Obiekt

Tytuł: Proces partycypacji społecznej w rewitalizacji na obszarach wiejskich – studium przypadku gminy Olkusz = Public participation in revitalization of rural areas – case study of the Olkusz commune

Inny tytuł:

Społeczno-kulturowe, gospodarcze i przestrzenne wymiary procesdów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce ; Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 49

Wydawca:

IGiPZ PAN ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł dotyczy partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji wobec obecnych uwarunkowań prawnych, na przykładzie działań prowadzonych na obszarach wiejskich w gminie Olkusz. Zaprezentowano przebieg warsztatów jako jedną z form konsultacji społecznych, wykorzystaną na etapie tworzenia projektu gminnego programu rewitalizacji. Przedmiotem rozważań jest proces prowadzenia konsultacji społecznych w czterech podobszarach rewitalizacji: Troks, Kosmolów, Zadole Kosmolowskie i Gorenice. Wskazano, w jaki sposób realne zaangażowanie lokalnej społeczności wiejskiej pozwoliło na określenie potrzeb oraz zidentyfikowanie lokalnych potencjałów. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie rekomendacji oraz wniosków wynikających ze stosowania zaawansowanych technik partycypacyjnych w procesie rewitalizacji na obszarach wiejskich. Artykuł powstał na bazie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Olkusza na lata 2016–2026 prowadzonych przez Instytut Rozwoju Miast.

Bibliografia:

1. Arnstein S. R., 1969, A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Institute of Planners, 35 (4), s. 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225
2. Bąkowska, E., Kaczmarek, T., & Mikuła, Ł., 2017, Wykorzystanie geoankiety jako narzędzia konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego w aglomeracji poznańskiej, Roczniki Geomatyki, 15.
3. Brodie E. i in., 2009, Understanding participation: A literature review, National Council for Voluntary Organisations, London.
4. Chigbu U. E., 2012, Village renewal as an instrument of rural development: Evidence from Weyarn, Germany, Community Development, 43, 2, s. 209–224. https://doi.org/10.1080/15575330.2011.575231
5. Creighton J.L., 2005, The Public Participation Handbook, Jossey-Bass, San Francisco.
6. Donderowicz M., Główczyński M., Wronkowski A., 2016, Partycypacja społeczna w rewitalizacji – rola stowarzyszeń lokalnych na przykładzie Poznania, Problemy Rozwoju Miast 4, s. 41–51.
7. Grzeszczak J., 2012, Partycypacja publiczna w dużych miastach, [w:] A. Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, Instytut spraw publicznych, tom I, Warszawa.
8. Hałat P., 2010, Instrumenty partycypacji społecznej w lokalnych programach rewitalizacji miast w Polsce, [w:] K. Skalski (red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, s. 127–155.
9. Hausner J., 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna: poradnik, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków.
10. Hickey, S., Mohan, G., 2004, Participation--from tyranny to transformation? Exploring new approaches to participation in development, Zed books, London.
11. Leszczyński M., Kadłubowski J., 2016, Ustawa o rewitalizacji – praktyczny komentarz (Stan prawny na dzień 11 maja 2016 r.), Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa, dostępny na stronie: https://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacjipraktycznykomentarz.pdf
12. Parysek J.J., 2016, O najbliższej przyszłości rewitalizacji w Polsce: pragmatycznie i prognostycznie, Problemy Rozwoju Miast, 4, s. 5–17.
13. Pawłowska K., 2012, Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji dotyczących przyrody w mieście, Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, 3, s. 49–70.
14. Skalski K., 1996, Partycypacja społeczna w rewitalizacji starych dzielnic miejskich, [w:] G. Prawelska-Skrzypek (red.), Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje, Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków.
15. Staszewska S., 2015, Rola wiedzy środowiskowej mieszkańców w procesie odnowy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 40, s. 159–168. https://doi.org/10.7163/SOW.40.11
16. Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy Program AgroInfo, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań.
17. Ziobrowski Z., 2009, Wstęp, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
18. Gminny Program rewitalizacji Olkusza na lata 2016–2026, przyjęty Uchwałą Nr XXV/360/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016 r., dostępny na stronie: https://bip.malopolska.pl/umigolkusz, a,1273277,uchwala-nr-xxv3602016-rady-miejskiej-w-olkuszu-z-dnia-20-grudnia--2016-r-w-sprawie-przyjecia-gminnego.html
19. Lokalny Program Rewitalizacji Olkusza – obszar Centrum – na lata 2008–2016, dostępny na stronie: http://www.umig.olkusz.pl/pks/index.php? option=com_content&task=view&id=10&Itemid=14
20. Pytania dotyczące opracowania programów rewitalizacji – aktualizacja z 12 września 2016 r., dostępne na stronie: https://www.fundusze.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/rewitalizacja/FAQ_rewitalizacja_12092016.pdf
21. Raport z przeprowadzonych warsztatów w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016–2026", dostępny na stronie: http://www.umig.olkusz.pl/index.php? option=com_content&view=article&id=4661&lang=pl
22. Uchwała Nr 1718/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 480/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, dostępna na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm, a,1263492,uchwala-nr-171816-zarzadu-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-22-listopada--2016-r-w-sprawie-zmiany-uchw.html
23. Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.)
24. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r., MR/H 2014–2020 (2) 08/2016
25. Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, załącznik nr 1 do regulaminu prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, dostępny na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/rewitalizacja

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

49

Strona pocz.:

25

Strona końc.:

38

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,6 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67957 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.49.2

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji