Obiekt

Tytuł: Armia Piotra I gwarantem mocarstwowej pozycji Rosji w Europie

Twórca:

Krokosz, Paweł (1976– )

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 55 z. 1 (2020)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 9-49 ; Streszczenie w jęz. angielskim i rosyjskim.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest tematyce związanej z całkowitą modernizacją rosyjskich sił zbrojnych, podjętą przez cara Piotra I w pierwszej ćwierci XVIII w. Liczna, dobrze zorganizowana i zaopatrzona armia, opierająca się na najnowszych osiągnięciach ówczesnej techniki wojennej państw Europy Zachodniej, stanowiła narzędzie do realizacji wyznaczników imperialnej polityki Rosji. Sukcesy militarne odniesione w trakcie wojny północnej 1700–1721, połączone z prowadzonymi równocześnie działaniami dyplomatycznymi, pozwoliły Piotrowi I zagwarantować swemu państwu – od 1721 r. noszącemu oficjalną nazwę Imperium Rosyjskie – mocarstwową pozycję na Starym Kontynencie.

Bibliografia:

Aksan V.H., Wojny Osmanów 1700–1870. Oblężone imperium, tłum. M. Młynarz, Oświęcim 2019
Anusik Z., W cieniu rosyjskiego imperium. Zarys dziejów wewnętrznych i polityki zagranicznej Szwecji w latach 1718–1751, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 69 (2000), s. 5–36
Artéus G., Karolinsk och europeisk stridstaktik 1700–1712, Göteborg 1972
Artéus G., Szwedzka taktyka walki podczas wielkiej wojny północnej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 21 (1978), s. 347–357
Balcerek M., Twierdze kurlandzkie na początku Wielkiej Wojny Północnej (1700–1705), w: Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej, t. 2, red. M. Trąbski, Częstochowa 2018, s. 341–382
Brewer J., The sinews of power. War, money and the English state, 1688–1783, Cambridge (Mass.) 1990
Casseles L., The Strugglefor the Ottoman Empire 1717–1740, London 1966
Cieślak E., Biernat Cz., Dzieje Gdańska, Gdańsk 1975
Czapiewski E., Obecność Rosji nad Bałtykiem w XVIII i na początku XIX wieku, „Studia Slavica et Balcanica Petropolitana” 1 (2014), c. 135–143
Danielson H., Sverige och Frankrike 1727–1737. Ett bidrag till belysning av Arvid Horns utrikes-politik, Lund 1920
Droysen J.G., Geschichte der preussische Politik, Th. 4, Ab. 1, Leipzig 1869
From P., Klęska pod Połtawą. Kampania Karola XII w Rosji w latach 1707–1709, tłum. W. Łygaś, Zabrze 2010
Gierowski J.A., Konfederaci tarnogrodzcy wobec możliwości porozumienia szwedzko-rosyjskiego, w: idem, Na szlakach Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie, Kraków 2008, s. 523–531
Gierowski J.A., „Opisanie” urzędów centralnych przez konfederatów tarnogrodzkich, w: idem, Na szlakach Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie, Kraków 2008, s. 532–549
Gierowski J.A., Problematyka bałtycka w polityce Augusta II Sasa, w: idem, Na szlakach Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie, Kraków 2008, s. 351–359
Gierowski J.A., Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648–1763). Wielka historia Polski, t. 5, Kraków 2001
Gierowski J.A., W cieniu Ligi Północnej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971
Gierowski J.A., Wokół mediacji w traktacie warszawskim 1716 roku, w: idem, Na szlakach Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie, Kraków 2008, s. 513–522
Głębocki H., Kresy Imperium. Szkice i materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii (XVIII–XXI wiek), Kraków 2006
Grauers S., Stosunek szwedzkich i polskich sił zbrojnych podczas Wielkiej Wojny Północnej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 20 (1976), s. 122–152
Grudzińska-Gross I., Piętno rewolucji. Custine, Tocqueville i wyobraźnia romantyczna, Warszawa 1995
Hatton R.M., Charles XII in Turkey „Narrative of the King of Sweden’s movements 1709–1714 (?)”, „Tarih Araştırmaları” 1 (1957), s. 83–142
Hatton R., Diplomatic Relations between Great Britain and the Dutch Republic, 1714–1721, London 1950
Jakowenko N., Historia Ukrainy do 1795 roku, tłum. A. Babiak-Owad, K. Kotyńska, Warszawa 2011
Jensch G., Der Handel Rigas im 17. Jahrhundert, „Mitteilungen aus dem Gebite der Geschichte LivEstund Kurlands” 30 (1930), s. 41–146
Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500–2000, tłum. M. Kluźniak, Warszawa 1995
Konfederacja tarnogrodzka i jej tradycje, red. nauk. R. Szczygieł, Tarnogród 1995
Konopczyński W., Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 1996
Krokosz P., Bałtycka polityka Rosji Piotra I, w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 6, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013, s. 279–314
Krokosz P., „Mała wojna”. Działania wojsk rosyjskich w Inflantach, Estonii oraz Ingermanlandii w latach 1700–1704, w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 3: Inflanty Polskie, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012, s. 139–226
Krokosz P., Morze Czarne w strategicznych planach Piotra I, w: Regiones Euxinum Spectantes. Stosunki kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni dziejów, red. Ł. Gędłek, T. Krzyżowski, M. Michalski, Kraków 2012, s. 289–305
Krokosz P., Rosyjskie siły zbrojne za panowania Piotra I, Kraków 2010
Krokosz P., SUNT MIHI QUAE VALEANT IN TALEA PONDERA. Opanowanie wschodnich nadbałtyckich prowincji szwedzkich przez armię rosyjską w 1710 r., w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 7, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017, s. 217–276
Krokosz P., „Zdobyte bez przelania krwi kwietnia 9, 1783 roku”. Imperialna polityka Rosji wobec Chanatu Krymskiego w XVI–XVIII w., w: Крим вiд античностi до сьогодення. Iсторичнi студiï, ред. В. Смолiй, Киïв 2014, с. 302–322
Krokosz P., Рост мощи России в центральной и восточной Европе на стыке XVII и XVIII веков/ Wzrost potęgi Rosji w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie XVII i XVIII w., w: Россия и Польша: память империй /империи памяти/, ред. Д.Л. Спивак, Санкт-Петербург 2013, с. 108–137 (электронное издание), http://eidos-books.ru/files/books/ pol_cong.pdf (dostęp: 14.01.2017)
Le Donne J.P., The Grand Strategy of the Russian Empire, 1650–1831, Oxford 2004
Lunde H.O., Dynastia wojowników. Wojny Szwecji 1611–1721, tłum. J. Szkudliński, Poznań 2015
Łakociński Z., Magnus Stenbock w Polsce. Przyczynek do historii szwedzkich zdobyczy w czasie wojny północnej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967
Nilsson S.A., De svensk-turkiska förbindelserna före Poltava, „Scandia. Tidskrift för historisk forskning” 22 (1953–1954), h. 2, s. 113–163
Nowak A., History and Geopolitics. A Contest of Eastern Europe, Warsaw 2008
Nowak A., Od Imperium do Imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej, Kraków 2004
Quennerstedt A., Vid Prut, „Karolinska Förbundets Årsbok” 1910 (1911), s. 166–204
Radziwonka R., Kontrybucje nakładane na warszawski organizm miejski w latach 1702–1716, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L” 13 (2015), nr 1, s. 117–136
Rędzia K., Strzelcy moskiewscy w latach 1550–1723, [b.m.d.w.]
Rosén J., Den Svenska Utrikespolitikens Historia, del. II:1: 1697–1721, Stockholm 1952
Sejm niemy. Między mitem a reformą państwa, red. M. Zwierzykowski, Warszawa 201
Silesoriūnas G., The first occupation of Vilnius during the Great Northern War (April–May 1702), „Lithuanian Historical Studies” 14 (2009), s. 71–104
Sobieski W., Der Kampf um die Ostsee von den ältesten Zeiten bis zum gegenwart, Leipzig 1933
Sörensson P., Sverige och Frankrike 1715–1718. Ett bidrag till kännedomen om Sveriges utrikes-politik efter Carl XII:s återkomst från Turkiet, vol. 1–3, Lund 1909–1921
Stevens C.B., Rosyjskie wojny 1460–1730. Narodziny mocarstwa, tłum. K. Jackiewicz, Warszawa 2010
Wagner K., „Potop” a Wielka Wojna Północna w Warszawie w świetle rejestrów podatkowych – przyczynek do porównania dwóch szwedzkich okupacji, „Saeculum Christianum” 20 (2013), s. 109–119
Wójcik Z., Epilog traktatu Grzymułtowskiego w roku 1686, w: Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane Profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Ł. Kądziela, W. Kriegseisen, Z. Zielińska, Warszawa 1994, s. 27–45
Адамович Б., Осада Выборга. 1710 год, „Военный сборник” 9 (1903), c. 25–49
Азанчевский М.П., История Лейб-гвардии Преображенского полка, Москва 1859
Анисимов Е.В., Россия без Петра. 1725–1740, Санкт-Петербург 1994
Артамонов В.А., Дунайский поход Петра I. Русская армия в 1711 г. не была побеждена, Москва 2015
Артамонов В.А., От царства к империи. Изменение державной мощи России при Петре Великом, в: Петр Великий–реформатор России, редколл. Р.М. Байбурова, Н.С. Владимирская, Н.В. Рашкован, А.Б. Стрелигов, Москва 2001, с. 34–39
Бескровный Л.Г., Реформа армии и создание военно-морского флота, в: Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I, ред. Б.Б. Кафенгауз, Н.И. Павленко, Москва 1954, с. 342–371
Бескровный Л.Г., Русская армия и флот в XVIII веке (Очерки), Москва 1958
Беспятых Ю.Н., Иностранные источники по истории России первой четверти XVIII в. (Ч. Уитворт, Г. Грунд, Л.Ю. Эренмальм), Санкт-Петербург 1998
Бобровский П.О., История Лейб-гвардии Преображенского полка, т. 1–2, Санкт-Петербург 1900–1904
Бобровский П.О., Потешные и начало Преображенского полка, Санкт-Петербург 1899
Болтунова Е.М., Гвардия Петра Великого как военная корпорация, Москва 2011
Бутурлин Д., Военная история походов россиян в XVIII столетии, ч. 2, т. 4, Санкт-Петербург 1823
Васильев Т.В., Осада и взятие Выборга русскими войсками и флотом в 1710 году, Москва 1953
Великанов В.С., Мехнев С.Л., Курландская операция 1705–1706 гг. и сражение при Гемауэртгофе, Москва 2016
Веселаго Ф.Ф., Очерк русской морской истории, ч. 1, Санкт-Петербург 1875
Гордин Я., Меж рабством и свободой, Санкт-Петербург 1994
Гринев А.В., Геополитические интересы России в Америке и на Тихоокеанском севере. XVIII – первая половина XIX в., „Вопросы истории” 3 (2009), с. 48–65
Гудим-Левкович П., Исторические развите вооружейных сил в России до 1708 г., Санкт-Петербург 1875
Гузевич Д., Гузевич И., Великое посольство. Рубеж эпох, или Начало пути 1697–1698, Санкт-Петербург 2008
Дорошенко В.В., Торговля и купечество Риги в XVII веке, Рига 1985
Егоров В., Мекленбургский корпус в1719 году. О составе и наименованиях полков, c. 1–14, https://quadrimanus.livejournal.com/177549.html (dostęp: 10.07.2019)
Егоров В., «Под гербом мекленбургским» в Германии и в России. Гвардия царевыны и Мекленбургский корпус1717–1743, в: Наш восемнадцатый век. Военный сборник, ред. В.И. Егоров, Москва 2014, с. 94–104
Елисеева О., Граница России – Черное море. Геополитические проекты Григория Потемкина, Москва 2018
Ефимов С.В., «Современная безопасность от всех внутренних и внешних беспокойств». Русская армя в Мекленбурге в 1712–1719 годах, в: Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды Восьмой Международной научно-практической конференции 17–19 мая 2017 года. В четырех частях, ч. 2, ред. С.В. Ефимов, Санкт-Петербург 2017, с. 178–220
Казаков Н.И., Клокман Ю.Р., Крылова Т.К., Никифоров Л.А., Военные действия и дипломатия 1709–1716 гг., в: Очерки истории СССР. Пиериод феодализма. Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I, ред. Б.Б. Кафенгауз, Н.И.Павленко, Москва 1954, с. 510–753
Калугин И., Дипломатическия сношения России с Крымом, в княжение Иоанна III, Москва 1855
Коздеевич Л.В., Служба П.П. Ласси в послеполтавский период Северной войны (1709– 1718), в: Война и оруже. Новые исследования и материалы. Труды Третей международной научно-практической конференции 16–18 мая 2012 г., ч. 2, Санкт-Петербург 2012, c. 89–99
Комаров В., Персидская война 1722–1725 гг., „Русский вестник” 68 (1867), c. 557–564
Конингсбрюгге Х. ван, История потерянной дружбы. Отношения Голландии со Швецией и Россией в 1714–1725 гг., Санкт-Петербург 2014
Кочегаров К.А., Речь Посполитая и Россия в 1680–1686 годах. Заклучение договора о Вечном мире, Москва 2008
Кротов П.A., Битва под Полтавой. Начало Великой России, Санкт-Петербург 2014
Кротов П.А., Гангутская баталия 1714 года, Санкт-Петербург 2006
Кротов П.А., Российский флот на Балтике при Петре Великом, Санкт-Петербург 2017
Кротов П.А., Создание линейного флота на Балтике при Петре I, „Вопросы истории” 116 (1988), с. 313–331
Кротов П.А., Шведское влияние на русское военное дело до Полтавской битвы, в: Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур. Сб. статей, ред. Т. Тоштендаль-Салычевой, Л. Юнсон, Москва 2009, с. 297–312, 435–436
Кулагина Л.М., Дунаева Е.В., Россия и Иран. История формирования границ, Москва 2007
Курукин И.В., Персидский поход Петра Великого.Низовой корпус на берегах Каспия (1722–1735), Москва 2010
Курукин И.В., Эпоха «дворских бурь» Очерки политической истории послепетровской России, 1725–1762 гг., Рязань 2003
Лаппо-Данилевский А.С., Россия и Гольштиния (очерк из истории германо-русских отношений в XVIII веке), „Исторический архив” 1 (1919), с. 255–282
Леер Г., Опыт критико-исторического исследования законов искусства ведения войны (положительная стратегия), ч. 1, Санкт-Петербург 1869
Леонов О., Ульянов И., Регулярная пехота 1698–1801, Москва 1995
Лещиловская И.И., Балканская политика Екатерины II, „Вопросы истории” 2 (1999), c. 29–41
Лысцов В.П., Персидский поход Петра I 1722–1723, Mосква 1951
Маслоавский Д.Ф., Записки по истории военного искусства в России, вып. 1: 1683–1762 год, Санкт-Петербург 1891
Матвеев В.М., «Дипломатия в верхах» в XVII веке Петр I и Вильгельм III в Утрехте и в Лондоне (1697–1698), в: Петр Великий–реформатор России, редколл. Р.М. Байбурова, Н.С. Владимирская, Н.В. Рашкован, А.Б. Стрелигов, Москва 2001, c. 227–246
Милюков П., Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого, Санкт-Петербург 1905
Молчанов Н.Н., Дипломатия Петра Великого, Москва 1984
Мышлаевский А.З., Петр Великий. Война в Финляндии в 1712–1714 годах. Совместная операция сухопутной армии, галерного и корабельного флотов, Санкт-Петербург 1896
Некрасов Г.А., Русско-шведские отношения и политика великих держав в 1721–1726 гг., Москва 1965
Нелипович С.Г., Союз двуглавых орлов. Русско-австрийский военный альянс второй четверти XVIII в., Москва 2010
Озова Ф.А., Институт аманатства в кавказской политике Петра I, „Ученые записки Казанского университета. Серия: гуманитарные науки” 157 (2015), № 3, с. 220–229
Осада и сдача Ревеля в 1710 году. (Статья Грефенгена, читанная 27 сентября 1872 г. в эстонском литературном обществе и помещенная в втором томе „Beiträge zur Kunde Est. – Liv. – u. Kurlands”, срт. 26–64), в: Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского Края, т. 2, Рига 1879, c. 441–477
Петровская бригада: полки лейб-гвардии Преображенский и Семеновский. 1683–1883 гг., „Русская Cтарина” 38 (1883), с. 239–272
Петрухинцев Н.Н., Два флота Петра I: технологические возможности России, „Вопросы истории” 4 (2003), с. 117–128
Пчелов Е.В., Петр Великий и династическая политика Романовых в XVIII–XX веках, в: Петр Великий–реформатор России, редколл. Р.М. Байбурова, Н.С. Владимирская, Н.В. Рашкован, А.Б. Стрелигов, Москва 2001, с. 40–54
Рабинович М.Д., Полки петровской армии 1698–1725, Москва 1977
Семевский М.И., Тайная канцелария при Петре Великом, Москва 2012
Смирнов Ю.Н., Русская гвардия в конце петровского царствования и ее участие в событях 1725–1742 г., в: Меншиковские чтения 2011. Материалы чтений, Березово (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), 12–13 ноября 2011 г., ред. П.А. Кротов, Санкт-Петербург 2012, с. 101–113
Советская Военная Энциклопедия, ред. А.А. Гречко, т. 2, Москва 1976
Соловьев С.М., История России с древнейших времен, кн. 9, т. 19, Москва 2003
Строков А.А., История военного искусства. Рабовладельческое и феодальное общество, т. 1, Москва 1955
Татарников К.В., Русская полевая армия, Москва 2008
Устрялов Н.Г., История царствования Петра Великого, т. 1–2, Санкт-Петербург 1858
Фейгина С.А., Аландский конгресс. Внешняя политика России в конце Северной войны, Москва 1959
Цесельский Т., Речь Посполитаяи балтийская экспансия Российской Империи в XVIII в., „Studia Slavica et Balcanica Petropolitana” 1 (2014), c. 118–134
Чекулаев Н.Д., Российские войска в Дагестане в контексте политики России (1722– 1735 гг.), Махачкала 2008
Чернов А.В., Вооруженные силы Русского государства в XV–XVII в.в. С образования централизованного государства до реформ при Петре I, Москва 1954
Энглунд П., Полтава. Рассказ о гибели одной армии, перевод со шведского С. Белокриницкой, Т. Доброницкой, Москва 1995

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

55

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

9

Strona końc.:

49

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:126954 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2020.1.01

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/55/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/55/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji