Object

Title: Wokół genealogii Litwinów : u źródeł mitu i sporu historyczno-kulturowego

Creator:

Semenowicz, Ewa

Date issued/created:

2011

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 46 (2011)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 13-41 ; Summary in English and Russian.

References:

Abramowicz A., Urny i ceraunie, „Acta Archeologica Lodziensia” nr 27, Łodź 1979.
Ankudowicz‑Bieńkowska M., Z dziejów folkloru kresowego doby romantyzmu. Ukraińska, białoruska i litewska kultura ludowa w polskich czasopismach literackich ziem litewsko‑ruskich lat międzypowstaniowych, Olsztyn 1999.
Baliński M., Historia miasta Wilna, t. 1, Wilno 1836.
Baliński M., Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym, t. 3, Warszawa 1846.
Bardach J., O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988.
Bardach J., Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVII w., Warszawa 1970.
Blombergowa M. M., Badania archeologiczne Polaków na terytorium Imperium Rosyjskiego w XIX i początku XX w., „Acta Archeologica Lodziensia” nr 37, Łódź 1993.
Bruckner A., Starożytna Litwa: ludy i bogi: szkice historyczne i mitologiczne, Warszawa 1904.
Dusburg P., Chronicon Terrae Prussiae, Scriptores rerum Prussicarum, t. 1, Lipsk 1861.
Ilgiewicz H., Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku, Toruń 2005, s. 119.
Jakubowski J., Studya nad stosunkami narodowościowemi na Litwie przed Unią Lubelską, Warszawa 1912.
Kosman M., Udział Polski w chrystianizacji Litwy. Między historią a polityką, „Przegląd Religioznawczy” nr 2, 2000.
Kraszewski J. I., Dainos. Pieśni litewskie, „Athenaeum” t. 2, 1844.
Kraszewski J. I., Sztuka u Słowian szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej, Wilno 1860.
Kulicka E., Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinow i jej stosunek do mitu sarmackiego, „Przegląd Historyczny” t. LXXI, z. 1, 1980.
Łossowski P., Dwie drogi odrodzenia kulturalnego i narodowego Litwinow: Baranauskas i Basanavičius, „Studia z Dziejow Rosji i Europy Środkowo‑Wschodniej” t. XXXI, 1996.
Łowmiański H., Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich, Poznań 1986.
Ochmański J., Historia Litwy, Wrocław 1982.
Romanowski A., Prawdziwy koniec Rzeczy Pospolitej, Kraków 2007.
Stryjkowski M., O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, zamojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia, oprac. J. Radziszewska, Warszawa 1978.
Syrokomla W., Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna (Troki, Stokliszki, Jezno, Punie, Niemież, Miedniki, etc.), Wilno 1850.
Ślizień A., Litwa do unii lubelskiej, Poznań 1878.
Tyszkiewicz E., Birże, rzut oka na przeszłość miasta, zamku i ordynacyi, Petersburg 1860.
Tyszkiewicz K., O kurhanach na Litwie i Rusi Zachodniej. Studyum archeologiczne z XVI tablicami, Berlin 1868.
Ulewicz T., Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI w., Kraków 1950.
Venclowa T., Opisać Wilno, Warszawa 2006.
Zachara-Wawrzyńczyk M., Geneza legendy o rzymskim pochodzeniu Litwinow, „Zeszyty Historyczne Uniwersytetu Warszawskiego” t. 3, 1963.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

46

Start page:

13

End page:

41

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:39897 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/46 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/46 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information