Obiekt

Tytuł: Wyznaczniki gotowości zaangażowania się mieszkańców we współzarządzanie gminą wiejską = Determinants of inhabitants’ willingness to involve in co‑governing rural commune

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 51

Wydawca:

IGiPZ PAN ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Proces przechodzenia od sposobu zarządzania opartego na biurokratycznych zasadach do współzarządzania (governace) ograniczony jest licznymi barierami związanymi przede wszystkim z uzyskaniem odpowiedniego poziomu partycypacji obywatelskiej mieszkańców. Zwraca się uwagę na szereg przyczyn takiego stanu rzeczy, mało jednak uwagi poświęcając samej gotowości mieszkańców do zaangażowania się. Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o poziom gotowości mieszkańców do włączania się w proces decydowania o ważnych dla gminy sprawach oraz czynniki w największym stopniu ów poziom różnicujące. Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku o umiarkowanej gotowości mieszkańców wybranych gmin wiejskich województwa łódzkiego do angażowania się proces zarządzania lokalnego, a czynnikiem mającym największe znaczenie w jego różnicowaniu okazał się odczuwany stopień poinformowania o działaniach władz lokalnych.

Bibliografia:

1. Brady H., 1999, Political Participation, [w:] J.P. Robinson, P.R. Shaver, L.S. Wrightsman (red.), Measures of Political Attitudes, Academic Press, San Diego, s. 737-801.
2. Burch D., Rickson R.E., Hoppe P., 2006, Governing rural landscapes and environments: The strategic role of local community and global corporate partnership, [w:] L. Cheshire, V. Higgins, G. Lawrence (red.), Rural Governance: Internalitional perspektives, Routledge, s. 86-100.
3. CBOS 2018, O zaufaniu i nieufności, Komunikat z badań, Nr 35/2018.
4. CBOS 2018, Zaangażowanie Polaków na rzecz społeczności lokalnej, Komunikat z badań Nr 74/2018.
5. Cheshire L., Higgins V., Lawrence G. (red.), 2006, Rural Governance: international perspectives, Routledge, London. https://doi.org/10.4324/9780203968178
6. Dahl R.A., Stinebrickner B., 2007, Współczesna analiza polityczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
7. Davidson W.B., Cotte P.R., 1989, Sense of community and political participation, Journal of Community Psychology, 17 (2), s. 119-125. https://doi.org/10.1002/1520-6629(198904)17:2<119::AID-JCOP2290170203>3.0.CO;2-C
8. Domański H., 2009, Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
9. Edwards B., Goodwin M., Pemberton S., Woods M., 2001, Partnership, power and scale in rural governance, Environment and Planning C: Government and Policy, 19 (2), s. 289-310. https://doi.org/10.1068/c12m
10. Eversole R., Martin J. (red.), 2005, Participation and Governance in Regional Development. Global trends in an Australian context. Ashgate, Aldershot.
11. Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław.
12. Goodwin M., 1998, The governance of rural areas: some emerging research issues and agendas, Journal of Rural Studies, 14 (1), s. 5-12. https://doi.org/10.1016/S0743-0167(97)00043-0
13. Herbert-Cheshire L., Higgins V., 2004, From risky to responsible: expert knowledge and the governing of community-led rural development, Journal of Rural Studies, 20 (3), s. 289-302. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2003.10.006
14. Hood Ch., 1991, A Public Management for All Seasons?, Public Administration, 69 (1), s.3-19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x
15. Klijn E., Edelenbos J., Stein B., 2010, Trust in Governance Networks: Its Impacts on Outcomes, Administration & Society, 42/2, s. 210-211. https://doi.org/10.1177/0095399710362716
16. Kretek-Kamińska A., Żółtaszek A., 2017, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin województwa łódzkiego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18, cz. 1, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, s. 203-217.
17. Marsden T., Murdoch J., 1998, Editorialn: The Shifting Nature of Rural Governance and Community Participation, Journal of Rural Studies, 14 (1), s. 1-4. https://doi.org/10.1016/S0743-0167(97)00042-9
18. Merrien F., 1998, Governance and modern welfare states, International Social Science Journal, 50 (155), s. 57-67. https://doi.org/10.1111/1468-2451.00109
19. Michalska-Żyła A., 2017, Zróżnicowanie jakości życia w gminach wiejskich województwa łódzkiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 477, s. 172-181. https://doi.org/10.15611/pn.2017.477.17
20. Michalska-Żyła A., Marks-Krzyszkowska M., 2018, Quality of Life and Quality of Living in Rural Communes in Poland, European Countryside, 10 (2), s. 280-299. https://doi.org/10.2478/euco-2018-0017
21. Michels A., 2017, Participation in citizens' summits and public engagement, International Review of Administrative Sciences, 0 (0), s. 1-17.
22. Michels A., de Graaf L., 2010, Examining Citizen Participation: Local Participatory Policy Making and Democracy, Local Government Studies, 36 (4), s. 477-491. https://doi.org/10.1080/03003930.2010.494101
23. Miszalska A., 1996, Reakcje społeczne na przemiany ustrojowe, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
24. Offe C., 2012, Governance - "puste pojecie" czy naukowy problem badawczy? Zarządzanie Publiczne, 3 (21), s. 81-107.
25. Olech A., 2014, Między zainteresowaniem a zaangażowaniem - aktywność obywatelska i organizacje pozarządowe w Polsce, Analizy i Opinie, nr specjalny 7: Decydujmy razem, Instytut Spraw Publicznych, http://www.isp.org.pl/uploads/analyses/834940208.pdf; accessed: 16.04.2016.
26. Olejniczak J., 2012, The Development Level of Rural Municipalities in Lower Silesian Voivodeship in View of Their Income Structure, [w:] V. Klímová, V. Žítek (red.), 15th International Colloquium on Regional Sciences Conference Proceedings, Masaryk University, Brno, s. 100-111.
27. Osborn St., 2010, The New Public Governance: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance, Routledge, London. https://doi.org/10.4324/9780203861684
28. Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A., 2015, Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 391, s. 83-91. https://doi.org/10.15611/pn.2015.391.08
29. Peters B.G., Pierre J., 1998, Governance without government? Rethinking public administration. Journal of public administration research and theory, 8 (2), s. 223-243. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024379
30. Putnam R., 1993, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, New Yersey. https://doi.org/10.2307/j.ctt7s8r7
31. Raphael D., Steinmetz B., Renwick R., 1998, People, Places, and Priorities of Riverdale: Finding from the Community Quality of Life Project, Centre for Health Promotion, Toronto.
32. Rhodes R., 1996, The New Governance: Governing without Government, Political Studies, 44, s. 652-653. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x
33. Rosner A., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a dynamika przemian, [w:] M. Stanny (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich a dynamika przemian, IRWiR PAN, Warszawa, s. 11-27.
34. Siwińska-Gorzelak J., 2012, Sektor publiczny w gospodarce, [w:] J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 31-34.
35. Starosta P., Poza metropolią, 1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
36. Stoker G., 1998, Governance as Theory: Five Propositions, International Social Science Journal, 50/155, s. 17-28. https://doi.org/10.1111/1468-2451.00106
37. Stoker G., 1998, Public-private partnerships and urban governance, [w:] J. Pierre (red.) Partnerships in Urban Governance, Macmillan, Basingstoke, s. 34-51. https://doi.org/10.1007/978-1-349-14408-2_3
38. Sztompka P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
39. Verba S., Nie N.H., Kim J-O., 1978, Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison. Chicago University Press, Chicago.
40. Verba S., Nie N.H., 1972, Participation in America: Political Democracy and Social Equality, Harper & Row, New York.
41. Warowicki M., 2001, Od komunikacji do współpracy, [w:] M. Warowiecki, Z. Woźniak (red.), Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej: od komunikacji do współpracy: praca zbiorowa, Municipium, Warszawa, s. 98.
42. Wierzbicka A., Żółtaszek A., 2015, Analiza bezpieczeństwa publicznego w krajach europejskich, Wiadomości Statystyczne, 8, s. 66-80.
43. Wódz J., 2004, Aktywność lokalna, obywatelstwo lokalne, polityka na szczeblu lokalnym [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, IFiS PAN, Warszawa, s. 222-238.
44. Woods M. Edwards B. Anderson J., 2006, Leadership in place: elites, institutions and agency in British rural community governance, [w:] L. Cheshire, V. Higgins, G. Lawrence (red.), Rural Governance. International Perspectives, Routledge, London, s. 231-246.
45. Zukin C., Keeter S., Andolina M., Jenkins K., Carpini M.X.D., 2006, A new engagement?: Political participation, civic life, and the changing American citizen, Oxford University Press, Oxford. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195183177.001.0001

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

51

Strona pocz.:

99

Strona końc.:

117

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,3 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:75332 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.51.6

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji