Obiekt

Tytuł: Przemiany pokoleniowe wśród wiejskiej młodzieży na Podkarpaciu = Generation changes among rural youth in Podkarpacie Region

Twórca:

Długosz, Piotr. Autor

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Artykuł prezentuje wyniki badań nad przemianami młodzieży wiejskiej. Materiał empiryczny, stanowiący podstawę analizy porównawczej, został zebrany w 2001 r. na zbiorowości 463 respondentów. Drugi pomiar został wykonany w 2015 r. wśród 371 maturzystów za pomocą kwestionariusza ankiety, przy zastosowaniu techniki audytoryjnej. Wyniki analiz wskazują na występowanie różnic międzygeneracyjnych. Powtórne badania w tej samej społeczności lokalnej pokazały pojawienie się pokolenia posttransformacyjnego. Wśród współczesnej młodzieży widoczna jest orientacja hedonistyczna i przedsiębiorcza. Nastąpił wyraźny spadek poziomu aspiracji edukacyjnych i waloryzacja pracy w sektorze prywatnym. Generacja ta jest optymistyczna iskoncentrowana na realizacji własnych potrzeb. Jest w całości podłączona do sieci i przejawia aktywne formy spędzania czasu wolnego. Lęki egzystencjalne wyparły obawy przed bezrobociem i wykluczaniem. Pokolenie posttransformacyjne jest zindywidualizowane i z optymizmem patrzy w przyszłość.

Bibliografia:

1. Beck U., 2002, Społeczeństwo ryzyka, Scholar, Warszawa. ; 2. Bourdieu P., 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa. ; 3. Castells M., 2008, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa. ; 4. Chałasiński J., 1964, Młode pokolenie wsi Polski Ludowej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa. ; 5. Chałasiński J., 1938, Młode pokolenie chłopów, Państwowy Instytut Kultury Wsi, Warszawa. ; 6. Czapiński J., 2004, Psychologiczne teorie szczęścia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna, PWN, Warszawa, s. 51–103. ; 7. Długosz P., 2008, Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu, Nomos, Kraków. ; 8. Długosz P., 2013, Efekt odwrócenia – przypadek polskiego systemu edukacji, Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja, 3, s. 89–111. ; 9. Fatyga B., 2005, Pokolenie, Encyklopedia socjologii. Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa. ; 10. Freeman R., 1976, The Overeducated American, Academic Press, New York. ; 11. Garewicz J., 1983, Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna, Studia Socjologiczne, 1, s. 75–87. ; 12. Giddens A., 2008, Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo UJ, Kraków. ; 13. Gołębiowski B., 1977, Dynamika aspiracji: studium przemian świadomości społecznej młodzieży polskiej w latach 1945–1975: wybrane zagadnienia, Książka i Wiedza, Warszawa. ; 14. Gorlach K., Drąg Z., Seręga Z., 2003, Młode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej: aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa. ; 15. Griese H., 1996, Socjologiczne teorie młodzieży, Impuls, Kraków. ; 16. Inglehart R., 1971, The silent revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-industrial societies, American Political Science Review, 65 (04), s. 991–1017. https://doi.org/10.2307/1953494 ; 17. Kaleta A., 1990, Młodzież wiejska jako produkt społeczeństwa zdezorganizowanego, Wydawnictwo UMK, Toruń. ; 18. Kłoskowska A., 1987, Socjologia młodzieży: przegląd koncepcji, Kultura i Społeczeństwo, 2, s. 19–37. ; 19. Malikowski M., Sowa K. Z., 1995, Szanse i bariery rozwoju "Ściany Wschodniej" Polski, Wydawnictwo WSP, Rzeszów. ; 20. Mannheim K., 1992/93, Problem pokoleń, Colloquia Communia, 1/12, s. 57–68. ; 21. Mannheim K., 2011, Problem młodzieży w nowoczesnym społeczeństwie, [w:] K. Szafraniec (red.), Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s.11–31. ; 22. Młodzież 2016, 2016, KBPN i CBOS, Warszawa. ; 23. Ortega y Gasset J., 1993, Wokół Galileusza, Spacja, Warszawa. ; 24. Ossowska M., 1963, Koncepcja pokolenia, Studia Socjologiczne, 2, s. 47–57. ; 25. Standing G., 2014, Prekariat, PWN, Warszawa. ; 26. Szafraniec K., 2003, Pokoleniowe preferencje systemowe. Specyfika wiejska, Wieś i Rolnictwo, 3, s. 29–51. ; 27. Szafraniec K., 2014, Między wsią i miastem. Przestrzeń edukacyjna a aspiracje i wybory edukacyjne młodzieży wiejskiej, [w:] M. Dej, K. Janas, O. Wolski (red.), Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 85–99. ; 28. Śliz A., Szczepański M., 2014, Centra i peryferie. Kontekst lokalny i globalny, [w:] M. Zielińska, B. Trzop (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, s. 59–79. ; 29. Świda-Ziemba H., 2005, Młodzi w nowym świecie, Wydawnictwo Literackie, Kraków. ; 30. Weber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszaw ; 31. Wrzesień W., 2009, Europejscy poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia młodzieży, PWN, Warszawa. ; 32. Wrzesień W., 2016, Kilka uwag o pokoleniowej sytuacji współczesnej polskiej młodzieży, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, s. 261–280. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.18 ; 33. Zielińska M., 2006, Ariergarda realnego socjalizmu, Wydawnictwo UZ, Zielona Góra.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

50

Strona pocz.:

123

Strona końc.:

139

Format:

Rozmiar pliku 0,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68059 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.7

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji