Obiekt

Tytuł: Ład przestrzenny w planowaniu i zagospodarowaniu obszarów wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego = Spatial order in the planning and development of rural areas on the example of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship

Twórca:

Falkowski, Jan. Autor

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Artykuł przedstawia zarys problematyki ładu i nieładu przestrzennego obszarów wiejskich na potrzeby planowania i zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym z 2003 r. i jej późniejszymi zmianami. W artykule zwrócono uwagę na metodykę badania ładu i nieładu przestrzennego obszarów wiejskich. Przeanalizowano siedem przestrzeni województwa kujawsko-pomorskiego (fizycznogeograficzną, kulturową, osadniczo-urbanistyczną, społeczno-ekonomiczną, turystyczno-rekreacyjną, ochrony przyrody i planistyczną), w których uwzględniono 30 cech diagnostycznych. Następnie przedstawiono graficznie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego (łącznie 127) jako obszary: ładu, względnego ładu, zagrożone nieładem i nieładu przestrzennego, według stanu za okres badawczy 2010–2015. W podsumowaniu odniesiono wyniki badań do problematyki ładu przestrzennego obszarów wiejskich w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Bibliografia:

1. Andrzejewski L., Weckwerth P., Burak S. (red.), 2006, Toruń i jego okolice. Monografia przyrodnicza, Wydawnictwo UMK, Toruń. ; 2. Banaszak J., Tobolski K. (red.), 1998, Park Narodowy Bory Tucholskie, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz. ; 3. Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, 172, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 4. Bański J., 2008, Ład przestrzenny obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania gospodarki rolnej, Ekspertyza przygotowana na zlecenie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa. ; 5. Bański J., 2008, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, Studia Obszarów Wiejskich, 14, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa. ; 6. Borys T. (red.), 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Warszawa. ; 7. Borys T., 2011, Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, 6, 2, s. 77. ; 8. Broszkiewicz R., 2003, Metody analizy i projekcji ładu przestrzennego w wymiarach lokalnym i regionalnym, [w:] T. Ślęzak, Z. Zioło (red.), Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, Biuletyn KPZK PAN, 205, Warszawa, s. 71–91. ; 9. Burak S. (red.), 1996, Stan środowiska w województwie toruńskim, Urząd Wojewódzki w Toruniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Toruń. ; 10. Chmielewski T.J., Myga-Piątek U., Solon J., 2015, Typologia aktualnych krajobrazów Polski, Przegląd Geograficzny, 87, 3, s. 377–408. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.3.0 ; 11. Chudziakowa J. (red.), 2013, Archaeologia Historica Polona, 21, Toruń. ; 12. Cymerman R. (red.), 2009, Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn. ; 13. Cymerman R., Hopfer A., 1998, Gospodarka przestrzenna podstawą zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Acta Academiae Agriculturae Technicae Olstenensis, Agriculturae, 66, Olsztyn, s. 5–15. ; 14. Cymerman R., Podciborski T., 2004, Propozycja metody oceny ładu przestrzennego przy analizie stanu zagospodarowania obszarów wiejskich, Administratio Locorum, 3 (1). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 31–43. ; 15. Falkowski J., 1993, Przekształcenia funkcjonalno-strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Polski (Ujęcie diagnostyczno-modelowe), Wydawnictwo UMK, Toruń. ; 16. Falkowski J., 2010, Przekształcenia przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i przestrzenne regionu kujawsko-pomorskiego (1990–2007), [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 75–91. ; 17. Falkowski J., 2016, Klasyfikacja zasobów, walorów i czynników rozwoju lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 55–74. https://doi.org/10.7163/SOW.44.4 ; 18. Falkowski J., 2017, Ład i nieład przestrzenny w metodyce zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego), Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 38, Poznań, s. 195–215. ; 19. Flanz S., 2016, Obszary zagrożone nieładem przestrzennym w województwie kujawsko-pomorskim, Konferencja naukowo-techniczna: "Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni", UMK Toruń, maszynopis. ; 20. Galon R. (red.), 1984, Województwo toruńskie, PWN, Warszawa-Poznań-Toruń. ; 21. Gierańczyk W., 2013, Walory przyrodnicze województwa kujawsko-pomorskiego jako podstawa rozwoju turystycznego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, s. 217–235. ; 22. Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2016, opracowanie wykonane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu. ; 23. Karwińska A., 2008, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, PWN, Warszawa. ; 24. Kiełczewska-Zaleska M., 1965, O typach osiedli wiejskich w Polsce i planie ich przebudowy, Przegląd Geograficzny, 37 (3), s. 457–480. ; 25. Kolipiński B., 2011, Ład przestrzenny w Polsce – stan i problemy, Ekspertyza wykonana na zlecenie MRR, Warszawa, https://www.mir.gov.pl. ; 26. Kołodziejski J. (red.), 2000, Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, CUP, Warszawa. ; 27. Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 28. Kozłowski L. (red.), 2016, Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza z założeniami programu jego kształtowania, UMWKP – WNoZi UMK, Toruń. ; 29. Kozłowski S., 1983, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Polski, Wszechnica PAN, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków. ; 30. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, 2013, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Włocławek. ; 31. Kwiatkowska E., 1973, Osadnictwo wiejskie, [w:] A. Swinarski (red.), Województwo bydgoskie, PWN, Poznań, s. 223–230. ; 32. Łaniewski S., Skaza L. (red.), 2004, Dziedzictwo kulturowe na Krajnie i Pałukach, Nakło. ; 33. Niżnik-Dobosz I., 2012, Estetyka techniczna i ład przestrzenny jako pojęcia prawa budowlanego oraz prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, [w:] I. Niżnik-Dobosz (red.), Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, Wydawnictwo Lexis-Nexis Warszawa, s. 490–491. ; 34. Nowak A., 2014‑2017, Dzieje Polski, t. 1–3, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków. ; 35. Parysek J.J., 2007, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Poznań. ; 36. Polski J., 2009, Problemy kształtowania ładu przestrzennego w świetle idei zrównoważonego rozwoju, www.jankes.info/pol reg. ; 37. Pysz P., Jurczuk A., Moszyński M., 2016, Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego – od ujęcia statystycznego do ujęcia dynamicznego, Ekonomista, 6. ; 38. Ratajczak W., 2014, Ład przestrzenny i ład zintegrowany w planowaniu, Konferencja naukowa, Kościan, 16.VI.2014 (maszynopis). ; 39. Program opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2013–2016, 2013, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Toruń. ; 40. Swinarski A. (red.), 1973, Województwo bydgoskie. Krajobraz – Dzieje – Kultura – Gospodarka, PWN, Poznań. ; 41. Szczepkowski J., 1977, Struktura przestrzenna regionu bydgosko-toruńskiego. Ewolucja i dynamika. Prace Geograficzne, 118, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 42. Szyszko S., Cymerman R., 2003, Gospodarka przestrzenna w rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyt Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2. ; 43. Śleszyński P. (red.), 2013, Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, Biuletyn KPZK PAN, 252, Warszawa. ; 44. Ślęzak T., Zioło Z. (red.), 2003, Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, Biuletyn KPZK PAN, 205, Warszawa. ; 45. abernacka M., 2010, Konflikty dotyczące interpretacji pojęcia "ład przestrzenny" w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, Warszawa, s. 404–414. ; 46. Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości przyrodniczych i kulturowych w województwie kujawsko-pomorskim, 2010, Materiały konferencyjne, Górzno, 9 XI I2010, Urząd Marszałkowski w Toruniu, Toruń. ; 47. Regionalne zasady i standardy kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego, 2015, Urząd Marszałkowski w Toruniu, Toruń (maszynopis). ; 48. Wajer Z., 2010, Kujawsko-Pomorski System Informacji Przestrzennej jako instrument kształtowania ładu przestrzennego, Konferencja naukowa, Katowice, 8.VI.2010 (maszynopis). ; 49. Wajer Z., 2016, Polityka przestrzenna samorządu województwa kujawsko-pomorskiego a ład przestrzenny. Spojrzenie regionalne, Konferencja naukowo-techniczna: "Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni", UMK Toruń, (maszynopis). ; 50. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003–2015, 2004–2016, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz. ; 51. Ewidencja i ochrona dóbr kultury województwa kujawsko-pomorskiego, 2016, Wojewódzki Oddział Służby Zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Toruń. ; 52. Woźniak M., 2015, Ład przestrzenny jako paradygmat zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, Białostockie Studia Prawnicze, 18, s. 167–182. https://doi.org/10.15290/bsp.2015.18.13 ; 53. Zeman-Miszewska E., Miszewski M., 2015, Ład gospodarczy i porządek gospodarczy – potrzeba i szanse zmian, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 401, s. 632–641. ; 54. Zioło Z., 2003, Przestrzeń geograficzna jako miejsce realizacji idei ładu przestrzennego, [w:] T. Ślęzak, Z. Zioło (red.), Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, Biuletyn KPZK PAN, 205, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

50

Strona pocz.:

25

Strona końc.:

47

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68054 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.2

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji