Obiekt

Tytuł: Krajobraz wiejski jako projekt zbiorowy = Rural landscape as a collective project

Twórca:

Górka, Anna

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 48

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

W artykule podjęto rozważania nad znaczeniem sfery zbiorowych wyobrażeń dla zachowania ładu przestrzennego obszarów wiejskich. Celowość badania wynika z efektów przestrzennych transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku. Rozwojowi pozarolniczego zagospodarowania i użytkowania obszarów wiejskich towarzyszy zjawisko dezintegracji przestrzennej, zanik lokalnych cech krajobrazu oraz wzrost zagrożeń ekologicznych i społecznych. Wynika stąd konieczność poszukiwania zintegrowanych metod i innowacyjnych narzędzi podtrzymujących i przywracających równowagę, spójność i różnorodność. Wnioskowanie oparto na przeglądzie badań. Zwrócono uwagę, że warunkiem kształtowania ładu przestrzennego na określonym terytorium jest wspólna dla społeczności lokalnej wizja rozwoju konstruowana w procesie mediacji. Poszukiwano jej podstaw w ujęciach wiejskości, które wypracowała socjologia wsi oraz geografia humanistyczna. Następnie ukazano rolę partycypacji w negocjowaniu decyzji przestrzennych oraz rolę oddziaływania krajobrazu w kształtowaniu wyobrażenia terytorium. Zgromadzone argumenty doprowadziły do wniosku, że wizja rozwoju może powstawać w procesie partycypacyjnego zarządzania krajobrazem.

Bibliografia:

1. Arnstein S.R., 1969, A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Planning Association, 35,4, s. 216–224.
-
2. Berleant A., 2011, Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana świata człowieka, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
3. Domanowska M., 2015, Social initiatives as a means of participation in the transformation of city space, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Horticulture and Landscape Architecture,36, s. 57–69.
4. Frouws J., 1998, The Contested Redefinition of the Countryside. An Analysis of Rural Discourses in the Netherlands, Sociologia Ruralis, 38 (1), s. 54–68.
-
5. Gaze M., 2015, Językowy obraz wieśniaka we współczesnej polszczyźnie, Studia Obszarów Wiejskich, 40, s.181–187.
-
6. Górka A., 2016, Krajobrazowy wymiar ruralistyki, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
7. Gramberger M., 2001, (red.) Obywatele jako partnerzy. Podręcznik OECD na temat informowania, konsultacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji politycznych. Rządzenie, wyd. I – Paryż, 2001; wydanie polskie 2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor.
8. Halamska M., 2009, Uwagi o naturze wiejskości i sposobach jej definiowania, [w:] G. Gorzelak, M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir (red.), Człowiek-miasto-region. Związki i interakcje. Księga Jubileuszowa Bohdana Jałowieckiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 123–136.
9. Halamska M., 2011, Wiejskość jako kategoria socjologiczna, Wieś i Rolnictwo, 1 (150), Studia i Rozprawy, s. 37–55.
10. Halfecree K., 2006, Rural space: constructing a three-fold architecture, [w:] P. Cloke, T. Marsden, P.H. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, s. 44–62.
11. Harvey D., 1996, Justice, Nature and the Geography of Difference, Wiley-Blackwell, Oxford.
12. Jałowiecki B., 2010, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
13. Jollivet M.,1996, Les fondements agraires de l'Europe, [w:] M. Jollivet, N. Eizner (red.), L'Europe et ses campagnes, Paris, Presses de Sciences Po, s. 15–36.
14. Kryteria delimitacji obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa (04.02.2018) http://rpo.lubuskie.pl
15. Lefebvre H., 1991, The Production of Space, Donald Nicholson-Smith [trans.]Blackwell, Oxford UK, Cambridge USA.
16. Lipińska B., 2011, Ochrona dziedzictwa kulturowego. Ujęcie krajobrazowe, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
17. Marsden T., Murdoch J., Lowe P., Munton R., Flynn A., 1993, Constructing the Countryside, UCL Press, London.
18. Mormont M., 1996, Le rural comme catégorie de lecture du social, [w:] M. Jolliet, N. Eizner (eds.), L'Europe et ses campagnes, Presses de Sciences Po, Paryż, s. 161–176.
19. Nacher A., 2016, Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
20. Niedźwiecka-Filipiak I., 2015, Walory miejscowości – tworzywem Sieci Najciekawszych Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
21. Pawłowska K., 2008, Idea i metody partycypacji społecznej w architekturze krajobrazu, [w:] U. Myga-Piątek, K. Pawłowska (red.), Zarządzanie krajobrazem kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 10, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, s. 617–624.
22. Pawłowska K., 2008, Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu: partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
23. Ploege J., 2008, The New Peasantries. Struggles for Autonomy and Sustainability in an Area of Empire and Globalization, Earthscan, London.
24. Raszeja E., 2013, Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów Wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
25. Solon J., 2014, Koncepcja "Ecosystem Services" i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 21, s. 26–44.
26. Stanny M., Śliwowska Z., Hoffmann R., Miasto–wieś: dychotomia czy continuum? Rozważania osadzone w trzech kontekstach: socjologicznym, ekonomicznym i geograficznym, Zeszyty Naukowe WNE Politechniki Koszalińskiej, 20, s.265–279.
27. Taylor Ch., 2001, Nowoczesne imaginaria społeczne, tłum. A. Puchejda, K. Szymaniak, Wydawnictwo Znak, Kraków.
28. Wilkin J., O potrzebie i zasadach tworzenia wizji rozwoju polskiej wsi. [w:] J. Wilkin (red.), Polska wieś 2025. Wizja Rozwoju, Fundusz Współpracy, Warszawa, s. 9–14.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

48

Strona pocz.:

21

Strona końc.:

30

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,3 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:65998 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.48.2

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji