Obiekt

Tytuł: Działania władz lokalnych na rzecz przezwyciężenia konfliktów powstałych na tle likwidacji szkół w gminach wiejskich = Actions of local authorities aiming to overcome conflicts due to schools liquidation in rural municipalities

Twórca:

Kołomycew, Anna. Autor

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 51

Wydawca:

IGiPZ PAN ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Celem artykułu jest charakterystyka jednej z form zarządzania konfliktem, tj. przezwyciężenia konfliktu powstałego na tle likwidacji szkół na obszarach wiejskich. Przedstawione analizy bazują na wynikach badań empirycznych prowadzonych wśród interesariuszy lokalnej polityki oświatowej w Polsce w latach 2016‒2018. Badania koncentrowały się na działaniach władz lokalnych zmierzających do przezwyciężenia konfliktu powstałego w związku z planowaną likwidacją lokalnych szkół i dotyczyły nauczycieli, którzy w badanych gminach byli inspiratorami i liderami lokalnego konfliktu. Stosowane wobec nich działania nie rozwiązywały konfliktu (nie eliminowały jego przyczyny – likwidacji szkół) i nie były racjonalne z punktu widzenia ekonomicznego (brak oszczędności), niemniej pozwalały przezwyciężyć konflikt, zapewniając wycofanie się z niego nauczycieli.

Bibliografia:

1. Allan K., 2014, The Social Lens: An Invitation to Social and Sociological Theory, Third Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks. ; 2. Bajerski A., Błaszczyk A., 2015, Likwidacja szkół podstawowych na wsi: perspektywy władz lokalnych, nauczycieli, rodziców, uczniów i pozostałych mieszkańców, Przegląd Badań Edukacyjnych, 21, s. 81-105. https://doi.org/10.12775/PBE.2015.049 ; 3. Bernard J., 1950, Where is the modern sociology of conflict? American Journal of Sociology, 56, 1, s. 11-16. https://doi.org/10.1086/220638 ; 4. Bernard J., 1957, Parties and Issues in conflict, Journal of Conflict Resolution, 1, 2, s. 111-121. https://doi.org/10.1177/002200275700100202 ; 5. Bernard J., 1957, The Sociological Study of Conflict, [w:] International Sociological Association, The Nature of Conflict, UNESCO, Paris, s. 33-117. ; 6. Białyszewski H., 1983, Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych, PWN, Warszawa. ; 7. Bordzoł P. i in., 2014, Liczą się nauczyciele. Raport o stanie edukacji 2013, IBE, Warszawa. ; 8. Boulding K.E., 1957, Organization and conflict, Journal of Conflict Resolution, 1, 2, s. 122-134. https://doi.org/10.1177/002200275700100203 ; 9. Boulding K.E., 1984, The World as a Total System, Prentice-Hall, Londyn. ; 10. Coser L.A., 1957, Conflict and the Theory of Social Change, The British Journal of Sociology, 8, 3, s. 197-207. https://doi.org/10.2307/586859 ; 11. Dahrendorf R., 2008, Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, tł. R. Babińska, Nomos, Kraków. ; 12. Dziemianowicz-Bąk A., Dzierzgowski J., 2014, Likwidacja szkół podstawowych oraz przekazywanie stowarzyszeniom. Kontekst, proces i skutki przemian edukacyjnych w społecznościach lokalnych na podstawie analizy studiów przypadku, IBE, Warszawa. ; 13. Fink C.F., 1968, Some conceptual difficulties in the theory of social conflict, Journal of Conflict Resolutions, 12, 4, s. 412-460. https://doi.org/10.1177/002200276801200402 ; 14. Herczyński J., Sobotka A. 2014, Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007-2012, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa. ; 15. Jakubiak-Mirończuk A., 2010, Negocjacje dla prawników: Prawo cywilne, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa. ; 16. Jasińska M., 2017, Konflikt w systemie społecznym przedsiębiorstwa, [w:] J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Wydanie 2, Difin, Warszawa, s. 68-92. ; 17. Jermakowicz P., 2014, Konflikt społeczny - zagadnienia teoretyczne, [w:] M. Plucińska (red.), Rozwiązanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 23-36. ; 18. Johnson D.P., 2008, Contemporary Sociological Theory, Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-0-387-76522-8 ; 19. Kloc K., 2012, Konflikty w procesie racjonalizacji sieci szkół, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. ; 20. Kłusek-Wojciszke B., 2012, Metody zarządzania konfliktem w organizacjach, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 9, Uniwersytet Gdański, s. 113-116. ; 21. Kołomycew A., 2017, When rationality meets political interest. Problems of education policy rationalization in Polish municipalities, Przegląd Politologiczny, 4, s. 145-158. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.4.11 ; 22. Kołomycew A., Kotarba B., 2017, Leadership style, political interest and rationality of municipal executive bodies in the implementation of public policies: the case of Poland, Challenges of the Future, 3, s. 121-136. ; 23. Kołomycew A., Kotarba B., 2018, Interes polityczny w realizacji polityki oświatowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. ; 24. Kołomycew A., Kotarba B., 2018a, Styl przywództwa a interes polityczny i racjonalność organu wykonawczego gminy w realizacji polityki oświatowej, Samorząd Terytorialny, 7-8, s. 39-50. ; 25. Kotarba B., 2011, Walka polityczna na forum Rady Miasta Rzeszowa w latach 2002-2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. ; 26. Kozińska-Bałdyga A., 2015, Nowe organy prowadzące wiejskie szkoły, [w:] E. Tołwińska-Królikowska (red.), Mała szkoła - problem czy szansa? Poradnik dla samorządowców, ORE, Warszawa, s. 14-18. ; 27. Kożuch B., 2017, Nauka o organizacji, Wydanie III, CeDeWu, Warszawa. ; 28. Lipka-Szostak K., 2015, Szkoły prowadzone przez organy niepubliczne jako trwały element gminnej oświaty, [w:] E. Tołwińska-Królikowska (red.), Mała szkoła - problem czy szansa? Poradnik dla samorządowców, ORE, Warszawa, s. 64-70. ; 29. Marek T., 2014, Koncepcja relatywnej deprywacji jako uzasadnienie rewolucji społecznych i zachowań przestępczych, Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny, 3, s. 116-126. ; 30. Matland R.E., 1995, Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation, Journal of Public Administration Research and Theory, 5, 2, s. 145-174. ; 31. Mitchell C.R, 2005, Conflict, Social Change and Conflict Resolution. An Enquiry, Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, Berlin. ; 32. Mucha J. 2014, Socjoterapeutyczne aspekty zarządzania sytuacją konfliktową w wymiarze jednostkowym i społecznym. Kilka uwag wprowadzających, [w:] M. Plucińska (red.), Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 11-20. ; 33. Mucha J., 1978, Konflikt i społeczeństwo. Z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych teoriach zachodnich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 34. NIK 2014, Wykonywanie wybranych zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego, Informacja o wynikach kontroli, KNO-4101-007-00/2014 Nr ewid. 49/2015/P/14/027/KNO. ; 35. Nowak M.J., 2013, Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym jako element zarządzania gmina, Optimum, Studia Ekonomiczne, 1 (61), s. 124-135. https://doi.org/10.15290/ose.2013.01.61.09 ; 36. Pery A., 2015, Przykład przeprowadzenia procesu przekazania szkół [w:] E. Tołwińska-Królikowska (red.), Mała szkoła - problem czy szansa? Poradnik dla samorządowców, ORE, Warszawa, s. 40-45. ; 37. Reykowski J., 1999, Konflikty polityczne [w:] K. Skarżyńska (red.), Psychologia polityczna, Zysk i S-ka, Poznań, s. 169-195. ; 38. Riggs Fuller S., Aldag R.J., 2012, The GGPS Model: Broadening the Perspective on Group Problem Solving, [w:] M.E. Turner (red.), Groups at Work: Theory and Research, Routledge Taylor & Francis Group, New York-London, s. 3-24. ; 39. Rutkowska A., 2015, Mały cud oświatowy - rola stowarzyszeń rozwoju wsi w przejmowaniu i prowadzeniu małych szkół (przykład województwa kujawsko-pomorskiego), Chowanna, 1, s. 77-99. ; 40. Sadura P., Murawska K., Włodarczyk Z., 2017, Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza. Raport z badania - pełna wersja, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa. ; 41. Saryusz-Wolska H., Adamus-Matuszyńska A., 2011, Konflikty i ich rozwiązywanie w organizacjach opieki zdrowotnej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, s. 86-104. ; 42. Simmel G., 1975, Socjologia (przeł. M. Łukasiewicz), PWN, Warszawa. ; 43. Śliż A., Szczepański M.S., 2011, Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją, Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska Lublin-Polonia, 36, 2 SECTIO I 2, s. 7-25. ; 44. Smak M., Walczak D., 2015, Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa. ; 45. Sobkowiak L., 1999, Konflikt polityczny - analiza pojęcia, [w:] A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki, tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 117-131. ; 46. Starosta P., 2000, Konflikt lokalny, [w:] M. Malikowski, Z. Seręga (red.), Konflikt społeczny w Polsce w okresie zmian systemowych. Studia, komunikaty, eseje, tom 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów, s. 13-24. ; 47. Sztumski J., 2000, Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby ich przezwyciężania, Wydawnictwo WSP, Częstochowa. ; 48. Sztumski J., Wódz J., 1984, Z problematyki konfliktów społecznych i dezorganizacji społecznej. Na przykładzie badań empirycznych w Polsce Południowej, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź. ; 49. Tarnowska A., 2015, Możliwości edukacyjne i wychowawcze na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego na tle kraju, Śląski Przegląd Statystyczny, 13 (19), s. 57-69. https://doi.org/10.15611/sps.2015.13.05 ; 50. Turner J.H., 2005, Struktura teorii socjologicznej (przeł. G. Woroniecka i in.), PWN, Warszawa. ; 51. Ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35). ; 52. Yin R.K., 2015, Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowane i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. ; 53. Zahorska M., 2009, Sukcesy i porażki reformy edukacji, Przegląd Socjologiczny, 3, 58, s. 119-142.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

51

Strona pocz.:

47

Strona końc.:

61

Format:

Rozmiar pliku 0,3 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:75328 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.51.3

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji