RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Przyrodniczo-demograficzne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią wiejską na przykładzie wybranych gmin województwa świętokrzyskiego = Natural and demographic conditions for rural space management on the example of selected communes of the Świętokrzyskie Voivodeship

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Effective management of geographical space depends on detailed diagnosis of all environmental conditions. The aim of the study is to present natural and demographic conditions of spatial management in selected rural areas and to assess their predisposition for development of agriculture, tourism and locating industry. Three selected communes of the Świętokrzyskie Voivodeship with diverse characteristics of natural environment and varied functional structure were examined The CSO (GUS) statistical data, available cartographic material, environmental studies and field prospection were employed. The analysis was conducted within two thematic blocks, including: • evaluation of selected components and characteristics of natural environment and its functioning, • evaluation of demographic and social phenomena. Environmental and demographic conditions for spatial management in selected rural areas are diverse. Evaluation of natural environment classification proves that all areas present mediocre predispositions for development of agriculture and Stąporków commune is the only one with considerable potential for tourism development and locating industry. The most favorable demographic situation for major forms of economy (agriculture, industry investment) occurs in Pawłów commune, while the least desired in Stąporków commune, where contemporary demographic processes can only favor tourism (e.g. leisure, health resort). Evaluation of local conditions of the natural and demographic environment allowed to indicate optimal directions for development of selected communes. This is only possible if the potential of the natural environment is properly assessed. However, economic development is impossible with the progressive degradation of demographic potential. Environmental and demographic determinants should be the basis when planning the functions of a commune.

References:

1. Apostol L., Paraschiv V., 2011, The cycle of anthropic rural landscape in Giurgeu Depression. Spatial-Temporal Evolutions, Present Environment and Sustainnable, 5, 1, s. 160–178.
2. Bański J., 2007, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki rolnej w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 12, s. 9–18.
3. Bański J., 2008, Problemy demograficzne obszarów wiejskich, Studia i Raporty IUNG–PIB, 12, s. 9–18.
4. Bański J., 2011, Wieś w badaniach geograficznych – ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego, [w:] M. Halamska (red.), Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski, Wyd. Naukowe SCHOLAR, s. 29–44.
5. Bański J., 2014, Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia, Wieś i Rolnictwo, 4 (165), s. 13–25.
6. Bański J. (red.), 2016, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa.
7. Bański J., Pantylej W., Janicki W., Flaga M., Wesołowska M., 2014, Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 36, Warszawa.
8. Bielecka E., Ciołkosz A., 2003, Wyznaczanie obszarów o ograniczonych możliwościach produkcyjnych rolnictwa, [w:] A. Ciołkosz (red.), Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, NSP, Powszechny Spis Rolny, GUS, s. 111–130.
9. Bjärstig T., Sandström C., 2017, Public – private partnerships in Swedish rural context-A Policy tool for the authorities to achieve sustainable rural development?, Journal of Rural Studies, 49, s. 58–68. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.11.009
10. Blacksell M., 2010, Agriculture and landscape in the 21st century Europe: the post-communist transition, European Countryside, 7 (2), s. 13–24. https://doi.org/10.2478/v10091-010-0002-8
11. Bonaventura Forleo M., Giaccio V., Giannelli A., Mastronardi L., Palmieri N., 2017, Socio-economic drivers, land cover chan ges and the Dynamics of rural settlements Mt. Matese Area (Italy), European Countryside, 9 (3), s. 435–457. https://doi.org/10.1515/euco-2017-0026
12. Brodziński Z., 2011, Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładzie gmin woj. warmińsko-mazurskiego, Wyd. SGGW, Warszawa.
13. Chilczuk M., 1970, Osadnictwo wiejskie Polski, PWN, Warszawa.
14. Chyl M., 2013, Ocena atrakcyjności turystycznej w przestrzeni wiejskiej na przykładzie Lidzbarka Warmińskiego, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy, Współczesne metody badań przestrzeni geograficznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
15. Ciok S., 2011, Nowe trendy w procesie transformacji obszarów wiejskich stref podmiejskich dużych miast, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, Studia KPZK PAN, 138, s. 183–199.
16. Cruickshank J., 2009, A play for rurality? Modernization versus lacal autonomy, Journal of Rural Studies, 25, s. 98–107. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2008.06.005
17. Cymerman R., Falkowski J., Hopfer A., 1992, Krajobrazy wiejskie (klasyfikacja i kształtowanie), Wydawnictwo ART, Olsztyn.
18. Czapiewska G., 2013, Trendy rozwoju obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w perspektywie 2050 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 33, s. 153–164.
19. Dahlstrom A., Cousins S.A.O., Eriksson O., 2006, The history of land use, people and livestock, and the relationship to present plant species diversity in a rural landscape in Sweden, Environment and History, 12, 2, s. 191–212. https://doi.org/10.3197/096734006776680218
20. Dąbrowski Z., Lotarski M., Staszałek A., 2010, Rezerwat przyrody Górna Krasna, Nadleśnictwo Stąporków, Stąporków.
21. Dybowska J., 2014, Depopulacja na obszarach wiejskich województwa opolskiego w latach 2002–2011, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (32), s. 59–68.
22. Falkowski J., Kluba M., 2012, Rolnicze i pozarolnicze formy zagospodarowania obszarów wiejskich w woj. kujawsko-pomorskim, Acta Scientiarum Polonorum, 11 (3), s. 43–61.
23. Filipiak K., 2003, Waloryzacja i delimitacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, [w:] A. Ciołkosz (red.), Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, NSP, Powszechny Spis Rolny, GUS, s. 89–109.
24. Filonowicz P., 1981, Mapa geologiczna Polski B – mapa bez utworów czwartorzędowych w skali 1:200 000 (arkusz Kielce), Instytut Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
26. Gwiaździńska-Goraj M., Jezierska-Thöle A., 2013, Peryferyjność obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego a zmiany ludnościowe w latach 1988–2011, Studia Obszarów Wiejskich, 34, s. 175–185.
27. Halfacree K. H., 1995, Talking about rurality: social representations of the rural as expressed by residents of six English parishes, Journal of Rural Studies, 11, 1, s. 1–20. https://doi.org/10.1016/0743-0167(94)00039-C
28. Healy R.G., Short J.L., 2010, The changing rural landscape, Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 23, 10, s. 6–34. https://doi.org/10.1080/00139157.1981.9928763
29. Heffner K., 2006, Migracje zagraniczne jako składowa rynków pracy w regionach migracyjnych, [w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga Pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 259–272.
30. Heffner K., 2011, Regionalny wymiar dychotomii rozwoju obszarów wiejskich, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, Studia KPZK PAN, 138, s. 9–34.
31. Heffner K., Solga B., 2008, Foreign Migration of Poles in Scientific Research at the Turn of Century, Bulletin of Geography, Socio-economic Series, 10, s. 49–63. https://doi.org/10.2478/v10089-008-0012-8
32. Jurkiewiczowa I., 1968, Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski (arkusz Radoszyce 1:50 000), Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
33. Kamińska W., 2008, Demografic Aspect of Urbanization Processes in Rural Areas of Poland. Świetokrzyskie Voivodeship Case, Geology, Geoecology and Evolutionary Geography, Herzen State University of Russia, St Petersburg, 8, s. 186–195.
34. Kamińska W., 2010, Urbanizacja obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii, Kielce.
35. Kamińska W., 2011, Kapitał społeczny jako czynnik różnicujący szanse rozwoju obszarów wiejskich. Próba weryfikacji koncepcji Wodcocka i Narayan na przykładzie woj. świętokrzyskiego, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, Studia KPZK PAN, 138, s. 219–249.
36. Kamińska W., 2012, Wiejski rynek pracy w woj. świętokrzyskim na tle uwarunkowań demograficznych, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, 145, s. 229–255.
37. Kavoliuté F., 2012, Krajobraz rolniczy Litwy i tendencje jego zmian, Acta Scientiarum Polonorum, 11 (3), s.127–135.
38. Kaznowska E., Mądra E., 2016, Wpływ zbiornika wióry na przebieg niżówek rzeki Świśliny, Acta Sci. Pol. Architectura, 15, 4, s. 195–206.
39. Kiniorska I., 2012, Nierówności społeczne w badaniach geograficznych na przykładzie woj. świętokrzyskiego, [w:] S. Sitek (red.), "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląskie Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 71–79.
40. Kiniorska I., 2016, Strukturalny wymiar nierówności społecznych na obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego, [w:] W. Kamińska (red.), Współczesne problemy ludnościowe na obszarach wiejskich, Biuletyn KPZK PAN, 263, Warszawa, s. 113–127.
41. Kiniorska I., 2016, Sytuacja demograficzna obszarów wiejskich Polski Wschodniej, Rocznik Świętokrzyski seria B – nauki przyrodnicze, KTN, Kielce, s. 49–60.
42. Klojzy-Karczmarczyk B., Makoudi S., Mazurek J., Staszczak J., Żółtek J., 2015, Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu, Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2015–2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019–2022", Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kazimierza Wielka.
43. Kołodziejczak A., 2007, Zróżnicowanie regionalne środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich i jego wpływ na produkcję rolną, Studia Obszarów Wiejskich, 12, s. 33–40.
44. Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski (wydanie trzecie uzupełnione), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
45. Kortus B., 1986, Wstęp do geografii przemysłu, PWN, Warszawa.
46. Kostrowicki A.S., 1975, Kształtowanie krajobrazu rolniczego Polski, [w:] W. Engelgardt (red.), Kształtowanie krajobrazu a ochrona przyrody, PWN, Warszawa, s. 580–625.
47. Koślacz R., Suligowski R., Szymanek B., Daszkiewicz J., Jendo J., Jendo A., Kasprzyk A., Kukla J., Czerwik-Marcinkowska J., Noworyta A., Szlufik A., 2006, Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego (część I), zlec. ŚZMiUW wKielcach, IMS Sp. z o.o., BUIiNIAJ, Inżynieria", Wrocław.
48. Koźma J., 2015, Metodyka waloryzacji przestrzennej pokrycia terenu i obiektów ochrony przyrody na potrzeby oceny konfliktowości potencjalnej eksploatacji kopalin na obszarach perspektywicznych, Przegląd Geologiczny, 63, 9, s. 581–588.
49. Kulikowski R., 1986, Wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce – próba analizy przestrzennej, Przegląd Geograficzny, 58, 1–2, s. 191–202.
50. Kulikowski R., 2013, Obszary wiejskie woj. podlaskiego w perspektywie do 2050 r., Studia Obszarów Wiejskich, 33, s. 129–142.
51. Kurzępa M., 2015, Program Ochrony Środowiska wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko dla gminy Pawłów na lata 2015–2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019–2022, SEKA SA, Pawłów.
52. Kusztal P., 2016, Budowa geologiczna i rzeźba doliny Czarnej Koneckiej pomiędzy Janowem a Wąsoszem Starą Wsią, Maszynopis pracy magisterskiej, Archiwum UJK, Kielce.
53. Kwapisz B., Gad A., Kurkowski S., 2008, Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Stąporków na lata 2009–2015, Kielkart, Kielce.
54. Ładowski W., 2004, Plan Rozwoju Lokalnego gminy Kazimierza Wielka na lata 2004–2013, Kazimierza Wielka.
55. Łysoń P., 2016, Wahadłowa mobilność przestrzenna jako ważny czynnik rozwoju obszarów wiejskich – analiza stanu obecnego i perspektyw do roku 2025 w ujęciu powiatowym, [w:] W. Kamińska (red.), Współczesne problemy ludnościowe na obszarach wiejskich, Biuletyn KPZK PAN, 263, Warszawa, s. 29–46.
56. Macias A., Bródka S., 2014, Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, PWN, Warszawa.
57. Mastronardi L., Giaccio V., Giannelli A., Stanisci A., 2017, Methodological proposal about the role oflandscape process in rural areas the case of Molise Region (Italy), European Countryside, 2, s. 245–262.
58. McGranahan D.A., 2008, Landscape influence on recent rural migration in the U.S., Landscape and Urban Planning, 85, 3–4, s. 228–240.
59. Michno A., 2006, Rzeźba dorzecza dolnej Nidzicy, [w:] J. Trepińska, Z. Olecki (red.), Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, IGiGP UJ, Kraków, s. 325–335.
60. Naldi L., Nilsson P., Westlund H., Wixe S., 2015, What is smart rural development?, Journal of Rural Studies, 40, s. 90–101. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.06.006
61. Otałęga Z. (red.), 2000, Atlas Polski, Encyklopedia Geograficzna Świata, t. XI, Wydawnictwo Opres, Kraków.
62. Philips M., 1998, Social perspectives, [w:] B. Ilbery (red.), The geography of rural change, Longman, s. 31–54.
63. Pietrzak M., 1989, Problemy i metody badania struktury geokompleksów (na przykładzie powierzchni modelowej Biskupice), Seria Geografia, 45, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
64. Pomianek I., 2014, Socio-economic development of agricultural problem areas in Poland, Economics and Sociology, 7, s. 218–235. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2014/7-2/18
65. Pomianek I., Chrzanowska M., Bórawski P., 2013, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego na tle kraju według miernika Hellwiga, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 27, s. 442–456.
66. POŚ (Program Ochrony Środowiska) dla gminy Stąporków na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku), 2017, Załącznik Nr 1 doUchwały Rady Miejskiej wStąporkowie Nr XXXII/201/2017 z dnia 28 marca 2017 r., UMiG Stąporków.
67. Raszeja E., 2005, Tożsamość, trwałość, rozwój. Ochrona krajobrazu kulturowego w projektach odnowy wsi, Architektura Krajobrazu, 1–2, s. 41–50.
68. Richling A., 2012, Z metodyki oceny potencjału turystycznego terenu, [w:] E. Kantowicz, M. Roge-Wiśniewska (red.), Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 153–166.
69. Roose A., Sepp K., 2010, Monitoring framework for assessing changes of the Estonian rural landscape in adopting European agricultural policies, European Countryside, 2 (1), s. 42–59. https://doi.org/10.2478/v10091-010-0004-6
70. Rosner A., 2012, Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
71. Rosner A., 2014, Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, Wieś i Rolnictwo, 1 (162), s. 63–79.
72. Rosner A., 2016, Współczesne procesy zmian zaludnienia obszarów wiejskich w Polsce, Studia KPZK PAN, 167, s. 232–249.
73. Rubinowski Z., 1991, Rudy żelaza na obszarze konecko-przysuskim, [w:] W. Różański, M. Piątkowska (red.), Tradycje przemysłowe ziemi koneckiej, Towarzystwo Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach, Zarząd Miejski Naczelnej Organizacji Technicznej w Końskich, Kielce, s. 7–15.
74. Rudnicki R., 2007, Przyrodnicze uwarunkowania zróżnicowania przestrzennego procesu absorpcji funduszy UE w rolnictwie polskim, Studia Obszarów Wiejskich, 12, s. 113–128.
75. Salemik K., Strijker B., Bosworth G., 2017, Rural development in the digital age, Journal of Rural Studies, 54, s. 360–371. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.09.001
76. Sevenant M., 2010, Variation in landscape perceptron and preferencje: experiences from case studiem in rural and Urban landscapes observed by different groups of respondents, Ghent University, Ghent.
77. Sołowiej P., 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
78. SRGS, Strategia Rozwoju Gminy Stąporków na lata 2016–2023, 2016, Urząd Miasta i Gminy Stąporków, Stąporków.
79. Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
80. Stanny M., 2014, Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska – o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spojrzenie, Wieś i Rolnictwo, 1 (162), s. 1–15.
81. Štastna M., Vaishar A., Varouchova H., Ševelová M., Kozlovská S., Doskocilova V., Lincová H., 2015, Changes of a rural landscape in Czech areas of different types, European Countryside, 7 (2), s. 111–133. https://doi.org/10.1515/euco-2015-0008
82. Staszewska S., 2015, Rola wiedzy środowiskowej mieszkańców w procesie odnowy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 40, s. 159–167. https://doi.org/10.7163/SOW.40.11
83. Szczęsny T., 1975, Ochrona przyrody i krajobrazu, PWN, Warszawa.
84. Śliwiński T., Anioł A., Barańczuk M., Kogut M., Bernat M., 2015, Strategiczna Ocena Oddziaływania Na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Kazimierza Wielka na lata 2015–2020, Efektywniej s.c., Wrocław.
85. Tomczak P., Górecka S., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie struktury demograficznej na obszarach wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 34, s. 57–69.
86. Wilkin J., (red.), 2007, Polska wieś 2025-wizja rozwoju, Fundusz Współpracy, Warszawa.
87. Werens A., 2005, Czarniecka Góra. Historia uzdrowiska, Wydawnictwo ARSLIBRIS, Końskie.
88. Wójcik M., 2011, Geografia wsi – nowe wyzwania badawcze, [w:] M. Halamska (red.), Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 45–49.
89. Wójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. https://doi.org/10.18778/7525-657-4
90. Wójcik M., Tomczyk J., 2015, Nierówności w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 20, s. 85–100. https://doi.org/10.18778/1508-1117.20.06
91. Źróbek-Różańska A., Zysk E., 2015, Czy rozlewające się miasto odmładza podmiejską wieś? Studium podolsztyńskich gmin wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 4 (169), s. 23–137.
92. BDL GUS (Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego) (bdl.stat.gov.pl/BDL/start).
93. CBDG PIG (Centralna Baza Danych Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego) (bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm).
94. CILP, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2007–2014, Mapa lasów (lasy.gov.pl/pl/nasze-lasy/mapa-lasow).
95. CRGP PIG (Centralny Rejestr Geostanowisk Polski Państwowego Instytutu Geologicznego) (geostanowiska.pgi.gov.pl/gsapp_v2/).
96. GEOSERWIS GDOŚ – Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, mapy form ochrony przyrody (geoserwis.gdos.gov.pl/mapy).
97. Gminne zbiorcze zestawienia danych dotyczących gruntów (stan na dzień 1.01.2017 r.) wykonane dla analizowanych obszarów wiejskich (pozyskane od jednostek samorządu terytorialnego woj. świętokrzyskiego).
98. IAP (Internetowy Atlas Polski), IGiPZ PAN (maps.igipz.pan.pl/aims/home_pl.htm).
99. NMT, Numeryczny Model Terenu – cyfrowy model rzeźby terenu z hipsometrią dynamiczną (mapy.geoportal.gov.pl), Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
100. Ortofotomapa (mapy.geoportal.gov.pl), Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
101. SIPWŚ, System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, (sipws.wrota-swietokrzyskie.pl).

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

50

Start page:

101

End page:

121

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68058 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information