RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Stefan Litauer : przyczynek do biografii

Creator:

Materski, Wojciech (1944– )

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 43 z. 2 (2011)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 25-58

Type of object:

Journal/Article

References:

Abraszewski A., Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych (1945–1975), Warszawa 1975.
Andrew Ch., W. Mitrochin, Archiwum Mitrochina, Warszawa 2001.
Babiński W., Przyczynki historyczne do okresu 1939–1945, Londyn 1967.
Borodziej W., Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1947, Londyn 1990.
Cienciala A.M., General Sikorski and the Conclusion of the Polish–Soviet Agreement of July 30 1941, „Polish Review”, 1996, vol. 4.
Cienciala A.M., The Question of the Polish–Soviet Frontier in 1939–1940. The Litauer Memorandum and Sikorski’s Proposals for Reestablishing Polish–Soviet Relations, „The Polish Review”, vol. 3, 1988.
Ćwięk H., W tajnej służbie II Rzeczypospolitej. Wywiad polski wobec Niemiec w latach 1918–1939, Częstochowa 2009.
Dębski S., Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko–sowieckie 1939–1941, Warszawa 2003.
Drozdowski M.M., Władysław Raczkiewicz prezydent RP, t. II, Warszawa 2002.
Duraczyński E., Generał Iwanow zaprasza. Przywódcy podziemnego państwa polskiego przed sądem moskiewskim, Warszawa 1989.
Duraczyński E., Rząd polski na uchodźstwie 1939–1945. Organizacja, personalia, polityka, Warszawa 1993.
Historia dyplomacji polskiej, t. V: 1939–1945, pod red. W. Michowicza, Warszawa 1999.
Historia dyplomacji polskiej, t. VI: 1944/1945–1989, pod red. W. Materskiego i W. Michowicza, Warszawa 2010.
Historical dictionary of Poland. 966–1945, ed. by G. J. Lerski, Foreword by A. Gieysztor, Westport 1996.
Hułas M., Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie. Wrzesień 1939 — lipiec 1943, Warszawa 1996.
Kamiński M.K., Od wojny do zniewolenia. Polska a Związek Sowiecki: stosunki polityczne 1939–1945, Warszawa 1992.
Kempa A., M. Szukalak, Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny, t. III: od A do Z, Łódź 2003.
Kersten K., Dyplomacja rządu narodowego protestu [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. V: 1939–1945, pod red. W. Michowicza, Warszawa 1999.
Klimowskij D.S., Giermanija i Polsza w łokarnskoj sistiemie jewropiejskich otnoszenij. Iz istorii zarożdienija wtoroj mirowoj wojny, Minsk 1975.
Kotowski M., Pola Negri legenda Hollywood, Warszawa 2011.
Kukiel M., Gen. Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski walczącej, Londyn 1970.
Łukasiewicz W., Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940–1971, Warszawa–Lublin 2010.
Mackiewicz S., Lata nadziei. 17 września 1939 r. 5 lipca 1945 r., Warszawa 1990.
Materski W., Dyplomacja Polski „lubelskiej” lipiec 1944 — marzec 1947, Warszawa 2007.
Materski W., Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918–1943, Warszawa 2005.
Materski W., Stefan Litauer — dyplomata, dziennikarz i… [w:] Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku, pod red. K. Persaka i in., Warszawa 2008.
Muszalski E., Lipiński (Litauer–Lipiński) Kazimierz Ludwik [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVII, z. 74, Wrocław 1972.
Nowak-Kiełbikowa M., Polska — Wielka Brytania w dobie zabiegów o zbiorowe bezpieczeństwo w Europie 1923–1937, Warszawa 1989.
Pastusiak L., Polska — Stany Zjednoczone w latach 1945–1947, Warszawa 1990.
Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945, t. III: Okres 1939–1945, Londyn 1960.
Pomian J., Józef Retinger. Życie i pamiętniki „szarej eminencji”, Warszawa 1990.
Pyka G., Polityka w twórczości Ksawerego Prószyńskiego. Wybrane zagadnienia, Katowice 1981.
Skóra W., Konsulat RP w Szczecinie w latach 1925–1939, Słupsk 2001.
Skóra W., Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność, Toruń 2006.
Smogorzewski K., Litauer Stefan [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVII, z. 75, Wrocław 1972.
Szczepanik K., Dyplomacja Polski 1918–2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000.
Świderska H., Drobiazgi jałtańskie. Z angielskiej działalności Stefana Litauera, „Zeszyty Historyczne” 1993, z. 106.
Tebinka J., Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko–radzieckiej 1939–1945, Warszawa 1998.
Wandycz P., Z Piłsudskim i Sikorskim. August Zaleski minister spraw zagranicznych w latach 1926–1932 i 1939–1941, Warszawa 1999.
Wapiński R., Sikorski Władysław Eugeniusz [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVII, z. 154, Warszawa–Kraków 1997.
Werschler I., Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Hołówko życie i działalność, Warszawa 1984.
Wieczorkiewicz P., Uwagi o działalności agentury sowieckiej na odcinku polskim po roku 1921 [w:] Polski wywiad wojskowy 1918–1945, pod red. P. Kołakowskiego i A. Pepłońskiego, Toruń 2007.
Wiszka E., Emigracja ukraińska w Polsce 1920–1939, Toruń 2004.
Wysocki A., Tajemnice dyplomatycznego sejfu, wybór i oprac. W. Jakowerny, Warszawa 1974.
Zyblikiewicz L., Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski 1944–1949, Warszawa 1984.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

43

Issue:

2

Start page:

25

End page:

58

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48334 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/43/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/43/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information