd Humanistyczny” 1983, nr 9/10. ; 48. K. Lemcke, Estetyka, przeł. B. Zawadzki, Lwów 1901 (rozdz. Piękno [Czyste formy zjawiska]). ; 49. K. Libelt, Estetyka, czyli umnictwo piękne: część ogólna, Poznań 1849, s. 132. ; 50. E. Lubczyńska-Jeziorna, Gatunki literackie w twórczości Bolesława Prusa, Wrocław 2007, s. 62. ; 51. A. Makowski, Metoda krytycznoliteracka Piotra Chmielowskiego, Warszawa 2001, s. 10. ; 52. J.M. Mandler, Opowiadania, skrypty i sceny. Aspekty teorii schematów, przeł. M. Cierpisz, Kraków 2004. ; 53. A. Martuszewska, Bolesława Prusa „prawidła” sztuki literackiej, Gdańsk 2003, s. 183. ; 54. A. Martuszewska, Pozytywistyczne parabole, Gdańsk 1997, s. 169–179. ; 55. A. Martuszewska, Prus koncepcja prawdopodobieństwa, „Przegląd Humanistyczny” 1983, nr 9/10. ; 56. A. Mazur, Kosmiczna melancholia Prusa, w: Pogranicza literatury. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie,red. G. Borkowska, J. Wójcicki, Warszawa 2001, s. 156–161. ; 57. S. Melkowski, Poglądy estetyczne i działalność krytycznoliteracka Bolesława Prusa, Warszawa 1963, s. 109. ; 58. E. Niemczyk, Cztery żywioły w architekturze, Wrocław 2008, s. 180, 183–185. ; 59. R. Okulicz-Kozaryn, Zawieszenie broni między tradycją a postępem. Wstęp do opowiadań świątecznych Bolesława Prusa, w: Na pozytywistycznej niwie, red. T. Lewandowski, T. Sobieraj, Poznań 2002, s. 217–231. ; 60. I. Opacki, Gra symetrii („Z legend dawnego Egiptu” Bolesława Prusa), w: Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, red. K. Bartoszyński, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki, Warszawa 1979, s. 132–155. ; 61. E. Pieścikowski, Posłowie, w: Arcydzieła nowelistyki pozytywizmu, wyb. i posł. E. Pieścikowski, Szczecin 1989, s. 481. ; 62. E. Pieścikowski, Z dziejów recepcji twórczości Bolesława Prusa, w: tegoż, Nad twórczością Bolesława Prusa, Poznań 1989, s. 142. ; 63. M.A. Pietrowski, Morfologia noweli, przeł. E. Pleszkun-Gawlikowa, „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 8, s. 66–67. ; 64. M. Płachecki, Bolesława Prusa dialogi z nowelą, w: B. Prus, Nowele wybrane, posł. i przyp. M. Płachecki, Warszawa 1976, s. 307. ; 65. E. Polanowski, K.Z. Szymańska, Bronisław Grabowski (1841–1900). Rys biograficzny i twórczość. Rekonesans, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filologia polska – Historia i teoria literatury” 1989, z. 2, s. 5–30. ; 66. F. Próchnicki, O ważniejszych gatunkach poezji i prozy, Lwów–Warszawa 1922, s. 8. ; 67. B. Prus, Najogólniejsze ideały życiowe, Warszawa 1905, s. 23, 28–29, 49, 123. ; 68. B. Prus, Notatki o kompozycji, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, rkps 139 I, akc. 2913 III, k. 37–38. ; 69. B. Prus, Pisma, pod red. Z. Szweykowskiego, t. 29: Studia literackie, artystyczne i polemiki, Warszawa 1950, s. 163–212. ; 70. B. Prus, Teoria czynu – idee – twórczość artystyczna, oprac. P. Lehr-Spławiński, w: Polskie koncepcje teoretycznoliterackie w wieku XIX. Antologia, red. E. Czaplejewicz i K. Rutkowski, Warszawa 1982, s. 243–246. ; 71. B. Prus, Uwagi o pisaniu z roku 1886, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, 144 II, ark. XIII, k. 50. ; 72. J. Putrament, Struktura nowel Prusa, Wilno 1936. ; 73. J. Rymarkiewicz, Prozaika czyli stylistyka prozy, Poznań 1863. ; 74. M. Rzeuska, Celowość w noweli Prusa „Z legend dawnego Egiptu”, „Zeszyty Wrocławskie” 1948, nr 4. ; 75. Samuela Orgelbranda Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1903, t. 14, s. 207. ; 76. H. Sienkiewicz, Dzieła, pod. red. J. Krzyżanowskiego, Warszawa 1951, t. 45, s. 315 (pierwodruk: „Gazeta Polska” 1881, nr 219). ; 77. W.H. Sierakowski, Sztuka muzyki dla młodzieży krajowej, t. 1, Kraków 1795. ; 78. J. Szcześniak, Metafizyczne eksploracje w „Powiastkach cmentarnych” Bolesława Prusa, w: Bolesław Prus. Pisarz – Publicysta – Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz i S. Fita, Lublin 2003, s. 217–224. ; 79. J. Szcześniak, Motywy detektywistyczne w pierwszych opowiadaniach Bolesława Prusa, w: Bolesław Prus. Twórczość i recepcja. Materiały z sesji naukowej poświęconej twórczości Bolesława Prusa, Lublin–Nałęczów, 24–25 kwietnia 1987, red. E. Łoch i S. Fita, Lublin 1993, s. 131–141. ; 80. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972, s. 83. ; 81. E. Urbański, Gatunki i rodzaje poezji i prozy, Lwów 1907, s. 10. ; 82. E. Véron, Estetyka, przeł. A. Lange, Warszawa 1892, s. 185. ; 83. W. Weychertówna, Stylistyka. Teoria prozy i poezji, Warszawa 1901, s. 145. ; 84. A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków 2002. ; 85. B. Witosz, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice 2005, s. 175. ; 86. M. Wróblewski, Jan Rymarkiewicz: dziewiętnastowieczny humanista, Toruń 2006, s. 95. ; 87. T. Żabski, Wstęp, w: B. Prus, Opowiadania i nowele. Wybór, oprac. T. Żabski, Wrocław 1996, s. XXXIV.

Zeszyt:

7

Strona pocz.:

61

Strona końc.:

83

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:69509 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2014.4

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-07-18

Data dodania obiektu:

2019-03-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

499

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83317

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji