Obiekt

Tytuł: Aktywność sołectw wspierających rozwój społeczny w ramach Programu Odnowy Wsi w latach 2013–2015 = Activity of villages supporting social development under the Rural Renewal Programme in 2013–2015

Twórca:

Pieczonka, Jacek. Autor

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Wydawca:

IGiPZ PAN ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Odnowa wsi jako metoda rozwoju stanowi jeden ze sposobów osiągania celów rozwojowych, rozumianych nie tylko w kontekście poprawy jakości infrastruktury, ale poprawy szeroko rozumianej jakości życia, której nie osiągniemy bez zaangażowania samych mieszkańców. Celem artykułu jest przedstawienie Programu Odnowy Wsi (na przykładzie województwa opolskiego) jako elementu przyczyniającego się do rozwoju kapitału społecznego, czego wyrazem może być liczba przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne sołectwa. Zostały przeanalizowane sprawozdania sołectw (około 600 rocznie) z realizacji programu w latach 2013–2015. Podstawową metodą prezentacji wyników badań jest analiza opisowa z użyciem metod ilościowych, w tym analizy porównawczej. W pracy dokonano syntetycznego ujęcia problematyki rozwoju obszarów wiejskich, kapitału społecznego oraz Programu Odnowy Wsi. W części empirycznej opracowania przedstawiono wyniki analizy porównawczej średniorocznych liczb działań Programu Odnowy Wsi, przypadających na jedno sołectwo w gminie województwa opolskiego oraz średniorocznych liczb działań przypadających na jedną gminę województwa opolskiego. Najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest stwierdzenie, iż Program Odnowy Wsi, tam, gdzie dotychczas był realizowany, okazał się skuteczną koncepcją i metodą rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki niemu przy niewielkiej ilości środków zmobilizowano liczne społeczności wiejskie do dużej aktywności, czego wyrazem jest liczba realizowanych przedsięwzięć.

Bibliografia:

1. Błąd M., 2005, Znaczenie programów odnowy wsi w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, [w:] A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 205-232. ; 2. Chądzyński J., 2007, Nowe koncepcje rozwoju - w kierunku rozwoju lokalnego, [w:] Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CeDEWu.pl, Warszawa, s. 63-104. ; 3. Fedyszak-Radziejowska B., 2004, Rola elit wiejskich w "kapitalizowaniu" zasobów społecznych wsi, Wieś i Rolnictwo, 2 (123), s. 28-43. ; 4. Jaszczak A., Žukovskis J., Antolak M., 2017, The role of rural renewal program in planning of the village public spaces: systematic approach, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 39.4, s. 432-441. https://doi.org/10.15544/mts.2017.30 ; 5. Kłodziński M., 2006, Kapitał ludzki, społeczny i kulturowy polskiej wsi, [w:] Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa, s. 43-44. ; 6. Niedźwiecka-Filipiak I., Rola architekta krajobrazu w programie odnowy wsi, Czasopismo techniczne. Architektura, 104, 5-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, s. 59-61. ; 7. Osiecka-Chojnacka J., Kłos B., 2010, Kapitał ludzki i kapitał społeczny na obszarach wiejskich, Studia BAS (Biuro Analiz Sejmowych), 4 (24), s. 51-84. ; 8. Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa. ; 9. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, 2012, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. ; 10. Szafraniec K., 2007, O kapitale społecznym. Nowe Życie Gospodarcze. Wyzwanie przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020, IRWiR PAN, Warszawa, s. 15-16. ; 11. Wilczyński R., 1999, Europejski Program Odnowy Wsi - wykorzystanie w województwie opolskim doświadczeń Nadrenii-Palatynatu i Dolnej Austrii, Wieś i Rolnictwo, 3, s. 93-108. ; 12. Wilczyński R., 2002, Odnowa wsi jako metoda wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński i B. Fedyszak-Radziejowska (red.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa. ; 13. Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy Program Agro-Info, Poznań. ; 14. Wilczyński R., 2005, Village Renewal as an Environment of Prevention and Pliant to Cultural Heritage in Shaping the Rural Landscape, Architektura Krajobrazu, 1, s. 10-17.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

52

Strona pocz.:

63

Strona końc.:

75

Format:

Rozmiar pliku 0,6 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:76838 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.5

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji