RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Grave of the Corded Ware Culture from Brzezie, Site 17, Wieliczka District

Creator:

Czekaj-Zastawny, Agnieszka

Date issued/created:

2007

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 59 (2007) ; Grób kultury ceramiki sznurowej z Brzezia, stan. 17, pow. Wieliczka

Contributor:

Jarosz, Paweł

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

P. 293-304 : ill. ; 25 cm ; Bibliography p. 298-300 ; Text paralel in English and Polish

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Bargiel B., Florek M. and Libera J. 2001. Groby ludności kultury ceramiki sznurowej i mierzanowickiej ze stanowiska 1 w Malicach Kościelnych, woj. świętokrzyskie. Sprawozdania Archeologiczne 53, 231-259
2. Budinský-Krička V. 1967. Východoslovenské mohyly. Slovenská Archeológia 15, 277-388
3. Buratyński S. and Kowalski W. 1981. Domniemany grób kultury ceramiki sznurowej z Dobczyc, woj. Kraków. Acta Archaeologica Carpathica 21 , 135 - 137
4. Buratyński S. and Kowalski W. 1981. Domniemany grób kultury ceramiki sznurowej z Dobczyc, woj. Kraków. Acta Archaeologica Carpathica 21 , 135 - 137
5. Czekaj-Zastawny A., Jarosz P. and Kadrow S. 2002. Badania ratownicze na trasie projektowanej autostrady A-4 W woj. małopolskim (sezon 2000-2001 — neolit i wczesna epoka brązu). Acta Archaeologica Carpathica 37,19-44
6. Czekaj-Zastawny A. and Zastawny A. 2006. Badania ratownicze w Brzeziu, gm.Kłaj, na stan. 17 woj. małopolskie, w latach 2003-2004, In Z. Bukowski (ed.) Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA), Seria B (= Materiały Archeologiczne, Raport 2003-2004, 2. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004). Warszawa, 509-522
7. Gedl M. 1997. Starodawne kopce we wschodniej części Pogórza Dynowskiego. Rocznik Przemyski 33 (= Archeologia 5), 39-51
8. Górski J. and Jarosz P. 2006. Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej i trzcinieckiej w Gabułtowie. Sprawozdania Archeologiczne 58, 401-452
9. Jarosz P. 2001. Obrządek pogrzebowy kultury ceramiki sznurowej na wschód od górnej Wisły (typescript of master theses in Archaeological Institute of Jagellonian University)
10. Jarosz P. and Włodarczak P. 2007. Chronologia bezwzględna kultury ceramiki sznurowej w Polsce południowo-wschodniej oraz na Ukrainie. Przegląd Archeologiczny 55, 71-108
11. Jodłowski A. 1968. Pradzieje Wieliczki i okolicy. Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce 2, 7-136
12. Kaczanowska M. and Kozłowski J. K. 1976. Studia nad surowcami krzemiennymi południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Acta Archaeologica Carpathica 16, 201-216
13. Kopacz J. and Pelisiak A. 1992. Z badań nad wykorzystaniem krzemienia jurajskiego odmiany G w neolicie. Sprawozdania Archeologiczne 44,109-116
14. Kondracki J. 2000. Geografia fizyczna Polski. Warszawa
15. Machnik J. 1966. Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce. Wrocław
16. Machnik J. 1995. Zapomniany kurhan kultury ceramiki sznurowej w Morawsku koło Jarosławia. Rocznik Przemyski 31, 3-22
17. Machnik J. 2001. Kultura ceramiki sznurowej w strefie karpackiej (stan i perspektywy badawcze. In J. Gancarski (ed.). Neolit i początki epoki brązu w Karpatach Polskich, Materiały z sesji naukowej, Krosno, 14-15 grudnia 2000 r. Krosno, 115-137
18. Machnik J. and Mačala P. 2001. General results of the polish-slovak interdisciplinary research around the Lower Beskid Mountains. In J. Machnik (ed.). Archeology and natural background of the Lower Beskid Mountains, Carpathians 1 (= Prace Komisji Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności 2). Kraków, 7-19
19. Machnik J., Pavliv D. and Petehyryč V. 2006a. Results of the archaeological Field Survey on the Sambir Upland. In K. Harmata, J. Machnik and L. Starkel (eds.). Environment and Man at the Carpathian Foreland in the Upper Dnister Catchment from Neolithic to Early MediaevalPeriod. Results of the research of the Polish-Ukrainian Expedition 1 (= Prace Komisji Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności 3). Kraków, 126-142
20. Machnik J., Pavliv D. and Petehyryč V. 2006b. Recapitulation of Results of the Archaeological Research and Outline of the History of the Earliest Settlement on the Sambir Upland (Including the Stryjaž River Basin) and the Drohobyč Upland. In K. Harmata, J. Machnik and L. Starkel (eds.). Environment and Man at the Carpathian Foreland in the Upper Dnister Catchment from Neolithic to Early Mediaeval Period. Results of the research of the Polish-Ukrainian Expedition 1 (= Prace Komisji Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności 3). Kraków, 228-243
21. Machnik J. and Sosnowska E. 1996. Starożytna mogiła z początku III tysiąclecia przed Chrystusem ludności kultury ceramiki sznurowej w Średniej, gm. Krzywcza. Rocznik Przemyski 32(3), 3-28
22. Machnik J. and Sosnowska E. 1999. Badania archeologiczne na kurhanie 2 / 9 8 w Średniej, gm. Krzywcza. Rocznik Przemyski 35(2), 19-40
23. Niżnik J. and Zoll-Adamikowa H. 1963. Z badań kopców-mogił w Jawczycach i Wiatowicach. Acta Archaeologica Carpathica 5, 25-39
24. Rodak J. 2006. Osada kultury przeworskiej na stan. 9 w Stanisławicach, gm. Bochnia, woj. małopolskie. Wstępne sprawozdanie wyników badań za lata 2003-2004. In Z. Bukowski (ed.). Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA), Seria B (= Materiały Archeologiczne, Raport 2003-2004, 2. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004). Warszawa, 677-682
25. Sulimirski T. 1968. Corded Ware and Globular Amphorae North-East of Carpatians. Londyn
26. Ścibior J. 1992. Die Schnurkeramikultur in Sandomierz-Opatów-Lößzone. Praehistorica 19, 155-164
27. Ścibior J. and Ścibior J. M. 1990. Sandomierz 78 — wielokulturowe stanowisko z przełomu neolitu i epoki brązu. Badania ratownicze w 1984 roku. Sprawozdania Archeologiczne 37,157-199
28. Valde-Nowak P. 1988. Etapy i strefy zasiedlenia Karpat polskich w neolicie i na początku epoki brązu. Wrocław
29. Włodarczak P. 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

59

Start page:

293

End page:

304

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:29099 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information