Deklaracja dostępności

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk jako Partner Wiodący Konsorcjum RCIN zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej RCIN zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rcin.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.07.2008 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 5.02.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • występują teksty w postaci grafiki i niektóre elementy graficzne nie posiadają tekstów alternatywnych,
  • niektóre elementy strony posiadają zbyt mały kontrast, powodują utrudnienia w obsłudze strony tylko za pomocą klawiatury lub czytnika ekranu,
  • po powiększeniu strony do 200% nie wszystkie treści strony mieszczą się w oknie przeglądarki,
  • mogą wystąpić błędy w kodzie strony,
  • występują multimedia nieprzystosowane do potrzeb osób niedosłyszących i niesłyszących oraz osób niedowidzących i niewidomych (pliki multimedialne opublikowane przed 5 lutego 2021 roku są sukcesywnie dostosowywane do powyższych).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 5 lutego 2021 r.
Deklaracja została poddana przeglądowi oraz aktualizacji dnia: 5 lutego 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.    

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony: Joanna Mroczek, email: rcin.org.pl@gmail.com, numer telefonu 22 552 01 72.

Informacje na temat procedury.

Każdy ma prawo do:

  • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
  • udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 Żądanie powinno zawierać następujące dane:

  •  dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Instytut Matematyczny PAN jako Partner Wiodący Konsorcjum RCIN zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, IM PAN jako Partner Wiodący Konsorcjum RCIN niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie i określi termin realizacji żądania, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej okaże się niemożliwe, IM PAN jako Partner Wiodący Konsorcjum RCIN może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy IM PAN jako Partner Wiodący Konsorcjum RCIN odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej rcin@impan.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk z dopiskiem Partner Wiodący Konsorcjum RCIN, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa. Skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji