Obiekt

Tytuł: Źrodła pisane w archeologii (na przykładzie badań nad średniowiecznymi miastami)

Twórca:

Młynarska-Kaletynowa, Marta

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Written sources in archaeology (on the example of research of Middle-Age cities) ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Współtwórca:

Szymańska, Izabela. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Bogucka Maria, Samsonowicz Henryk. 1986. Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław ; Buczek Karol. 1964. Targi i miasta na prawie polskim (okres wczesnośredniowieczny), Prace Komisji Nauk Historycznych Oddziału PAN w Krakowie, nr 11, Wrocław ; Gieysztor Aleksander. 1948. Polskie millenium. Z zagadnień współpracy historii i archeologii wczesnodziejowej, „Przegląd Historyczny”, t. 38, s. 391-406 ; Gieysztor Aleksander. 1949. Program prac nad początkami państwa polskiego, „Ochrona Zabytków”, R. 2, nr 3/7, s. 145-215 ; Gieysztor Aleksander. 1968. Les chartes de francirises urbaines et Rurales en Pologne au XXXe siècle, [w:] Le libertés urbaines et Rurales du XIe au XIVe siècle, Collection Histoire 19, s. 103-125 ; Hensel Witold. 1950-1953. Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. I-II, Poznań ; Hensel Witold. 1946. Potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy, „Przegląd Wielkopolski”, R. 2, z. 7-8, s. 193-206 ; Jarocki Robert. 2001. Opowieści o Aleksandrze Gieysztorze, Warszawa ; Kostrzewski Józef. 1962. Kultura prapolska, Warszawa ; Lalik Tadeusz. 1956. Stare Miasto w Łęczycy. Przemiany w okresie poprzedzającym lokacje: schyłek XII i początek XIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 4, nr 4, s. 631-678 ; Młynarska Marta. 1960. Proces lokacji Kalisza w XIII i w pierwszej połowie XIV wieku, [w:] Osiemnaście wieków Kalisza. Studia i materiały do dziejów miasta i regionu kaliskiego, red. A. Gieysztor, t. 1, Kalisz, s. 103-130 ; Młynarska-Kaletynowa Marta. 1991. Struktura społeczna stołecznych ośrodków polskich w XI-XII wieku, [w:] Miasto zachodniosłowiańskie w XI-XII wieku. Społeczeństwo i kultura, red. L. Leciejewicz, Prace Komisji Archeologicznej Oddziału PAN we Wrocławiu, nr 9, Wrocław s. 9-26 ; Młynarska-Kaletynowa Marta. 1997. O polskich badaniach nad miastem średniowiecznym, [w:] Studia z archeologii i historii, Archaeologia Historica Polona, t. 5, Toruń 1997, s. 13-22 ; Młynarska-Kaletynowa Marta. 2006. O procesach lokacyjnych miast w Europie Środkowo-Zachodniej, [w:] Procesy lokacyjne miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Materiały z konferencji międzynarodowej w Lądku Zdroju 28-29. Października 2002 roku, red. C. Buśko, M. Goliński, B. Krukiewicz, Wrocław 2006, s. 9-17 ; Noszczak Bartłomiej. 2002. „Sacrum” czy „profanum”? Spór o istotę obchodów millenium polskiego (1949-1966), Warszawa ; Piekalski Jerzy. 2002. Lokacja Wrocławia jako problem badawczy archeologa, [w:] Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, Wrocław-Praha, s. 49-62 ; Piekalski Jerzy. 2017. Archeologia lewobrzeżnego Wrocławia, [w:] Atlas Historycznych Miast Polski, t. IV: Śląsk, red. M. Młynarska-Kaletynowa, z. 13: Wrocław, red. M. Goliński, R. Eysymontt, Wrocław ; Rębkowski Marian. 2001. Pierwsze lokacje miast w księstwie zachodniopomorskim. Przemiany przestrzenne i kulturowe, Kołobrzeg ; Roczniki. 1872. Roczniki kapituły krakowskiej, [w:] Monumenta Polonia Historica, t. 2, wyd. A. Bielowski, Lwów ; Rytm. B.r. Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu, red. J. Piekalski, K. Wachowski, (w druku) ; Schlesinger Walter. 1958.Städtische Frühformen zwischen Rhein und Elbe, [w:] Studiers zur den Anfange des europäischen Heschichte, Vorträge und Forschungen, t. IV, Lindenau-Konstanz, s. 297 n. ; Schlesinger Walter. 1963. Stadt und Burg imLichte der Wortgeschichte, „Studium Generale”, t. 16, s. 433 n. ; Trawkowski Stanisław. 1960. W sprawie roli kolonizacji niemieckiej w przemianach kultury materialnej na ziemiach polskich w XIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 8, nr 2, s. 183-207 ; Trawkowski Stanisław. 1974. Die Rolle des deutsdhen Dorfkolonisation und des deutschen Rechts in Polen im 13. Jahrhundert, [w:] Die Deutsche Ostsiedlung des Urttelaltersals Problem der europäischen Geschichte, Vorträge und Foreschungen, t. XVIII, Sigmaringen, s. 349-368 ; Listy. 2016. Listy Aleksandra Gieysztora (wybór), wyd. P. Węcowski, [w:] Aleksander Gieysztor .Człowiek i jego dzieło, red. M. Koczerska, P. Węcowski, Warszawa, s. 349-568 ; Zaitz Emil. 2006. Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych w Krakowie w 2004 r. przy przebudowie nawierzchni płyty Rynku Głównego po zachodniej stronie Sukiennic, „Materiały Archeologiczne”, t. XXXVI, s. 79-142 ; Zaitz Emil. 2007. Dzieje Rynku Głównego w Krakowie i kościoła św. Wojciecha [katalog wystawy w podziemiach kościoła św. Wojciecha na Rynku w Krakowie], Kraków ; Zientara Benedykt. 1974. Die deutsche Einwandere in Polenvom 12. Bis. 14 Jahrhundert, [w:] Die Deutsche Ostsiedlung des Urttelalters als Problem der europäischen Geschichte, Vorträge und Foreschungen, t. XVIII, Sigmaringen, s. 333-348 ; Zientara Benedykt. 1976. Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miasta w dobie lokacji, [w:] Miasta doby feudalnej w Europie środkowo-wschodniej. Przemiany społeczne a układy przestrzenne, red. A. Gieysztor, T. Rosłanowski, Warszawa, s. 73-74 ; Zientara Benedykt. 1978. Źródła i geneza ruchu osadniczego w Europie zachodniej i środkowej w XI-XII w., „Przegląd Historyczny”, t. 69, z. 1, s. 47-71

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

66

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

177

Strona końc.:

181

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:70455 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji