Obiekt

Tytuł: Les miraculés a bierność edukacyjna i zawodowa młodych mieszkańców wsi – case study Polska i kraje UE = Les miraculés versus educationally and economically inactive young inhabitants of rural areas – case study of Poland and EU

Twórca:

Mijal, Anna. Autor

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Wydawca:

IGiPZ PAN ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Poziom wykształcenia jako składnik kompetencji może odgrywać ważną rolę w określaniu szans społecznego i materialnego sukcesu, jak i w podnoszeniu jakości życia jednostek i społeczeństw, tworząc odpowiednie warunki wzrostu gospodarczego. Znajduje to odzwierciedlenie zarówno w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw członkowskich, stając się tematem debaty publicznej. Celem artykułu jest przedstawienie skali zjawiska bierności zawodowej i edukacyjnej młodzieży w wieku 15–34 lata w Polsce i w UE (młodzież NEET), w szczególności społeczności wiejskiej, w kontekście opinii mieszkańców wsi na temat wpływu wykształcenia na ich sytuację oraz oczekiwań w zakresie wykształcenia dzieci. Przez długi czas możliwość awansu społecznego poprzez edukację pozostawała w zasięgu jedynie najbardziej ambitnych i zdolnych jednostek, które ostatecznie opuszczały wieś jako les miraculés. Dla obszarów wiejskich UE-28 poziom wskaźników NEET w badanej grupie wiekowej wykazuje znaczące różnice, sięgające nawet kilkudziesięciu punktów procentowych. Istotną kwestią w analizie aktywności młodzieży NEET staje się ustalenie charakterystycznych podgrup badanej społeczności, opartych na identyfikacji przyczyn przynależności. Podjęta próba diagnozy skali problemu stanowi wyzwanie strategiczne wszystkich państw UE, w szczególności na obszarach wiejskich, w zakresie doboru adekwatnych rozwiązań. W opracowaniu wykorzystano metodę desk research w oparciu o dane Eurostatu, statystykę GUS, wyniki Diagnozy społecznej 2015, a także prace badawcze Instytutu Badań Edukacyjnych.

Bibliografia:

1. Andrews L., 2018, #YouthReport2018: Generation jobless and the high inequality economy, http://www.bizcommunity.com/Article/196/19/181515.html [15.11.2018]. ; 2. Balcerowicz-Szkutnik M., Wąsowicz J., 2017, Pokolenie NEETs na rynku pracy - aktualne problemy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 312, s. 7-17. ; 3. Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), 2014, Biografie edukacyjne. Wybrane konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7. ; 4. Borawska B., 2006, Ja siebie nie widziałam na wsi (O awansie edukacyjnym młodzieży wiejskiej w okresie zmiany systemowej), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok. ; 5. Bourdieu P., Passeron J.C., 2006, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 6. Czapiewska G., 2015, Wybrane inicjatywy z zakresu wspierania edukacji i ich wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów wiejskich Pomorza, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 20, s. 101-117. https://doi.org/10.18778/1508-1117.20.07 ; 7. Elder S., 2015, What Does Neets Mean and Why Is the Concept So Easily Misinterpreted?, International Labour Office, Technical Brief, 1, s. 1-13. ; 8. Eurofund, 2016, Analiza różnorodności młodzieży NEET, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1602pl1.pdf [15.11.2018]. ; 9. Eurofund, 2016, Exploring the diversity of NEETs: Country profiles, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef1602en2.pdf [11.06.2018]. ; 10. Europa 2020, 2010, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM (2010) 2020, Bruksela. ; 11. Eurostat regional yearbook. 2017 edition, 2017, Publications office of the European Union, Luxembourg. ; 12. Eurostat regional yearbook. 2018 edition, 2018, Publications office of the European Union, Luxembourg. ; 13. Fedyszak-Radziejowska B., 2005, (red.), Proces demarginalizacji polskiej wsi. Programy pomocowe, liderzy, elity i organizacje pozarządowe, ISP, Warszawa. ; 14. Furlong A., 2006, Not a very NEET solution: representing problematic labour market transitions among early school-leavers, Work, Employment and Society, 20, 3, s. 553-569. https://doi.org/10.1177/0950017006067001 ; 15. Grabowska I., Kotowska I.E., Panek T., 2015, Edukacja [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa. ; 16. Jeżowski A., 2012, Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą, Wolters Kluwer, Warszawa. ; 17. Kaczmarczyk K., 2016, Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. ; 18. Kaleta A., 1996, Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy, t. 1, Społeczność lokalna, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków. ; 19. Kaleta A., 1998, Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy, t. 3, Aktywizacja społeczności lokalnych, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków. ; 20. Kłodziński M., 2001, Problemy przekształceń obszarów wiejskich w kierunku wielofunkcyjności, [w:] I. Bukraba-Rylska, A. Rosner (red.), Wieś rolnictwo na przełomie wieków, IRWiR PAN, Warszawa. ; 21. Kotowska I.E., Minkiewicz B., Saczuk K., Łątkowski W., 2015, Subiektywna luka edukacyjna aktywność edukacyjna dorosłych, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa. ; 22. Mascherini M., Ledermaier S., 2016, Exploring the diversity of NEETs, Publications Office of the European Union, Luxembourg. ; 23. Quality of life indicators - education, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title= Quality_of_life_indicators_-_education#Early_leavers: _Spain.2C_Malta.2C_Romania_and_ Slovakia_below_national_2020_targets [06.08.2018]. ; 24. Participation rate of young people in education and training by sex, age and labour status (incl. NEET rates), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction. [12.09.2018]. ; 25. Rogozińska-Pawełczyk A., 2014, Pokolenie NEET czyli młodzież bez pracy, nauki i szkolenia: charakterystyka, koszty i rozwiązania polityczne na przykładzie Europy, [w:] A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 111-126. ; 26. Rosner A., Stanny M., 2014, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I - Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa. ; 27. Serafin-Juszczak B., 2014, NEET - nowa kategoria młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 49, s. 45-61. ; 28. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 2017, Uchwała Nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r., Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 15 marca 2017, poz. 260. ; 29. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r., Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r., poz. 640. ; 30. SZRWRiR, 2012, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, Uchwała Nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r., Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r., poz. 839. ; 31. Szczęśniak M., Rondón G., 2011, Pokolenie "ani-ani": o młodzieży, która się nie uczy, nie pracuje i nie dba o samokształcenie, Psychologia Społeczna, 6, 3 (18), s. 241-251. ; 32. The transition from education to work, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php? title=Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training#NEETs: _ analysis_by_degree_of_urbanisation [25.10.2018]. ; 33. Wasielewski K., 2009, Aspiracje edukacyjne młodzieży a środowisko szkolne, rodzinne i lokalne. Raport z badań, Wieś i Rolnictwo, 4 (145), s. 129-143. ; 34. Wasielewski K., 2013, Młodzież wiejska na uniwersytecie. Droga na studia, mechanizmy alokacji, postawy wobec studiów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. ; 35. Wójcik M., 2017, Wiedza jako zasób lokalny w środowisku społecznym wsi. Przypadek rodzin rolniczych, Studia Obszarów Wiejskich, 46, s. 159-169. https://doi.org/10.7163/SOW.46.10 ; 36. Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków, 2013, GUS, Warszawa. ; 37. Wykształcenie a sytuacja na rynku pracy, 2011, [w:] M. Federowicz, M. Sitek (red.), Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, s. 242-256. ; 38. Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and degree of urbanisation (NEET rates), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/edat_lfse_29 [12.09.2018]. ; 39. Zabłocki G., 2004, Rozwój zrównoważony - idee, efekty, kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

52

Strona pocz.:

139

Strona końc.:

155

Format:

Rozmiar pliku 0,4 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:76843 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.10

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji