Obiekt

Tytuł: Poprawa wizerunku wsi poprzez współczesne zagospodarowanie przestrzeni publicznej na przykładzie miejscowości Wejsuny = Improvement of rural image through contemporary public space development on the example of Wejsuny village

Twórca:

Marks, Emilia. Autor ; Dolińska, Julia. Autor

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 49

Wydawca:

IGiPZ PAN ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Odnowa wsi jest procesem, w którym kładzie się szczególny nacisk na budowę strategii rozwojowych poprzez oddolne inicjatywy i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym. Jest to także proces kształtowania warunków życia całych miejscowych społeczności, kreatywnego tworzenia przestrzeni dostosowanych do wymagań współczesności i pełnienia nowych funkcji. Wymiernym efektem działań są zmiany w miejscu zamieszkania i jego otoczeniu w zakresie infrastruktury przestrzeni ogólnodostępnych, usług, zaspokajania potrzeb bytowych i duchowych. Takie działania są rozpowszechniane w Unii Europejskiej już od ponad 20 lat, finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wypracowane idee i projekty, bazujące na wykorzystaniu miejscowych zasobów i walorów, wdrażane są w życie w ramach Programu Odnowy Wsi, jako regionalnego systemu wsparcia sołectw. Polskim liderem takiej aktywności stało się województwo opolskie. Dzięki partnerskiej współpracy z niemieckim krajem związkowym Nadrenią-Palatynatem władze samorządowe realizowały na Opolszczyźnie pierwsze projekty z zakresu odnowy wsi już w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia. Zakończone sukcesem przedsięwzięcia stanowiły inspirację dla innych samorządów, a w momencie integracji Polski z Unią Europejską i pojawiających się możliwości pozyskiwania finansowego wsparcia, różnorodne projekty realizowano już w całym kraju. Województwo warmińsko-mazurskie również bierze aktywny udział w realizacji Programu Odnowy Wsi pod hasłem „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć …”. W niniejszej pracy przedstawiono efekty działań wielu podmiotów mających na celu poprawę wizerunku wsi i jakości życia mieszkańców w miejscowości Wejsuny

Bibliografia:

1. Brodziński Z., Marks-Bielska R., Sarnowski J., Kozłowski W., 2012, Wybrane instrumenty polityki rozwoju obszarów wiejskich, [w]: Z. Brodziński (red.), Stan obecny i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku, Wyd. Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 169–208. ; 2. Kasińska L., Sieniawska-Kraus A., 2009, Architektura krajobrazu dla każdego, WiHK "KaBe", Krosno. ; 3. Kondracki J., 2011, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa. ; 4. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa. ; 5. Marks E., Gadomska W., Wierzchowska B., 2015, Koncepcja zagospodarowania wybranego fragmentu linii brzegowej jeziora Śniardwy na cele wypoczynku i rekreacji, [w:] Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 426–438. ; 6. Marks E., Młynarczyk K., Jaszczak A., Elkhatib A.O., 2009, Możliwości rozwoju różnych rodzajów i form turystyki na Pojezierzu Mazurskim, [w:] A. Dąbrowska, I. Ozimek (red.), Handel wewnętrzny, wydanie specjalne: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, s. 259–268. ; 7. Niedźwiecka-Filipiak I., 2007, Ład przestrzenny i architektoniczny warunkiem trwałego rozwoju obszarów wiejskich, [w]: M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński, (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 113–125. ; 8. Plan Odnowy Miejscowości Wejsuny, Załącznik do Uchwały Nr LIII/386/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dn. 30.10.2014 r. ; 9. Soszyński D., Sowińska-Świerkosz B., Gawryluk A., 2016, Kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych – ocena rozwiązań krajobrazowych w wybranych gminach Polesia Zachodniego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34, s. 149–162. ; 10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida, 2011, Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami, Olsztyn (na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane Nida).

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

49

Strona pocz.:

109

Strona końc.:

120

Format:

Rozmiar pliku 4,4 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67962 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.49.7

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji