Object

Title: Linear Band Pottery Culture in the Upper Vistula River Basin

Creator:

Czekaj-Zastawny, Agnieszka

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 60 (2008) ; Kultura ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły

Contributor:

Kopacz, Jerzy

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

P. 31-72, [1] leaf of photos ; ill., tables ; 25 cm ; Bibliography p. 53-56 ; Text paralel in English and Polish

Type of object:

Book/Chapter

References:

1. Bogucki P. 2003. Początki rolnictwa w Eurazji. In Bogucki P. and Bahn G. (eds.), Atlas archeologii świata. Warszawa, 58-59
2.Childe G.V. 1929. The Danube in prehistory. Oxford
3. Coudart A. 1998. Architecture et société néolithique (= Documents D'Archéologie Française 67). Paris
4. Czerniak L. 1994. Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach. 5400-3650 p.n.e. Poznań
5. Czekaj-Zastawny A. 2000. Kultura ceramiki wstęgowej rytej w zachodniej części Małopolski — materiały do badań nad geografią osadnictwa. Sprawozdania Archeologiczne 52, 49-95
6. Czekaj-Zastawny A. 2001. Kultura ceramiki wstęgowej rytej na prawobrzeżu Wisły — materiały do badań nad geografią osadnictwa. Sprawozdania Archeologiczne 53, 9-34
7. Czekaj-Zastawny A. 2008. Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły. Kraków
8. Czerniak L., Golański A., Józwiak B., Kadrow S., Rozen J. and Rzepecki S. 2006. Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2003-2004 na stanowiskach 3, 12-15 i 34 w Targowisku, gm. Kłaj, woj. Małopolskie. In Bukowski Z. and Gierlach M. (eds.), Raport 2003-2004. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA). Seria B: Materiały Archeologiczne). Warszawa, 541-554
9. Godłowska M. 1991. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej w Krakowie — Nowej Hucie na stan. 62 (Mogiła). Część I — materiały. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 14, 7-68
10. Godłowska M. 1992. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej w Krakowie — Nowej Hucie na stan. 62 (Mogiła). Część II — Analiza materiałów. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 15, 7-52
11. Godłowska M., Kozłowski J.K., Starkel L. and Wasylikowa K. 1987. Neolithic settlement at Pleszów and changes in the natural environment in the Vistula valley. Przegląd Archeologiczny 34, 133-159
12. Felczak O. 1997. Brody Pomorskie, st. 20, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 22-45/52. Informator Archeologiczny. Badania rok 1992. Warszawa, 8
13. Howell J.M. 1983. Settlement and Economy in Neolithic Nortern France (= British Archaeological Report. International Series 157). Oxford
14. Kaczanowska M. 1990. Uwagi o wczesnej fazie kultury lendzielskiej w Małopolsce. Acta Archaeologica Carpathica 29, 71-97
15. Kadrow S. 1990. Osada neolityczna na stan. nr 16 w Rzeszowie na Osiedlu Piastów. Sprawozdania Archeologiczne 41, 9-76
16. Kadrow S. and Zakościelna A. 2000. Evolution of Danubian cultures in Małopolska and Western Ukraine. Baltic-Pontic Studies 9,187-255
17. Kamieńska J. and Kozłowski J.K. 1990. Entwicklung und Gliederung der Lengyel- und Polgar-Kulturgruppen in Polen (= Zeszyty Naukowe UJ, Prace Archeologiczne 46). Warszawa-Kraków
18. Keeley L.H and Cahen D. 1989. Early neolithic forts and villages in NE Belgium: A preliminary report. Journal of Field Archaeology 16, 157-176
19. Kozłowski J.K. 1998. Neolityzacja Europy: pojawienie się rolnictwa i hodowli. In Kozłowski J.K. and Kaczanowski P. (eds.), Wielka Historia Polski 1. Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.). Kraków, 99-114
20. Kozłowski J.K. 2004. Problem kontynuacji rozwoju pomiędzy wczesnym i Środkowym neolitem oraz genezy „cyklu lendzielsko-polgarskiego" w basenie górnej Wisły. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 24, 11-18
21. Krause R. 1999. An enclosed Bandkeramik village and cemetery from the 6th millennium BC near Vaihingen/Enz. http.//helena.s.bawue.de/~wmwerner/grabung/vaih99_e.html
22. Kruk J. 1973. Studia osadnicze nad neolitem wyżyn lessowych. Wrocław
23. Kruk J. 1980. Gospodarka w Polsce południowo-wschodniej w V-III tysiącleciu p.n.e. Wrocław
24. Kruk J. and Milisauskas S. 1999. Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu. Kraków
25. Kukułka A. 2001. Wczesnoneolityczna osada w Gwoźdźcu, gm. Zakliczyn, stan. 2 na Pogórzu Wiśnickim. In Gancarski J. (ed.), Neolit i początki brązu w Karpatach polskich. Krosno, 11-40
26. Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1964. Uwagi o chronologii kultury starszej ceramiki wstęgowej w górnym dorzeczu Wisły. In Nosek S. (ed.), Studia i materiały do badań nad neolitem Małopolski. Wrocław, 47-67
27. Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1973. Wczesnoneolityczne osadnictwo w dorzeczu Raby. In Nosek S. (ed.), Z badań nad neolitem i wczesną epoką brązu w Małopolsce, 19-64
28. Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1979. Pierwsze społeczeństwa rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego. In Hensel W. (ed.), Prahistoria ziem polskich 2. Neolit. Wrocław, 19-164
29. Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1983. O zofipolskim stylu ceramiki wstęgowej rytej w Polsce. Archeologia Polski 28(1), 67-97
30. Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1988. Erste Gemeinschaften der Linienbandkeramikkultur auf polnischem Boden. Zeitschift für Archäologie 23, 137-182
31. Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1993. Osadnictwo neolityczne w Polsce południowo-zachodniej. Wrocław
32. Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2002. Some remarks on the Stroke-Ornamented Pottery Ware culture in Poland. Archeologické rozhledy 54, 179-190
33. Larina O.W. 1999. Kuľtura Linejno-lentočnoj keramiki Pruto-Dnestrovskogo Regiona. Stratum Plus 2, 10-140
34. Lenneis E. 2001. The beginning of the Neolithic in Austria — a report recent and current investigations. Documenta Praehistorica 28, 99-116
35. Lüning J. 1982. Research into the Bandkeramik settlement of the Aldenhovener Platte in the Rhineland. Analecta Praehistorica Leidensia 15, ?-?
36. Lüning J. 2000. Steinzeitliche Bauern in Deutschland. Die Landwirschaft im Neolithicum (= UPA, B, 58)
37. Lüning J. and Stehli P. 1989. Die Bandkeramik in Mitteleuropa: von der Natur- zur Kulturlandschaft. In Lüning J. (ed.), Siedlungen der Steinzeit. Heidelberg, 110-120
38. Milisauskas S. 1986. Archeological investigations on the Linear Band Culture Village of Olszanica. Wrocław
39. Modderman P.J.R. 1986. On the typology of the houseplans and their European setting. In Pavlů I., Rulf J., Zápotocká M. and coll. Theses on the Neolithic site of Bylany. Památky Archeologické 77, 288-412
40. Modderman P.J.R. 1988. The Linear Band Pottery Culture: Diversity in Uniformity. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 38, 63-139
41. Neustupný E. 1956. K relativní chronologii volutové keramiky. Archeologické rozhledy 8(3), 386-406
42. Pavlů I. 2000. Life on a Neolithic Site. Praha
43. Pavlů I., Rulf J., Zápotocká M. 1986. Theses on the Neolithic site of Bylany. Památky Archeologické 77, 288-412
44. Pavúk J. 1969. Chronologie der Zeliezovce-Gruppe. Slovenská archeológia 17, 269-367
45. Pavúk J. 1980. Ältere Linear Bandkeramik in der Slowakei. Slovenská archeológia 28, 7-90
46. Pavúk J. 2004. Early Linear Band Pottery Culture in Slovakia and the Neolithisation of Central Europe. In Lukes A. and Zvelebil M. (eds.), LBK Dialogues. Studies in the formation of the Linear Band Pottery Culture (= British Archaeological Report, International Series 1304). Oxford, 71-82
47. Podkowińska Z. 1959. Osada neolityczna kultury starszej ceramiki wstęgowej (rytej) w Jurkowicach, pow. Opatowski. Archeologia Polski 3, 7-50
48. Pyzel J. 2006. Społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach (unpublished doctor thesis in Archive of Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences). Warszawa
49. Reinecke K. 1982. Linear Bandbandkeramische Siedlungen in Niederbayern. In Pavúk J. (ed.), Siedlungen der Kultur mit Linear Bandkeramik in Europa. Internationales Kolloquium Nové Vozokany 17.-20. November 1981, Nitra). Nitra, 239-246
50. Rook E. 1980. Osadnictwo neolityczne w jaskiniach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały Archeologiczne 20, 5-130
51. Rulf J. 1983. Přírodní prostředí a kultury českého neolitu a eneolitu. Památky Archeologické 74, 35-95
52. Sielmann B. 1971. Der Einfluss der Umwelt auf die neolithische Besiedlung Südwestdeutschlands unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse am nördlichen Oberrhein. Acta Praehistorica at Archaeologica 2, 65-197
53. Soudský B. 1954. K metohodice třídění volutové keramiky. Památky Archeologické 45, 75-105
54. Szeliga M. 2007. Der Zufluss und die Bedeutung des Karpatenobsidians In der Rohstoffwirtschaft der postlinearen Donaugemeinschaften auf den polnischen Gebieten. In J.K. Kozłowski and P. Raczky (eds.), The Lengyel, Polgar and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 295-307
55. Wiślański T. 1969. Podstawy gospodarcze plemion neolitycznych w Polsce północno-zachodniej. Wrocław
56. Zych R. 2002. Wielkie domostwa i grobowce typu kujawskiego w kulturze symbolicznej neolitu na ziemiach polskich. Rzeszów

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

60

Start page:

31

End page:

72

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:28885 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information