Object

Title: Changes of climate and prehistoric settlement recorded in deposits of the Wisłok paleochannel in Grodzisko Dolne, Sandomierz Basin

Creator:

Gębica, Piotr (1961– )

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 60 (2008) ; Zapis zmian klimatu i osadnictwa prahistorycznego w osadach starorzecza Wisłoka w Grodzisku Dolnym (Kotlina Sandomierska)

Contributor:

Czopek, Sylwester ; Szczepanek, Kazimierz ; Skucińska, Anna : Translator

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

P. 295-323 : ill. ; 25 cm ; Bibliography p. 310-312 ; Text paralel in English and Polish

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Bałaga K. and Taras H. 2005. Rozwój osadnictwa pradziejowego w północno-wschodniej części Kotliny Sandomierskiej na tle przemian szaty roślinnej. In M. Kuraś (Ed.), Archeologia Kotliny Sandomierskiej (= Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli 4). Stalowa Wola, 77-96
2. Czopek S. 2007. Grodzisko Dolne, stanowisko 22 — wielokulturowe stanowisko nad dolnym Wisłokiem I. Od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza. Rzeszów
3. Czopek S., Morawiecki L. and Podgórska-Czopek J. 2001. Znalezisko monety bizantyjskiej ze stanowiska nr 22 w Grodzisku Dolnym, pow. Leżajsk. Sprawozdania Archeologiczne 53, 391-402
4. Czopek S. and Podgórska-Czopek J. 1995. Osadnictwo pradziejowe w dolinie dolnego Wisłoka. In K. Ruszel (ed.), Wisłok. Rola rzeki w krajobrazie naturalnym i kulturowym regionu. Materiały z konferencji — Rzeszów 7-8 XI 1994. Rzeszów, 27-54
5. Czopek S. and Podgórska-Czopek J. 2000. Wielokulturowe stanowisko nr 22 w Grodzisku Dolnym, pow. Leżajsk — podsumowanie wyników badań prowadzonych w latach 1996-1999. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 21, 203-224
6. Czopek S. and Podgórska-Czopek J. 2004. Osada z okresu rzymskiego w Grodzisku Dolnym, stan. 22 w świetle dotychczasowych badań. In A. Kokowski (ed.), Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu. Lublin, 71-77
7. Czopek S. and Podgórska-Czopek J. 2007. Grodzisko Dolne, stan. 22 — od paleolitycznych łowców do wczesnośredniowiecznych Słowian. Komentarz wystawy. Rzeszów
8. Dąbrowski J. 2004. Ältere Bronzezeit in Polen. Warszawa
9. Dobrzańska H., Kalicki T. 2003. Człowiek i środowisko w dolinie Wisły koło Krakowa w okresie od I do VII w. n.e. Archeologia Polski 48, 25-55
10. Gębica P. 2004. Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej (= Prace Geograficzne IGiPZ PAN 193). Warszawa
11. Gębica P. and Superson J. 2003. Vistulian and Holocene evolution of the Wisłok river in the northern margin of the Sub-Carpathian Trough. In A. Kotarba (ed.), Holocene and Late Vistulian Paleogeography and Paleohydrology (= Prace Geograficzne IG i PZ PAN 189). Warszawa, 209-223
12. Górski J. 2004. Die Grundlagen einer relativen Datierung und Periodisierung der Trzciniec-Kultur im Lößgebiet westlichen Kleinpolens. Sprawozdania Archeologiczne 56,155-196
13. Kadrow S. and Machnik J. 1997. Kultura mierzanowicka. Chronologia, taksonomia i rozwój przestrzenny (= Prace Komisji Archeologicznej PAN O/Kraków 29). Kraków
14. Libera J. 1995. Późny paleolit i mezolit środkowowschodniej Polski 1. Analiza. Lublin
15. Łanczont M., Nogaj-Chachaj J. and Klimek K., 2006. Z badań nad geomorfologicznymi skutkami osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Wysoczyźnie Kańczuckiej (przedpole Karpat). In J. Gancarski (ed.), Wczesne średniowiecze w Karpatach polskich. Krosno, 337-354
16. Malata T. and Wójcik A. 1998. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50000, arkusz Jarosław, Państwowy Instytut Geologii, Warszawa
17. Mamakowa K. and Wójcik A. 1999. Stanowisko Markowa. In VI Konferencja stratygrafii plejstocenu Polski „Czwartorzęd wschodniej części Kotliny Sandomierskiej", Państwowy Instytut Geologii, Oddział Karpacki, Rzeszów, 130-141
18. Moskwa K. 1962. Późnołużyckie cmentarzysko ciałopalne na stanowisku 2 w Grodzisku Dolnym, pow. Leżajsk. Wiadomości Archeologiczne 28, 208-329
19. Połtowicz M. 2004. Stan potrzeby badań nad starszą epoką kamienia w Polsce południowo-wschodniej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Socjologiczno-Historyczna 23 (= Archeologia 1). Rzeszów, 125-140
20. Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H. E. and Turner C. (eds.) 2004. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Kraków
21. Starkel L. 2001. Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś (= Monografie IGiPZ PAN 2). Warszawa
22. Starkel L, Czopek S., Madeja J., Budek A. and Harmata K. 2002. Ewolucja środowiska a osadnictwo prahistoryczne na przedpolu brzegu Karpat w rejonie Sędziszowa i Rzeszowa. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 23, 5-31
23. Starkel L., Kalicki T., Krąpiec M., Soja R., Gębica P. and Czyżowska E. 1996. Hydrological changes of valley floors in upper Vistula basin during the last 15 000 years. In L. Starkel (ed.), Evolution of the Vistula river valley during the last 15 000 years 6 (= Geographical Studies. IGiPZ PAN. Special Issue 9), Warszawa, 1-128
24. Szumański A. 1986. Postglacjalna ewolucja i mechanizm transformacji dna doliny Dolnego Sanu. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej. Geologia 12/1,1-92
25. Walanus A. and Nalepka D. 1999. POLPAL. Program for counting pollen grains, diagrams plotting and numerical analysis. Acta Palaeobotanica. Supplementum 2, 659-661
26. Wójcik A. and Malata T. 2004. Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50000, arkusz Jarosław. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 1-45
27. Wójcik A., Malata T. and Szczepanek K. 1999. Problem wieku plejstoceńskich teras piaszczystych w dolinie Sanu przy ujściu Wisłoka. VI Konferencja stratygrafii plejstocenu Polski „Czwartorzęd wschodniej części Kotliny Sandomierskiej". Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Karpacki. Rzeszów, 115-117

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

60

Start page:

295

End page:

323

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:28896 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information