Obiekt

Tytuł: „Refleksje” kanclerza koronnego Jana Małachowskiego (1755–1757)

Twórca:

Szwaciński, Tomasz

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

The “Reflections” by Great Crown Chancellor Jan Małachowski (1755–57) ; Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 1 (2019)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 27-57 ; Abstrakty w języku angielskim i rosyjskim.

Abstrakt:

Praca jest poświęcona analizie „Refleksji” kanclerza wielkiego koronnego Jana Małachowskiego, które zostały przygotowane w 1755 r. Stanowiły one złożoną przez kanclerza na ręce sekretarza rosyjskiego poselstwa w Warszawie Jana Rzyszczewskiego propozycję nowego ułożenia przez Rosję spraw polskich. Celem Małachowskiego było wzmocnienie swojej pozycji na polskiej scenie politycznej. Rosja wykorzystała „Refleksje”, wpisując je w 1757 r. do instrukcji nowego dyplomaty w Polsce Michaiła Wołkonskiego, jednak kanclerz nie osiągnął spodziewanych korzyści.

Bibliografia:

Czeppe M., Kamaryla Pana z Dukli. Kształtowanie się obozu politycznego Jerzego Augusta Mniszcha 1750–1763, Warszawa 1998.
Czeppe M., Z dziejów rywalizacji między marszałkiem i kanclerzem, w: Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane Profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Ł. Kądziela, W. Kriegseisen, Z. Zielińska, Warszawa 1994, s. 55–59.
Dymnicka-Wołoszyńska H., Małachowski Jan, PSB, t. 19, Wrocław 1974, s. 398–402.
Gierowski J., Wokół mediacji w Traktacie Warszawskim 1716 roku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 206 (1969), z. 26, s. 57–68.
Konopczyński W., D’Aloy Jan Baptysta, PSB, t. 1, Kraków 1935, s. 80–81.
Konopczyński W., Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 2003.
Konopczyński W., Polska w dobie wojny siedmioletniej, cz. 1: 1755–1758, Kraków–Warszawa 1909.
Kuras K., Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich, Kraków 2010.
Szwaciński T., Finał sejmu 1754 r. w relacjach rosyjskich i brytyjskich, „Biblioteka Epoki Nowożytnej” 1 (2016), z. 4: Liberum veto, s. 163–195.
Szwaciński T., Protekcja rosyjska udzielana przedstawicielom szlachty litewskiej u progu wojny siedmioletniej. Postawienie problemu, „Kwartalnik Historyczny” 118 (2011), nr 1, s. 47–83.
Szwaciński T., Rosja a Piotr i Jan Sapiehowie w dobie w dobie kryzysu ostrogskiego (1754–1758), „Kwartalnik Historyczny” 119 (2012), nr 1, s. 31–65.
Szwaciński T., Tumult wileński 1755 r. i jego reperkusje, „Rocznik Lituanistyczny” 2 (2016), s. 107–126.
Szwaciński T., Walka „Familii” o koadiutorię wileńską: 1754–1757, w: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku, red. U. Kosińska, D. Dukwicz, A. Danilczyk, Warszawa 1914, s. 197–213.
Szwaciński T., Władysław Konopczyński o szpiegu pruskim Lambercie. Pytania o orientację zagraniczną Józefa Augusta Mniszcha, w: Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku, red. Z. Zielińska, W. Kriegseisen, Warszawa 2014, s. 93–106.
Wojtowicz J., Misja Jana Baptysty Aloy w Paryżu w 1757 roku. Kartka z dziejów stosunków polsko-sasko-francuskich w epoce wojny siedmioletniej, „Rocznik Gdański” 37 (1977), s. 87–96.
Wyszomirska M., Codzienność dygnitarza w czasach saskich. Przypadek Jana Małachowskiego, podkanclerzego i kanclerza wielkiego koronnego (1735–1762), w: W podróży przez wiek osiemnasty… Studia i szkice z epoki nowożytnej, red. nauk. A. Perłakowski, M. Wyszomirska, M. Zwierzykowski, Kraków 2015, s. 135–170.
Wyszomirska M., Dwór sasko-polski Augusta III w opiniach i relacjach kanclerza Jana Małachowskiego i Andrzeja Stanisława Załuskiego (1736–1746), „Barok” 21 (2014), nr 1, s. 197–218.
Wyszomirska M., Między obroną wolności a naprawą państwa. Rzeczpospolita jako przedmiot polemik politycznych w dobie panowania Augusta III (1734–1763), Warszawa 2010.
Zielińska Z., Konfederacja czy veto?, w: Władza i społeczeństwo w XVI i XVII wieku. Prace ofiarowane Antoniemu Mączakowi w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 1989, s. 283–291.
Zielińska Z., Walka „Familii” o reformę Rzeczypospolitej 1743–1752, Warszawa 1983.
Анисимов М.Ю., Российская дипломатия в Еворпе в середине XVIII века. От Ахенского мира до Семилетней войны, Москва 2014.
Анисимов М.Ю., Семилетняя война и российская дипломатия в 1756–1763 гг., Москва 2014.
Мацук А., Барацьба магнацкіх груповак у ВКЛ (1717–1763 гг.), Мінск 2010.
Носов Б.В., Установление российского господства в Речи Посполитой: 1756–1768 гг., Москва 2004.
Соловьев С.М., История России с древнейших времен, кн. 12, т. 23–24, Москва 1964.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

54

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

27

Strona końc.:

57

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:84203 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.1.02

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/54/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/54/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji