RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Europa Środkowa/ Europa Środkowo-Wschodnia z perspektywy historii wyobrażonej : między historią, geografią a literaturą

Creator:

Stobiecki, Rafał (1962– ) ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 1 (2020)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 273-300 ; Summary in English.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article presents the history of Central/ Central-Eastern Europe from the perspective of imagined history. The subject of reflections is a specific phenomenon – deeply rooted in public discourse encompassing various cultural texts, ways of speaking and telling about it – in the form of Central/ Central-Eastern Europe. As categories organising the narration, three concepts are brought up: geography history, and identity. These, according to the author, make up the specific triad that coordinates our way of thinking about Central/ Central-Eastern Europe.

References:

Andruchowycz J., Atlas medytacja, w: Sarmackie krajobrazy. Głosy z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Polski, red. M. Pollack, Wołowiec 2006, s. 15–36
Andruchowycz J., Stasiuk A., Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową, Wołowiec 2018 (pierwodruk 2000)
Bieszk J., Słowiańscy królowie Lechii, Warszawa 2015
Brix E., Z powrotem w Europie Środkowej. Eseje i szkice, tłum. A. Śliwa, Kraków 2012
Brzezińska A.M., Spór o średniowiecze. Z rozważań nad tożsamością kulturową Europy. Jacques Le Goff, Jerzy Kłoczowski, Aron Guriewicz, Łódź 2018
Czyżewski K., Europa Środkowo-Wschodnia roku 1994, czyli jak być sobą, „Krasnogruda” 1994, nr 2–3
Dvornik F., The Making of Central and Eastern Europe, London 1949
Filipowicz M., Emigranci i Jankesi. O amerykańskich historykach Rosji, Lublin 2007
Franaszek A., Miłosz. Biografia, Kraków 2011
Gorizontow L., Rosyjska wizja Europy Środkowej: tradycje i dzisiejsza perspektywa, „Sensus Historiae” 2013, nr 4
Górska U., Europa Środkowa jako kategoria artystyczna. Neuroza i wrażliwość, „Porównania” 2011, nr 8
Halecki O., Borderlands of Western Civilization. History of East Central Europe, New York 1952
Halecki O., Historia Europy – jej granice i podziały, tłum. J.M. Kłoczowski, Lublin 2002
Halecki O., Świat słowiański, Europa Wschodnia, Europa Środkowa, w: J. Cisek, Oskar Halecki. Historyk – Szermierz Wolności, Warszawa 2009, s. 208–214
Historia Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, t. I–II, Lublin 2000
Historycy o historii, t. I, oprac. M.H. Serejski, Warszawa 1963
Hroch M., Małe narody Europy, tłum. G. Pańko, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003
Jančar D., Nowe lustro dla Europy Środkowej, w: idem, Terra incognita, tłum. J. Pomorska, Warszawa 1993, s. 72–91
Kiss C.G., Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice, Kraków 2009
Kłoczowski J., Europa Środkowo-Wschodnia w przestrzeni europejskiej, http://jazon.hist. uj.edu.pl/zjazd/materiały/kloczowski.pdf (dostęp: 17 XI 2019)
Kłoczowski J., Wprowadzenie, w: Historia Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, t. I–II, Lublin 2000, s. 7–20
Korek J., Paradoksy paryskiej „Kultury”. Styl i tradycje myślenia politycznego, Lublin 2000
Kornat M., Historyk Europy Środkowo-Wschodniej. Oskar Halecki (1891–1973) w nauce i życiu Polski, w: Historik v proměnách doby aprostředi – 20. století, red. J. Hanuš, R. Vlček, Brno 2009, s. 305–338
Korolov G., „Dwie Europy Środkowe” Oskara Haleckiego w „cieniu imperializmów”, „Kwartalnik Historyczny” 2017, nr 4
Kovács A., Horváth A., Vidra Z., The Ferry-Country between East and West. Debates on Modernity and Europe in Hungary, w: Europe, Nations and Modernity, red. A. Ichijo, London 2011, s. 158–182
Kowalczyk A.S., Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim, t. I–II, Warszawa 2014
Kukiel M., Uchodźstwo wojenne czy wielka emigracja, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1959, nr 287
Kundera M., Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie” 1984, nr 5
Kundera M., Zasłona. Esej w sześciu częściach, tłum. M. Bieńczyk, Warszawa 2006
Łysiak-Rudnycki I., Ukraina między Wschodem a Zachodem, w: idem, Między historią a polityką, Wrocław 2012 (pierwodruk 1963), s. 27–36
Mękarski A., Między historiozofią a polityką. Historiografia Polski Ludowej w opiniach i komentarzach historyków i publicystów emigracyjnych 1945–1989, Warszawa 2011
Miłosz C., O naszej Europie, „Kultura” (Paryż) 1986, nr 4. Miłosz C., Rodzinna Europa, Paryż 1989
Neumann I.B., Forgetting the Central Europe of the 1980s, w: Central Europe. Core or Periphery?, red. Ch. Lord, Copenhagen 2000, s. 207–218
Nowak A., Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Kraków 2015
Oskar Halecki i jego wizja Europy, red. M. Dąbrowska, t. I–III, Łódź–Warszawa 2012–2014
Parafianowicz H., Europa Środkowo-Wschodnia w amerykańskiej historiografii, „Przegląd Humanistyczny” 1994, nr 6
Parfianowicz-Vertun W., Europa Środkowa w tekstach i działaniach. Polskie i czeskie dyskusje, Warszawa 2016
Pease N., Lessons Learned, Lessons Relearned. Piotr S. Wandycz on Recent East Central European History, „The Polish Review” 2013, t. LIII
Podraza A., Co należy rozumieć pod pojęciem „Europa Środkowa” na przełomie XX i XXI wieku, w: Europa Środkowa – nowy wymiar dziedzictwa, red. J. Purchla, Kraków 2002, s. 1–14
Pomorski J., „Appeasement” jako ostrzeżenie. Rozważania o historiografii i polityce historycznej (Wokół „Pierwszej zdrady Zachodu” Andrzeja Nowaka), „Dzieje Najnowsze” 2017, nr 3
Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, wybór i oprac. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, tłum. Z. Choderny-Loew, P.O. Loew, Poznań 2000
Riabczuk M., Pokusa trzeciej drogi. Ukraina na rozdrożu cywilizacyjnym, „Tygiel Kultury” 2010, nr 10–12
Said E.W., Orientalizm, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005 (pierwodruk 1978)
Schlögel, K., Środek leży na wschodzie. Europa w stadium przejściowym, tłum. A. Kopacki, Warszawa 2005
Skórczewski D., Perspektywa postkolonialna w studiach na temat Europy Środkowo-Wschodniej, „Akcent” 2016, nr 4
Skórczewski D., Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana. Teoria postkolonialna wobec innej Europy, „Porównania” 2009, t. VI
Škrabec S., Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku, tłum. R. Sasor, Kraków 2013
Snyder T., Obca i niezrozumiała historia Europy Wschodniej, „Nowa Europa Wschodnia” 2008, nr 1
Sosnowska A., Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947–1994), Warszawa 2004
Stasiuk A., W cieniu, w: Sarmackie krajobrazy. Głosy z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Polski, red. M. Pollack, Wołowiec 2006, s. 439–462
Stobiecki R., Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2014
Stobiecki R., Klio za Wielką Wodą. Polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 r., Warszawa 2017
Stolarz A., „Nieznośny ciężar historii?” Dyskurs środkowoeuropejski od lat osiemdziesiątych do współczesności, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, z. 1
Sugar P.F., Treadgold D.W., Foreword, w: J. Rothschild, East Central Europe between the Two World Wars. A History of East Central Europe, Seattle 1974, s. V–XII
Szűcs J., Trzy Europy, tłum. J.M. Kłoczowski, Lublin 1995
Tazbir J., Polska przedmurzem Europy, Warszawa 2004
Todorova M., Bałkany wyobrażone, tłum. P. Szymor, M. Budzińska, Wołowiec 2008 (pierwodruk 1997)
Troebst S., Postkomunistyczne kultury pamięci w Europie Wschodniej. Stan, kategoryzacja, periodyzacja, Wrocław 2005
Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej. Z Jarosławem Hrycakiem rozmawia Iza Chruślińska, wstęp A. Michnik, Warszawa 2009
Wandycz P., Cena wolności. Historia Europy Środkowowschodniej od średniowiecza do współczesności, tłum. T. Wyrozumski, wyd. 2 uzup., Kraków 2003
Wandycz P., Odrodzenie narodowe i nacjonalizm (XIX–XX wiek), w: Historia Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, t. II, Lublin 2000, s. 139–170
Wandycz P.S., The Treatment of East Central Europe in History Textbooks, „The American Slavic and East European Review” 1957, nr 4
Wierzbicki A., Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2009
Wolff L., Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford (Calif.) 1994
Woźniak M., Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych, Lublin 2010
Wyrwa T., Posłannictwo historii czasu pogardy i zakłamania, Lublin 2004
Zakorzeniony kosmopolita. Ihor Szewczenko w rozmowie z Łukaszem Jasiną, Lublin 2010
Zaszkilniak L., Nacjonalizacja historii; państwo i historiografia we współczesnej Ukrainie, w: Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S.M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008, s. 27–34
Zaszkilniak L., Polska i Ukraina w Europie Środkowo-Wschodniej: spojrzenie z Ukrainy, „Sensus Historiae” 2013 nr 4
Życie to jednak strata jest. Andrzej Stasiuk w rozmowach z Dorotą Wodecką, Warszawa– Wołowiec 2015
Żyliński L., Mitteleuropa (Europa Środkowa) i Międzymorze, w: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. III: Paralele, red. R. Traba, H.H. Hahn, współpr. M. Górny, K. Kończal, Warszawa 2012, s. 93–106

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

52

Issue:

1

Start page:

273

End page:

300

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:126877 ; 0419-8824 ; 10.12775/DN.2020.1.12

Source:

IH PAN, sygn. A.507/52/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information