Obiekt

Tytuł: Zgrupowania bezkręgowców bentosowych potoku Prądnik w Ojcowskim Parku Narodowym i na terenie przyległym ; Benthic invertebrate communities of the Prądnik stream

Twórca:

Dratnal, Emil

Data wydania/powstania:

1976

Typ zasobu:

Tekst

Współtwórca:

Zakład Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Miejsce wydania:

Warszawa ; Kraków

Opis:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 317-319

Bibliografia:

Alexandrowicz S. W., Wilk Z. 1962. Budowa geologiczna i źródła doliny Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym (Geologie structure and springs of the Prądnik River Valley in the Ojców National Park). Ochr. Przyr. 28: 187—210.
Balogh J. 1958. Lebensgemeinschaften der Landtiere. Ihre Erforschung unter besonderer Berücksichtigung der zoozönologischen Arbeitsmethoden. Akad. Verlag u. Verlag der Ungar. Akad. der Wissenschaften. Berlin, Budapest.
Bogoescu C., Tabacaru L. 1957. Contribution à l'étude systématique des nymphes des Ephéméroptères de la Republique Populaire Roumaine I. Genre Baetis Leach. Bull. Sci. Sect. Biol. et Sci. Agricoles (Sér. Zool.) 9, 3: 241—284.
Botnariuc N., Cindea-Cure V. 1954. Noi larve de Tendipedidae din R. P. R. Bul. Acad. R. P. R. 6: 4: 1233—1248.
Botnariuc N., Cure V. 1956. Noi larve de Tendipedidae gasite in fauna Republicii Populare Romine. Anal. I. C. P. 1: 257—271.
Černovskij A. 1949. Opredelitel ličinok komarov semejstva Tendipedidae. Izd. Akad. Nauk SSSR. Moskva—Leningrad.
Dratnal E. 1970. Materiały do poznania ochotkowatych (Chironomidae, Diptera) Babiogórskiego Parku Narodowego i okolic (Data for better cognition of the chironomid fauna (Chironomidae, Diptera) of the Babia Góra National Park and its vicinity). Ochr. Przyr. 35: 269—280.
Dratnal E. 1976. The benthic fauna of the Prądnik sream beltow an inlet of dairy waste effhrents. Arc. Ochr. Środ. 2: 235—270.
Drzał M. 1954. Morfologia dorzecza Prądnika (Morphology of the Prądnik River Basin). Ochr. Przyr. 22: 42—66.
Drzał M., Ziemońska Z. 1963. Rzeźba i stosunki wodne obszaru Ojcowskiego Parku Narodowego. (Rkps.).
Dudziak J. 1954. Obserwacje nad rozmieszczeniem wypławków krynicznych w południowej części Wyżyny Krakowskiej (Observations on the distribution of the Spring Planarians in the southern part of the Cracow Upland). Pol. Arch. Hydrobiol. 2 (15), 1: 7—30.
Fittkau E. 1962. Die Tanypodinae (Diptera: Chironomidae). Abh. zur Larvalsyst. der Insekt. 6: 1—453.
Fittkau E., Lehmann J. 1970. Revision der Gattung Microcricotopus Thien. u. Harn. (Dipt. Chironomidae). Int. Revue ges. Hydrobiol. 55, 3: 391—402.
Głowaciński Z. 1968. Badania nad fauną jętek (Ephemeroptera) okolic Krakowa (Studies on the fauna of mayflies (Ephemeroptera) in the environs of Cracow). Acta hydrobiol. 10, 1: 103—130.
Goetghebuer M., Humphries C., Fitzgerald A. 1949. Metamorphosis of the Chironomidae I. Hydrobiol. 1, 4: 410—424.
Gowin S. 1943. Orthocladiinen aus Lunzer Fliessgewässern II. Arch. Hydrobiol. 40: 114—122.
Gumiński R. 1948. Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce. Przegl. Met. i Hydrol. 1: 1—20.
Holt C. S., Waters T. F. 1967. Effect of light intensity on the drift of stream invertebrates. Ecology 48. 2: 225—234.
Hrabe S. 1956. Eine neue unbekannte Larve von der Unterfamilie Diamesinae (Tendipedidae, Diptera) aus Schlesien. Spisy prirod. fak. Masarykovy univ. v Brne 372: 1—10.
Humphries C. 1951. Metamorphosis of the Chironomidae II. A description of the imago, larva and pupa of Trichocladius ardnus n. sp. Goetgh. and of the larva and pupa of Tricocladius trifascia Edw. Hydrobiol. 3, 3: 209—216.
Illies J., Botosaneanu L. 1963. Problèmes et méthodes de la classification et de la zonation écologique des eaux courantes, considerees surtout du point de vue faunistique. Mitt. Int. Verein. Limnol. 12: 1—57.
Jaccard P. 1902. Gesetze der Pflanzenverteilung in der alpinen Region auf Grund statistisch-floristischer Untersuchungen. Flora 90: 349—377.
Kinel J. 1934. Hydradephaga Polski. Pol. P. Ent. 13: 198—214.
Kinel J. 1949. Hydradephaga Polski i sąsiednich krain (Les Hydradephaga de Pologne et des pays limitrophes). Pol. P. Ent. 18, 2—4: 337-—405.
Klein J. 1974. Mezo- i mikroklimat Ojcowskiego Parku Narodowego (Mezo- and microclimate of the Ojców National Park). Studia Nat. Ser. A, 8: 1—105.
Kownacka M., Kownacki A. 1967. Parametriocnemus boreoalpinus Gowin et Thienemann 1942 (Tendipedidae, Diptera) nowy gatunek dla Tatr (Parametriocnemus borealpinus Gowin et Thienemann 1942 (Tendipedidae, Diptera) new species for the Tatra Mts). Acta hydrobiol. 9, 1—2: 187—191.
Lehmann J. 1969. Die europäischen Arten der Gattung Rheocricotopus Thien. und Harn, und drei neue Artvertreter dieser Gattung aus der Orientalis (Diptera, Chironomidae). Arch. Hydrobiol. 66, 3: 348—381.
Lehmann J. 1972. Revision der europäischen Arten (Puppen ♂♂ und Imagines ♂♂) der Gattung Eukiefferiella Thienemann (Diptera: Chironomidae). Beitr. Ent. 22, 7/8: 347—405.
Lenz F. 1954—1962. Tendipedidae (Chironomidae). b) Subfamilie Tendipedinae (Chironominae). B. Die Metamorphose der Tendipedinae. In: Lindner, Die Fliegen der palaärktischen Region, 13c: 129—260.
Mikulski J. 1936. Jętki (Ephemeroptera). Fauna słodkowodna Polski 15. Wyd. Kasy im. Mianowskiego Inst. Pop. Nauki, Warszawa.
Müller K. 1970. Tages- und Jahresperiodik der Drift in verschiedenen geographischen Breiten. Oikos, suppl. 13: 21—44.
Müller-Liebenau L. 1969. Revision der europäischen Arten der Gattung Baetis Leach, 1815 (Insecta, Ephemeroptera). Gewässer u. Abwässer 48/49: 1—214.
Oleksynowa K. 1966. Materiały do poznania chemizmu wód Doliny Prądnika i Doliny Sąspowskiej (Some new data on the chemical composition of the water in the Valley of the River Prądnik and the Valley of Sąspów). Acta hydrobiol. 8, 3—4: 275—292.
Pagast F. 1947. Systematik und Verbreitung der um die Gattung Diamesa gruppierten Chironomiden. Arch. Hydrobiol. 41, 4: 435—596.
Pankratova V. 1970. Ličinki i kukolki komarov podsemejstva Orthocladiinae fauny SSSR (Diptera, Chironomidae = Tendipedidae). Izd. „Nauka”, Leningrad.
Poliński W. 1913. Ślimaki Ojcowa. Spraw. Kom. Fizjogr. 48, 2: 16—50.
Pongracz A. 1919. Beitrage zur Pseudoneuropteren und Neuropterofauna Polens. Ann. Hist. Nat. Mus. Hung. 17: 161 — 177.
Romaniszyn W. 1958. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 28 Muchówki — Diptera, z. 14 a Ochotkowate — Tendipedidae. PWN Warszawa.
Romaniszyn W. 1972. Uwagi krytyczne o definicji Sorensena i metodzie Renkonena obliczania współczynników podobieństwa zbiorów (Critical remarks on Sorensen’s definition and Renkonen’s method for calculating coefficients of sets). Wiad. Ekol. 18, 4: 375—380.
Romer E. 1949. Regiony klimatyczne Polski. Pr. Wrocł. Tow. Nauk., Ser. B. 16: 452—472.
Roszkowski W. 1916. Wypławki: Planaria alpina Dana i Planaria gonocephala Duges w Ojcowie (Planaria alpina (Dana) et Planaria gonocephala (Duges) a Ojców). Spraw. Tow. Nauk. Warsz., Wydz. III, 7, 8: 625—645.
Roszkowski W. 1921. Kilka nowych stanowisk wypławków krynicznych (Some new foundingsplaces of Planarians of springs and brooks). Kosmos 46, 4: 639—649.
Roszkowski W. 1930. Trzecia notatka o Planaria alpina i Planaria gonocephala w okolicach Ojcowa (Third note on Planaria alpina and Planaria gonocephala in the vicinity of Ojców). Fragm. Faun. Musei Zool. Pol. 1, 6: 146—151.
Serra-Tosio B. 1967. Sur les Orthocladiinae du genre Heleniella Gowin (Diptera, Chironomidae). Dtsch. Ent. 14, 1/2: 153—162.
Siedlecka-Binder Z. 1967. Roślinność wodna w potokach Ojcowskiego Parku Narodowego (La vegetation des macrophytes dans les torrents du Parc National d’Ojców). Ochr. Przyr. 32: 171—206.
Sowa R. 1959. Przyczynek do poznania fauny jętek (Ephemeroptera) okolic Krakowa (Contribution to the knowledge of the fauna of mayflies (Ephemeroptera) in the environs of Kraków). Acta zool. crac. 4, 12: 655—697.
Starmach K. 1956. Rybacka i biologiczna charakterystyka rzek (Characteristic of rivers from biological and fishery point of view). Pol. Arch. Hydrobiol. 3 (16): 307—332.
Stępień J. 1963. Zbiorowiska glonów w potoku Prądnik w Ojcowie. (Rkps).
Surber E. W. 1937. Rainbow trout and bottom fauna production in one mile of stream. Trans. Am. Fish. Soc. 66: 193—202.
Szczęsny B. 1968. Fauna denna potoku Sąspówka na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego (The bottom fauna of the stream Sąspowka in the Ojców National Park). Ochr. Przyr. 33: 215—235.
Szczęsny B. 1969. Wykaz chruścików (trichoptera) złowionych w Ojcowie i okolicy w latach 1966—1968. (RKPS.).
Szklarczyk C. 1953. Obserwacje nad morfologią i biologią Hydrurus foetidus Kirch. w Ojcowie (Observations on the Morphology and Biology of Hydrurus foetidus Kirch. at Ojców). Acta Soc. Bot. Pol. 22, 2: 397—410.
Thienemann A. 1944. Bestimmungstabellen für die bis jetzt bekannten Larven und Puppen der Orthocladiinen (Diptera, Chironomidae). Arch. Hydrobiol. 39: 551—664.
Thienemann A. 1952. Bestimmungstabelle für die Larven der mit Diamesa nachst verwandten Chironomiden. Beitr. Ent. 2, 2/3: 244—256.
Wojtas F. 1958. Pijawki (Hirudinea) Ojcowa. Zesz. Nauk. Uniw. Łódz., ser. II, 4: 149—158.
Zavřel J. 1939. Chironomidarum Larvae et Nymphae II. (Genus Eukiefferiella Th.). Acta Soc. Scient. Nat. 11, 10: 3—29.
Zavřel J., Thienemann A. 1921. Die Metamorphose der Tanypinen I u. II. Arch. hydrobiol., suppl. 2: 566—785.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ochrona Przyrody

Tom:

R. 41

Strona pocz.:

281

Strona końc.:

321

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:153240

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-12-18

Data dodania obiektu:

2020-12-18

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/181919

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji