Object

Title: „Obywatel Kraju” – życie i działalność Romana Skirmunta

Creator:

Jurkowski, Roman Stanisław (1956- )

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

“The Citizen of the Country” – Raman Skirmunt’s Life and Activity ; Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 2 (2019), Artykuły recenzyjne i recenzje

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 235-248 ; Concerns book: Raman Skìrmunt (1868-1939) : žyccìâpìs gramadzânìna kraû / Alâksandr Smalenčuk. - Mìnsk : Vydavec Zmìcer Kolas, 2018.

Abstract:

Artykuł przedstawia stan badań w polskiej i białoruskiej historiografii nad postacią i działalnością Romana Skirmunta i jest związany z ukazaniem się książki Aleksandra Smaljanczuka: Раман Скирмунт (1868–1939). Жыццяпiс грамадзянiна краю (Мiнск 2018). Autor, poprzez omówienie najistotniejszych elementów tej monografii i oryginalnych metod jej napisania, przybliża postać tego wybitnego polityka ziemiańskiego, który w miłości do kraju rodzinnego łączył w sobie polskość i białoruskość jako dwa integralne elementy swojej osobowości.

References:

Bardach J., O świadomości narodowej Polaków na Litwie i Białorusi w XIX–XX wieku, w: idem, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988, s. 191–246 ; Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka, red. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź 2017 ; Jurkiewicz J., Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905–1922, Poznań 1983 ; Jurkowski R., Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906–1913, Olsztyn 2009 ; Jurkowski R., Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864–1904. Działalność społeczno-gospodarcza, Warszawa 2001 ; Michaluk D., Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. U podstaw białoruskiej państwowości, Toruń 2010 ; Szpoper D., Gente Lithuana, natione Lithuana. Myśl polityczna i działalność Konstancji Skirmuntt (1851–1934), Gdańsk 2009 ; Смалянчук A., Крaёвая iдея ў беларускай гiсторыi. Зборнiк навуковых артыкулаў, Мiнск 2017 ; Смалянчук A., Палякi Беларусi i Лiтвы ў ревалюцыi 1905–1907 гг., Гародня 2000 ; Oмалянчук A., Памiж краёвасцю i нацыянальнай iдэяй. Польскi рух на беларускiх i лiтоўских землях 1864 – люты 1917 г., Санкт Пецябург 2004 ; Шабуня К., Аграрный вопрос и крестьянское движение в Белоруссии в революции 1905– 1907 гг., Минск 1962

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

54

Issue:

2

Start page:

235

End page:

248

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116644 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.2.09

Source:

IH PAN, sygn. A.453/54/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/54 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information