Object

Title: Sprawozdania Archeologiczne T. 60 (2008), Reviews

Creator:

Makarowicz, Przemysław. Reviewer

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Review

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 60 (2008) ; Sprawozdania Archeologiczne Vol. 460 (2008), Reviews

Contributor:

Skucińska, Anna. Translator

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

Jacek Górski, Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 3) [ Chronology of the Trzciniec culture on loesses of the Nida Basin]. Kraków 2007, Muzeum Archeologiczne w Krakowie; 176 pages with 53 figures following the text; a catalogue and 97 tables on a CD; summary in English ; Jacek Górski, Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 3). Kraków 2007, Muzeum Archeologiczne w Krakowie; 176 stron z 53 rycinami na końcu tekstu; katalog i 97 tablic na CD; streszczenie angielskie ; P. 451-474 ; 25 cm ; Bibliography p. 462-463 ; Text paralel in English and Polish

References:

1. Czebreszuk J. 1996. Społeczności Kujaw w początkach epoki brązu. Poznań ; 2. Czerniak L. 1980. Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach. Poznań ; 3. Czerniak L. and Kośko A. 1980. Zagadnienie efektywności poznawczej analizy chronologiczny cera-miki na podstawie cech technologicznych. Archeologia Polski 25, 247-279 ; 4. Dąbrowski J. 1993. O podstawowych pojęciach chronologii względnej (na przykładzie epoki brązu i wczesnej epoki żelaza). Archeologia Polski 38, 201-228 ; 5. Dąbrowski J. 2004. Ältere Bronzezeit in Polen. Warszawa ; 6. Gancarski J. 1999. Kultura Otomani-Füzesabony — rozwój, chronologia, gospodarka. Materiały z konferencji archeologicznej. Dukla, 27-28.11.199y. Krosno 1999 ; 7. Gedl M.1975. Kultura przedłużycka. Wrocław ; 8. Górski J. 1997. Główne etapy rozwoju kultury trzcinieckiej na obszarze Nowej Huty na tke przemian tej kultury w zachodniej Małopolsce. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 20, 7-37 ; 9. Górski J. 1998. Podstawy taksonomii kultury trzcinieckiej w dorzeczu górnej Wisły. In A. Kośko and J. Czebreszuk (eds.), „Trzciniec" — system kulturowy czy interkulturowy proces? Poznań, 61-73 ; 10. Górski J. 2002. Uwagi o możliwości wydzielenie trzciniecko-łużyckich faz przejściowych. Materiały Archeologiczne 33,195-202 ; 11. Górski J. 2003. Uwagi o datowaniu i kontekście znalezisk ceramiki o „cechach południowych''w strefie zasięgu kultury trzcinieckiej. In J. Gancarski (Hrsg.) Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach polskich. Krosno, 89-137 ; 12. Górski J. and Kadrow 1996. Kultura mierzanowicka i kultura trzciniecka w zachodniej Małopolsce. Problem zmiany kulturowej. Sprawozdania Archeologiczne 48, 9-27 ; 13. Górski J. and Kadrow S. 2001. Die frühe und ältere Bronzezeit in Kleinpolen im Lichte der Radiokarbondatierung (mit einigen Bemerkungen zu ausgewähllen Fundstellen in der Ukraine). In J. Czebreszuk and J. Müller (Hrsg.) Die absolute Chronologie in Mitteleuropa 3000-2000 V. Chr. (=Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 1). Poznań-Bamberg Rahden/Westf., 131-176 ; 14. Górski J, Lysenko S. and Makarowicz P. 2003. Radiocarbon Chronology of the Trzciniec Cultural Circle Between the Vistula and Dnieper Basins. In A. Kośko and V. Klochko (Hrsg.) The Foundations of Radiocarbon Chronology of Cultures Between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC (=Baltic-Pontic Studies 13). Poznań, 253-306 ; 15. Kadrow S. 1991. Iwanowice, stanowisko Babia Góra. Część I. Rozwój przestrzenny osady z wczesne-go okresu epoki brązu. Kraków ; 16. Kadrow S. 1995. Gospodarka i społeczeństwo. Wczesny okres epoki brązu w Małopolsce ; 17. Kadrow S. 2001. U progu nowej epoki. Gospodarka i społeczeństwo wczesnego okresu epok brązu w Europie Środkowej. Kraków ; 18. Kadrow S. and Machnik J. 997. Kultura mierzanowicka. Chronologia, taksonomia I rozwój przestrzenny (= Prace Komisji Archeologicznej PAN, Oddział w Krakowie 29). Kraków ; 19. Kempisty A. 1978. Schyłek neolitu i początek epoki brązu na Wyżynie Małopolskiej w świetle badań nad kopcami. Warszawa ; 20. Makarowicz P. 1998. Rola społeczności kultury iwieńskiej w genezie trzcinieckiego kręgu kulturowego (2000-1600 BC). Poznań 1998 ; 21. Pałubicka A. and Tabaczyński S. 1986. Społeczeństwo i kultura jako przedmiot badań archeologicznych. In W. Hensel, G. Donato and S. Tabaczyński (eds.) Teoria i praktyka badań archeologicznych 1. Przesłanki metodologiczne. Wrocław, 57-183 ; 22. Szmyt M. 1996. Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach. Poznań ; 23. Topolski J. 1977. Refleksje na temat źródła historycznego. Historyka 6,19-41 ; 24. Topolski J. 1984. Metodologia historii. Warszawa ; 25. Urbańczyk P. 1981. O możliwościach poznawczych archeologii. Przegląd Archeologiczny 29, 5-52

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

60

Start page:

451

End page:

474

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:28911 ; oai:rcin.org.pl:28911 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information