Obiekt

Tytuł: „Depozyty” Walerego Sławka przechowywane w Moskwie : („Biuro Detaszowane Oddziału II Naczelnego Dowództwa 1919”)

Twórca:

Gierowska-Kałłaur, Joanna

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Źródło lub tekst źródłowy

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 47 (2012)

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 208-272 : il.

Bibliografia:

Aničas J., Generolas Silvestras Žukauskas (1861‑1937), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Vilnius 2006.
Anusauskas A., Lietuvos slaptosios tarnybos (1918‑1940), Mintis, Vilnius 1998.
Buchowski K., Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko‑litewskich w pierwszej połowie XX wieku, Białystok 2006.
Czarniakiewicz Andrzej, Kształtowanie się ośrodka polonofilskiego w białoruskim ruchu narodowym (listopad 1918 – grudzień 1919), „Białoruskie Zeszyty Historyczne” nr 29, Białystok 2008, s. 23‑114.
Czarniakiewicz Andrzej, Postaci belaruskawa nacjonalnawa ruchu w Grodnie 1909‑1939. (Biagraficzny dawiednik), Mińsk 2003, s. 10‑15.
Gajownik T., Tajny front niewypowiedzianej wojny. Działalność polskiego wywiadu wojskowego na Litwie w latach 1921‑1939, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010.
Gierowska‑Kałłaur Joanna, Powiat słucki w raportach agentów Wydziału Werbunkowo‑Zaciągowego Okręgu Mińskiego Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w roku 1919, „Annales UMC S” Sectio F Historia, vol. LXV, 2, Lublin 2010.
Gierowska‑Kałłaur Joanna, Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 – 9 września 1920), Wydawnictwo Neriton, IH PAN, Warszawa 2003.
Gomółka K., Polskie ugrupowania polityczne wobec kwestii białoruskiej 1918‑1922, COM SNP, Warszawa 1989.
Jędrzejewicz W., J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867‑1935, t. 2: 1918‑1926, Rytm, Warszawa 1998.
Łatyszonek O., Białoruskie formacje wojskowe 1917‑1923, BTH, Białystok 1995.
Łossowski P., Konflikt polsko‑litewski 1918‑1920, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1996.
Łossowski P., Litwa, Trio, Warszawa 2001.
Łossowski P., Polityka Litwy w kwestii białoruskiej w latach 1918‑1924, [w:] Polska‑Białoruś 1918‑1945. Zbiór studiów i materiałów, red. nauk. W. Balcerak, IH PAN, Warszawa 1994, s. 47.
Nowakowski J. M., Walery Sławek (1879‑1939). Zarys biografii politycznej, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.
Pepłoński A., Wywiad polski na ZSRR 1921‑1939, Bellona, Warszawa 2010.
Raporty Straży Kresowej 1919‑1920. Ziem Północno‑Wschodnich opisanie, wstęp, wybór i opracowanie J. Gierowska‑Kałłaur, Seria „O niepodległą i granice”, t. VII, Warszawa‑Pułtusk 2011.
Samuś P., Walery Sławek: droga do niepodległej Polski, Novum, Płock 2002
Stoczewska B., Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Kraków 1998.
Wasilewski L., Józef Piłsudski, jakim go znałem, „Roj”, Warszawa 1935.
Werschler I., Tadeusz Hołówko: życie i działalność. Z dziejów obozu belwederskiego, PWN, Warszawa 1984.
Wyszczelski L., Kijów 1920, Warszawa 2008.
Wyszczelski L., Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918‑1939), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.
Wyszczelski L., Wilno 1919‑1920, Bellona, Warszawa 2008.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

47

Strona pocz.:

208

Strona końc.:

272

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:41763 ; 1230-5057

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/47 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/47 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji