Obiekt

Tytuł: Kooperacja i współzarządzanie na obszarach wiejskich w Polsce. Przykład ruchu agroturystycznego = Cooperation and co-governing in the rural areas of Poland. The case of agritourism movement

Twórca:

Foryś, Grzegorz. Autor ; Gorlach, Krzysztof. Autor

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 51

Wydawca:

IGiPZ PAN ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Ruchy społeczne są współcześnie uznawane za kluczowych aktorów zbiorowych, odgrywających istotną rolę w procesach zmiany społecznej. Przedmiotem rozważań w tym artykule jest ruch agroturystyczny w Polsce, a więc jeden z podmiotów, który współuczestniczy w procesach zmian zachodzących na obszarach wiejskich. Co więcej, stanowi jeden z czynników wspomagających te procesy. Przez pryzmat wybranych cech, charakterystycznych dla analiz ruchów społecznych (interakcyjność, stosunek do zmiany społecznej, organizacja), ukazano w artykule jego uczestnictwo w procesach współrządzenia na poziomie lokalnym i wpływ na kierunki zmian, którymi podążają współczesne obszary wiejskie w Polsce. Sposób, w jaki odbywa się to uczestnictwo w sprawowaniu władzy, jest – zdaniem autorów – pochodną dwóch przesłanek: 1) traktowania ruchu agroturystycznego jako tzw. nowego ruchu społecznego, co istotnie determinuje jego stosunek do władzy i udział w polityce, 2) charakteru kolektywistycznego struktury organizacyjnej tego ruchu. Konsekwencją drugiego faktu jest to, że wewnętrzny aspekt funkcjonowania tego podmiotu jest determinowany przez brak scentralizowanej władzy, brak hierarchicznej struktury, słabą obecność stosunków władzy i demokrację bezpośrednią. Warstwę empiryczną artykułu tworzą wyniki badań przeprowadzonych wśród właścicieli 20 gospodarstw agroturystycznych w województwie małopolskim oraz w gronie 35 liderów stowarzyszeń agroturystycznych z terenu całej Polski.

Bibliografia:

1. Buechler S.M., 2008, Teorie nowych ruchów społecznych (P. Sadura), [w:] K. Gorlach, P. Mooney (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 161-188. ; 2. Castells M., 2010, Społeczeństwo sieci, wyd.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 3. Dorocki S., Szymańska A.I., Zdon-Korzeniowska M., 2013, Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, Kraków, s. 24-58. ; 4. Eweert J., 2003, Co-Operatives to Companies: The South African Wine Industry in the Face of Globalization, [w:] R. Almas, G. Lawrence (red.), Globalization, Localization, and Sustainable Livelihoods, Ashgate, Aldershot, s. 153-169. ; 5. Foryś G., 2016, Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce. W poszukiwaniu ruchu społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. ; 6. Foryś G., 2014, Polityka sporu: poza polityką instytucjonalną?, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, 165, Kraków, s. 191-205. ; 7. Gliński P., 1996, Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa. ; 8. Gorlach K., 2001, Świat na progu domu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. ; 9. Gorlach K., Adamski, T. Klekotko, M., 2009, Poland: Designing Nature and Resource Management Strategies, [w:] K. Bruckmeier; H. Tovey (red.), Rural Sustainable Development in the Knowledge Society, Ashgate, Farnham, Burlington, s. 187-202. ; 10. Granovetter M., 1978, Threshold Models of Collective Behaviour, The American Journal of Sociology, 83, 6, University of Chicago Press, Chicago, s. 1420-1443. https://doi.org/10.1086/226707 ; 11. Halamska M., 1988, Peasant Movements in Poland, 1980-198: State Socialist Economy and the Mobilization of Individual Farmers, [w:] B. Misztal, L. Kriesberg (red.), Research in Social Movements, Conflicts and Change, 10, JAI Press Inc., Greenwich-London, s. 147-160. ; 12. Jenkins J.C., 1982, Why Do Peasants Rebel? Structural and historical Theories of Modern Peasant Rebellions, American Journal of Sociology, 88, 3, The Chicago University Press, Chicago, s. 487-514. https://doi.org/10.1086/227705 ; 13. Klekotko M., Gorlach K., 2013, Trójkąt niebermudzki: sceny, sieci i ruchy społeczne w rozwoju obszarów nie tylko wiejskich, Acta Universitatis Lodzienzis, 44, s.25-38. ; 14. McAdam D., 1994, Culture and Social Movements, [w:] E. Larana, H. Jonhston, J. Gusfied (red.), New Social Movements: From Ideology to Identity, Temple University Press, Philadelphia, s. 36-57. ; 15. McAdam D., Tarrow S., Tilly Ch., 2001, Dynamics of Contention, Cambridge University Press, New York. https://doi.org/10.1017/CBO9780511805431 ; 16. Melucci A., 1996, Challenging Codes, Cambridge University Press, Cambridge-New York. https://doi.org/10.1017/CBO9780511520891 ; 17. Meyer D.S., Tarrow S., (red.), 1998, The Social Movement Society, Rowman & Littlefield, Lanham, MD, s.1-28. ; 18. Migdal J., 1974, Peasants, Politics and Revolution. Toward Political and Social Change in the Third World, Princeton University Press, Princeton. ; 19. Moore B., 1966, The Social Origins of Dictatorships and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Beacon Press, Boston. ; 20. Navarro C.J., 2012, Introducción, [w:] C.J. Navarro (red.), Las dimensiones culturales de la ciudad, Catarata, Madrid, s. 7-11. ; 21. Offe C., 1995, Nowe ruchy społeczne. Przekraczanie granic polityki instytucjonalnej (P. Karpowicz), [w:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 226-233. ; 22. Paige E.R., 1973, Peasant Wars of the Twentieth Century, Harper and Row, New York. ; 23. Peine E., McMichael P., 2005, Globalization and Global Governance, [w:] V. Higgins, G. Lawrence (red.), Agricultural Governance: Globalization and the New Politics of Regulation, Routledge, London and New York, s. 19-34. ; 24. Przezbórska-Skobiej L., 2014, Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, Materiały Konferencyjne: Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w UE, http://10eu.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/Przezborska-Skobiej_Lucyna.pdf (dostęp: 17.10.2014). ; 25. Rudolf W., 2010, Koncepcja governance i jej zastosowanie - od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, Acta Universitatis Lodzensis. Folia Oeconomica, 245, s. 73-82. ; 26. Shanin T., 1973, Peasantry as a Political Factor, [w:] T Shanin (red.), Peasants and Peasant Societies, Penguin Books, Harmondsworth. ; 27. Sikora J., 2012, Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. ; 28. Sztompka P., 1982, Dynamika ruchu odnowy w świetle teorii zachowania zbiorowego, Studia Socjologiczne, 3-4, s. 69-93. ; 29. Tarrow S., 1998, Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics, wyd. 2, Cambridge University Press, New York. https://doi.org/10.1017/CBO9780511813245 ; 30. Wolf E.R., 1973, Peasant Wars of the Twentieth Century, Harper and Row, New York.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

51

Strona pocz.:

119

Strona końc.:

137

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,3 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:75333 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.51.7

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji