Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Metafora i jej rola w portretowaniu postaci w "Źwierzyńcu" Mikołaja Reja

Twórca:

Słomka vel Słomiński, Krystian

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Meluzyna, Nr 1 (6) (2017) | Rocznik IV

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce wydania:

Szczecin

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Arystoteles (1993). Fizjognomika. W: Dzieła wszystkie. T. 4 (s. 313–333). Przeł., wstęp i komentarz L. Regner, A. Paciorek, P. Siwek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Barycz, H. (1979). [hasło] Osmolski (Osmolicki, Osmolski) Jan h. Bończa. W: S. Kieniewicz (red.), Polski słownik biografi czny. T. 24 (s. 370–373). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
3. Black, M. (1971). Metafora. Tłum. J. Japola. Pamiętnik Literacki, 62 (3), 219.
4. Brückner, A. (1905). Mikołaj Rej. Studium krytyczne. Kraków: Skład Główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej.
5. Brückner, A. (1939). Dzieje kultury polskiej. T. 2 (Polska u szczytu potęgi). Warszawa: Wydawnictwo J. Przeworskiego.
6. Bruchnalski, W. (1895). Wstęp. W: Mikołaja Reja z Nagłowic „Źwierzyniec” 1562. Oprac. W. Bruchnalski. Kraków: Spółka Wydawnicza Polska.
7. Cegielska, M. (2011). [hasło] Róg. W: S. Bąk (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 35 (s. 344–349). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
8. Chrzanowski, I. (1893). „Źwierzyniec” Mikołaja Reja z Nagłowic. Ateneum. Pismo Naukowe i Literackie, 71 (3), 73–113.
9. Curtius, E.R. (2009). Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków: TAiWPN Universitas.
10. Czarski, B. (2012). Stemmaty w staropolskich książkach, czyli rzecz o poezji heraldycznej. Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie.
11. Czerkasowa, J.T. (1968). Próba lingwistycznej interpretacji tropów (metafora). Tłum. S. Amsterdamski. Pamiętnik Literacki, 62 (3), 259–273.
12. Dobrzyńska, T. (1974). Metafora. W: T. Michałowska (red.), Słownik literatury staropolskiej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
13. Dybek, D. (2012). Anioł w piśmiennictwie polskim XVII i XVIII wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
14. Gigilewicz, E. (red.) (2012). Encyklopedia katolicka. T. 16. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.
15. Górska, H. (1974 ). [hasło] Greczek. W: S. Bąk (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 8 (s. 115). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
16. Homer (1986). Iliada. Przeł. K. Jeżewska. Wstęp i przypisy J. Łanowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
17. Kazańczuk, M. (1990). Staropolskie legendy herbowe. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
18. Kiryk, F. (1996). [hasło] Sienieński Zbigniew z Sienna i Rymanowa h. Dębno. W: A. Gieysztor (red.), Polski słownik biografi czny. T. 37 (s. 192–193). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
19. Kowalska, H. (1967). [hasło] Kmita (Sobieński, Sobiński) Piotr. W: E. Roztworowski (red.), Polski słownik biografi czny. T. 13 (s. 97–99). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
20. Krasnowolski, A., Niedźwiedzki, W. (red.) (1920). Michała Arcta słownik staropolski. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.
21. Lausberg, H. (2002). Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Tłum., oprac. i wstęp A. Gorzkowski, Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini.
22. Maciejewska, M. (1968). [hasło] Chędogi. W: S. Bąk (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 3 (s. 215–217). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
23. Maciejewska, M. (1973). [hasło] Gniazdo. W: S. Bąk (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 7 (s. 449–450). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
24. Maciuszko, J.T. (2002). Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI wieku. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
25. Maliszewski, B. (2009). Metafora i aksjologia. Wzorzec człowieka w renesansowej literaturze parenetycznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
26. Markiewicz, H. (1983). Uwagi o semantyce i budowie metafory. W: J. Sławiński, A. Okopień-Sławińska (red.) Studia o metaforze II (s. 9–22). Wrocław: Instytut Badań Literackich PAN.
27. Mayenowa, M.R. (1980). Między symbolem a metaforą. Mitologia słowiańska w polskiej frazeologii poetyckiej. Pamiętnik Literacki, 71 (3), 183–190.
28. Michałowska, T. (2006). Średniowiecze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
29. Niesiecki, K. (1841). Herbarz polski. T. 2, 8. Wyd. i oprac. J.N. Bobrowicz. Lipsk: Breitkopf & Haertel.
30. Paprocki, B. (1858). Herby rycerstwa polskiego. Wyd. K.J. Turowski. Kraków: Wydawnictwo Biblioteki Polskiej.
31. Pelc, J. (1984). Dialog i wizerunek, czyli o rozwoju twórczości Mikołaja Reja. W: J. Pelc. Europejskość i polskość literatury naszego renesansu. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik.
32. Pierzgalska, M. (2005). Toposy „młodość” – „starość” w literaturze parenetycznej doby staropolskiej. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 7 (1), 129–150.
33. Pilarczyk, P. (1982). Stemmata w drukach polskich XVI wieku. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
34. Podgórska, T. (1981). Komizm w twórczości Mikołaja Reja. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
35. Rej, M. (1974). Figliki. Wstęp J. Krzyżanowski. Oprac. M. Bokszczanin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
36. Rej, M. (1574). Źwierzyniec, w którym rozmaitych stanów ludzi, źwirząt i ptaków kstałty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane. A zwłaszcza ku czasom dzisiejszym naszym niejako przypadające. Kraków: Drukarnia Macieja Wirzbięty.
37. Spieralski, Z. (1975). [hasło] Mielecki Jan h. Gryf. W: E. Roztworowski (red.), Polski Słownik Biografi czny. T. 20 (s. 755–759). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
38. Starnawski, J. (1971). O „Źwierzyńcu” Mikołaja Reja z Nagłowic. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
39. Sucheni-Grabowska, A. (1978). [hasło] Ocieski Jan, h. Jastrzębiec. W: S. Kieniewicz (red.), Polski słownik biografi czny. T. 23 (s. 507–513). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
40. Ślękowa, L. (1992). Mikołaj Rej a średniowieczna kultura literacka: w świetle „Źwierzyńca” i „Źwierciadła”. Pamiętnik Literacki, 83 (2), 5–17.
41. Urban, W. (1973). [hasło] Łaski Hieronim (Jarosław) h. Korab. W: E. Roztworowski (red.), Polski słownik biografi czny. T. 18 (s. 225–229). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
42. Urbańczyk, S. (red.) (1995). Słownik staropolski. T. 11. Kraków: Instytut Badań Literackich PAN.
43. Wilczewska, K. (1973). [hasło] Głowa. W: S. Bąk (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 7 (s. 400–423). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
44. Wilczewska, K. (1974). [hasło] Gruda. W: S. Bąk (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 8 (s. 169). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
45. Wilczewska L. (2010). [hasło] Putra. W: S. Bąk (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 34 (s. 515). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
46. Woronczakowa, L. (1969). [hasło] Dębowy. W: S. Bąk (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 4 (s. 604–605). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Państwowej Akademii Nauk.
47. Zierhofferowa, Z. (1967). [hasło] Barzy. W: S. Bąk (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 2 (s. 125). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
48. Ziomek, J. (1984). Metafora a metonimia: refutacje i propozycje. Pamiętnik Literacki, 75 (1), 181–209.
49. Zumthor, P. (1977). Retoryka średniowieczna. Tłum. J. Arnold. Pamiętnik Literacki, 68 (1), 221–234.
50. Żelewski, R. (1959–1960). [hasło] Górka Andrzej, h. Łodzia. W: K. Lepszy (red.), Polski słownik biograficzny. T. 8 (s. 405–406). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

21

Strona końc.:

39

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:153721 ; 10.18276/me.2017.1-02

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2999 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-02-03

Data dodania obiektu:

2020-12-23

Liczba wyświetleń treści obiektu:

10

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/188042

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji