Obiekt

Tytuł: Who Speaks Belarusian? The Language Situation in the Republic of Belarus

Twórca:

Waszczyńska, Katarzyna

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Ethnologia Polona 38 2017 (2018)

Współtwórca:

Orly, Zofia. Tł.

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest współczesnej sytuacji języka białoruskiego i jego użytkownikom. Źródłem analiz są materiały empiryczne zebrane metodą etnograficzną, podczas badań prowadzonych od 1998 do 2005 i w 2010 roku, literatura tematu oraz dane, pochodzące z Internetu. Wyjaśnia z czego wynika zróżnicowane postrzeganie języka białoruskiego – jako kodu komunikowania, stygmatu, manifestacji poglądów politycznych i jaki ma to wpływ na stosunek do tego języka. Opisane zostały także działania na rzecz białoruszczyzny i kształtowania środowiska białoruskojęzycznego, podejmowane przez nieformalne grupy, takie jak Spajemstvo (lata 90. XX wieku), czy kampanię „Bądźmy Białorusinami!” - funkcjonującą od 2008 roku w Internecie i w rzeczywistości. Ważnym wątkiem artykułu jest zwrócenie uwagi na to, komu przypisywane jest posługiwanie się językiem białoruskim, a kto rzeczywiście z niego korzysta w codziennym życiu

Bibliografia:

Bekus N. 2011. Polityka językowa w kontekście procesów narodowotwórczych narodu białoruskiego. In I. Koutny and P. Nowak (eds.), Język, Komunikacja, Informacja 6, 117–125 ; Dubânecki E. S. 1997. Belaruski nacyânal’ny haraktar: sproba dasledavannâ. In S.F. Dubânecki and E.S. Dubânecki, Câžki šlâh da adradžennâ, Brest, 48–58 ; Dyńko A. 2007. Język ulicy i język Placu. Ewolucja stanu i statusu języka białoruskiego. In M. Pejda (ed.), Nadzieje, złudzenia, perspektywy. Społeczeństwo białoruskie’2007, Warszawa, Mińsk, 57–63 ; Eberhardt A. 2008. Gra pozorów. Stosunki rosyjsko-białoruskie 1991–2008, Warszawa ; Fadzeeva T. Vykarystanne belaruskaj movy ŭ sudavodstve: nedaskanalasc’ zakanadaŭčaga regulâvannâ, http://www.tbm-mova.by/pubs28.html, access: 23.01.2014 ; Galerèâ sučasnaga mastactva “Ŭ”, http://ygallery.by/, access: 22.06.2014 ; Garoška D. 2009. 100% belaruskascì, Novaâ Èŭropa, 30 September, 4–6 ; Kraj BY, http://budzma.by/category/kraj-by, access: 22.06.2014 ; Lìst Mìnìstèrstva adukacyì Rèspublìkì Belarus ad 12.01.2009 No 06–17/7231/ds, http://tbm-mova.by/pubs18.html, access: 23.01.2014 ; Lucèvìč T. 2010. Èvalûcyâ ètnìčnaj samasvâdomascì belarusaŭ u XX.st. In Ì. Bagdanovìč, T. Valodzìnaŭ (eds.), Lìtaratura. Ètnologìâ. Matèryâly IV mìžnarodnaga kangrèsa belarusìstaŭ „Belaruskaâ kul’tura ŭ kantèksce kul’tur eŭrapejskìh kraìn” Mìnsk 6-9 čèrvenâ 2005, Mìnsk, 233-237 ; Lukašenko zaŝiŝaet russkij âzyk, no obeŝaet razvivat’ ego naravne s ‘matčynaj movaj,http://news.tut.by/society/396153.html, access: 22.04.2014 ; Mironowicz E. 1999. Historia Państw świata w XX wieku. Białoruś, Warszawa ; Mowa ci kawa. Darmowe lekcje białoruskiego w Mińsku, http://www.polskieradio.pl/75/921/Artykul/835293,Mowa-ci-Kawa-Darmowe-lekcje-bialoruskiego-w-Minsku, access: 04.02.2014 ; Mova nanova, http://www.movananova.by/pra-kursy/, access: 28.04.2018 ; Najdzionaŭ M. 2014. W twórczości jestem całkiem białoruski, http://eastbook.eu/2014/01/country/belarus/mikita-najdzionau, access: 22.06.2014 ; Perepis’ naseleniâ 2009 goda, http://www.belstat.gov.by/perepis-naseleniya/perepis-naseleniya-2009-goda/, access: 23.01.2014; http://census.belstat.gov.by/pdf/PopulationNation-ru-RU.pdf, access: 28.04.2018 ; Radzik R. 2000. Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia, Lublin ; Rudkouski P. 2009. Powstawanie Białorusi. Transl. by J. Bernatowicz, Wrocław ; Smułkowa E. 2000. Dwujęzyczność po białorusku: bilingwizm, dyglosja, czy coś innego? In A. Engelking and E. Smułkowa (eds.), Język a tożsamość na pograniczu kultur, Białystok, 90-100 ; Strategy of the Belarusian Language Society: The Belarusian Language Development in the 21 Century, http://www.tbm-mova.by/mova.html, access: 23.01.2014 ; Sudnìk M. R. and Kryŭko M. N. (eds.) 1999. Tlumačal’ny sloŭnìk belaruskaj lìtaraturnaj movy, Minsk ; Szybieka Z. 2002. Historia Białorusi 1795-2000, Lublin ; Trusau A. 2007. Białoruś będzie krajem kilkujęzycznym. In Ograbiony ogród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi. Przeprowadzili Małgorzata Nocuń i Andrzej Brzeziecki, Wrocław, 112-136 ; UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger, http://www.unesco.org/ culture/languages-atlas/en/atlasmap/language-id-335.html, access: 04.02.2014 ; U pošukah cmoka!, http://budzma.by/country/cmok.html, access: 22.06.2014 ; Wierzbowska-Miazga A. 2013. Wsparcie drogą do podporządkowania. Rosja wobec Białorusi, Punkt widzenia 34, May 2013, http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_34_bialorus_pl_net.pdf, access: 22.06.2014 ; Vynìkì sacyâlagìčnaj apytankì: belaruskaâ mova - mova èlìty cì apazìcyì, http://www.tbmmova.by/monitoring17.html, access: 23.01.2014 ; Zakon Rèspubliki Belarus, 26 studzenâ 1990 g. N 3094-XI, Ab Movah U Rèspublicy Belarus’, http://tbm-mova.by/laws1_8.html, access: 23.01.2014

Czasopismo/Seria/cykl:

Ethnologia Polona

Tom:

38

Strona pocz.:

171

Strona końc.:

185

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:66480 ; 0137-4079

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji