Obiekt

Tytuł: Tradycyjne sposoby gospodarowania na obszarach wiejskich jako element ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Doliny Dolnej Wisły = Traditional methods of management in rural areas as an element of protecting the natural and cultural heritage of the Lower Vistula Valley

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W świetle głębokich przemian przestrzenno-funkcjonalnych, jakim podlegają współcześnie tereny wiejskie, coraz istotniejsze wydaje się zachowanie tradycyjnych form i sposobów gospodarowania, które stanowią ważny element dziedzictwa kulturowego wsi. Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka działań na rzecz ochrony i promocji tego dziedzictwa na obszarach wiejskich Doliny Dolnej Wisły w ujęciu dynamicznym i przestrzennym. Przeprowadzone badania wykazały, że mieszkańcy gmin wiejskich, zwłaszcza na obszarach chronionych, coraz chętniej kultywują uprawę i hodowlę tradycyjnych odmian roślin i ras zwierząt. Ich działania przyczyniają się zarówno do zachowania bioróżnorodności na wymienionych obszarach, jak i ochrony specyficznego, kształtowanego przez stulecia krajobrazu kulturowego wsi.

Bibliografia:

1. Andrejczuk W., 2007, Krajobrazy dolin rzecznych, [w:] U. Myga-Piątek (red.), Doliny rzeczne przyroda-krajobraz-człowiek, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 7, Komisja Krajobrazu Kulturowego, Sosnowiec, s. 9–27.
2. Bignal E.M., McCracken D.I., 2000, The nature conservation value of European traditional farming systems, Environmental Review, 8, s. 149–171.
3. Duriasz-Bułhak J., Połomski K., Potok A. (red.), 2011, Rzecz o dziedzictwie na wsi, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
4. Fischer J., Hartel T., Kuemmerle T., 2012, Conservation policy in traditional farming landscapes, Conservation Letters, 5, s. 167–175. https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2012.00227.x
5. Gacka-Grzesikiewicz E., 2004, Ochrona walorów turystycznych doliny środkowej Wisły szansą na rozwój regionu, [w:] M. Kucharczyk (red.), Współczesne problemy ochrony krajobrazu, Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Lublin, s. 99–105.
6. Gobattoni F., Pelorosso R., Leone A., Ripa M.N., 2012, Sustainable rural development: The role of traditional activities in Central Italy, Land Use Policy, 48, s. 412–427. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.06.013
7. Gonia A., Michniewicz-Ankiersztajn H., 2016, Rezerwaty przyrody Doliny Dolnej Wisły. Przewodnik, ZPKChiN, Świecie.
8. Gonia A., Michniewicz-Ankiersztajn H., Dłuzewska A., 2015, Tourism potential of counties located in Kujawsko-pomorskie and Pomorskie voievodeships in respect of waterways revitalisation, Economic Problems of Tourism, 4, s. 123–141.
9. Gonia R., Bykowski W. (red.), 2010, Dolina Dolnej Wisły dla ciekawych. Przewodnik przyrodniczo-turystyczny, Apeiron, Bydgoszcz.
10. Grabowska M., 2010, Rozwój ekologiczny obszarów wiejskich, [w:] B. Kryk (red.), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Aspekty ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo Economicus, Szczecin, s. 81–101.
11. Harrop S.R., 2007, Traditional agricultural landscapes as protected areas in international law and policy, Agriculture Ecosystems & Environment, 121, s. 296–307. https://doi.org/10.1016/j.agee.2006.12.020
12. Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa.
13. Kondracki J., 2004, Mezoregiony fizycznogeograficzne Polski, PWE, Warszawa.
14. Korska-Adamowicz M., Dopka D., Płotczyk B. 2012, Prowadzenie gospodarstw rolnych w różnych systemach a wpływ na środowisko przyrodnicze, Fragm. Agron, 29 (2), s. 77–86.
15. Kuś J., Stalenga J., 2006, Perspektywy rozwoju różnych systemów produkcji rolniczej w Polsce, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 242, Puławy, s. 15–25.
16. Michniewicz-Ankiersztajn H., Gonia A., 2013, Rola sacrum w krajobrazie kulturowym obszarów wiejskich – gmina Dąbrowa Chełmińska, [w:] Prace Komisji Krajobrazu kulturowego PTG, 21, Komisja Krajobrazu Kulturowego, Sosnowiec, s. 37–45.
17. Myga-Piątek U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice.
18. Pająkowski J., 2015, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, t. I, Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń.
19. PROW, 2016, Program rozwoju obszarów wiejskich w Polsce na lata 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
20. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, 2015, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Warszawa.
21. Prus P., 2008, Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 5 (XX), s. 133–143.
22. Schmitz M.F. Matos D.G.G., Aranzabal I., Ruiz-Labourdette D., Pineda F.D., 2012, Effects of a protected area on land-use dynamics and socioeconomic development of local populations, Biological Conservation, 149, s. 122–135. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2012.01.043
23. Zielińska A., 2013, Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
24. Zimnicka A., Czernik L., 2007, Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej na przykładzie obszaru oddziaływania miasta Szczecina, Wydawnictwo Hogben, Szczecin.
25. Zimny L., 2007, Definicje i podziały systemów rolniczych, Acta Agrophysica, 10 (2), s. 507–518.
26. www.geoportal.gov.pl
27. www.lgdswiecie.pl
28. www.lgdvistula.org
29. www.szlaktradycji.pl
30. www.tpdw.pl
31. www.zakolewisly.pl

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

50

Strona pocz.:

65

Strona końc.:

79

Format:

Rozmiar pliku 2,2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68056 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.4

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji