RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) as an indicator of environmental state of spruce forest in Karkonosze Mts.

Creator:

Wasiłowska, Agnieszka ; Gworek, Barbara

Date issued/created:

1999

Resource type:

Text

Subtitle:

Bilberry as an indicator of spruce forest state ; Effect of industrial pollution and spruce forest decline on the biocenoses of Karkonosze Mts. (south-western Poland)

Contributor:

Polish Academy of Sciences. Institute of Ecology

Publisher:

Polish Academy of Sciences. Institute of Ecology. Publishing Office

Place of publishing:

Dziekanów Leśny

Description:

Pages 449-463 : illustrations ; 27 cm ; Bibliographical references (pages 461-463)

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

In a series of sites from the top of Mumlawski Wierch downwards (Western part of Karkonosze Mts.), properties of bilberry population as well as concentrations of heavy metals in various parts of the plant have been analysed in order to assess the state of spruce forests. It has been found that in habitats where tree stands are declined, density of bilberry population drops rapidly, the plants are becoming stunted and produce fewer flowers and fruits. Among heavy metals analysed, lead was the only one, the concentration of which in the plants exceeded permissible level, especially in sites located in the lower montane zone.

References:

Antkowiak L., Cybulko T. 1967 – Określenie poziomego zasięgu kłączy borówki czarnej (Vaccinium myrtillus L.) przy pomocy izotopu 86 Rb [Assessment of horizontal range of bilberry (V. myrtillus) rhizomes by usin 86Rb isotope – Rocz. WSR, Poznań, Leśn. 34, 8: 58-91.
Antonovics J., Bradshaw A. D., Turner R. G. 1971 – Heavy metals tolerance in plants – Advance in Ecological Researches 7: 1-85.
Bradshaw A. D., McNelly T. 1981 - Evolutions and pollution - Studies in Biology 130: 1-76.
Baron H. 1984 - The effect of industrial pollution of environment in Silesia on phenology of Vaccinium myrtillus L. and V. vitis idaea L. in Pino-Quercetum Kozl. 1925 - Pol. ecol. Stud. 10, 1-2: 61-66.
Buszman B. 1980 - Reakcje fenologiczne Vaccinium myrtillus L. i V. vitis-idaea L. na przemysłowe zanieczyszczenia środowiska [Phenological responses of Vaccinium myrtillus L. and V. vitis-idaea L. to industrial pollution of environment - Arch. Ochr. Środow. 3-4: 1953-1958.
Czarnowska K., Gworek B., Koznecka T. 1983 - Zawartość metali ciężkich w glebach i mchu Kampinoskiego Parku Narodowego [Heavy metal content of mor humus sub-horizons in the soils of a degraded forest ecosystem in Kampinos National Park] - Wyd. SGGW, Warszawa, pp. 123-137.
Fabiszewski J., Brej T., Bielecki K. 1983 - Plant indication examinations on environmental influence of copper smelter - Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria B, 207: 1-110.
Fabiszewski J., Żołnierz L., Wojtuń B., Sobierajski Z. 1993 - Zmiany ilościowe roślinności runa sudeckiego boru górnoreglowego w drzewostanach o różnym stopniu degradacji [Quantitative changes of ground vegetation in differently affected stands of the high-elevation forests in Sudeten] (In: Karkonoskie badania ekologiczne I [Ecological studies in Karkonosze Mts. I] Ed. Z. Fischer) - Oficyna Wyd. Instytutu Ekologii PAN: 87-92.
Flower-Ellis J. C. K. 1971 – Age structure and dynamics in stands of bilberry (Vaccinium myrtillus) - Dep. For. Ecol. Soil, R.Coll. Res. Notes, Stockholm 9: 108 pp.
Godzik B. 1991 - Accumulation of heavy metals in Biscutella laevigata as a function of their concentration in substrate - Polish Bot. Stud. 2: 241-246.
Gorlach E. 1991 - Wskaźniki zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi [Indices of soil contamination by heavy metals] - Biul. Reg. Zakładu Upowszechniania Postępu AR, Kraków 295: 30-39.
Grodzińska K 1978 - Mosses as bioindicators of heavy metal pollution in Polish National Parks - Water, Air and Soil Pollut. 9: 93-97.
Kabata-Pendias A., Motowicka-Terelak J.. Piotrowska M., Terelak H., Witek T. 1993 - Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa [Assessment of the degree of soil and plant contamination by heavy metals and sulphur. General instructions for agriculture] - Jung, Puławy pp. 1-30.
Kabata-Pendias A., Pendias H. 1979 - Pierwiastki śladowe w środowisku biologicznym [Trace elements in biological environment] - Wydaw. Geol. Warszawa.
Kazimierczakowa R. 1975 - Correlation between the amount of industrial dust fall and the lead and zinc accumulation in some plant species - Bull. Ac. Pol. Sc. biol. 23: 611-621.
Kazimierczakowa R. 1988 - Degradation of pine forest Vaccinio myrtilii-Pinetum vegetation under the influence of zinc, lead smelter - Studia Naturae, ser A, 31: 29-80.
Kmieć G., Kacperczyk J., Zwoździak J., Zwoździak A. 1994 - Ocena stężenia i rodzaju zanieczyszczeń w opadach atmosferycznych w rejonie Karkonoszy [Determination of concentrations and types of pollutants in atmospheric precipitation in the Karkonosze region] (In: Karkonoskie badania ekologiczne II [Ecological studies in Karkonosze Mts. II] Ed. Z. Fischer) - Oficyna Wyd. Instytutu Ekologii PAN, pp. 77-96.
Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E. 1994 - Właściwości fizykochemiczne gleb w Kampinoskim Parku Narodowym (stan na rok 1991) [Physico-chemical properties of the soils of Kampinoski National Park (in 1991)] (In: Prognozowanie przemian właściwości chemicznych gleb Kampinoskiego Parku Narodowego na tle innych komponentów środowiska przyrodniczego [Forecasting of transformations of chemical soil properties in Kampinos National Park on the background of other components of the natural environment] Ed. K. Konecka-Betley) - Wyd. Fundacja Rozwoju SGGW, Warszawa, pp. 17-70.
Kulesza A., Sztrantowicz H. 1987 - Decomposition of different plant materials and cellulose in forest soil of the Rybnik coal mining region - Pol. ecol. Stud. 13, 1: 9-27.
Little P., Martin M. H. 1974 - Biological monitoring of heavy metal pollution - Environ. Poll. 6: 679-685.
Matuszkiewicz W. 1981 – Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski (A guide to plant communities of Poland) - Warszawa PWN: 297 pp.
Panek E., Wąchalewski T., Krzaklewski W., Wójcik J. 1996 - Zanieczyszczenie metalami ciężkimi środowiska glebowego i roślinnego Podhala na tle zmiennosci geologicznej podłoża skalnego [Heavy metal contamination of soil and plant environment of Podhale region on the background of geological variability of the bedrock] (In:. Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe [Biological response of trees to industrial pollution] Ed. R. Siwecki) - Wyd. Sorus, Poznań pp. 150-155.
Sachanbiński M. 1994 - Geochemiczna charakterystyka krajobrazów rejonu Jakuszyce (Karkonosze) [Geochemical characteristics of landscapes of Jakuszyce region (Karkonosze Mts.)] (In: Karkonoskie badania ekologiczne II [Ecological studies in Karkonosze Mts. II] Ed. Z. Fischer) - Oficyna Wyd. Instytutu Ekologii PAN pp. 9-27.
Sachanbiński M. 1995 - Środowisko geochemiczne Karkonoszy [Geochemical environment of Karkonosze Mts.] (In: Problemy ekologiczne wysokogórskiej części Karkonoszy [Ecological problems of the high-elevation parts of Karkonosze Mts.] Ed. Z. Fischer) - Oficyna Wyd. Instytutu Ekologii PAN, pp. 11-34.
Skiba S. 1995 - Ocena wpływu imisji przemysłowych na gleby Karkonoszy [Influence of industrial emission to the soils of Karkonosze Mts.] (In: Problemy ekologiczne wysokogórskiej części Karkonoszy [Ecological problems of the high-elevation parts of Karkonosze Mts.] Ed. Z. Fischer) - Oficyna Wyd. Instytutu Ekologii PAN, pp. 97-111.
Skiba S., Drewniak M., Szmuc R. 1994 - Metale ciężkie w glebach wybranych rejonów Karkonoszy [Heavy metals in the soils of selected regions of Karkonosze Mts. (In: Karkonoskie badania ekologiczne II [Ecological studies in Karkonosze II] Ed. Z. Fischer) - Oficyna Wyd. Instytutu Ekologii PAN, pp. 125-134.
Wasiłowska A. 1999 - Changes of herb-layer vegetation in mountain spruce forests under the influence of industrial pollution and the forest decline. (In: Effect of industrial pollution and spruce forest decline on the biocenoses of Karkonosze Mts. (south-western Poland) Ed. E. Dąbrowska-Prot) - Pol. J. Ecol. 47: 381-398.
Zarzycki K. 1984 - Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski [Ecological indicator numbers for Polish vascular plants] - Instytut Botaniki, PWN Kraków: 45 pp.
Zwoździak J., Zwoździak A., Kmieć G., Kacperczyk K. 1995 - Presja zanieczyszczeń przemysłowych w ostatnim wieloleciu a stan obecny [Anthropogenic pressure of industrial pollutants in the past and present] (In: Problemy ekologiczne wysokogórskiej części Karkonoszy [Ecological problems of the high-elevation parts of Karkonosze Mts.] Ed. Z. Fischer) - Oficyna Wyd. Instytutu Ekologii PAN, pp. 79-111.
Żołnierz L., Fabiszewski J., Matula J., Sobierajski Z., Wojtuń B. 1994 - Bioindykacja opadu metali ciężkich i siarki w górnoreglowych borach Karkonoszy [Bioindication of heavy metals and sulphur deposition to the high-elevation spruce forests of the Karkonosze range] (In: Karkonoskie badania ekologiczne II [Ecological studies in Karkonosze Mts. II] Ed. Z. Fischer) - Oficyna Wyd. Instytutu Ekologii PAN pp. 191-202.

Relation:

Polish Journal of Ecology

Volume:

47

Issue:

4

Start page:

449

End page:

463

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:106132 ; ISSN 1505-2249

Source:

MiIZ PAN, call no. P.2840 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 26, 2021

In our library since:

Jan 20, 2020

Number of object content hits:

25

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/90937

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information