Obiekt

Tytuł: Early Medieval settlements at the borderland between Poland and Rus' : the stronghold in Busówno in recent archaeological exploration

Twórca:

Buko, Andrzej (1947- )

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne T. 60 (2008) ; Osadnictwo wczesnośredniowieczne polsko-ruskiego pogranicza. Grodzisko w Busównie w świetle nowszych badań archeologicznych

Współtwórca:

Dzieńkowski, Tomasz ; Skucińska, Anna. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

S. 325-367, [2] k. fot. : il. ; 25 cm ; Bibliogr. s. 350-353 ; Tekst równolegle w jęz. ang. i pol.

Bibliografia:

1. Abramowicz A. 1959. Ceramika z Czermna nad Huczwą. Archeologia Polski 4,149-185 ; 2. Auch M. 2004. Wczesnośredniowieczna ceramika szkliwiona z Chełma, woj. lubelskie. Archeologia Polski 59, 49-94 ; 3. Bartnicki M. 2005. Polityka zagraniczna księcia Daniela Halickiego w latach 1217-1264. Lublin ; 4. Borowska-Strugińska B. 2008. Human bones from 15-17th cent. cemetery from Busówno in the light of anthropological analysis. Sprawozdania Archeologiczne 60, 369-379 ; 5. Brzostowicz M. 2002. Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu. Poznań ; 6. Buko A. 1981. Wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska. Wrocław ; 7. Buko A. 1990. Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań. Wrocław ; 8. Buko A. 2000. Małopolska „czeska" i Małopolska „polańska". In H. Samsonowicz (ed.), Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy. Kraków, 143-168 ; 9. Buko A. 2004. Ziemia chełmska w początkach państwa polskiego: problematyka badawcza. In J. Li-bera, A. Zakościelna (eds.), Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte piąte urodziny docenta doktora Jana Gurby. Lublin, 309-324 ; 10. Buko A. 2005. Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Warszawa ; 11. Buko A. (ed.). 2008. Zespół wieżowy w Stołpiu. Badania 2003-2005. Warszawa, in press ; 12. Buko A., Dzieńkowski T. and Gołub S. 2006. Ziemia chełmska w kontekście budowy państwowości polskiej i ruskiej: przykład badań Busówna i Czułczyc. (manuscript in Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences in Warsaw). Chełm-Warszawa ; 13. Buko A., Dzieńkowski T. and Kusiak J. 2008. Datowanie ceramiki wczesnośredniowiecznej metodą termoluminiscencji: przykład badań zespołu grodowego w Busównie. Archeologia Polski LIII, z. 1, 25-49 ; 14. Cichomski J. 1980. Wczesnośredniowieczne osadnictwo obronne na terenie województwa chełmskiego. Katalog grodzisk. (Maszynopis w Muzeum Chełmskim w Chełmie). Lublin ; 15. Dąbrowski D. 2005. Źródła pisane do dziejów wieży w Stołpiu. (manuscript in Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences in Warsaw). Toruń ; 16. Dobrowolski R. 2006. Sprawozdanie z prac geologicznych wykonanych w 2006 r. na stanowisku archeologicznym Busówno — stanowisko 1 (gm. Wierzbica). (Maszynopis „Usługi Archeologiczne"-Chełm). Lublin ; 17. Dulinicz M. 2001. Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Warszawa ; 18. Dulinicz M. 2005. Mazowsze w IX-XIII wieku. In Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia. Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały III, 187-206 ; 19. Dzieduszycka B. 1977. Ze studiów nad wczesnośredniowiecznymi technikami budownictwa obronnego. Umocnienia wczesnośredniowiecznego Kaszowa w województwie wrocławskim. Slavia Antiqua 24, 73-118 ; 20. Dzieduszycki W. 1982. Wczesnomiejska ceramika kruszwicka w okresie od 2 połowy X w. po połowę XIV w. Wrocław ; 21. Dzieńkowski T. 2002. Górka Chełmska we wczesnym średniowieczu. In E. Banasiewicz-Szykuła (ed.), Badania archeologiczne. O początkach i historii Chełma. Lublin, 73-84 ; 22. Dzieńkowski T. 2006. „Poleskie" pogranicze kulturowe w XI-XIII wieku. In E. Banasiewicz-Szykuła (ed.), Badania archeologiczne na Polesiu Lubelskim. Lublin, 119-134 ; 23. Ginalski J. and Kotowicz P. N. 2004. Elementy uzbrojenia i oporządzenia jeździeckiego z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodyszcze" w Trepczy, pow. Sanok, stan. 2. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego XXV, 187-251 ; 24. Hoczyk-Siwkowa S. 1978. Chronologia ceramiki wczesnośredniowiecznej (VI-IX w.) z Lublina. Slavia Antiqua 25,189-221 ; 25. Hoczyk-Siwkowa S. 2004. Kotlina Chodelska we wcześniejszym średniowieczu. Lublin ; 26. Jastrzębski S. 1988. Badania weryfikacyjne na grodziskach w Ewopolu, woj. Lublin i Dolhołęce, woj. Biała Podlaska. Sprawozdania Archeologiczne 40, 271-290 ; 27. Kóčka-Krenz H. 1993. Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu. Poznań ; 28. Kolchin B. A. and Makarova T. I. (eds.). 1997. Drevniaya Rus. Byt i kultura. Moskva. Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. Warszawa ; 29. Kruppé J. 1981. Garncarstwo późnośredniowieczne w Polsce. Wrocław ; 30. Kurnatowska Z. 1973. Główne momenty w rozwoju wczesnośredniowiecznego garncarstwa polskiego. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 3, 435-447 ; 31. Kuśnierz J. 2005. Militaria z Czermna nad Huczwą. Próba rekonstrukcji sposobu ataku na gród na podstawie wyników dotychczasowych badań archeologicznych. In J. Machnik, W. Banach and P. N. Kotowicz (eds.), Sztuka wojenna na pograniczu polsko-rusko-słowackim w średnio-wieczu. Materiały z konferencji. Sanok-Kraków, 115-132 ; 32. Kutyłowska I. 1990. Rozwój Lublina w VI-XIV wieku na tle urbanizacji międzyrzecza środkowej Wisły i Bugu. Lublin ; 33. Lasota-Moskalewska A. 2008. Animal remains from Early Medieval stronghold at Busówno, com. Wierzbica. Sprawozdania Archeologiczne 60, 381-395 ; 34. Lelek R. 2004. Ceramika z zamku w Korzkwi (XVI-XVII w.). Kraków ; 35. Lysenko P. F. 1974. Goroda Turovskoy zemli. Minsk ; 36. Makarova T. I. and Rosenfeldt R. L. 1997. Polivnaya keramika. In B. A. Kolchin and T. I. Makarova (eds.), Drevnaya Rus. Byt i kultura. Moskva, 28-30 ; 37. Makarski W. 1996. Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium językowo-etniczne. Lublin ; 38. Malevskaya M. V. 1969. K voprosu o keramike galickoy zemli XII-XIII w. Kratkiye Soobshchenya Instituta Archeologii 120, 3-14 ; 39. Malevskaya M. V.1971. K voprosu o lokalnych variantach keramiki zapadnoruskich zemel XII-XIII w. Kratkiye Soobshchenya Instituta Archeologii 125, 27-34 ; 40. Mazurek W. 1990. Wczesnośredniowieczna ceramika z Woli Siennickiej, stan. 3, woj. chełmskie. Lubelskie Materiały Archeologiczne 3, 91-102 ; 41. Musianowicz K. 1975. Osada z IX-X wieku w Strzyżowie, pow. Hrubieszów na tle osadnictwa Górnego Pobuża. Wiadomości Archeologiczne 40, 83-112 ; 42. Musianowicz K. 1949. Kabłączki skroniowe — próba typologii i chronologii. Światowit 20 (1948-1949), 115-232 ; 43. Nadolski A. 1954. Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Łódź ; 44. Niedźwiadek R., Rejniewicz Ł. and Rozwałka A. 2003. Dokumentacja z archeologicznych badań weryfikacyjnych stanowiska nr 8/8 Grodzisko w Dorohuczy, gm. Trawniki, (manuscript in the Voivodship Office for Remains Preservation in Lublin). Lublin ; 45. Olczak J. 1968. Wytwórczość szklarska na terenie Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno-technologiczne. Wrocław ; 46. Persowski F. 1962. Studia nad pograniczem polsko-ruskim w X-XI wieku. Wrocław ; 47. Poleski J. 1992. Podstawy i metody datowania okresu wczesnośredniowiecznego w Małopolsce (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne 52), Kraków ; 48. Poleski J. 2004. Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca. Kraków ; 49. Radwański K. 1968. Wczesnośredniowieczna ceramika krakowska i zagadnienie jej chronologii. Materiały Archeologiczne 9, 5-71 ; 50. Rogoziński J. 2000. Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z wybranych obiektów stanowiska 144 w Chełmie (badania 1999 roku), (manuscript in Institute of Archaeology of Warsaw University). Warszawa ; 51. Rosenfeldt R. L. 1997. Keramika. In B. A. Kołchin and T. I. Makarova (eds.), Drevnaya Rus. Byt i kultura. Moskva, 22-27 ; 52. Rymut K. (ed.). 1996. Nazwy miejscowe Polski. Historia, pochodzenie, zmiany. Kraków ; 53. Strzyż P. 2006. Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce. Łódź ; 54. Szczygieł R. 1996. Miasto w późnym średniowieczu. Lokacja na prawie miejskim. In R. Szczygieł (ed.), Chełm i Chełmskie w dziejach. Lublin, 27-50 ; 55. Świętosławski W. 1997. Archeologiczne ślady najazdów tatarskich na Europę Środkową w XIII w. Łódź ; 56. Uzarowiczowa A. 1964. Wyniki badań sondażowych na osadzie wczesnośredniowiecznej w Wołajowicach, pow. Hrubieszów. Wiadomości Archeologiczne 30, 398-416 ; 57. Uzarowiczowa A. 1964. Wyniki badań sondażowych na osadzie wczesnośredniowiecznej w Wołajowicach, pow. Hrubieszów. Wiadomości Archeologiczne 30, 398-416 ; 58. Wróbel H. 1985. AZP obszaru 77-88. (manuscript in Museum in Chełm). Lublin ; 59. Zawadzka-Antosik B. 1968. Materiały wczesnośredniowieczne z osady w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów. Wiadomości Archeologiczne 33, 355-361

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

60

Strona pocz.:

325

Strona końc.:

367

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:28898 ; 0081-3834

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 243

Język:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji