Object

Title: Początki współpracy brytyjskich instytucji zajmujących się operacjami specjalnymi z polskim wywiadem wojskowym w 1939 r.

Creator:

Tebinka, Jacek ; Zapalec, Anna (1974– )

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 51 z. 4 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English and Polish. Abstract in English and Polish. ; p. 5-25

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The aim of the article is to analyse the origins of cooperation between British institutions responsible for special operations: the General Staff Research – GS(R), later renamedMilitary Intelligence Research (MIR) with the Polish side in 1939 on the eve of the war andduring the Polish campaign. The basis of research are archival materials from Great Britainand Poland as well as memoirs and the scholarly literature on the subject.

References:

Anglim S., MI(R), GS(R) and British Covert Operations, 1939–42, „Intelligence and National Security” 2005, t. XX, nr 4.
Atkin M., Section D for Destruction. Forerunner of SOE, Barnsley 2017.
Bines J., Poland’s S.O.E. A British Perspective: the Story of the Polish Country Section of the Special Operations Executive 1940–1946 Including the British Military Mission Number Four to Poland 1939, London 2018.
Carton de Wiart A., Happy Odyssey. The Memoirs of Lieutenant-General Sir Adrian Carton de Wiart, London 1950.
Ciechanowski J.S., Tebinka J., Współpraca kryptologiczna. Enigma, w: Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. I: Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, red. T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004, s. 443–461.
Czarnecka R., Organizacja Oddziału II Sztabu Generalnego WP (Sztabu Głównego) i jego ekspozytur terenowych w latach 1918–1939, w: Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Studia i materiały z działalności Oddziału II SG WP, red. T. Dubicki, t. I, Łomianki 2010, s. 8–50.
Gubbins C., Resistance Movements in the War, „Royal United Services Institution. Journal” 1948, t. XCIII.
Harrison E.D.R., Carton de Wiart’s Second Military Mission to Poland and the German Invasion of 1939, „European History Quarterly” 2011, t. XLI, nr 4.
Harrison E.D.R., The British Special Operations Executive and Poland, „The Historical Journal” 2000, t. XLIII, nr 4.
Kastory A., Rozbiór Rumunii w 1940 roku, Warszawa 2002.
Kołakowski P., Współpraca polskiego wywiadu wojskowego z Secret Intelligence Service w drugiej połowie lat trzydziestych XX w., „Dzieje Najnowsze” 2017, nr 2.
Kornat M., Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka, Gdańsk 2012.
Kupliński J., Polskie działania dywersyjne na Ukrainie Zakarpackiej w 1938 roku, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1996, nr 4.
Lett B., SOE’s Mastermind. An Authorized Biography of Major General Sir Colin Gubbins, Barnsley 2016.
Linderman A.R.B., Rediscovering Irregular Warfare. Colin Gubbins and the Origins of Britain’s Special Operations Executive, Oklahoma 2015.
Mackenzie W.J.M., The Secret History of SOE. The Special Operations Executive 1940–1945, London 2000.
Mawdsley E., Piąta kolumna, czwarty rodzaj sił zbrojnych, trzecie zadanie czy drugi konflikt? Stosunek mocarstw alianckich do ruchu oporu, w: Ruch oporu w Europie 1939–1945, red. Ph. Cooke, B.H. Shepherd, tłum. T. Prochenka, M. Wasilewski, Warszawa 2015, s. 29–59.
Mazur W., Lot ku burzy. Polska w przygotowaniach mocarstw Zachodu do wojny powietrznej marzec–sierpień 1939 roku, Kraków 2017.
Mazur W., Niebo rozwianych nadziei. Zachodni sojusznicy wobec wojny powietrznej w Polsce we wrześniu 1939 roku, Kraków 2018.
Nowak-Kiełbikowa M., Działalność Brytyjskiej Misji Wojskowej w Polsce od 3 do 18 września 1939 r. w świetle dokumentów brytyjskich, w: Polska w Europie i świecie w XX stuleciu. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Marianowi Leczykowi w 75-lecie urodzin, red. H. Parafianowicz, Białystok 2001, s. 331–338.
Nurek M., Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1936–1941, Warszawa 1983.
Samuś P., Badziak K., Matwiejew G., Akcja „Łom”. Polskie działania dywersyjne na Rusi Zakarpackiej w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP, Warszawa 1998.
Seaman M., „New Instrument of War”. The Origins of the Special Operations Executive, w: Special Operation Executive. A New Instrument of War, red. M. Seaman, London 2006, s. 7–21.
Stafford D., Wielka Brytania i ruch oporu w Europie (1940–1945). Zarys dziejów Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE) oraz wybór dokumentów, tłum. Z. Sroczyńska, Warszawa 1984.
Tebinka J., „Wielka Brytania dotrzyma lojalnie swojego słowa”. Winston S. Churchill a Polska, Warszawa 2013.
Watt D.C., How War Came. The Immediate Origins of the Second World War, 1938–1939, London 1989.
Wieliczko M., Polski przemysł naftowy pod niemiecką okupacją w latach 1939–1945, Lublin 2001.
Wilkinson P., Bright Astley J., Gubbins and SOE, London 1997.
Wilkinson P., Foreign Fields. The Story of an SOE Operative, London 1997.
Williamson D.G., Polski ruch oporu 1939–1947, tłum. J. Szkudliński, Poznań 2015.
Zapalec A., Druga strona sojuszu. Żołnierze brytyjscy w Polsce w czasie II wojny światowej, Gdańsk 2014.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

4

Start page:

5

End page:

25

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116544 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.4.01

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information