Object

Title: Człowiek – środowisko w świetle interpretacji paleoekologicznych danych archeobotanicznych z wybranych stanowisk archeologicznych

Creator:

Skrzyński, Grzegorz

Date issued/created:

2018

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej ; Humans and the environment in the light of paleoecological interpretations of archaeobotanical data from selected archaeological sites

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill.; 24 cm

References:

Auch Michał, Bugaj Urszula, Trzeciecki Maciej. 2012. Archeologia w Radomiu – Archeologia dla Radomia. Próba podsumowania pierwszych lat projektu „Park kulturowy Stary Radom”, [w:] Radom: korzenie miasta i regionu. Archeologia w obliczu wyzwań współczesności, t. 3, red. A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki, Warszawa, s. 9-39
Behre Karl-Ernst. 1976. Die Pflanzenreste aus der frügeschichtlichen Wurt Elisenhof, Studien zur Küstenarchäologie Schleswig-Holsteins, Ser. A. Elisenhof, 2, Bern
Braun-Blanquet Josias. 1928. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, Biologische Studienbücher 7, Berlin
Braun-Blanquet Josias. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, Wien-New York
Dzwonko Zbigniew, Loster Stefania. 2000. Testing Ellenberg and Zarzycki indicator values as predicators of soil and light conditions in woodlands, „Fragmenta Floristica et Geobotanica”, t. 45, nr 1-2, s. 2-49
Ellenberg Heinz. 1950. Unkrautgemeinschaften als Zeiger für Klima und Boden, „Landwirtschaftliche Pflanzensoziologie”, t. 1, s. 1-141
Ellenberg Heinz, Weber Heinrich E., Düll Ruprecht, Wirth Volkmar, Werner Willy, Paulißen Dirk. 1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa, Scripta Geobotanica, t. 18, s. 1-257
Falińska Krystyna. 2004. Ekologia roślin, Warszawa
Faliński Janusz Bogdan. 1986. Sukcesja roślinności na terenach porolnych jako przejaw dynamiki ekosystemu wyzwolonego spod długotrwałej presji antropogenicznej, cz. 1-2, „Wiadomości Botaniczne”, t. 30, nr 1, s. 12-50, t. 30, nr 2, s. 115-126
Faliński Janusz Bogdan. 2001. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych, Warszawa
Krasnodębski Dariusz. 2016. Suraż i Liškiava – średniowieczne ośrodki władzy na pograniczu Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego – wyniki badań archeologicznych (maszynopis w archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)
Latałowa Małgorzata, Rączkowski Włodzimierz. 1999. Szczątki lnu (Linum usitatissimum L.) z wczesnośredniowiecznego stanowiska we Wrześnicy (Polska północna) w interpretacji botanicznej i archeologicznej, [w:] Rośliny w dawnej gospodarce człowieka, red. K. Wasylikowa, Polish Botanical Studies, Guidebook Series, t. 23, s. 263-278
Lityńska-Zając Maria. 1997. Środowisko i uprawa roślin w czasach pra- i wczesnohistorycznych, [w:] Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, red. K. Tunia, Kraków
Lityńska-Zając Maria, Wasylikowa Krystyna. 2005. Przewodnik do badań archeobotanicznych, Kraków
Matuszkiewicz Władysław. 2007. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Warszawa
Matuszkiewicz Władysław, Faliński Janusz Bogdan, Kostrowicki Andrzej S., Matuszkiewicz Jan M., Olaczek Romuald, Wojterski Teofil. 1995. Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa 1:300 000, Arkusze 1-12,Warszawa
Medwecka-Kornaś Anna. 1986. Landscape analysis with the use of large-scale, [w:] Végétation et Géomorphologie, red. J.M. Géhu, Berlin, s. 591-602
Piątkowska-Małecka Joanna. 2016. Suraż i Liškiava – średniowieczne ośrodki władzy na pograniczu Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego – wyniki badań archeozoologicznych (maszynopis w archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)
Trzcińska-Tacik Helena. 1979. Flora synantropijna Krakowa, Rozprawy habilitacyjne UJ, t. 22, Kraków
Trzcińska-Tacik Helena, Lityńska-Zając Maria. 1999. Różnorodność flory niewielkiego obszaru – od okresu rzymskiego do współczesności w południowej Polsce, [w:] Rośliny w dawnej gospodarce człowieka, red. K. Wasylikowa, Polish Botanical Studies, Guidebook Series 23, s. 197-209
Trzcińska-Tacik Helena, Wasylikowa Krystyna. 1982. History of the synathropic changes of flora and vegetation of Poland, „Memorabilia Zoologica”, t. 37, s. 47-69
Trzcińska-Tacik Helena, Wieserowa Aleksandra. 1976. Flora of Cracow in the Early Medieval and Medieval periods, „Folia Quaternaria”, t. 47, 67-81
Wasylikowa Krystyna. 1993. Pierwotność przyrody, [w:] J.B. Faliński, Pierwotność przyrody. Zapis dyskusji na XXXVII Seminarium Geobotanicznym, Warszawa, 29.2.1992, Phytocenosis, t. 5
Zarzycki Kazimierz. 1984. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski, Kraków
Zarzycki Kazimierz, Trzcińska-Tacik Helena, Różański Wojciech, Szeląg Zbigniew, Wołek Jerzy, Korzeniak Urszula. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski, Kraków

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

2

Start page:

199

End page:

205

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70458 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information