Obiekt

Tytuł: „Vie formula iustitie”. Po co w połowie drogi między Kruszwicą a Kaliszem palatyn Piotr kazał postawić słup kamienny z inskrypcją? Uwagi w związku z publikacją Koniński słup drogowy : [recenzja]

Twórca:

Kotecki, Radosław

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Recenzje

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 3

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Adamska Anna. 2000. „From Memory to Written Record” in the Periphery of Medieval Latinitas: The Case of Poland in the Eleventh and Twelfth Centuries, [w:] Charters and the Use of the Written Word in Medieval Society, red. K. Heidecker, Turnhout, s. 83–100 ; Ancient Laws. 1840. Ancient Laws and Institutes of England, t. 1: Containing the Secular Laws, wyd. B. Thorpe, Cambridge ; Banaszkiewicz Jacek. 1990. Pons mercati, gradus lignei, stepen i inne. Uwagi o znaku władzy i prawa słowiańskich miejsc wiecowych. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F”, R. 45, s. 79–89 ; Bernhardt John W. 1993. Itinerant Kingship and Royal Monasteries in Early Medieval Germany, c. 936–1075, Cambridge ; Bieniak Janusz. 1990. Polska elita polityczna XII wieku (Część III A. Arbitrzy książąt — krąg rodzinny Piotra Włostowica, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 4, red. S.K. Kuczyński, Warszawa, s. 53–55 ; Block Friedman John, Mossler Figg Kirsten. 2013. Trade, Travel, and Exploration in the Middle Ages: An Encyclopedia, New York–London ; Buczek Karol. 1964. Targi i miasta na prawie polskim: Okres wczesnośredniowieczny, Wrocław–Warszawa–Kraków ; Codex iuris Bohemici. 1867. Codex iuris Bohemici, t. 1, wyd. H. Jireček, Praha ; Cooper Alan. 2002. The Rise and Fall of the Anglo-Saxon Law of the Highway, „Haskins Society journal”, R. 12, s. 39–70 ; Coutumiers de Normandie. 1881. Coutumiers de Normandie. Première partie: Le Très ancient coutumier de Normandie (Texte latin), wyd. E.-J. Tardif, Rouen ; Decreta. 1999. Decreta regni mediaevalis Hungariae, wyd. tłum. J.M. Bak, The laws of Hungary. Series I, 1000–1526, t. 1, Idyllwild ; Dembińska Maria. 1977. Funkcje targu, wymiana i moneta, [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. 1: Od VII do XII wieku, red. M. Dembińska, Z. Podwińska, Wrocław Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 252–263 ; Dunin-Wąsowicz Teresa. 1967. Inskrypcja konińska z roku 1151, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XV, nr 1, s. 85–95 ; Dunin-Wąsowicz Teresa. 1970. Inskrypcja konińska z 1151 r., [w:] Z dziejów regionu konińskiego, red. A. Kotulowa, Wrocław–Kraków–Warszawa, s. 153–158 ; Dunin-Wąsowicz Teresa. 2011. Inskrypcja konińska z 1151 roku, [w:] Teresa Dunin Wąsowicz, Drogami średniowiecznej Polski. Studia z dziejów osadnictwa i kultury, red. M. Młynarska-Kaletynowa, Warszawa ; Fokt Krzysztof. 2017. Książęta i namiestnicy. Historycznoustrojowa glossa do Janusza Bieniaka wizji ustroju drugiej monarchii piastowskiej, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, R. 9, nr 4, s. 471–486 ; Frye David. 2003. From locus publicus to locus sanctus: Justice and Sacred Space in Merovingian Gaul, „Nottingham medieval studies”, R. 47, s. 1–20 ; Ginter Tomasz. 2008. Działalność fundacyjna księcia Mieszka III Starego, Kraków ; Györffy György. 1969. Les débuts de l’évolution urbaine en Hongrie (à suivre), „Cahiers de civilization médiévale”, R. 12, nr 46, s. 127–146 ; Jasiński Tomasz. 2005. Uwarunkowania lokacji Poznania, [w:] Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, red. Z. Kurnatowska, T. Jurek, Poznań, s. 163–172 ; Jasiński Tomasz, Dobosz Józef, Skoczylas Janusz, Płóciennik Tomasz, Gruszczyński Michał, Łojko Jerzy, Łojko-Wojtyniak Paulina. 2016. Koniński słup drogowy, Konin ; Kaczmarek Jarmila. 2004. Początki architektury sakralnej w Kruszwicy, [w:] Początki architektury monumentalnej w Polsce: Materiały z sesji naukowej, Gniezno, 20–21 listopada 2003 roku, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno, s. 311–332 ; Karczewski Dariusz. 2012. Kruszwica w strukturze administracyjnej Kujaw (do końca XVII wieku). „Slavia Antiqua”, R. 53, s. 45–69 ; Kejř Jiří. 1987. Trhy a trhové vsi v Čechách a na Moravě, „Právněhistorické studie”, R. 28, s. 9–44 ; Kürbis Brygida. 1968, rec.: Teresa Wąsowicz, Inskrypcja konińska z roku 1151, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 15, nr 1 (1967), „Studia Źródłoznawcze”, R. 13, s. 234 ; Lambert Thomas B. 2009. Spiritual Protection and Secular Power: The Evolution of Sanctuary and Legal Privilege in Ripon and Beverley, 900–1300, [w:] Peace and Protection in the Middle Ages, red. T.B. Lambert, D. Rollason, Durham–Toronto, s. 121–140 ; Les constitucions. 1994. Les constitucions de Pau i Treva de Catalunya (segles XI–XIII), wyd. G. Gonzalvo i Bou, Barcelona ; Maisel Witold. 1988. Rozważania nad Księgą Elbląską, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, R. 40, nr 2, s. 43–55 ; Masschaele James. 2002. The Public Space of the Marketplace in Medieval England, „Speculum”, R. 77, nr 2, s. 383–421 ; Młynarska-Kaletynowa Marta. 1992. Funkcje placu we wczesnych miastach zachodniej Słowiańszczyzny, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XL, nr 3, s. 289–294 ; Młynarska-Kaletynowa Marta. 1994. O kulcie św. Gotarda w Polsce XII i XIII wieku, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 6, red. S.K. Kuczyński, Warszawa, s. 75–90 ; Morawski Zbigniew. 1992. Funkcje religijne placów miejskich w średniowiecznej Polsce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XL, nr 3, s. 295–303 ; Musset Lucien. 1985. Voie publique et chemin du Roi en Normandie du XIe au XIIIe siècle, [w:] Autour du pouvoir ducal normand, Xe–XIIe siècles, red. L. Musset, J.-M. Bouvris, J.-M. Maillefer, Caen, s. 95–111 ; Najstarszy zwód. 1995. Najstarszy zwód prawa polskiego, wyd. tłum. J. Matuszewski, J.S. Matuszewski, Łódź ; O’Brien Bruce R. 1999. God’s Peace and King’s Peace: The Laws of Edward the Confessor, Philadelphia ; Pestell Tim. 2016. Using Material Culture to Define Holy Space: The Bromholm Project, [w:] Defining the Holy: Sacred Space in Medieval and Early Modern Europe, red. S. Hamilton, A. Spicer, Abingdon, s. 161–186 ; Pina Polo Francisco. 2011. The Consul at Rome: The Civil Functions of the Consuls in the Roman Republic, Cambridge–New York ; Placita anglo-normannica. 1881. Placita anglo-normannica: Law cases from William I. to Richard I., wyd. M.M. Bigelow, Boston ; Plezia Marian. 1970. Uwagi filologa nad inskrypcją konińską, [w:] Z dziejów regionu konińskiego, red. A. Kotulowa, Wrocław–Kraków–Warszawa, s. 159–167 ; Reuter Timothy. 2006. The Insecurity of Travel in the Early and High Middle Ages: Criminals, Victims and their Medieval and Modern Observers, [w:] Timothy Reuter, Medieval Polities and Modern Mentalities, red. J.L. Nelson, Cambridge, s. 37–71 ; Rodríguez Colmenero Antonio, Ferrer Sierra Santiago, Álvarez Asorey Rubén. 2004. Miliarios e outras inscricións viarias romanas do noroeste hispánico (conventos bracarense, lucense e astu ricense), Santiago de Compostela ; Różański Artur. 2010. Jednoprzestrzenne kościoły romańskie z terenu Wielkopolski, Poznań ; Schatz J. 2000, Imperium, Pax et Iustitia: Das Reich — Friedensstiftung zwischen Ordo, Regnum und Staatlichkeit, Berlin ; Schlesisches Urkundenbuch. 1993, Schlesisches Urkundenbuch, t. 5, wyd. W. Irgang, Köln ; Spors Józef. 1991. Wojewodowie Polski dzielnicowej w XII i XIII wieku. Przegląd wojewodów w kontekście ewolucji urzędu od godności nadwornej do urzędu ziemskiego (cz. I), „Przegląd Historyczny”, R. 82, nr 3–4, s. 353–370 ; Suchodolski Stanisław. 1987. Moneta możnowładcza i kościelna w Polsce wczesnośredniowiecznej, Wrocław–Kraków–Warszawa ; Walicki Michał. 1971. Wyposażenie artystyczne dworu i kościoła, [w:] Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, t. 1, red. M. Walicki, Warszawa, s. 247–303 ; Wasilewski Tadeusz. 1970. Kim był komes palatinus Petrus?, [w:] Z dziejów regionu konińskiego, red. A. Kotulowa, Wrocław–Kraków–Warszawa, s. 169–183 ; Williams George. 2010. Early Markets and the Market Cross, [w:] Economic Action in Theory and Practice: Anthropological Investigations, red. G. Williams, Bingley, s. 257–274 ; Źródła hebrajskie. 1956. Źródła hebrajskie do dziejów Słowian i niektórych innych ludów środkowej i wschodniej Europy, t. 1: Wyjątki z pism religijnych i prawniczych XI–XII w., wyd. F. Kupfer, T. Lewicki, Wrocław–Warszawa

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

66

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

391

Strona końc.:

406

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:70475 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji