Object

Title: The burials of children in the Funnel Beaker and Globular Amphora cultures in the Lublin Region

Creator:

Kozak-Zychman, Wanda ; Winiarczyk, Janusz

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 68 (2016)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Abstract:

The paper presents the characteristics of burials of children in the Funnel Beaker (FBC) and Globular Amphora cultures (GAC) in the Lublin region. Only in two cases the remains of children were discovered in FBC settlements. In both cultures, in addition to the graves grouped on cemeteries, there were also single burials. Graves frequently had various constructions (usually stone), but also those of earth and graves without any at all were discovered. In FBC burials, the age groups of the same relative abundances, and thereby the largest, are a group of children – Infans I (1-7 years) and a group of adults – Adultus (20-30 years), while in GAC it is a group of adults – Adultus. A significant deficiency of the burials of children in both cultures was found by comparing their empirical proportion with expected attendance. The differences between FBC and GAC in cumulative distributions of relative abundances of different age groups, assessed by use of Kolmogorov-Smirnov test, proved to be statistically insignificant at this stage of the research. In both cultures more children were buried in multiple graves. In the case of FBC the children were buried in a supine position, with the head facing west, while in the GAC they were found on their side, with the head facing west or south-east. Only a few, single burials of FBC children, in contrast to multiple burials, contained grave goods. In GAC most single and multiple burials contained grave goods

References:

Bronicki A., Kadrow S. and Zakościelna A. 2004. Uwagi na temat wzajemnych relacji chronologicznych późnej fazy kultury lubelsko-wołyńskiej oraz kultury pucharów lejkowatych z uwzględnieniem najnowszych wyników badań w Zimnie. In J. Libera and A. Zakościelna (eds.), Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Księga Jubileuszowa na siedemdziesiąte piąte urodziny docenta doktora Jana Gurby. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 101-125 ; Chmielewski T. and Zakościelna A. 2011. Dokumentacja końcowa z ratowniczych badań archeologicznych stanowiska Pliszczyn 9/77 (AZP 76/82), gm. Wólka, pow. Lublin, wykonanych w związku z realizacją drogi ekspresowej S17, część 3, na odcinku węzeł „Lubartów” – węzeł „Włodawa”. Lublin. Maszynopis w Pracowni Badań i Nadzorów Archeologicznych w Lublinie ; Chamberlain A. T. 2006. Demography in Archaeology (= Cambridge Manuals in Archaeology), Cambridge University Press ; Cieślik J., Drozdowska M. and Malinowski A. 2005. Etapy rozwoju osobniczego człowieka. In A. Malinowski and J. Strzałko (eds.), Antropologia. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 460-490 ; Czub R. 1985. Ilościowy opis stanu i dynamiki populacji ludzkich. In A. Malinowski and J. Strzałko (eds.), Antropologia. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 228-254 ; Duma P. 2010. Grób alienata. Pochówki dzieci nieochrzczonych, samobójców i skazańców w późnym średniowieczu i dobie wczesnonowożytnej. Kraków: Wydawnictwo AWALON T. Janowski Sp. j ; Dzieduszycki W. and Wrzesiński J. (eds.). 2004. Dusza maluczka a strata ogromna (= Funeralia Lednickie. Spotkanie 6). Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich o. Poznań ; Fletcher M. and Lock G.R. 1995. Archeologia w liczbach. Podstawy statystyki dla archeologów. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM ; Gładykowska-Rzeczycka J. 1973. Próba przedstawienia problematyki paleodemograficznej na terenie Polski od czasów najdawniejszych do V w. n.e. Archeologia Polski 18(2), 279-325 ; Gurba J. 1969. Materiały kultury czasz (pucharów) lejowatych z okolic Nałęczowa w pow. puławskim, Studia i Materiały Lubelskie 4, 67-99 ; Halicki M. 1970. Cmentarzysko kultury amfor kulistych i kultury pucharów lejkowatych w Klementowicach, pow. Puławy na stanowisku IV, Wiadomości Archeologiczne 35(3), 303-311 ; Henneberg M. 1975. Notes on the reproduction possibilities of human prehistoric populations. Przegląd Antropologiczny 41, 75-89 ; Henneberg M. 1976. Reproductive possibilities and estimations of the biological dynamics of earlier human population. Journal of Human Evolution 5, 41-48 ; Henneberg M. 1977. Proportion of dying children in paleodemographical studies: estimation by guess or by methodical approach. Przegląd Antropologiczny 43, 105-114 ; Henneberg M, Kaczmarek M. and Szymandera W. 1982. Charakterystyka grupy ludności kultury amfor kulistych na podstawie analizy szczątków kostnych z Chodzieży. Przegląd Antropologiczny 48 (1-2), 131-143 ; Henneberg M. and Piontek J. 1975. Biological state index of human groups, Przegląd Antropologiczny 41, 191-201 ; Jerszyńska B. 1985. Badania antropologiczne cmentarzysk pradziejowych a próby interpretacji stosunków społecznych w archeologii. In J. Piontek and A. Malinowski (eds.), Teoria i empiria w polskiej szkole antropologicznej, W 100-lecie urodzin Jana Czekanowskiego (= Seria Antropologia 12). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 279-290 ; Kapica Z. and Kozak-Zychman W. 1982. Opracowanie antropologiczne szczątków kostnych kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska I i II w Lublinie-Sławinku, Wiadomości Archeologiczne 47(2), 231-238 ; Kozak J. 2004. Przemiany w umieralności dzieci na terenie ziem polskich od neolitu do współczesności. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds.), Dusza maluczka a strata ogromna, (= Funeralia Lednickie. Spotkanie 6). Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich o. Poznań, 225–230 ; Kozak-Zychman W. and Tajer A. 1995. Analiza antropologiczna materiałów kostnych z cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych w Karmanowicach (stan. 35), gm. Wąwolnica, woj. Lublin (bad. 1993 i 1994). Maszynopis w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie ; Kozak-Zychman W. and Wolińska K. 1991. Analiza antropologiczna materiałów kostnych z cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych w Karmanowicach (stan. 35.), gm. Wąwolnica, woj. Lublin (bad. 1987-1991). Maszynopis w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie ; Kozłowski T. 2004. Szczątki dziecięce w antropologii historycznej. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds.), Dusza maluczka a strata ogromna (= Funeralia Lednickie. Spotkanie 6). Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich o. Poznań, 79-85 ; Lewis M. E. 2006. The Bioarchaeology of Children: Perspectives from Biological and Forensic Anthropology (= Cambridge Studies in Biological and Evolutionary Anthropology 50). Cambridge University Press ; Lorkiewicz W. 2012. Biologia wczesnorolniczych populacji ludzkich grupy brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej (4600-4000 BC). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Martin R. and Saller K. 1957. Lehrbuch der Antropologie I. Stuttgart: Fischer ; Nogaj-Chachaj J. 1988. Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Karmanowicach, stan. 35, gm. Wąwolnica, woj. Lubelskie. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1988 roku. Lublin, 27-31 ; Nogaj-Chachaj J. 1991. The stone-packed graves of the Funnel Beaker culture in Karmanowice, site 35, Antiquity 65 (248), 628-639 ; Nogaj-Chachaj J. 1996. Grób kultury amfor kulistych na stanowisku 47 w Klementowicach, gm. Kurów, woj. lubelskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej 1, 25-29 ; Nogaj-Chachaj J. 2006. Wstępne wyniki badań grobów kultury amfor kulistych na stanowisku 6 w Mętowie, pow. lubelski. Archeologia Polski Środkowowschodniej 8, 23-29 ; Nosek S. 1957. Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 6, sec. F. (1951) ; Nosek S. 1967. Kultura amfor kulistych w Polsce (= Prace Komisji Archeologicznej 8). Wrocław –Warszawa – Kraków: Ossolineum ; Piontek J. 1977. Średniowieczne cmentarzysko w Słaboszewie koło Mogilna. Analiza wymieralności, Przegląd Antropologiczny 43(1), 37-53 ; Piontek J. 1979. Procesy mikroewolucyjne w Europejskich populacjach ludzkich (= Seria Antropologia 6). Poznań: Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza, 74-86 ; Piontek J. 1985. Biologia populacji pradziejowych. Zarys metodyczny. Poznań: Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza ; Piontek J. and Marciniak A. 1990. Struktura antropologiczna a kulturowe strategie adaptacyjne populacji neolitycznych w Europie Środkowej (= Seria Antropologia 16). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; Pyzel J. and Sobkowiak-Tabaka I. 2004. Problematyka dzieci w archeologii neolitu – wybrane aspekty. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds.), Dusza maluczka a strata ogromna (= Funeralia Lednickie. Spotkanie 6). Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 333-340 ; Śmiszkiewicz-Skwarska A. and Mazur G. 1989. Ekspertyza antropologiczna pochówku kultury amfor kulistych (KAK) z Lasu Stockiego (stan. 7, woj. lubelskie), Lubelskie Materiały Archeologiczne 2, 55-58 ; Szmyt M. 1999. Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europe: 2950-2359 BC (= Baltic-Pontic Studies 8 ). Poznań: Institute of Eastern Studies and Institute of Prehistory Adam Mickiewicz University ; Uzarowiczowa A. 1970. Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych na stanowisku XIV w Klementowicach, pow. Puławy, Wiadomości Archeologiczne 35(4), 492-514 ; Winiarczyk J. 2014. Pochówki dzieci w okresie środkowego neolitu na Lubelszczyźnie. Lublin (Maszynopis w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie) ; Włodarczak P. 2004. Pochówki dzieci w kulturze ceramiki sznurowej na przykładzie cmentarzysk z Wyżyny Małopolskiej. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds.), Dusza maluczka a strata ogromna (= Funeralia Lednickie. Spotkanie 6). Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 241-351 ; Włodarczak P. 2006. Chronologia grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych w świetle dat radiowęglowych. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin – Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, oddział w Krakowie, Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 27-66 ; Zakościelna A. 2006. Kultura lubelsko-wołyńska. Zagadnienia jej genezy, periodyzacji i chronologii/The Lublin-Volhynian Culture. The problems of its origin, periodization and chronology. In M. Kaczanowska (ed.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epok kamienia i miedzi/The danubian Heritage: Lesser Poland at the Turn of the Stone and Copper Ages. Kraków: Muzeum Archeologiczne, 77-94 ; Zakościelna A. 2010. Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

68

Start page:

107

End page:

120

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61216 ; 0081-3834 ; 10.23858/SA68.2016.006

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information