Object

Title: Ustalenie granicy Węgier z Chorwacją i Serbią po I wojnie światowej

Creator:

Zawistowska, Renata

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 48 (2013)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warsaw

Description:

p. 157-181 ; Text pol., sum. eng., rus.

References:

Allmayer‑Beck J. Ch., E. Lessing, Die K.u.k. Armee. 1848‑1918, Munchen 1974. ; Baerlein H., The Birth of Yugoslavia, Vol. I, London 1922. ; Baker R. S., Woodrow Wilson and World Settlement, Vol. I, Doubleday 1923. ; Bušić K., Odjeci uspostave Banovine Hrvatske u Hrvatsko‑Bunjevačkoj javnosti, Druš. Istraž. Zagreb GOD. 14 (2005), BR. 4‑5 (78‑79). ; Cervone P. P., Vittorio Veneto. L’ultima battaglia, Mailand 1994. ; Ceschin D., Gli esuli di Caporetto, Laterza 2006. ; Clewing K., Die doppelte Begrundung der serbischen Wojwodschaft 1848‑1851. Ethnopolitik im Habsburgerreich, [w:] K. Clewing, O. J. Schmitt, Sudosteuropa. Von vormoderner Vielfalt und nationalstaatlicher Vereinheitlichung. Festschrift fur Edgar Hosch, Munchen 2005, s. 253‑302 [=Sudosteuropaische Arbeiten, Band 127]. ; Čović M., A. Kokić, Bunjevci i Šokci, Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, Zagreb 1939. ; Cron H., Geschichte des Deutschen Heeres im Weltkriege 1914‑1918, Berlin 1937. ; Csorba H. T., Ziemia węgierska azylem Polaków 1939‑1945, Warszawa 1985. ; Dubravica B., Parliamentarni izbori u Hrvatskoj i Velikoj Gorici (1848‑1938), Velika Gorica 2004. ; Essen A., Polityka Czechosłowacji w Europie Środkowej w latach 1918‑1932, Kraków 2006. ; Galantai J., Magyarorszag az első vilaghaboruban, Budapest 2001. ; Gavranović B., Dr. Josip Juraj Strossmayer, Beograd 1935. ; Gyula J., Hungarian Foreign Policy 1919‑1945, Budapest 1979. ; Ikić N., J. J.Strossmayer i crkveno, kulturno i nacionalno jedinstvo (J. J. Strossmayer und die kirchlich‑kulturelle und nationale Einheit), Sarajevo 2002. ; Ivić A., Istorija Srba u Vojvodini, Novi Sad 1929. ; Kalšan V., Međimurje 1918, [w:] Kalšan Vladimir, Prijelomne godine. Međimurje 1848., 1918. uz 150. i 80. obljetnicu priključenja Međimurja Hrvatskoj, Muzej Međimurja, Čakovec 1998. ; Kapun V., Međimurje 1918, Čakovec 1982. ; Kochanowski J., Węgry. Od ugody do ugody 1867‑1890, Warszawa 1997. ; Kopyś T., Oszkar Jaszi. Z dziejów idei federalizmu w Europie Środkowej w latach 1900‑1920, Kraków 2006. ; Krizman B., The Belgrade Armistice of 13 November 1918, „The Slavonic and East European Review” 48 (110), 1970, s. 67‑87. ; Lang D. M., Bułgarzy, Warszawa 1983. ; Magenschab H., Der Krieg der Grosvater 1914‑1918. Die Vergessenen einer grosen Armee, Wien 1988. ; Mitovitsch A., Serbias’ Great War 1914‑1918, London 2007. ; Митровић А., Југославија на конференцији мира 1919‑1920, Београд 1967. ; Митровић A., Продор на Балкан. Србија у плановима Аустроугарске и Немачке 1908‑1918, Београд 2011. ; Mitrović A., Razgraničenje Jugoslavije sa Madžarskom i Romunijom 1919‑1920, Novi Sad 1975. ; Митровић A., Србија у Првом светском рату, Београд 1987. ; Njegovan D., Prisajedinjenje Srema, Banata, Bačke i Baranje Srbiji 1918. – dokumenti i prilozi, Novi Sad 2001. ; Njegovan D., Prisajedinjenje Vojvodine Srbiji, Novi Sad 2004. ; Novak I., Međimurje 1818, [w:] Prijelomne godine. Međimurje 1848. 1918., uz 150. i 80. obljetnicu priključenja Međimurja Hrvatskoj, Muzej Međimurja, Čakovec 1998. ; Nowakowski T., Armia Austro‑Węgierska 1908‑1918, Warszawa 1992. ; Oberški J., Govori Strossmayera biskupa Đakova kog na Vatikanskom saboru 1869‑1870 (Die Reden des Bischofs Strossmayer vo Đakovo und Srijem auf dem I. Vatikanum), Zagreb 1929. ; Opačić P., Srbija, Solunski front i ujedinjenje, Književne novine, Beograd 1990. ; Palić M., Srbi u Mađarskoj. Ugarskoj do 1918, Novi Sad 1995. ; Petranović B., M. Zečević, Jugoslavija 1918‑1984 – zbirka dokumenata, Beograd 1988. ; Petrović I., Franjo Raki, otac hrvatske cyrillomethodhiane (Franjo Raki, der Vater der kroatischen Idee von Cyrill und Methodius), „Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživakog centra JAZU”, 9, 1979. ; Pierer H. A., Universal‑Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit, t. 15: Serbische Wojewodschaft u. Temeser Banat (Wojewodschaft S. u. Temeser Banat), Altenburg 1862. ; Pojić M., Ustroj Austrougarske vojske na ozemlju Hrvatske 1868‑1914, Arhivski vjesnik, No. 43, Ožujak 2001. ; Prezzolini G., Vittorio Veneto, Roma 1920. ; Rauchensteiner M., Der Tod des Doppeladlers. Osterreich‑Ungarn und der Erste Weltkrieg, Styria, Graz, Wien, Koln 1993. ; Rauchensteiner M., Osterreich‑Ungarn und der Erste Weltkrieg: Bildband, Graz 1998. ; Sandor A., Trianon jogszerusege, A szerzo magankiadasa, Budapest 2003. ; Sekulić A., Bački Bunjevci i Šokci, Zagreb 1990. ; Siklos A., Magyarorszag 1918‑1919 – Esemenyek, kepek, dokumentumok, Budapest 1978. ; Siracky J., Sťahovanie Slovakov na Dolnu zem v 18 a 19 storoči, Bratislava 1966. ; Stevenson D., With our backs to the wall. Victory and defeat in 1918, Cambridge MA 2011. ; Šumonja R., Spomenica oslobođenja Sombora 1918‑1998, Sombor 1998. ; Triska J. F., Im Krieg am Isonzo. Aus dem Tagebuch eines Frontsoldaten, Klagenfurt 2000. ; Tutorov M., Banatska rapsodija – istorika Zrenjanina i Banata, Novi Sad 2001. ; Tutorov M., Mala Raška u Banatu, Zrenjanin 1991. ; Vacalopoulos A., A History of Thessaloniki, Thessalonique 1972. ; Vafopoulos G. Th., Dans la Guerre mondiale, [w:] G. Veinstein, Salonique 1850‑1918, Paris 2001. ; Wakefield A., S. Moody, Under the Devil’s Eye: Britain’s Forgotten Army at Salonika 1915‑1918, Stroud 2004. ; Wasilewski T., Historia Bułgarii, Wrocław 1988. ; Zawistowska Renata, Demografia i rozmieszczenie ludności węgierskiej w Słowacji 1918‑1950, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo‑Wschodniej” t. XLVI, 2011, s. 99‑126. ; Zawistowska Renata, Prekmurje – oderwanie od Węgier i przyłączenie do Słowenii (1919‑1920), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo‑Wschodniej” t. XLVII, 2012, s. 49‑75.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

48

Start page:

157

End page:

181

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:41862 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/48 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/48 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information