Object

Title: II Rzeczpospolita we współczesnej historiografii ukraińskiej

Creator:

Komosa, Julita

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

The Second Polish Republic in Contemporary Ukrainian Historiography ; Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 1 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 193-222 ; Abstracts in English and Russian

Abstract:

The article portrays the Second Polish Republic as presented in contemporary Ukrainian historiography (aft er 2000). Based on the analysis of selected publications and scholarly articles, the author reconstructs the image of Poland in the interwar period. Currently,Ukrainian historiography is going through a difficult period due to the ongoing Ukrainian-Russian war and is subjected to considerable political and social pressure. Evidently, however, Ukrainian historiography is interested in the study of Polish-Ukrainian relations, especially throughout the period of the Second Polish Republic. The development of historiography in this direction aims to fill in the white gaps in the Ukrainian collective memory.

References:

Akcja „Wisła” 1947, Warszawa–Kijów 2006. ; Konieczna J., Polska – Ukraina. Wzajemny wizerunek, Warszawa 2001. ; Matsevko I., Wizerunek Polski i Polaka we współczesnej historiografii ukraińskiej, w podręcznikach oraz świadomości obywateli, http://www.belfer.muzhp.pl/index.php?module=details&id=94 (dostęp: 19.09.2018). ; Operacja „Sejm” 1944–1946, Warszawa–Kijów 2007. ; Polacy i Ukraińcy pomiędzy dwoma systemami totalitarnymi 1942–1945, cz. 1–2, oprac. nauk. G. Motyka, J. Szapował, Warszawa–Kijów 2005. ; Polska – Ukraina: trudne pytania. Materiały II międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1918–1947”, Warszawa, 22–24 maja 1997, t. 1–2, Warszawa 1998. ; Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Dwadzieścia lat polsko-ukraińskiego projektu naukowego 1996–2016, red. J. Bednarek, J. Szapował, Łódź–Warszawa–Kijów 2018. ; Polskie podziemie 1939–1941. Lwów, Kołomyja, Stryj, Złoczów, Warszawa–Kijów 1998. ; Polskie podziemie 1939–1941. Od Wołynia do Pokucia, cz. 1–2, Warszawa–Kijów 2004. ; Przesiedlenia Polaków i Ukraińców 1944–1946, Warszawa–Kijów 2000. ; Stryjek T., Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991–2004, Warszawa 2007. ; Tematy polsko-ukraińskie. Historia. Literatura. Edukacja, red. R. Traba, Olsztyn 2001. ; Wielki Głód na Ukrainie 1932–1933, Warszawa–Kijów 2008. ; Zaszkilniak L., Historiografia ukraińska i postmodernizm: retrospektywy i perspektywy, „Klio Polska” 8 (2016). ; Алексієвець M., Парнета О., Український Вектор у Східній Політиці Другої Речіпосполитої. Інкорпорація Східної Галичини Та Полонізація Українців Краю, http://shron1. chtyvo.org.ua/Aleksiievets_Mykola/Ukrainskyi_vektor_u_skhidnii_politytsi_Druhoi_ Rechi_Pospolytoi_Inkorporatsiia_Skhidnoi_Halychyny_ta_.pdf (dostęp: 25.02.2019). ; Алексієвець Л., Польща 1918–1926 рр.: освітні тенденції у контексті творення державності, w: Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць, ч. 2, Тернопіль 2015 (Історія, міжнародні відносини, Вип. 16). ; Алексієвець Л., Польща в 1918–1926 рр. у вимірі сьогодення, w: Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць, ч. 2, Тернопіль 2010 (Історія, міжнародні відносини, Вип. 5). ; Беген O., Греко-Католицька Церква в українському суспільномута політичному житті в реаліях Другої Речі Посполито, w: Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український націоналістичний рух у Галичині (1920—1930-ті роки), ред. О. Зайцев, Львів 2011. ; Беген O., Зайцев О., Стефанів В., Католицька критика українського „неонаціоналізму”, w: Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український націоналістичний рух у Галичині (1920–1930-ті роки), ред. О. Зайцев, Львів 2011. ; Борщевич B., Ментальні обрії волинського православного духовенства 20–30-х рр. ХХ ст., „Українське релігієзнавство” (2009), № 49. ; Борщевич B., Православне духовенство Волині у міжвоєнний період: етапи формування, тенденції розвитку, „Україна: культурна спадщина, національна свідомість” 17 (Львів 2008). ; Верига B., Визвольні змагання в Україні (1914–1923): У 2–х т., т. 2, Львів 1998. ; Віднянський C., Українське питання в міжвоєнній Польщі: основні проблеми й напрямки наукових досліджень у сучасній вітчизняній історичній науці, „Український історичний журнал” (2003), № 2. ; Гаврилів I., Західна Україна в 1921–1941 роках: нарис історії боротьби за державність, Львів 2012. ; Грицак Я., Нариси з історії України: формування української модерної нації XIX–XX ст., Київ 1996. ; Грицак Я., Украинская историография: 1991–2001. Десятилетие перемен, „Ab Imperio” (2003), № 2. ; Гудь Б., Голубко B., Нелегка дорога до порозуміння. До питання генези українсько-польського військово-політичного співробітництва 1917–1921 рр., Львів 1998. ; Дашкевич Я., Східна Галичина: етнічні відносини, національні міфи та менталітети, w: Україна в минулому, вип. 6, Київ–Львів 1994. ; Дашкевич Я., Шляхи подолання упереджень (перешкоди нормалізації польсько-українських стосунків, w: Польсько-українські студії, т. 1: Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість, Київ 1993. ; Зашкільняк Л., До ґенези українсько-польського конфлікту у ХХ столітті, „Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість: Збірник наукових праць” 3–4 (Львів 2010–2011). ; Зашкільняк Л., Історія Польщі в українській історіографії і суспільній свідомості українців початку ХХІ століття, s. 1–2, http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/materialy/zaszkilniak. pdf (dostęp: 9.08.2018). ; Зашкільняк Л., Крикун M., Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів, Львів 2002. ; Зашкільняк Л., Польсько-український спір за Галичину на початку XX ст.: між історичною свідомістю і реаліями, „Історіографічні дослідження в Україні” 13 (2003). ; Зашкільняк Л., Україна і Польща в XX столітті: від конфліктів до порозуміння, „Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Збірник наукових праць” 17 (Львів 2008). ; История Крыма. В 2 томах, ред. A. Юрасов, Москва 2018. ; Карпенко O., Мицан K., Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Документи і матеріали, т. 1, Івано-Франківськ 2001. ; Касьянов Г., Национализация истории в Украине, www.polit.ru/article/2009/01/06/ucraine/ (dostęp: 9.08.2018). ; Качараба C., Еміграційна політика Польщі та її реалізація у волинському воєводстві (1921–1939 рр.), „Проблеми Слов’янознавства” 52 (2002). ; Комар B., Конценція прометеїзму в політиці Польщі (1921–1939 рр.), Івано-Франківськ 2011. ; Комар B., „Українське питання” в політиці урядів Польщі (1926–1939 рр.), „Український історичний журнал” (2001), № 5. ; Крамар Ю., Ідея польсько-українського порозуміння в політичній концепції волинського воєводи Г. Юзевського, „Intermarum: історія, політика, культура” 2 (2015). ; Крамар Ю., Національно-культурна та релігійна політика урядів Польщі на Волині (1921–1939 рр.), Луцьк 2015. ; Крамар Ю., Українсько-польські взаємовідносини на Волині у міжвоєнний період (за документами Державного архіву Волинської області), „Архіви України” (2013), № 3. ; Красівський O., Східна Галичина і Польща в 1918–1923 рр. Проблеми взаємовідносин, Київ 1998. ; Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015), ред. B. Смолій, Київ 2016. ; Кугутяк M., Історія української націонал-демократії (1918–1929), т. 1, Київ–Івано-Франківськ 2002. ; Кугутяк M., Українська націонал-демократія (1918–1939), т. 2, Київ–Івано-Франківськ 2004. ; Кульчицький C., Україна між двома війнами (1921–1939 рр.), Київ 1999 (Україна крізь віки, т. 11). ; Кучерепа M., „Волинський експеримент” воєводи Г. Юзевськoгo, w: Проект „Україна”. Галичина та Волинь у складі міжвоєнної Польщі, ред. M. Литвин, Харків 2017. ; Кучерепа M., Національна політика Другої Речіпосполитої щодо українців (1919–1939 рр.), w: Україна-Польща важкі питання. Матеріали II міжнародного семінару істориків „Українсько-польські відносини в 1918–1947 роках”, Варшава, 22–24 травня 1997, Світовий союз воїнів Армії Крайової, Об’єднання українців у Польщі, Варшава 1998. ; Лiсевич I., У вiдблиску польських багнетів. Життя Києва під час перебування в ньому польських війск (травень-червень 1920 р.), Київ 2002. ; Лаврецький P., Українсько-польсько-більшовицька війна 1920 року в сучасній українській та польській історіографіях, „Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Збірник наукових праць” 18 (2009). ; Литвин B., XX століття в українсько-польських відносинах, „Iсторіографічні дослідження в Україні” 13 (2003). ; Литвин B., Україна: доба війн і революцій (1914–1920), Київ 2003. Литвин C., Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана, Київ 2001. ; Литвин M., Науменко K., Історія ЗУНР, Львів 1995. ; Литвин M., Українсько-польська війна 1918–1919 рр., Львів 1998. ; Малярчук O., Разом i нарiзно: особливостi мiжнацiональних вiдносин, Проект „Україна”. ; Галичина та Волинь у складі міжвоєнної Польщі, ред. M. Литвин, Харків 2017. ; Нариси історії України НАН України, ред. B. Смолій, Київ 2011. ; Перга Ю., Суспільно-політичний розвиток українців Холмщини і Підляшшя (1918–1939 рр.): історіографія проблеми, „Сторінки історії” 40 (2015). ; Портнов A., Історії для домашнього вжитку. Есеї про польсько-російсько-український трикутник пам’яті, Київ 2013. ; Проект „Новоросія” і новітня російсько-українська війна, ред. Ф. Турченко, Г. Турченко, Київ 2015. ; Проект „Новоросія”: 1764–2014. Ювілей на крові, ред. Г. Турченко, Ф. Турченко, Запоріжжя 2014. ; Рубльов O., Реєнт O., Українські визвольні змагання 1917–1921 рр., Київ 1999 (Україна крізь віки, т. 10). ; Рубльова Н., Рубльов O., Україна – Польща 1920–1939 pp.: З історії дипломатичних відносин УССР з Другою Річчю Посполитою: Документи і матеріали, Київ 2012. ; Руда O., Державна політика Другої Речі Посполитої в національній сфері у 1918–1926 рр., „Проблеми гуманітарних наук. серія Історія” (2015), № 36. ; Руда O., Мультикультуровий простір Галичини, w: Проект „Україна”. Галичина та Волинь у складі міжвоєнної Польщі, ред. M. Литвин, Харків 2017. ; Русский мир на Донбасі та в Криму: історичні витоки, політична технологія, інструмент агресії: (аналітична доповідь), ред. B. Смолій, Київ 2018. ; Слюсаренко П., Армія Української Народної Республіки у російсько-польській війні 1920 року, „Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України” (2002), № 6 (31). ; Солдатенко B., Україна в революційну добу. Рік 1920, т. 4, Київ 2010. Солдатенко B., Українська революція. Концепція та історіографія, Київ 1997. ; Соляр I., Між ідеями негацiї польської держави i здобуття автономії, w: Проект „Україна”. Галичина та Волинь у складі міжвоєнної Польщі, ред. M. Литвин, Харків 2017. ; Срібняк І., Українці на чужині. Полонені та інтерновані вояки-українці в країнах Центральної та Південно-Східної Європи: становище, організація, культурно-просвітницька діяльність(1919–1924 рр.), Київ 2000. ; Стрілько-Тютюн В., Грона українських повстань: Антибільшовицький спротив на Бориспільщині в 1917–1932 роках, Дніпро 2017. ; Сухий O., Сучасна історична наука в Україні: візії та напрями, w: Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць, Тернопіль 2012 (Історія, міжнародні відносини, Вип. 10). ; Сучасний дискурс Другої світової війни у російській науковій літературі та публіцистиці: бібліографічний покажчик, ред. Д. Стегній, Київ 2018. ; Тищик Б., Західно Українська Народна Республіка (1918–1923). Історія держави і права, Львів 2004. ; Футала B., Національна політика Польщі на західних землях України у 1920–1930-х рр.: сучасне українське бачення, „Східноєвропейський історичний вісник” 5 (2017). ; Швагуляк M., Суспільно-політична ситуація у Західній Україні на початку 30-х років XX ст., „Записки Наукового товариства ім. Шевченка”, т. 222, Львів 1991. ; Юрасов A., Крым: проблемы истории. Сборник статей, Москва 2016.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

54

Issue:

1

Start page:

193

End page:

222

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:84211 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.1.10

Source:

IH PAN, sygn. A.453/45/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/45/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information