RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Changes in the aquatic environment over many years in three dam reservoirs in Silesia (Southern Poland) from the beginning of their existence - causes and effects ; Wieloletnie zmiany środowiska wodnego w trzech zbiornikach zaporowych na Śląsku (Polska południowa) od początku ich istnienia - przyczyny i skutki

Creator:

Kasza, Henryk

Date issued/created:

1992

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Freshwater Biology of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 106-114 ; ISSN 0065-132X

Type of object:

Journal/Article

References:

Andronikova I. N. (Red.) 1980. Izmenyeniya v soobshchestvye zooplanktonu V svyazi s protsessom evtrofirovaniya. Leningrad, Nauka, 78-99.
Barica J. 1981. Hypereutrophy - the ultimate stage of eutrophication. In: Barabas S. (Ed.): Eutrophication: a global problem - part 2. Water Quality Bull., 6, 95-98.
Berg K., Skulberg O. M., Skulberg R. 1987. Effects of decaying toxic blue-green algae on water quality - a laboratory study. Arch. Hydrobiol., 108, 549-563.
Beuschold E. 1976. Einfluss von Massnahmen der Naehrstoffrueckhaltung im. Einzugsgebiet von Trinkwassertalsperren auf die Phytoplankton Produktion und die Aufbereitungskosten. Limnologica, 10, 557-580.
Bombówna Μ. 1962. Sedimentieren von Sinkstoffen im Staubecken Goczałkowice. Acta Hydrobiol., 4, 65-118.
Brykowicz-Waksmundzka K., Waksmundzki K. A. 1975. Kompleksowa mapa sozologiczna źródłowej części zlewni Wisły [A complex sozological map of the spring section of the Vistula catchment area]. Karpaty, 3, 3-7.
Bucka H. 1987. Ecological aspects of the mass appearance of planktonic algae in dam reservoir of southern Poland. Acta Hydrobiol. 29: 149-191.
Bucka H. 1989. Ecology of selected planktonic algae causing water blooms. Acta Hydrobiol., 31, 207-258.
Bul’on V. V. 1984. Pyervichnaya produktsiya planktona. Leningrad, Gos. N.I.O.R.Kh., 16-32.
Burchardt L. 1987. Zmiany populacyjne fitoplanktonu Jeziora Świętokrzyskiego na tle zmian warunków środowiskowych - Populational changes in phytoplankton of the Świętokrzyskie Lake against the background of changes in the environmental conditions. Poznań, Wyd. Nauk. Uniw. A. Mickiewicza, Biologia, 1-90.
Burchardt L., Pańczakowa J. 1987. Qualitative and quantitative changes in phytoplankton on the background of physico-chemical changes in the water of Świętokrzyskie Lake in the years 1977-79. Pol. Arch. Hydrobiol., 34, 193-214.
Cairns J. jr. 1969. The response of freshwater protozoan communities to heated waste waters. Chesapeake Sci., 10, 177-185.
Campbell I. C., Doeg T. J. 1989. Impact of timber harvesting and production on streams: a review. Aust. J. Mar. Freshwat. Res., 40, 519-539.
Chellapa N. T. 1990. Phytoplankton species composition, chlorophyll biomass, and primary production of the Jundiai Reservoir (northeastern Brazil) before and after eutrophication. Acta Hydrobiol., 32, 75-91.
Dawidowicz Z., Gliwicz Z. M. 1987. “Biomanipulacja”. 3. Rola bezpośrednich i pośrednich zależności pomiędzy fitoplanktonem i zooplanktonem [Biomanipulation. 3. The role of direct and indirect relationship between phytoplankton and zooplankton]. Wiad. ekol., 33, 259-277.
Den Hartog C., Kvet J., Sukopp H. 1989. Reed. Acommon species in decline. Aquat. Bot., 35, 1-4.
De Nie H. W. 1987. The decrease in aquatic vegetation in Europe and its consequences for fish populations. EIFAC/CECPI, Occ. Pap., 19, 52 pp.
Denisova A. I., Timchenko V. M., Nakshina E. P., Novikov B. I., Ryabov A. K., Bass Ya. I. 1989. Gidrologiya i gidrokhimiya Dnyepra i yevo vodokhranilishch. Kiyev, Nauk. Dumka, 216 pp.
Dillon P. J., Rigler F. H. 1974. The phosphorus-chlorophyll relationship in lakes. Limnol. Oceanogr., 19, 767-773.
Dillon P. J., Nichous K. H., Locke B. A., De Grosbois E., Yan N. D. 1988. Phosphorus-phytoplankton relationships in nutrient-poor soft-water lakes in Canada. Verh. Int. Ver. Limnol., 23, 258-264.
Dojlido J., Woyciechowska J. 1989. Water quality classification of the Vistula river basin in 1987. Ecol. pol., 37, 405-417.
Domańska R. 1957. Badania fizyko-chemiczne wody zbiornika i jego dopływów [Physico-chemical investigations of waters of a reservoir and its affluents]. Biul. Kom. do Spraw Górnośl. Okr. Przem., Warszawa, PAN, 8, 87-103.
Domańska R. 1958. Omówienie badań fizyko-chemicznych wody rzeki Wisły i jej dopływów na odcinku Wisła Czarne - Wisła Strumień [Discussion on physico-chemical investigations of the River Vistula and its tributaries between Wisła Czarne and Wisła Strumień]. Biul. Kom. do Spraw Górnośl. Okr. Przem., Warszawa, PAN, 19, 73-88.
Dumnicka E., Amirowicz A., Bucka H., Jelonek M., Zięba J., Żurek R. 1989. Biocenozy zbiornika rożnowskiego. Materiały Symp. “Dunajec - wczoraj, dziś i jutro” [Biocoenoses of the Rożnów Reservoir. Proc. Conf. “Dunajec - yesterday, today, and in future”]. Niedzica, 63-73.
Eloranta P. 1982. Seasonal succession of phytoplankton in a ice-free pond warmed by a thermal plant. Hydrobiologia, 86, 87-91.
Fleischer S., Hamrin S. F. 1988. Land use and nitrogen losses - a study with the Laholm Bay drainage area of Southwestern Sweden. Verh. Int. Ver. Limnol., 23, 181-192.
Galicka W., Korczyńska A., Drożdżyk A. 1990. Charakterystyka limnologiczna zbiornika Sulejowskiego w latach 1972-1987. W: Kajak Z. (Red): Funkcjonowanie ekosystemów wodnych, ich ochrona i rekultywacja. Cz. 1. Ekologia zbiorników zaporowych i rzek [Limnological characteristic of the Sulejów reservoir in the period 1972-1987. In: Kajak Z. (Ed): Functioning of aquatic ecosystems, their protection and recultivation. Part 1. Ecology of dam reservoirs and rivers]. CPBP, 04.10.08., 226-237.
Gallup D. N., Hickman M. 1975. Effects of the discharge of thermal effluent from a power station on Lake Wabamun, Alberta, Canada. Hydrobiologia, 46, 16-30.
Giziński A., Błędzki L. A., Kentzer A., Wśniewski R., Żytkowicz R. 1989. Hydrobiological characteristic of the lowland, rheolimnic Włocławek reservoir on the Vistula river. Ekol. pol., 37, 359-403.
Gliwicz Z. Μ. 1986. “Biomanipulacja”. 1. Czym teoria ekologii służyć może praktyce ochrony środowiska wodnego? - Biomanipulation. 1. Can ecological theory be applied in management of freshwater habitat? Wiad. ekol., 32, 155-170.
Głodek J. 1985. Jeziora zaporowe świata - The world's dam lakes. Warszawa, PWN, 174 pp.
Golterman H. L. 1976. Some theorethical considerations of thermal discharge in shallow lakes. H2O negende Jaargang, 1, 1-8.
Golterman H. L., Clymo R. S. 1969. Methods for chemical analysis of fresh water. Oxford, Blackwell Sci. Publ., IBP-Handbook, 8, 180 pp.
Grodzińska-Jurczak Μ. 1991. Czy polskim jeziorom i rzekom także grozi zakwaszenie? [Are the Polish lakes and rivers exposed to a danger acidification?]. Wszechświat, 9, 187-188.
Hart B. T., Bailey P., Edwards R., Hortle K., James K., McMahon A., Meredith Ch., Swadling K. 1990. Effects of salinity on river, stream and wetland ecosystems in Victoria, Australia. Wat. Res., 24, 1103-1117.
Hermanowicz W., Dożańska W., Dojlido J., B. Koziorowski B. 1976. Fizyczno-chemiczne badania wody i ścieków. [Physico-chemical investigations on water and sewage]. Warszawa, Arkady, 846 pp.
Hickman Μ. 1974. Effects of the discharge of thermal effluent from a power station on Lake Wabaum, Alberta, Canada. The epipelic and epipsammic algal communities. Hydrobiologia. 45, 199-215.
Hillbricht-Ilkowska A., Zdanowski B. 1988. Changes in lake ecosystems connected with the power-generating industry (the outline of problems): The Konin lakes (Poland) as the study sites. Ekol. pol., 36, 5-21.
Hrbacek J., Albertova O., Desortova B., Gottwaldova V., Popovsky J. 1986. Relation of the zooplankton biomass and share of large Cladocerans to the concentration of total phosphorus, chlorophyll-a and transparency in Hubenov and Vrchlice reservoirs. Limnologica, 17, 301-308.
Jankowski A. 1973. Glony źródłem mikrozanieczyszczeń wód powierzchniowych ujmowanych przez wodociągi komunalne - na przykładzie sinicy Oscillatoria rubescens (DC) Gom. - Algae as source of micropollution of surface water used for communal water works - on example of Oscillatoria rubescens (DC) Gom. Zesz. Nauk. Inst. Gosp. Komn., Zakł. Inf. Nauk.-Techn. i Ekon., 36, 1-40.
Johnson A. H., Bouldin D., Goyette E., Hedges A. 1976. Phosphorus loss by stream transport from a rural watershed quantities, processes, and sources. J. Environm. Quality, 5, 148-157.
Just J., Hermanowicz W. 1955. Fizyczne i chemiczne badania wody do picia i potrzeb gospodarczych. [Physical and chemical examination of water for drinking and for economic purposes], Warszawa, PZWL, 368 pp.
Just J., Hermanowicz W. 1964. Fizyczne i chemiczne badania wody do picia i potrzeb gospodarczych [Physical and chemical examination of water for drinking and for economic purposes].Warszawa, PZWL, 310 pp.
Kajak Z. 1979. Eutrofizacja jezior [Eutrophication of lakes]. Warszawa, PWN, 233 pp.
Kajak Z. 1981. Skuteczność różnych metod rekultywacji jezior w celu poprawy czystości ich wód - Effectiveness of various methods of recultivation of lakes for purity of their waters. Wiad. ekol., 27, 331-357.
Kajak Z. (Ed.) 1989. Limnology of two lowland, impoundments, central Poland. Ekol. pol., 37, 209-417.
Kappers F. J. 1984. On population dynamics of the cyanobacterium Microcystis aeruginosa. Acad. Proefschr., Univ. Amsterdam, 176 pp.
Kassenberg A. 1986. Obszary ekologicznego zagrożenia - nowa kategoria planistczna - Areas of ecological danger: new term in planning activities. Kosmos, 1, 153-160.
Kasza H. 1977. Dopływ azotu i fosforu do zbiornika zaporowego w Goczałkowicach w latach 1973—1975 — Inflow of nitrogen and phosphorus to the dam reservoir at Goczałkowice in the years 1973—1975. Acta Hydrobiol., 19, 23—42.
Kasza H. 1979. Rainfall waters as a source of nutrient components for the reservoir at Goczałkowice. Acta Hydrobiol., 21, 279-288.
Kasza H. 1980. The development of the catchment areas of the Goczałkowice reservoir and its effect on the amount of nitrogen and phosphorus migration from it. Acta Hydrobiol., 22, 37-53.
Kasza H. 1986. The effect of the Goczałkowice dam reservoir on the hydrochemical conditions of the River Vistula below the dam (Southern Poland). Acta Hydrobiol., 28, 83-97.
Kasza H. 1986. Hydrochemical characteristics of the Wisła-Czarne dam reservoir (Southern Poland) in the period 1975-1984. Acta Hydrobiol. 28: 293-306.
Kasza H. 1986. Development and structure of the Goczałkowice reservoir ecosystem. 2. Characteristics of the catchment area. Ekol. pol., 34, 313-322.
Kasza H. 1991. Bibliography of the Goczałkowice Reservoir (southern Poland) for the period 1956-1990. Acta Hydrobiol., 33, 161-174.
Kasza H., Krzanowski W., Krzyżanek W., Kuflikowski T. 1987. Biocenotic changes in the Goczałkowice Reservoir caused by the impact of grass carp (Ctenopharyngodon idella Vai.) on macrophytes. Bull. Acad. Pol. Sci., Biol. Sci., 35, 189-198.
Kasza H., Winohradnik J. 1986. Development and structure of the Goczałkowice reservoir ecosystem. 7. Hydrochemistry. Ekol. pol., 34, 365-395.
Klaver D.M., Hickman M. 1975. The effect of thermal effluent upon the standing crop of epiphytic algal community. Int. Rev. ges. Hydrobiol., 60, 17-62.
Kondrat'ev K. Ya., Koplan-Diks J. S. 1988. Evolyutsiya krugovorota fosfora i evtrofirovanye prirodnykh Vod. Leningrad, Nauka, 204 pp.
Kościuszko H., Prajer M. 1990. Effect of municipal and industrial pollution on the biological and chemical quality of the water in the upper and middle course of the River Biała Przemsza (southern Poland). Acta Hydrobiol., 32, 13-26.
Kownacki A., Starmach J. 1989. Ocena jakości wód Górnego Dunajca i kierunki zmian pod wpływem zabudowy hydrotechnicznej. Mat. Symp. “Dunajec - wczoraj, dziś, jutro” [Assessment of upper Dunajec water quality and changes under the impact of river impoundments. Proc. Conf. “Dunajec - yesterday, today, and in future”]. Niedzica, 95-108.
Kozłowski S. 1986. Kierunki zmian w środowisku przyrodniczym - Trends of environmental changes. Kosmos. 1, 5-42.
Kozłowski W., Karaś M., Fiedler K. 1981. Monografia zbiornika wodnego Rybnik [Monograph on the Rybnik Reservoir], Warszawa, Wyd. Kom. i Łączn., 128 pp.
Królikowska J. 1987. Reed (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) growth under conditions of increasing eutrophication of Lake Mikołajskie. Ekol. pol., 35, 209-217.
Krummenacher T. 1976. Die Naehrstoffbilanz des Alpnachersees. Zuerich, Diss. ETH, 5689, 137 pp.
Krzanowski W. 1987. Zooplankton of the Wisła-Czarne Dam Reservoir (Southern Poland) in the years 1975—1984. Acta Hydrobiol., 29, 417—427.
Krzywosz T., Krzywosz W., Radziej J. 1980. The effect of grass carp, Ctenopharyngodon idella. (Vall.) on aquatic vegetation and ichtyofauna of lake Dgał Wielki. Ekol. pol., 28, 433-450.
Krzyżanek E., Kasza H., Krzanowski W., Kuflikowski T., Pająk G. 1986. Succession of communities in Goczałkowice Dam Reservoir, in the period 1955-1982. Arch. Hydrobiol., 106, 21-43.
Krzyżanek E., Kownacki A. (Eds), 1986. Development and structure of the Goczałkowice reservoir ecosystem. Ekol. pol., 34, 307-577.
Larimore R. W., Tranquili J. A. (Eds), 1981. The Lake Sangchris study - case history of an Illinois Cooling Lake. Bull. Illinois Hist. Surv., 32, 279-337.
Magosz S. 1976. Stan eutrofizacji zbiornika zaporowego Wisła Czarne w świetle spływów obszarowych zlewni. Mat. Nauk. Sesja Bad. Jub. [The state of eutrophication of the Wisła Czarne dam reservoir in the light of runoff from the catchment area. Proc. Sci. Sess.], Zabrze, 97-114.
Margowski Z. 1976. Przenikanie podstawowych składników nawozowych do wód gruntowych. Mat. Konf. “Nawożenie a eutrofizacja wód” [Migration of nutrients from fertilizers into the ground water. Proc. Conf. “Fertilization and eutrophication of water”. Zielona Góra, 75-97.
Morduchaj-Boltovskoj F. D. 1970. The effect of the heated water discharged from the cooling system of the Kanakovskaja thermal power station on the hydrology and biology of the Ivankovskoe reservoir. In: Kajak Z., A. Hillbricht-Ilkowska (Eds): Productivity problems of freshwaters. Warszawa-Kraków, PWN, 291-295.
Morduchaj-Boltovskoj F. D. 1976. Vliyaniye teplovych elektrostancy na fιto- i zooplankton vodokhranilishcha na Volge. V: Sbornik dokladov simposyuma po issledovaniyu vliyaniya sbrasyvaemych podogretych vod na termichesku i biologichesku rezhim vodoemov, sostoyavshegosya v Varshave s 7-11 aprelya 1975 g. Warszawa, Inst. Meteorol. Vodn. Chozyay., 403-421.
Musatov A. P. 1979. Zoobentos. Gidrobiologichyeskoye osobyennosti vodokhranilisch. V: Voropaye G. V., S. L. Vendrov (Red): Vodokhranilishcha mira. Moskva, Nauka, 165-173.
Nesmerak I. 1986. Errors of determining material loads from a watershed. Limnologica, 17, 251-254.
Nesmerak I. 1986. Nitrates and mineral nitrogen fertilization. Limnologica, 17, 273-282.
Western German reservoirs. Verh. Int. Ver. Limnol., 19, 1871-1879.
Olszamowski Z., Rożnowska L. 1988. Monografia zbiornika wodnego Wisła Czarne [Monograph on the Wisła Czarne Reservoir]. Warszawa, Wyd. Geol., 148 pp.
Opuszyński K. 1987. Sprzężenie zwrotne między procesem eutrofizacji a zmianami zespołu ryb. Teoria ichtioeutrofizacji - A feed back dependence between the eutrophication process and changes in the fish community. The theory of ichthyoeutrophication. Wiad. ekol., 33, 21-30.
Ozimek T. 1983. Biotic structure and processes in the lake system of R. Jorka watershed (Masurian Lakeland, Poland). 10. Biomass and distribution of submerged macrophytes. Ekol. pol., 31, 781-792.
Ozimek T. 1990. Przebudowa roślinności zanurzonej w silnie eutrofizujących się jeziorach i jej konsekwencje dla ekosystemu jeziornego. W: Kajak Z. (Red): Funkcjonowanie ekosystemów wodnych, ich ochrona i rekultywacja. Eksperymenty na ekosystemach [Formation of submersed macrophytes in progresively eutrophicated lakes and its consequences for the lake ecosystem. In: Kajak Z. (Ed.): Functioning of aquatic ecosystems, Their protection, and recultivation. Experiments upon ecosystems]. CPBP, 04.10.08., 239-260.
Ozimek T. 1992. Makrofity zanurzone i ich relacje z glonami w jeziorach o wysokiej trofii - Submerged macrophytes and their relationship with algae in eutrophic and hypertrophic lakes. Wiad. ekol., 38, 13-34.
Ozimek T., Kowalczewski A. 1984. Long-term changes of the submerged macrophytes in eutrophic Lake Mikołajskie (North Poland). Aquat. Bot., 19, 1-11.
Pająk G. 1986. Development and structure of the Goczałkowice Reservoir ecosystem. 8. Phytoplankton. Ekol. pol., 34, 397-413.
Pasternak K. 1962. Geologiczna i gleboznawcza charakterystyka dorzecza rzeki Górnej Wisły. Acta Hydrobiol., 4, 3—4, 277—299.
Pasternak K. 1968. Skład chemiczny wody rzek i potoków o zlewniach zbudowanych z różnych skał i gleb. Acta Hydrobiol., 10, 1—2, 1-25.
Pasternak K. 1976. Wpływ zlewni na skład chemiczny wód śródlądowych. W: Starmach K., S. Wróbel, K. Pasternak (Red.): Hydrobiologia - Limnologia [The effect of the catchment area on the chemical composition of inland waters. In: Starmach K., S. Wróbel, K. Pasternak (Eds): Hydrobiology-Limnology]. Warszawa, PWN, 59-80.
Pasternak K., Kasza H. 1978. Stosunki chemiczne i produkcja pierwotna fitoplanktonu w wodzie podgrzanej zbiornika rybnickiego — Chemical relations and primary production of the phytoplankton in the warmed water of the reservoirs Rybnik. Acta Hydrobiol., 20, 305—322.
Peukert V. 1970. Untersuchungen über den Einfluss von überstauten Flaechen auf die Wasserqualitaet von Talsperren. Forstchr. Wasserchem., 12, 66-82.
Pidgaiko Μ. L. (Ed.) 1971. Gidrochimya i gidrobiologiya vodoemov ochladiteley teplovykh elektrostanciy SSSR. Kiev. Nauk. Dumka, 248 pp.
Porcalova P. 1986. Development of water quality in the Husinec reservoir. Limnologica, 17, 325-333.
Priymachenko-Shevchenko A. D., Denisova A. I., Tulupchuk Y. U. M. 1976. Phytoplankton development in the Dnieper reservoirs in connection with dynamics of biogenic elements. Limnologica, 10, 525-528.
Prochazkova L. 1975. Balances in man-made lakes (Bohemia). 2.1.Nitrogen and phosphorus budgets: Slapy Reservoir. In: Hasler A. D. (Ed.): Coupling of land and water systems. Ecol. Stud., 10, 65-73.
Prochazkova L. 1980. Agricultural impact on the nitrogen and phosphorus concentration in water. In: Duncan N., J. Rzóska (Eds): Land use impacts on lake and reservoir ecosystems. Proc. MAB Project 5 Workshop, Fac. Verl. Wien, 78-100.
Prochazkova L., Blazka P. 1986. Long-term trends in water chemistry of the Vltava River (Czechoslovakia). Limnologica, 17, 263-271.
Prochazkova L., Blazka P. 1989. Ionic composition of reservoir water in Bohemia: long-term trends and relationships. Acta Hydrobiol., Beih. Ergebn. Limnol., 33, 323-330.
Prochazkova L., Popovsky J., Desortova B. 1976. Field fertilization of nutrients in water bodies. Limnologica, 10, 287-292.
Prochazkova L., Straskrabova V., Popovsky J. 1973. Changes of some chemical constituents and bacterial numbers in Slapy Reservoir during eight years. In: Hrbacek J., Μ. Straskraba (Eds): Hydrobiol. Stud., 2, Acad. Praha, 83-154.
Rippey B. 1990. Implications for the design of artificial lakes of a study of the Craigavon Lakes. Wat. Res., 24, 1085-1089.
Siemińska J. 1964. Chrysophyta 2. Bacillariophyceae - okrzemki. Flora Słodkowod. Polski, 6, 609 pp.
Sosnowska J. 1984. Uwagi o ekologii glonów w wodach podgrzanych - Some remarks on the ecology of algae in heated waters. Wiad. ekol., 30, 131-142.
Stangenberg Μ. 1958. Ogólny pogląd na skład chemiczny wód rzecznych Polski - A general outlook on the chemical composition of river waters in Poland. Pol. Arch. Hydrobiol., 4, 289-359.
Starmach K. 1989. Plankton roślinny wód słodkich. Metody badania i klucze do oznaczania gatunków występujących w wodach Europy Środkowej [Phytoplankton of fresh waters. Methods of investigation and key to the identification of species inhabiting waters of Central Europe]. Warszawa-Kraków, PWN, 496 pp.
Starmach K., Wróbel S., Pasternak K. 1970. Hydrobiologia-Limnologia [Hydrobiology-Limnology]. Warszawa, PWN, 621 pp.
Szajnowski F. 1983. Biotic structure and processes in the lake system of R. Jorka watershed (Masurian Lakeland, Poland). 11. Biomass and distribution of emergent macrophytes. Ekol. pol., 31, 793-800.
Szyszka T. 1990. Zależność średnich letnich wartości parametrów fitoplanktonowych od koncentracji P w jeziorach eutroficznych. W: Kajak Z. (Red.): Funkcjonowanie ekosystemów wodnych, ich ochrona i rekultywacja. Cz. 2. Ekologia jezior, ich ochrona i rekultywacja. Eksperymenty na ekosystemach [The dependence of average summer values of phytoplankton parameters on the P concentration in eutrophic lakes. In: Kajak Z. (Ed.): Functioning of aquatic ecosystems, their protection, and recultivation. Part 2. Experiments upon ecosystems], CPBP, 04.10.08., 44-50.
Toth L. 1976. On eutrophication process in Lake Balaton. Eutrosym., 76, 372-380.
Tracz Μ. 1958. Omówienie badań fizyko-chemicznych wody zbiornika w Goczałkowicach i jego bezpośrednich dopływów [Discussion on physico-chemical investigations of the Goczałkowice Reservoir and its immediate affluents]. Biul. Kom. do Spraw Górnośl. Okr. Przem., PAN. Warszawa, 19, 55-71.
Tracz Μ. 1960. Podstawowe wskaźniki jakości wody zbiornika w Goczałkowicach [Primary indicators of water quality of the Goczałkowice Reservoir], Gosp. Wodna, 20, 211-213.
Trifonova I. S. 1988. Oligotrophic-eutrophic succession of lake phytoplankton. In: Round F.E. (Ed.): Algae and the aquatic environment. Bristol, Biopress Ltd., 107-124.
Trifonova I. S. 1989. Changes in community structure and productivity of phytoplankton as indicators of lake and reservoir eutrophication. Arch. Hydrobiol., Beih. Ergebn. Limnol., 33, 363-371.
Trimbee A. Μ., Prepas E. E. 1988. The effect of oxygen depletion on the timing and magnitude of blue-green algal blooms. Verh. Int. Ver. Limnol., 23, 220-226.
Uchmański J., Szeligiewicz W. 1988. Empirical models for predicting water quality, as applied to data on lakes of Poland. Ekol. pol., 36, 285-316.
Uhlmann D., Albrecht E. 1968. Biogeochemische Faktoren der Eutrophierung von Trinkwassertalsperren. Limnologica, 6, 225-245.
Vlugt J. C. van der, Klapwijk Sj. P. 1988. Dose-effect relationships between phosphorus concentration and phytoplankton biomass in the Reeuwijk Lakes (The Netherlands). Verh. Int. Ver. Limnol., 23, 482-488.
Vollenweider R. A. 1968. Scientific fundamentals of the eutrophication of lakes and flowing waters with particular references to nitrogen and phosphorus as factors in eutrophication. OECD Techn. Rep. DAS∕CSI∕68.27∕, Paris, 159 pp.
Vollenweider R. A. 1976. Advances in defining critical loading levels for phosphorus in lake eutrophication. Mem. 1st. Ital. Idrobiol., 33, 53-83.
Vollenweider R. A. 1979. Das Naehrstoffbelastungskonzept als Grundlage fuer den externen Eingriff in den Eutrophierungsprozess stehender Gewaesser und Talsperren. Z. Wasser u. Abwasser Forsch., 2, 46-50.
Voropaev G. V., Vendrov C. L. 1979. Vodokhranilishcha mira. Moskva, Nauka, 287 pp.
Walmsley R. D., Butty M. (Eds), 1980. The limnology of some selected South African impoundments. Nat. Inst. Wat. Res., Pretoria, 229 pp.
Wojciechowski I. 1987. Ekologiczne podstawy kształtowania środowiska [The ecological fundamentals of environmental development]. Warszawa, PWN, 450 pp.
Wróbel S. 1975. Some limnological aspects of the dam reservoir at Goczałkowice. Pol. Arch. Hydrobiol., 22, 217-283.
Wróbel S. 1983. Eutrofizacja Wisły. W: Kajak Z. (Red.): Ekologiczne podstawy zagospodarowania Wisły i jej dorzecza [Eutrophication of the River Vistula. In: Kajak Z. (Ed.): Ecological basis for management of the environment in the River Vistula catchment area]. Warszawa-Łódź, PWN, 417-434.
Wróbel S. 1988. 2. Ekochemia wód śródlądowych. W: Tarwid K. (Red.): Ekologia wód śródlądowych [2. Ecochemistry of inland waters. In: Tarwid K. (Ed.): Ecology of inland waters]. Warszawa, PWN, 139-191.
Wróbel S., Szczęsny B. 1990. Zakwaszenie wód w Polsce i próby ich neutralizacji. W: Kajak Z. (Red.): Funkcjonowanie ekosystemów wodnych, ich ochrona i rekultywacja. Cz. 2. Ekologia jezior, ich ochrona i rekultywacja. Eksperymenty na ekosystemach [ Acidification of waters in Poland and attempts at their neutralization. In: Kajak Z. (Ed.): Functioning of aquatic ecosystems, their protection, and recultivation. Part 2. Experiments upon ecosystems]. CPBP, 04.10.08., 194-206.
Wróbel S., Wójcik D. 1990. Wezbranie rzek a eutrofizacja zbiorników zaporowych. W: Kajak Z. (Red.): Funkcjonowanie ekosystemów wodnych, ich ochrona i rekultywacja. Eksperymenty na ekosystemach [Rising of rivers and eutrophication of dam reservoirs. In: Kajak Z. (Ed.): Functioning of aquatic ecosystems, their protection, and recultivation. Part 2. Experiments upon ecosystems], CPBP, 04.10.08., 207-213.
Zdanowski B. 1982. Variability of nitrogen and phosphorus contents and lake eutrophication. Pol. Arch. Hydrobiol., 29, 541-597.
Zdanowski B., Korycka A., Gębicka A. 1988. Long-term variation in habitat and trophic factors in the Konin lakes (Poland) under the influence of heated-water discharge and pollution. Ekol. pol., 47-77.
Ausgewaehlte Methoden der Wasseruntersuchung, 1970. Methoden zur Bestimung der Bioaktivitaet. Chlorophyll. Jena, VEB G. Fisher Verl., 6 pp.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 34

Issue:

1/2

Start page:

65

End page:

114

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:208580

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 8, 2021

In our library since:

Sep 8, 2021

Number of object content downloads / hits:

62

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/183868

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information