Obiekt

Tytuł: Zasoby informacyjne gmin wiejskich województwa łódzkiego dotyczące polityki przestrzennej i finansowej = Information resources of rural communes in the Łódzkie Province on spatial and financial policies

Twórca:

Feltynowski, Marcin ; Napierała, Tomasz

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 47

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dostępności zasobów informacyjnych gmin wiejskich województwa łódzkiego. Badania prowadzone były w pierwszej połowie 2015 r. i odnosiły się do dwóch rodzajów zasobów informacyjnych: 1) związanych z operacyjnymi dokumentami określającymi politykę finansową gmin, oraz 2) związanych z dokumentami o charakterze strategicznym, wyznaczającymi politykę przestrzenną. Dane empiryczne zgromadzono w oparciu o dostosowaną metodę WAES (Website Attribute Evaluation System), która wykorzystywana jest w analizach dostępności i przejrzystości portali internetowych. Metoda pozwoliła na określenie dostępności zasobów informacyjnych w analizowanych jednostkach samorządu. Następnie, dzięki wykorzystaniu metod analizy statystycznej, wskazano prawidłowości w udostępnianiu zasobów informacyjnych przez badane gminy wiejskie. Autorzy potwierdzili hipotezę, że jakość dostępu do zasobów informacyjnych gmin jest rezultatem konieczności zapewnienia transparentności działań samorządu finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Bibliografia:

1. Bański J., 2006, Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach – analiza i ocena, Studia Obszarów Wiejskich, 11, s. 59–72.
2. Bendyk E., 2012, Bunt sieci, Polityka Spółdzielnia Pracy, Warszawa.
3. Castells M., Himanen P., 2009, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Model fiński, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
4. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, 1997, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
5. Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198, 2001, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, 2003, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
7. Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68, 2007, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
8. Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489, 2010, Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
9. Dziembek D., 2010. Rola systemu informacyjnego w zarządzaniu, [w:] W A. Nowicki i M. Sitarska (red.), Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 27–42.
10. Feltynowski M., 2009, Możliwości finansowania i rozwoju projektów w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych w administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 573, s. 127–135.
11. Feltynowski M., 2015, Publishing Documents in the Scope of Spatial Planning on the Websites of Rural Communes in Lodz Voivodeship, Infrastructure and Ecology of Rural Areas, II (2), s. 393–403.
12. Feltynowski M., 2013, Wykorzystanie baz danych Systemu Informacji Oświatowej do oceny poziomu dostępności szkół na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, s. 153–163.
13. Główny Urząd Statystyczny, 2015, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r., Warszawa. Dostępne: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2015-r-2,5.html [udostępniono 19 lipca 2016].
14. Główny Urząd Statystyczny, 2016, Bank Danych Lokalnych. Dostępne: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [udostępniono 19 lipca 2016].
15. Hoppner F. i in., 1999, Fuzzy Cluster Analysis: Methods for classification, data analysis and image recognition, John Wiley & Sons, Chichester.
16. INSPIRE, 2007, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej, 2007/2/WE, Bruksela.
17. Levandowsky M., Winter D., 1971, Distance between sets, Nature, 234(5323), s. 34–35.
-
18. Maechler M. i in., 2015, Package "cluster", R topics documented. Dostępne: https://cran.r-project.org/web/packages/cluster/cluster.pdf [udostępniono 19 lipca 2016].
19. Masuda Y., 1980, The Information Society as Post-industrial Society, World Future Society, Washington.
20. May C., 2002, The Information Society: A Sceptical View, Polity Press, Cambridge.
21. Mikowska M., 2015, POLSKA.JEST.MOBI, Katowice. Dostępne: http://jestem.mobi/2015/05/raport-polska-jest-mobi-2015-do-pobrania/[Udostępniono 19 lipca 2016].
22. Miłaszewicz D., 2014, Problemy społecznej efektywności sektora publicznego, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 180 (2), s. 163–173.
23. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008, Koncepcja good governance – refleksje do dyskusji, Warszawa. Dostępne: http://www.cnz.eurokreator.eu/dokumenty/Koncepcja_Good_Governance.pdf [udostępniono 19 lipca 2016].
24. Napierała T., Adamiak M., 2012, Finansowanie rozwoju turystyki w województwie łódzkim i hrabstwie Oppland (Norwegia), [w:] T. Napierała (red.), Jakość zarządzania turystyką w województwie łódzkim, CBI Pro-Akademia, Łódź, s. 57–77.
25. Napierała T., Adamiak M., Lawin M., 2013, Budżet samorządowy jako narzędzie stymulacji rozwoju turystyki w gminach wiejskich województwa łódzkiego, Studia Obszarów Wiejskich, 34, s. 247–260.
26. Napierała T., Lawin M., 2012, Efektywność środków wydatkowanych na rzecz rozwoju turystyki przez samorządy gminne województwa łódzkiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 258, s. 113–126.
27. Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M., 2011, Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa.
28. Oleński J., 2003, The Citizens' Right to Information and the Duties of a Democratic State in Modern IT Environment in the Light of the UN Fundamental Principles of Official Statistics and the ISI Declaration on Statistical Ethics, International Statistical Review, 71 (1), s. 33–48.
-
29. Rousseeu P.J., 1987, Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis, Journal of Computational and Applied Mathematics, 20 (C), s. 53–65.
-
30. Webster F., 2014, Theories of the Information Society, Routledge, London-New York.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

47

Strona pocz.:

39

Strona końc.:

54

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 4 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64588 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.47.3

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji