RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The upper forest limit dynamics in the Western Bieszczady Mts. - changes over a century and a half

Creator:

Kucharzyk, Stanisław ; Augustyn, Maciej

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part II

Group publication title:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part II

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 153-155 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Augustyn M. 1993. Połoniny w Bieszczadach Zachodnich - Almen im westlichen Bieszczady-Gebirge. Materiały Muzeum Budow. Lud. w Sanoku. 31: 88-98.
Augustyn M. 1997. Exploitation of forests and its influence on local environment along valleys of upper San and Solinka in XIXth and the first half of XXth century. W: K. Perzanowski, M. Agustyn (red.). Selected ecological problems of Polish-Ukrainian Carpathians. Proceedings of the scientific session within the 2nd annual meeting of the International Centre of Ecology, Polish Academy of Sciences: 7-14.
Augustyn M. 1999. Wpływ produkcji potażu na stan lasów nad Górnym Sanem i Solinką w XIX wieku Influence of potash production on the condition of forests along upper San and Solinka rivers in 19th century. Roczniki Bieszczadzkie 8: 299-324.
Bigo J. (wyd.) 1918. Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem. Lwów.
Ciurzycki W. 2004a. Struktura przestrzenna naturalnych odnowień świerkowych na górnoreglowych polanach popasterskich w Tatrach Polskich - Spatial structure of natural spruce restocking on the upper montane belt glades excluded from pasturage in the Polish Tatra Mountains. Sylwan 148, 7: 20-30.
Ciurzycki W. 2004b. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na dynamikę wkraczania świerka pospolitego na górnoreglowe polany popasterskie w Tatrach Polskich - The influence of some environmental factors on the succession dynamics of the Norway spruce on the upper montane belt glades excluded from pasturage in Polish Tatra Mountains. Sylwan 148, 9: 20-28.
Crawford R. M. M. 1989. Studies in Plant Survival. Ecological case histories of plant adaptation to adversity. Studies in Ecology 11. Blackwell Scientific Publications. Oxford, London, Edinburgh, Boston.
Denisiuk Z., Korzeniak J. 1999. Zbiorowiska nieleśne krainy dolin Bieszczadzkiego Parku Narodowego -Nonforest plant communities of the lower forest zone in the Bieszczady National Park. Monografie Bieszczadzkie 5: 1-162.
Dolecki L., Szwaczko A. 1969. Drzewa sztandarowe jako wskaźnik stosunków anemometrycznych na połoninach bieszczadzkich - Fahnenbaume als Anzeiger anemometrischer Verhaltnisse der Bicszczader Almen. Ann. UMCS Sect. B. 2: 296-312.
Dziewolski J. 1985. Zagadnienia wtórnej sukcesji lasu na polanach Tatrzańskiego Parku Narodowego - The problem of the secondary succession of forest on the glades of the Tatra National Park. Chrońmy Przyr. Ojcz. 41, 3: 5-10.
Falkowski J., Pasznycki B. 1935. Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim. Zarys etnograficzny: Towarzystwo Ludoznawcze. Lwów.
Fastnacht A. 1962. Osadnictwo Ziemi Sanockiej w latach 1340-1650 - Ansiedlung im Lande Sanok in den Jahren 13401650. Pr. Wrocł. Tow. Nauk. Ser. A 84: 1-290.
Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Konigreiche und Lander, t. XII. 1907. Galizien, Wien.
Gieruszyński T. 1936. Wpływ wystawy na wzrost i zasobność drzewostanów świerkowych w Karpatach Wschodnich - Uber den Einfluss der Exposition auf den Wachstumsgang und den Massenertrag der Fichte in den Ost-Karpathen. Sylwan ser. A 54, 1: 47-93.
Holubets M. A. 1978. El'niki Ukraińskich Karpat. Naukova Dumka, Kyiv.
Jane G.T. 1986. Wind damage as an ecological process in mountain beech forests of Canterbury, New Zealand. New Zealand J. Ecol. 9: 25-39.
Janowski C. 1939. Kilka uwag na temat wartości użytkowej zmarzniętych buczyn w Karpatach. Sylwan 57, 3: 120-129.
Jasiewicz A. 1965. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Zachodnich - The vascular plants of the Western Bieszczady Mts. (East Carpathians). Mon. Bot. 20: 1-340.
Konias A. 2000. Kartografia topograficzna Śląska Cieszyńskiego i zaboru austriackiego od II połowy XVIII wieku do początku XX wieku - Topographic cartography of Teschin Silesia and Austrian Monarchy from the second part of the 18th to the beginning of the 20th century. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Kosina J. 1907. Buczyny na Beskidzie. Sylwan 25, 12: 482-486.
Kosina J. 1916. Szkody wojenne w lasach Beskidu. Sylwan 34, 1-6: 22-27.
Kosina J. 1921. Do artykułu: „Nieco o buku w Miodoborach”. Sylwan 39,4-6: 92-93.
Kowalska-Lewicka A. 1961. Gospodarka i trzebież żarowa w Karpatach Polskich w XIX i XX wieku. Etnogr. Pol. 5: 103-115.
Kubijowicz W. 1926. Życie pasterskie w Beskidach Wschodnich. Prace Instytutu Geograficznego UJ. 5: 1-138.
Kucharzyk S. 2003. Struktura i dynamika drzewostanów w strefie górnej granicy lasu w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Praca doktorska wykonana w Katedrze Urządzania Lasu na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie. Msc.
Kucharzyk S. 2004. Zmiany przebiegu górnej granicy lasu w paśmie Szerokiego Wierchu w Bieszczadzkim Parku Narodowym - Changes of upper forest limit in the Szeroki Wierch range (Bieszczady National Park). Roczniki Bieszczadzkie 12: 81-102.
Kucharzyk S. 2005. Wpływ ekspozycji i wysokości n.p.m. na dynamikę drzewostanów w strefie górnej granicy lasu w Bieszczadzkim Parku Narodowym The effect of exposition and altitude upon tree-stands dynamics in the zone of upper forest limit in the Bieszczady National Park. Roczniki Bieszczadzkie 13: 173-202.
Kullman L. 2001. 20th century climate warming and tree-limit rise in the southern Scandes of Sweden. Ambio 30, 2: 72-80.
Mapa topograficzna Wojskowego Instytutu Geograficznego. Arkusz Dźwiniacz Górny, skala 1 : 100 000. 1937.
Michalik S. 1990. Sukcesja roślinności na polanie reglowej w Gorczańskim Parku Narodowym w okresie 20 lat w wyniku zaprzestania wypasu - Vegetation succession in a mountain glade in Gorce National Park during 20 years, as a result of pasturage abandonment. Prądnik. Prace Muz. Szafera 2: 137-148.
Michalik S., Szary A. 1993. Wschodniokarpacka jaworzyna ziołoroślowa Aceri-Fagetum J. et M. Bartsch 1940 w Bieszczadzkim Parku Narodowym East Carpathian sycamore forest Aceri-Fagetum K. et M. Bartsch 1940 in the Bieszczady National Park. Roczniki Bieszczadzkie 2: 185-192.
Michalik S., Szary A. 1995. Zrożnicowanie fitosocjologiczne lasów bukowych w Bieszczadzkim Parku Narodowym - Phytosociological diversification of beech woods in the Bieszczady National Park. Roczniki Bieszczadzkie 4: 67-84.
Michalik S., Szary A. 1997. Zbiorowiska leśne Bieszczadzkiego Parku Narodowego - Forest plant communities of the Bieszczady National Park. Monografie Bieszczadzkie 1: 1-175.
Nowosad M. 1995. Zarys klimatu Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otuliny w świetle dotychczasowych badań - Outlines of climate of the Bieszczady National Park and its buffer zone in the light of previous studies. Roczniki Bieszczadzkie 4: 153-183.
Ortofotomapa wykonana przez Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH w Krakowie na podstawie zdjęć lotniczych spektrostrefowych w skali 1:10 000. 2004. Ustrzyki Dolne.
Pietrzak M. 2002. Geomorfologiczne skutki zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiślickim - The impact of land-use change on ground relief in the Wiślickie Foothills, Southern Poland. W: W. Chełmicki (red.). Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim; tom 2: 1-149. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
Pietrzak M., Siwek J. 2000. Wykorzystanie map historycznych przetworzonych przy użyciu GIS do oceny zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim - Application of historical maps and GIS for land-use change assessment in the Wiśnicz Foothills. W: W. Chełmicki (red.). Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim; tom 1: 21-30. Instytut Geografii UJ, Kraków.
Powiat Ustrzyki Dolne; Województwo Rzeszowskie, mapa w skali 1:25 000, 1962. Zarząd Topograficzny Szt. Gen.
Schramm W. 1958. Lasy i zwierzyna Gór Sanockich. Wyd. Pop. Nauk., Pozn. Tow. Przyj. Nauk 5: 1-134.
Skiba S., Zawilińska L. 1990. Gleby polan pasterskich w Tatrach - Soils of grazed glades in the Tatras. W: R. Kaźmierczakowa (red. ). Wypas owiec a zachowanie biocenoz polan reglowych w Tatrach - Sheep grazing and protection of glade biocenoses in the Tatra Mts. Studia Naturae, Ser. A, 34: 39-49.
Skorowidz gmin Rzeczpospolitej Polskiej. Ludność i budynki, cz. III. Województwa południowe. 1933. Warszawa.
Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. 1868. Lwów.
Środoń A. 1948. Górna granica lasu na Czarnohorze i w Górach Czywczyńskich - The upper limit of forest in the Czarnohora Mts. and the Czywczyn Mts. (Eastern Carpathians). Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU. 72, Dz. B. 7: 513-606.
Winiarski S. 1922. O jednym z wpływów na wzrost buka w Karpatach. Sylwan 40, 2: 30-32.
Winnicki T 1999. Zbiorowiska roślinne połonin Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Bieszczady Zachodnie, Karpaty Wschodnie) - Plant communities of subalpine meadows (poloninas) in the Bieszczady National Park (Western Bieszczady Mts, Eastern Carpathians). Monografie Bieszczadzkie 4: 1-215.
Wolski J. 1998. Land use and cover changes in the evacuated rural areas (the case of Bieszczady Mts.). Miscellanca Geographica 8: 29-40.
Wolski J. 2001. Kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich rys historyczny oraz geodezyjne i kartograficzne zasady sporządzania - The land-tax cadastre on Polish territory - a historical outline and description of geodesic and cartographic principles of elaboration. Przegląd Geograficzny 73, 1: 107-131.
Zarzycki K. 1963. Lasy Bieszczadów Zachodnich - The Forests of the Western Bieszczady Mts., Polish Eastern Carpathians. Acta Agr. et Silv. Ser. Leśna 3: 3-132.
Zientarski J. 1985. Wpływ wzniesienia oraz wielkości masywu górskiego na kształtowanie się górnej granicy lasu w Polsce. Praca doktorska, Katedra Hodowli Lasu AR Poznań. Msc.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 54 cz. II

Start page:

133

End page:

156

Detailed Resource Type:

Chapter

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120334

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 9, 2020

Number of object content hits:

101

Number of object content views in PDF format

200

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/94739

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information