Object

Title: Dorobek naukowy Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Krakowie

Creator:

Musiał, Filip (1976– )

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 2 (2013), Historia najnowsza w krakowskim ośrodku naukowym w minionej dekadzie

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 41-51

Type of object:

Journal/Article

References:

Głębocki H., „Diabeł Asmodeusz” w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hr. Adam Gurowski i Rosja, Kraków 2012.
Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii, red. R. Terlecki, Warszawa 2005.
Jankowski S. M., R. Kotarba, Literaci a sprawa katyńska — 1945, Kraków 2003.
Dyrcz R., J. Laska, J. Raźny, E. Zając, Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza. Teoria i praktyka pracy operacyjnej SB, Kraków 2009.
Lasota M., Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki, Kraków 2006.
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka — gospodarka — kultura — społeczeństwo, red. J. Wijaczka, G. Miernik, Kraków 2005.
Zyblikiewicz L., USA, Warszawa 2004.
Mierzwa J., Pułkownik Adam Koc. Biografia polityczna, Kraków 2006.
Mikietyński P., Niemiecka droga ku Mitteleuropie. Polityka II Rzeszy wobec Królestwa Polskiego (1914–1916), Kraków 2009.
Brzoza Cz., A. L. Sowa, Historia Polski 1918–1945, Kraków 2006.
Wołos M., Generał dywizji Bolesław Wieniawa–Długoszowski. Biografia wojskowa, Toruń 2000.
Bar J., Die Straβen Krakaus. Zeugen der Feiern und Feste ihrer Bewohner sowie deren Beteiligung am politischen Leben der Stadt (1956–2005), w: Feste, Feiern, Rituale im östlichen Europa. Studien zur sozialistischen und postsozialistischen Festkultur, Freiburger Sozialanthropolo gische Studien, t. XXI, red. K. Roth, Zürich–Berlin 2008, s. 287–298.
Chwalba A., Historia powszechna 1989–2011, Warszawa 2011.
Encyklopedia II wojny światowej, red. S. L. Mayer, Kraków 1998.
Brzoza Cz., Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej (1918–1945), Kraków–Warszawa 2001.
Hampel J., Stronnictwo Ludowe i antysanacyjne wystąpienia chłopów powiatu ropczyckiego i dębickiego 1931–1939, Kraków 1977.
Czekalski T., Albania 1920–1939: państwo, gospodarka, kultura, Kraków 1996.
Brzoza Cz., K. Stepan, Posłowie polscy w parlamencie rosyjskim 1906–1917. Słownik biograficzny, Warszawa 2001.
Karolczak K., Właściciele domów w Krakowie na przełomie XIX i XX w. Z badań nad dziejami Krakowa, Kraków 1987.
Chwalba A., Nie ufam własnej pamięci. Rozmowy z Andrzejem Chwalbą, Kraków 2008.
Chwalba A., III Rzeczpospolita: raport specjalny, Kraków 2005.
Dutkowa R., Żeńskie gimnazja Krakowa w procesie emancypacji kobiet (1896–1918), Kraków 1995.
Historia polityczna świata XX wieku, red. M. Bankowicz, Kraków 2004.
Chwalba A., Poljska nakon komunizma (1989–2011), Zagreb 2011.
Baczkowski M., Żołnierze narodowości polskiej w podboju i okupacji Bośni i Hercegowiny przez Austro–Węgry (1878–1914), ZNUJ, „Prace Historyczne” 2000, z. 127, s. 107–120.
Kastory A., Próby włączenia Polski w system żeglugi dunajskiej w XX wieku, w: Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego, red. K. Budzowski, Kraków 2010, s. 187–199.
Czekalski T., Albania w latach 1920–1924: aparat państwowy i jego funkcjonowanie, Kraków 1998.
Dybiec J., Polska Akademia Umiejętności 1872–1952, Kraków 1993.
Baziur G., Wierni Polsce Niepodległej. Antykomunistyczna konspiracja młodzieżowa w województwie krakowskim w latach 1945–1956, Kraków 2010.
Historia dyplomacji polskiej, t. VI, 1944/1945–1989, red. W. Majerski, W. Michowicz, Warszawa 2011.
Chrobaczyński J., Praca oświatowa w Krakowie 1939–1945, Kraków 1986.
Gołębiowski J., Przemysł zbrojeniowy Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, Pionki 1993.
Brzoza Cz., A. Roliński, Bij bolszewika! Rok 1920 w przekazie historycznym i literackim, Kraków 1990.
Dybiec J., Uniwersytet Jagielloński 1918–1939, Kraków 2000.
Fatalski M., Widmo rewolucji. Polityka USA wobec Ameryki Południowej 1961–1968, Kraków 2011.
Kastory A., Pokój z Rumunią, Bułgarią, Węgrami w polityce wielkich mocarstw 1944–1947, Rzeszów 1981.
Czekalski T., Bułgaria, Warszawa 2010.
Bar J., Lokalna aktywność społeczno–polityczna krakowskiego środowiska naukowego w latach 1983–1988, w: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologia VI”, Kraków 2011, s. 144–155.
Józef Piłsudski: wyobraźnia i dzieło polityczne, red. J. Machnik, A. Nowak, Kraków 2006.
Gąsowski T., Między sierpniem a grudniem: „Solidarność” w Krakowie i Małopolsce w latach 1980–1981, Kraków 2006.
Hampel J., Chłopów polskich drogi do demokracji: studia i szkice, Kraków 2008.
Kalendarium dziejów Polski: od prahistorii do 1998 roku, red. A. Chwalba, Kraków 1999.
Kastory A., Sprawa umiędzynarodowienia polskich rzek po pierwszej wojnie światowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace Historyczne”, z. 138, Kraków 2011, s. 143–158.
Borkowski R., Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Toruń 2006.
Banach A. K., Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61–1917/18, Kraków 1997.
Janus J., Polska i Czechosłowacja wobec planu Marshalla, Kraków 2001.
Antykomunizm polski: tradycje intelektualne: wybór tekstów źródłowych, red. B. Szlachta, Kraków 2000.
Dojka I., Zakłamany słownik, czyli żargon funkcjonariuszy bezpieczeństwa PRL, Kraków 2011.
Chrobaczyński J., Compiègne 1940. Klęska Francji w recepcji i postawach społeczeństwa polskiego, Kraków 2010.
Gołębiowski J., COP: dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922–1939, Kraków 2000.
Bernacki W., H. Głębocki, M. Korkuć, F. Musiał, J. Szarek, R. Terlecki, Komunizm w Polsce, Kraków 2005.
Chomicki G., Czy dynastia Wettinów powinna istnieć w pamięci zbiorowej Polaków, w: Miejsca pamięci w edukacji historycznej, red. S. Roszak i in., Toruń 2009.
Bielański S., La Polonia e lostalinismo, w: Memoriad’Europa. Riflessionisuditatture, auto ritarismo, bonapartismo e svoltedemocratiche, red. G. Laschi, Bologna 2012.
Gąsowski T., Pod sztandarami Orła Białego: kwestia żydowska w Polskich Siłach Zbrojnych w czasie II wojny światowej, Kraków 2002.
Głębocki H., „Wojna z narodem”, w: Zaczęło się w Polsce 1939–1989, Warszawa 2009, s. 165–210.
Bruski J. J., A. Chojnowski, Ukraina, Warszawa 2006.
Czekalski T., Zarys dziejów chrześcijaństwa albańskiego w latach 1912–1993, Kraków 1996.
Głębocki H., Playing Islam (Islamic Radicalism in Russia’s Caucasus and Central Asian Policy, „The Polish Foreign Affairs Digest” 2004, t. IV, nr 2 (11), 2004, s. 167–210.
Bar J., Die Krakauer technische Intelligenzundihr Alltag in der Zeit von 1945 bis 1989, w: Arbeit im Sozialismus — Arbeit im Postsozialismus. Erkundungen zum Arbeitslebens im östlichen Europa, red. K. Roth, Freiburger Sozialanthropologische Studien, t. I, Freiburg 2004, s. 311–324.
Chorązki M., Ziemianie wobec wojny. Postawy właścicieli ziemskich województwa krakowskiego w latach 1939–1945, Kraków 2010.
Kalendarium dziejów Polski, red. A. Chwalba, Kraków 1999.
Davies N., Europa walczy 1939–1945. Nie takie proste zwycięstwo, Kraków 2008.
Brzoza Cz., 3 maja 1946 w Krakowie. Przebieg wydarzeń i dokumenty, Kraków 1996.
Golik D., F. Musiał, Osądź mnie Boże... Ks. Władysław Gurgacz — Kapelan Polski Podziemnej, Kraków 2009.
Dybiec J., Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795–1918, Kraków 2004.
Hampel J., Narodziny i rozwój ruchu socjalistycznego w Tarnowskiem, Tarnów 1982.
Borkowski R., Fabryki strachu — obraz terroryzmu jako kicz w medialnej popkulturze, w: Bezpieczeństwo w XXI wieku — asymetryczny świat, red. K. Liedel, P. Piasecka, T. Aleksandrowicz, Warszawa 2011.
Bruski J. J., Rusini w Polsce i na Słowacji. Meandry świadomości narodowej, w: Świadomość narodowa w Polsce i Słowacji w XIX i XX wieku, red. S. Bednarek, Wrocław 2003, s. 109–129.
Dziurok A., M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Histo ria Polski 1918–1989, Warszawa 2010.
Dudek A., Instytut. Osobista historia IPN, Warszawa 2011.
Gąsowski T., Sport i polityka w dwudziestowiecznych państwach totalitarnych i autorytarnych, red. T. Gąsowski, S. Bielański, Kraków 2009.
Encyklopedia Historyczna Świata, t. XIII, rada naukowa S. Grodziski i in., Kraków 2003.
Chwalba A., Kościół katolicki a socjaliści polscy na przełomie wieku XIX i XX, Kraków 1995.
Kargol T., Od kółek ziemian do Związku Ziemian w Krakowie. Ruch organizacyjny ziemiaństwa w zachodniej Galicji i Małopolsce 1906–1939, Kraków 2010.
Graczyk R., Cena przetrwania? SB a „Tygodnik Powszechny”, Warszawa 2011.
Encyklopedia powszechna, Kraków 1999.
Jakimek–Zapart E., Nie mogłem inaczej żyć... Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, Kraków 2007.
Chrobaczyński J., „Nie okrył się niesławą naród polski”. Społeczne aspekty września 1939 roku, Kraków 2002.
Chwalba A., Kraków w latach 1939–1945, Kraków 2002.
Gorajczyk D., M. Komaniecka, K. Samsonowska, M. Szpytma, A. Zechenter, Zbrodnia katyńska — teka edukacyjna, Kraków–Warszawa 2010.
Essen A., Polska a Mała Ententa 1920–1934, Warszawa–Kraków 1992.
Hampel J., K. Przyboś, B. Dereń, Strajk chłopski w Małopolsce w sierpniu 1937 roku, Warszawa 1988.
Bar J., Kultura codzienna w socjalizmie; współczesne dziedzictwo i jego skutki dla współczesnych procesów transformacji — propozycja badawcza, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica II”, Kraków 2004, s. 57–71.
Historia polityczna świata 1945–2000, , red. M. Bankowicz, Kraków 2004.
Dudek A., PRL bez makijażu, Kraków 2008.
Gąsowski T., Wojna polsko–bolszewicka 1919–1920, Kraków 1990.
Kałwa D., Kobieta w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych, Kraków 2001.
Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mężczyzn. Dzieje społeczne w perspektywie gender, red. D. Kałwa, T. Pudłocki, Przemyśl 2007.
Dzieje Turku, red. E. Makowski i Cz. Łuczak, Poznań 2002.
Domański T., Udział duchowieństwa diecezji kieleckiej w rozwoju czytelnictwa i bibliotek parafialnych na przełomie XIX i XX wieku, [bmw] 2007.
Bar J., Schreibwettbewerbe und Leserumfragen in der polnischen Presse als Quelle zum Alltagsleben im Sozialismus, w: Arbeitswelt–Lebenswelt, Freiburger Sozialanthropologische Studien, t. IV, red. K. Roth, Freiburg 2006, s. 193–207.
Baczkowski M., Prostytucja w Krakowie na przełomie XIX i XX w., „Studia Historyczne” 2000, z. 4, s. 593–607.
Balbus T., O Polskę Wolną i Niezawisłą (1945–1948). WiN w południowo–zachodniej Polsce (geneza — struktury — działalność — likwidacja — represje), Kraków–Wrocław 2004.
Chomicki G., Does the Cracovian Educational System Need Democracy?, w: Developing Schools for Democracy in Europe, an Example of Trans–European Cooperation in Education, red. J. Sayer, „Oxford Studies in Comparative Education” 1995, nr 5.
Głębocki H., „Przegląd Dyplomatyczny” (1919–1921), Warszawa 2001.
Gołębiowski J., Spór o etatyzm wewnątrz obozu sanacyjnego w latach 1926–1939, Kraków 1978.
Kałwa D., Polska doby rozbiorów i międzywojenna, w: Obyczaje w Polsce, red. nauk. A. Chwalba, Warszawa 2004, s. 222–239.
Dzieje miasta Nowego Sącza w czasach autonomii galicyjskiej, red. J. Dybiec, Kraków 1993.
Dziuba A., Podziemie poakowskie w województwie śląsko–dąbrowskim w latach 1945–1947, Kraków 2005.
Buszko J., Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848–1918, Warszawa 1996.
Czekalski T., J. Hauziński, J. Leśny, Historia Albanii, Wrocław 2009.
Banach A. K., Kariery zawodowe studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodzenia chłopskiego z lat 1860/61–1917/18, Kraków 2009.
Gąsowski T., Między gettem a światem: dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku, Kraków 1996.
Głębocki H., Kresy Imperium. Szkice i materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii (XVIII–XXI wiek), Kraków 2006.
Brzoza Cz., Kraków między wojnami. Kalendarium 28 X 1918–6 IX 1939, Kraków 1998.
Bibliografia prac oraz wykaz doktorów habilitowanych, doktorów i magistrów Profesora dr. Józefa Buszki (1951–1984), oprac. I. Paczyńska, Cz. Brzoza, Kraków 1984.
Chwalba A., Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000.
Drogi do Niepodległości. Polska, Podhale, Zakopane 1945–1989, Kraków 2005.
Baczkowski M., Austro–węgierskie inwestycje militarne w Galicji w planach strategicznych Franza Conrada von Hötzendorfa (1906–1914), w: Śląsk, Polska, emigracja. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Pilchowi, red. I. Paczyńska, Kraków 2002, s. 111–121.
Franaszek P., „Jagiellończyk”. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach osiemdziesiątych XX w., Kraków 2012.
Chrobaczyński J., Nauczyciele w okupowanym Krakowie 1939–1945, Kraków 1989.
Czekalski T., Albania, Warszawa 2003.
Herma M., Rosyjska flota wojenna na Bałtyku w latach 1905–1917, Kraków 2010.
Baczkowski M., Żołnierze polscy w armii austro–wegierskiej w przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości, „Studia Historyczne” 2009, z. 1, s. 19–32.
Bar J., Krakowianie wobec referendów 1946 i 1987 roku, w: Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, red. M. Marczewska–Rytko, A. K. Piasecki, Lublin 2010.
Ekspansja gospodarcza III Rzeszy w Jugosławii i Rumunii (1929–1939), Kraków 1993.
Chrobaczyński J., Historyk przed sądem. Kilka uwag o historii, prawie i moralności, Toruń 2011.
Essen A., Polityka Czechosłowacji w Europie Środkowej w latach 1918–1932, Kraków 2006.
Baczkowski M., Pod czarno–żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro–węgierskich struktur militarnych 1868–1914, Kraków 2003.
Gołębiowski J., Sektor państwowy w gospodarce Polski międzywojennej, Warszawa–Kraków 1985.
Baziur G., Armia Czerwona na Pomorzu Gdańskim 1945–1947, Warszawa 2003.
Kargol T., Odbudowa Galicji ze zniszczeń wojennych w latach 1914–1918, Kraków 2012.
Brzoza Cz., Reforma rolna w województwie krakowskim (1945–1948), Wrocław 1988.
Banach A. K., J. Dybiec, K. Stopka, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, także wersja w języku angielskim (Kraków 2000).
Austria–Polska. 1000 lat kontaktów, red. J. Buszko, W. Leitsch, „Studia Austro–Polonica”, t. V, Kraków 1996.
Drabik S., „Mikroświat”. Komitet Wojewódzki PZPR w latach 1956–1975, w: Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki, R. Spałek, Warszawa 2011.
Kargol T., Izba Przemysłowo–Handlowa w Krakowie w latach 1850–1939, Kraków 2003.
Chrobaczyński J., Postawy, zachowanie, nastroje: społeczeństwo Krakowa wobec wojny i okupacji 1939–1945, Kraków 1993.
Emigracja. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Pilchowi, red. I. Paczyńska, Kraków 2002.
Auschwitz i Holokaust: dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. P. Trojański, Oświęcim 2008.
Dudek A., Z. Zblewski, Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu, Warszawa–Bielsko–Biała 2008.
Kałwa D., S. Metz–Göckel, S. Münst, Migration als Ressource. Zur Pendelmigration polnischer Frauen in Privathaushalte der Bundesrepublik, Opladen 2009.
Golik D., Obszar opanowany przez „leśnych”. Działania partyzanckie oraz represje aparatu bezpieczeństwa na terenie Ochotnicy w latach 1945–1956, Kraków 2010.
Głębocki H., Media o stosunkach polsko–rosyjskich (luty–grudzień 2001), Warszawa 2001.
Historia polityczna świata w XX wieku (1945–2000), red. M. Bankowicz, t. II, Kraków 2004.
Baczkowski M., Wpływ rewolucji 1905 roku w Rosji na austro–węgierskie przygotowania wojenne, w: Rewolucja 1905–1907 w Królestwie Polskim i w Rosji, red. M. Przeniosła, S. Wiech, Kielce 2005, s. 237–246.
Doświadczenia trzech generacji Polaków, Czechów i Słowaków 1918–1998, red. M. Pułaski, J. Valenta, Wrocław 1998.
Fortuna M., Szkolnictwo podstawowe w Okręgu Szkolnym Krakowskim: 1945–1961, Kraków 1987.
Buszko J., Krakau — wiederbelebte geistige und politische Hauptstadt Polens an der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert, „Regional Contact”, [Jhrg.] 1991/1992 [Bd] 1–2, Copenhagen 1993, s. 209–215.
Formuły patriotyzmu w Europie Środkowej od nowożytności do współczesności, red. A. Nowak, A. A. Zięba, Kraków 2009.
Fatalski M., U.S. Diplomacy and the Brazilian Coup d’état of 1964, „Ad Americam. Journal of American Studies”, t. XII, Kraków 2011, s. 53–62.
Kasprzycki M., Ludzie bezpieki w powiecie Nowy Sącz. Obsada personalna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego — Powiatowego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Sączu w latach 1945–1956, Kraków 2009.
Braithwaite R., Moskwa 1941. Największa bitwa II wojny światowej, Kraków 2008.
Franaszek P., Myśl techniczna w galicyjskim wiertnictwie naftowym w latach 1860–1918, Kraków 1991.
Bielański S., Koncepcje Europejskiej Wspólnoty Obronnej we włoskiej myśli politycznej lat 50. i 60. XX wieku, Kraków 2006.
Arkusz A., Obywatele polscy w Obozie NKWD–MWD ZSRR nr 178–454 w Riazaniu w latach 1944–1947, Kraków 2010.
Ciupa R., M. Komaniecka, Szpiegowski arsenał bezpieki. Obserwacja, technika operacyjna, kontrola korespondencji jako środki pracy Służby Bezpieczeństwa PRL, Katowice–Kraków 2011.
Chrobaczyński J., Nauczyciele małopolscy. Portret zbiorowy 1939–1945, Kraków 2004.
Grosicka M., R. Śmietanka–Kruszelnicki, NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski, w: NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. VI: Polska Południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
Golik D., Z wiarą w zwycięstwo... Oddział partyzancki „Wiarusy” 1947–1949, Kraków 2010. Dawid Golik jest także sekretarzem redakcji „Zeszytów Historycznych WiN–u”.
Czocher A., W okupowanym Krakowie. Codzienność polskich mieszkańców miasta 1939–1945, Gdańsk 2011.
Austria–Polska: 1000 lat kontaktów, red. J. Buszko, W. Leitsch, J. Rydel, Kraków 1997.
Bielański S., Włoska debata nad problemem tożsamości europejskiej, w: Narody wobec Europy. Negocjowanie tożsamości, red. J. Mikułowski–Pomorski, Kraków 2004.
Karolczak K., Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko–zarzecka, Kraków 2000 [wyd. II, Kraków 2001].
Głębocki H., Policja tajna przy robocie. Z dziejów państwa policyjnego w PRL, Kraków 2005.
Baczkowski M., Mieszkańcy Podhala w armii austro–węgierskiej u progu I wojny światowej, w: Małopolska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914–1915, cz. I, red. R. Kowalski, Nowy Targ 2005, s. 33–44.
Kargol T., Wielka Wojna w małym regionie. Sytuacja społeczno–gospodarcza powiatu tarnowskiego w czasie I wojny światowej na tle polityki Austro–Węgier, w: Z dziejów regionów Europy Środkowo–Wschodniej w XIX i XX w., red. M. Stolarczyk, J. Kuzicki, P. Grata, Rzeszów 2008, s. 213–219.
Brzoza Cz., Polityczna prasa krakowska 1918–1939, Kraków 1990.
Czekalski, Grecja, Warszawa 2003.
Kargol T., Kupiec Polski w latach 1907–1913, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. VI (2003), z 1. (11), s. 53–79.
Buszko J., Józef Piłsudski w Krakowie: 1896–1935, Kraków 1990.
Department of State 1789–1939. Pierwsze 150 lat obecności w polityce zagranicznej USA, Kraków 2011.
Holokaust. Lekcja historii. Zagłada Żydów w edukacji szkolnej, red. J. Chrobaczyński, P. Trojański, Kraków 2004.
Chleba i Wolności! Niezłomny Kraków w czasach PRL–u. Materiały z konferencji, red. A. Gliksman, Kraków 2006.
Brzoza Cz., A. Pasterak, Programy ruchu narodowego w latach 1887–1939, Rzeszów 1993.
Chwalba A., Kurze Geschichte der Dritten Republik Polen 1989 bis 2005, Wiesbaden 2010.
Kałwa D., Kozetka historyka — oral history w badaniach życia prywatnego, w: Rodzina — prywatność — intymność, red. D. Kałwa, A. Walaszek, A. Żarnowska, Warszawa 2006, s. 181–190.
Jaworzno: zarys dziejów do 1939 roku. Praca zbiorowa pod red. J. Hampla i J. Zawistowskiego, Kraków 1995.
Kargol T., Czy chłopi mogą pełnić mandat poselski? Spór konserwatystów z ludowcami o miejsce chłopów w systemie parlamentarnym Galicji na przełomie XIX i XX wieku.
Głębocki H., Gry w islam (Radykalizm islamski w polityce Rosji na Kaukazie i w Azji Środkowej), „Arcana” 2004, nr 1–2 (55–56), s. 61–91.
Głębocki H., Studencki Komitet Solidarności w Krakowie 1977–1980, Warszawa 1994.
Bibliografia publikacji prof. dr. hab. Mariana Zgórniaka (1954–1994), oprac. P. Mikietyński, w: Wojna a polityka. Studia nad historią XX wieku, red. A. Pankowicz, Kraków 1994, s. 9–19, 223–233.
Celt M., Z Retingerem do Warszawy i z powrotem. Raport z podziemia 1944, oprac. W. Frazik, Łomianki 2006.
Chwalba A., Imperium korupcji w Rosji i Królestwie Polskim w latach 1861–1917, Kraków 1995.
Chwalba A., Appartenance religieuse et comportements politiques en temps de crise en Pologne (1968–1981), Paris 1996.
Encyklopedia historii świata, t. VIII, rada naukowa S. Grodziski i in., Kraków 2001.
Franaszek P., Produkcja roślinna w Galicji doby autonomicznej, Kraków 2001.
Głębocki H., At War with the People (1981–1989), w: It All Began in Poland, Warsaw 2009, s. 165–210.
Chwalba A., Sacrum i rewolucja: socjaliści polscy wobec praktyk i symboli religijnych (1870–1918), Kraków 1992.
Buszko J., I. Paczyńska (wybór i oprac.), Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6 XI 1939 r.). Dokumenty, Kraków 1995.
Historia Polski 1918–1945 [Cz. Brzoza, A. L. Sowa], Kraków 2006.
Baczkowski M., Obraz I wojny światowej w polskich czasopismach ilustrowanych z 1914 roku, „Studia Historyczne” 2005, z. 1, s. 45–59.
Franaszek P., Informacja naukowa w zdrowiu publicznym, red. P. Franaszek, Kraków 2001.
Chwalba A., Józef Piłsudski — historyk wojskowości, Kraków 1993; Czasy „Solidarności”: francuscy związkowcy i NSZZ „Solidarność” 1980–1990, Kraków 1997.
Kargol T., Odbudowa Galicji ze zniszczeń wojennych w latach 1914–1918, Kraków 2012, w: Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, t. I: Od zaborów do okupacji (1895–1945), red. A. Kołodziejczyk, W. Paruch, Warszawa 2002, s. 39–46.
Herma M., Pod banderą św. Andrzeja. Rola Floty Czarnomorskiej w realizacji koncepcji strategicznych (militarnych) Rosji w latach 1914–1917, Kraków 2002.
Dudek A., Państwo i kościół w Polsce 1945–1970, Kraków 1995.
Franaszek P., Informator statystyczny do dziejów społeczno–gospodarczych Galicji. Zdrowie publiczne w Galicji w dobie autonomii, Kraków 2001.
Dorobek naukowy Prof. dr. hab. Mariana Zgórniaka, oprac. P. Mikietyński, M. Zgórniak, „Przegląd Historyczno–Wojskowy”, r. IX (LX), 2008, nr 1 (221), s. 215–231.
Bruski J. J., Petlurowcy: Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919–1924), Kraków 2004.
Kastory A., Rozbiór Rumunii w 1940 r., Warszawa 2002.
Bielański S., Włochy wobec idei Europejskiej Wspólnoty Obronnej/Italy and the Idea of the European Demence Community, EUI Research Laboratory, Warszawa 2004.
Frazik W., F. Musiał, M. Szpytma, M. Wenklar, Ludzie bezpieki województwa krakowskiego. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w latach 1945–1990. Informator personalny, Kraków 2007.
Frazik W., F. Musiał, M. Szpytma, Twarze krakowskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Informator personalny, Kraków 2006.
Kastory A., Rewanż za Monachium. Z dziejów czechosłowackiej polityki wobec sąsiadów w latach 1945–1947, Kraków 1996.
Chwalba A., Polen und der Osten, Frankfurt am Main 2005.
Fatalski M., Między antykomunizmem a demokracją. Stany Zjednoczone Ameryki wobec sytuacji politycznej w Argentynie 1961–1963, w: Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, red. M. Kania, A. Kaganiec–Kamieńska, Kraków 2008, s. 215–226.
Głębocki H., Dwadzieścia lat „Solidarności”(1980–2000) (współautorstwo z J. Karpińskim i A. Dudkiem), Warszawa 2000.
Grosicka M., Napad za wiedzą UB? Wokół rozwiązania Zarządu Powiatowego PSL w Sandomierzu, „Zeszyty Historyczne WiN–u” 2011, nr 34.
Bar J., Praca w życiu krakowskiej inteligencji w latach 1960–1980, w: Etnologie a kuriozity, red. M. Tomandl, Praha 2006, s. 186–195.
Historia polityczna świata 1901–1945, red. M. Bankowicz, Kraków 2004.
Kałwa D., Between Emancipation and Traditionalism — The Situation of Women and the Gender Order in Poland after 1945, w: Social Care under State Socialism (1945–1989). Ambitions, Ambiguites and Mismanagement, red. S. Hering, Opladen–Framington Hills, MI 2009, s. 175–187.
Domański T., A. Jankowski, Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939–1945, Kielce 2011.
Bar J., From Communism to Democracy: The Concept of Europe in Cracow`s Press in the Years 1975–1995, w: Europa im Ostblock. Vorstellungen und Diskurse (1945–1991), red. J. M. Faraldo, P. Gulińska–Jurgiel, Ch. Domnitz, Köln–Wien 2008, s. 221–230.
Czekalski T., Pogrobowcy wielkiej idei: przemiany społeczne w Grecji w latach 1923–1940, Kraków 2007.
Dziurok A., M. Korkuć, F. Musiał, J. Szarek, R. Terlecki, Kronika komunizmu w Polsce, Kraków 2009.
Bar J., Die Presse der Volksrepublik Polen aus der Sicht von Journalisten und Lesern, w: Soziale Netzwerke und soziales Vertrauen in den Transformations ländern, Freiburger Sozialanthropologische Studien, t. XV, red. K. Roth, Zürich–Berlin 2007, s. 317–331.
Bukowski W., W. Frazik, F. Musiał, Bibliografia prac Janusza Kurtyki, „Zeszyty Historyczne WiN–u” 2010, nr 32–33 (Historia i pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce).
Gąsiorowski T., Obwód Przeworsk SZP–ZWZ–AK 1939–1944/45, Kraków 2009.
Fatalski M., Doktryna Manna. Wokół założeń polityki Stanów Zjednoczonych wobec Ameryki Łacińskiej w latach sześćdziesiątych XX wieku, w: Amerykomania. Księga jubileuszowa Prof. dra hab. Andrzeja Mani, t. I, red. W. Bernacki, A. Walaszek, Kraków 2009, s. 85–97.
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk i in., Warszawa–Lublin 2007.
Baczkowski M., Austro–węgierskie siły zbrojne w autonomicznej Galicji, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, t. VII, 2000, s. 61–74.
Gąsowski T., J. Ronikier, Z. Zblewski, Bitwy polskie: leksykon, Kraków 1999.
Granicite na Makedonija — hronologija na ideite na niani promieni, w: Makedonskiot identitet i istoriata. Material od megjunarodniot naučen sobir održan po popod 60 godini od osnovanjeto na Institut za nacjonalna istorija, Skopje 2010, s. 353–373.
Kałwa D, Codzienność peryferyjna. Pamięć o PRL mieszkańców Ustronia — studium przypadku, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, t. LXV/2011, nr 1 (292).
Franaszek P., Informator statystyczny do dziejów społeczno–gospodarczych Galicji. Rolnictwo w Galicji w dobie autonomii. Część 1: Produkcja roślinna, Kraków–Warszawa 1992.
Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi, red. I. Stawowy–Kawka, Kraków 2009.
Chwalba A., Okupacyjny Kraków w latach 1939–1945, Kraków 2011.
Franaszek P., Zdrowie publiczne w Galicji w dobie autonomii (wybrane problemy), Kraków 2002.
Głębocki H., Dzieje „Solidarności” w podziemiu 1981–1989, w: Solidarność — droga do niepodległości 1980–2005, Warszawa 2005.
Historyk i historia. Studia dedykowane pamięci Prof. Mirosława Frančicia, red. A. Walaszek, K. Zamorski, Kraków 2005.
Jaworzno: zarys dziejów w latach 1939–1990. Praca zbiorowa pod red. J. Zawistowskiego [aut. M. Fortuna i in.], Kraków–Jaworzno 1996.
Czocher A., R. Dyrcz, J. Kwilosz, Informator o zasobie historycznym archiwum krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i zasadach jego udostępniania, Kraków 2008.
Głębocki H., Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866), Kraków 2000.
Dudek A., Historia polityczna Polski 1989–2005, Kraków 2007.
Kastory A., Finlandia w polityce mocarstw, 1939–1940, Kraków 1993.
Bielański S., L’idea dell’Europa in Polonia nel XIX e nel XX secolo, w: Profili dell’integrazioneeuropea, red. A. Landuyt, Siena 2004.
Bruski J. J., Między prometeizmem a Realpolitik: II Rzeczpospolita wobec Ukrainy Sowieckiej 1921–1926, Kraków 2010.
Ilustrowana encyklopedia dla dzieci i młodzieży, t. I–III, Kraków 1997.
Chwalba A., Kraków w latach 1945–1989, Kraków 2004.
Gołębiowski J., Przemysł wojenny w Polsce 1918–1939, Kraków 1990.
Bonarek J., T. Czekalski, S. Sprawski, S. Turlej, Historia Grecji, Kraków 2005.
Bielański S., L’evoluzione del concettodellafrontiera orientale nellastoriografiapolacca, w: Ideias de Europa: QueFronteiras?, Coimbra 2004.
Bankowicz B., A. Dudek, J. M. Majchrowski, Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej, Kraków 1996.
Franaszek P., Economic Cooperation Between Poland and European Neutral States in the Cold War Period, w: Gaps in the Iron Curtain. Economic relations Between Neutral and Socialist Countries in Cold War Europe, red. P. Franaszek i in., Kraków 2009, s. 206–217.
Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. I, Warszawa 2010.
Chwalba A., Collegium Maius, Kraków 2009; idem, Polsko 1989–2008: dějiny součastnosti, Brno 2009.
Kuta C., „Działacze” i „Pismaki”. Aparat bezpieczeństwa wobec organizacji katolików świeckich w Krakowie w latach 1957–1989, Kraków 2009.
Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory — 19 I 1947, red. M. Wenklar, Kraków 2007.
Łabędź K., Wybrane linie zróżnicowania wewnątrz NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981, w: Czas przełomu. Solidarność 1980–1981, red. W. Polak, P. Ruchlewski, V. Kmiecik, J. Kufla, Gdańsk 2010, s. 125–138.
Kłosowicz R., Documents and Readings in American History: From the Colonies to the End of the Nineteenth Century, Kraków 2005.
Kochnowski R., Państwo stanowe czy dyktatura proletariatu? Geneza upadku austriackiej demokracji w latach 1927–1934, Kraków 2012.
„Die besten Tagen meines Lebens...” Der Alltag in den Staatlichen Landwirtschaftsbetrieben aus Sicht der oral history, w: Geschlechterbeziehungen in Ostmitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg. Soziale Praxis und Konstruktionen von Geschlechterbildern. Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 17. bis 20. November 2005, red. C. Kraft, München 2008, s. 277–289 [współautorstwo: E. Szpak].
Kastory A., Żegluga dunajska w polityce międzynarodowej w XX wieku, Kraków 2011.
Korkuć M., Józef Kuraś „Ogień”. Podhalańska wojna 1939–1945, Kraków 2011.
Kasznik–Christian A., Śródziemnomorskie zakorzenienie. Tożsamość pieds–noirs — od algierianizmu do mediterraneizmu (XIX–XXI wiek), „Portolana. Studia Mediterranea”, t. IV, red. D. Quirini–Popławska, Kraków 2009, s. 373–384.
Kulczykowski M., Żydzi — studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867–1918), Kraków 1995.
Lubecka J., Karanie niemieckich zbrodniarzy wojennych w Polsce, „Zeszyty Historyczne WiN–u” 2011, nr 34.
Korkuć M., F. Musiał, J. Szarek, Po dwóch stronach barykady PRL, Kraków 2007.
Łaptos J., W. Prażuch, A. Pytlarz, Historia Unii Europejskiej, Kraków 2003.
Korzeniewska–Wiszniewska R., Zjawisko jugonostalgii w pierwszej dekadzie XXI w., „Rocznik Instytutu Europy Środkowo–Wschodniej. Region Bałkański”, r. 7, cz. 2, Lublin 2009, s. 11–31.
Kasznik–Christian A., Wojna algierska 1954–1962. U źródeł niepodległej państwowości, Łódź 2001.
Leksykon PRL–u, Leksykon PRL–u, Kraków 2000.
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, t. II, red. R. Terlecki, J. Szczepaniak, Kraków 2008.
Litwińska M., G. Waligóra, Ruch „Wolność i Pokój” 1985–1989, w: ibidem, t. VII: Wokół „Solidarności”, red. iidem, Warszawa 2010.
Kastory A., Złowrogie sąsiedztwo. Rosyjska polityka wobec europejskich państw ościennych w latach 1939–1940, Kraków 1998.
Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. naukowa J. Majchrowski, współpr. G. Mazura i K. Stepana, Warszawa 1994.
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, t. III, red. M. Lasota, J. Szczepaniak, Kraków 2010.
Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły, red. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2009.
Kuta C., Niezależny ruch wydawniczy 1980–1989, w: NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. II: Ruch społeczny, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
Kiselinovski S., I. Stavovi-Kavka, Malcinstvata na Balkanot XX vek, Skopje 2004.
Korzeniewska–Wiszniewska R., Kształtowanie relacji między państwami byłej Jugosławii w ostatnim dziesięcioleciu — zarys problemu, Lublin 2010.
Klich–Kluczewska B., Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie 1945–1989, Warszawa 2005.
Lang von J., Między Hitlerem a Himmlerem. Generał Karl Wolff, Kraków 2005.
Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. I, Kraków–Warszawa–Wrocław 2002.
Kozanecki A., Niektóre inicjatywy dotyczące ziem postulowanych zrealizowane w Krakowie (1942–1945), w: Studia z historii Polski XIX i XX wieku..., s. 283–300.
Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. II, Kraków–Warszawa–Wrocław 2004.
Lencznarowicz J., Australia (Historia Państw Świata w XX wieku), Warszawa 2005.
Kurkowska–Budzan M., Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości, Kraków 2009.
Łabędź K., Bezdebitowa prasa chłopska w latach osiemdziesiątych, w: Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie, t. II: W podzielonej Europie, Warszawa 2007, s. 431–440.
Kłosowicz R., Wojna amerykańsko–brytyjska 1812–1814, Kraków 2003.
Kulczykowski M., Żydzi — studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Kraków 2004.
Kastory A., Wielka Brytania wobec wydarzeń w Europie Środkowej, Kraków 2009.
„...Do prześladowania nie daliśmy powodu”. Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej. Kraków 3 II 2003, red. R. Terlecki, Kraków 2003.
Klich–Kluczewska B., „Przez dziurkę od klucza”. Historia życia prywatnego z perspektywy źródeł publicznych, w: Rodzina — prywatność — intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, red. D. Kałwa, A. Walaszek, A. Żarnowska, Warszawa 2005.
Kotarba R., Niemiecki obóz w Płaszowie 1942–1945, Warszawa–Kraków 2009.
Łabędź K., Opozycja ludowa w okresie od stanu wojennego do „okrągłego stołu”, w: Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, t. II, red. W. Paruch, S. J. Pastuszka, R. Turkowski, Warszawa 2002.
Ku zjednoczonej Europie. Studia nad Europą Środkową i Południowo–Wschodnią w XIX i XX wieku, red. I. Stawowy–Kawka, W. Rojek, Kraków 1997.
Kulińska L., Przebieg eksterminacji ludności polskiej Kresów Wschodnich w latach czterdziestych XX wieku, [S.I.] 2009.
Kwiek J., Żydzi, Łemkowie, Słowacy w województwie Krakowskiem 1945–1949/50, Kraków 2002.
Lencznarowicz J., Emigracja — patriotyzm — ojczyzna. Obowiązki polskiej emigracji politycznej wobec Polski w pojałtańskiej Europie, 1945–1956, w: Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej. Od nowoczesności do współczesności, red. A. Nowak, A. A. Zięba, Kraków 2009, s. 375–409.
Kłosowicz R., U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2008.
Kurtyka J., Z dziejów agonii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski, red. W. Frazik, F. Musiał, Kraków 2011.
Korkuć M., J. Szarek, P. Szubarczyk, J. Wieliczka–Szarkowa, W cieniu czerwonej gwiazdy. Zbrodnie sowieckie na Polakach (1917–1956), Kraków 2009.
Krężołek E., Kontrola operacyjna Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w świetle sprawy obiektowej „Bem”, w: Naukowcy władzy, władza naukowcom. Studia, red. P. Franaszek, Warszawa 2010.
Łabędź K., NSZZ „Solidarność” w okresie bezpośrednio poprzedzającym wprowadzenie stanu wojennego, w: Stan wojenny. Fakty, hipotezy, interpretacje, red. A. Czwołek, W. Polak, Toruń 2008, s. 11–22.
Kasznik–Christian A., Pod znakiem arabo–islamizmu. Uwagi o algierskim ruchu narodowym XIX i XX w., w: Przez dwa stulecia: XIX i XX w. Studia historyczne ofiarowane prof. Wacławowi Felczakowi, zesp. red. W. Frazik i in., Kraków 1993, s. 183–211.
Lencznarowicz J., Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej po II wojnie światowej. 1944–1956, Kraków 2009.
Kurkowska–Budzan M., Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych, Kraków 2003.
Łabędź K., Koncepcje polityczne w prasie NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981, Toruń 2004.
Łaptos J., M. Misztal, American Debates on Central European Union. 1942–1944. Documents of the American State Department, Bruxelles 2002.
Korkuć M., J. Szarek, Zakopiańska „Solidarność” 1980–1989, Zakopane 2006.
Korkuć M., „Zostańcie wierni tylko Polsce...”. Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944–1947), Kraków 2002.
Macedoński dyskurs niepodległościowy. Historia — kultura — literatura — język — media, red. I. Stawowy–Kawka, M. Kawka, Kraków 2011.
Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. M. Wenklar, Kraków 2011.
Kastory A., Winston Spencer Churchill, Wrocław 2004.
Kasznik–Christian A., Algieria (Historia Państw Świata w XX wieku), Warszawa 2006.
Łabędź K., Grupy interesu w NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 — wybrane przykłady, w: Grupy interesów w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, Opole 2003.
Łabędź K., Problemy i dylematy podziemnej „Solidarności”, w: O Polskę wolną! O Polskę solidarną! NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989, red. W. Polak, S. Galij–Skarbińska, V. Kmiecik, M. Białkowski, J. Kufla, P. Ruchlewski, Gdańsk 2011, 163–176.
Lencznarowicz J., Zwycięski wódz i zdradziecki watażka. Postać Władysława Andersa w mitologii politycznej polskiej emigracji pojałtańskiej, „Przegląd Polonijny”, r. XXXIII (2007), z. 1, s. 5–40.
Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV–XX wiek, red. A. Kutylak, Kraków 2006.
Kozub–Ciembroniewicz W., Doktryna i system władzy Włoch faszystowskich na tle porównawczym, Kraków 2010.
Kura A., Aparat bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości wobec kolektywizacji wsi polskiej 1948–1956, Warszawa 2006.
Łaptos J., Historia Belgii, Wrocław 1995.
Lubecka J., The Word at the Service of Political History as Exemplified by the German Narration of World War II Crimes, w: Language, Culture and Politics, red. E. Grodzki, S. Rehman, C. Calma, Florida 2011.
Korzeniewska–Wiszniewska R., Serbia and the European Union at the beginning of the twenty first century (In the light of the Serbia media), „Politeja”, Kraków 2009, nr 10/1, s. 255–274.
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, t. I, red. R. Terlecki, J. Szczepaniak, Kraków 2007.
Lencznarowicz J., Emigracyjny wybór tradycji. Przykłady nawiązań do polskiej historii w emigracyjnym piśmiennictwie politycznym 1944–1956, w: Wkład uchodźstwa polskiego w naukę i kulturę Wielkiej Brytanii, Kraków 2010.
Korzeniewska–Wiszniewska R., Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia. Serbska polityka wobec rozpadu Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX w., Kraków 2008.
Łabędź K., Opozycja przedsierpniowa a wydarzenia w lecie 1980 roku, w: Między Warszawą a regionem. Opozycja przedsierpniowa na Pomorzu Zachodnim, red. K. Kowalczyk, M. Paziewski, M. Stefaniak, Szczecin 2008, s. 41–54.
Korzeniewska–Wiszniewska R., Republika Serbii i Republika Serbska a Serbowie — sytuacja obecna i perspektywy, w: Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton — przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio, Łódź 2011, s. 343–360.
Lencznarowicz J., Imigranci z Polski w społeczeństwie australijskim. Wybrane przykłady,w: Emigracja z Klępska i okolic do Australii w 1838 roku, red. A. Maksymowicz, Sulechów 2009, s. 62–84.
Kronika Polski, red. A. Nowak, Kraków 1998.
Osobowe źródła informacji — zagadnienia metodologiczno–źródłoznawcze, red. F. Musiał,, Kraków 2008.
Ukraińskie tradycje parlamentarne XIX–XXI w., red. J. Moklak, Kraków 2006.
Strażnicy sowieckiego imperium. Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945–1990, red. F. Musiał, M. Wenklar, Kraków 2009.
Paciorek A., Uruchomienie i upaństwowienie przemysłu Krakowa oraz jego przeobrażenia w latach 1945–1949, Kraków 1991.
Moklak J., Łemkowszczyzna w Drugiej Rzeczypospolitej: zagadnienia polityczne i wyznaniowe, Kraków 1997.
Marecki J., Zakony pod presją bezpieki. Aparat bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego 1944–1975, Kraków 2009.
Między Sierpniem a Grudniem. „Solidarność” w Krakowie i Małopolsce w latach 1980–1981, red. T. Gąsowski, współprac. B. Klich–Kluczewska, J. Mierzwa, Kraków 2006.
Ptak A., M. Korkuć, Żołnierze porucznika Wądolnego, Kraków 2001.
Rojek W., Les aspects politiques de la visite de général de Gaulle en Pologne à la lumière de la presse polonaise, Paris 1991.
Patek A., Żydzi w drodze do Palestyny 1934–1944: szkice z dziejów aliji bet — nielegalnej imigracji żydowskiej, Kraków 2009.
Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu. Stav bádania o dejinách Spiša, red. R. Gładkiewicz, M. Homza, współudział M. Pułaski, M. Slivka, Levoča–Wrocław 2003.
Przemyski słownik biograficzny, red. L. Fac, T. Pudłocki, A. Siciak, t. I, Przemyśl 2009. Przemyski słownik biograficzny, red. L. Fac, T. Pudłocki, A. Siciak, t. II, Przemyśl 2011.
Szporluk R., Imperium, komunizm i narody: wybór esejów, Kraków 2003.
Zgórniak M., Planowanie operacyjne Polski i Niemiec w 1939 roku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace Historyczne”, z. 99, 1991, s. 41–59.
Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001.
Patek A., Polacy w Rosji i ZSRR, w: Polonia w Europie, red. B. Szydłowska–Ceglowa, Poznań 1992, s. 283–363.
Zgórniak M., Wyścig zbrojeń po II wojnie światowej, w: Nauka wobec pokojowej współpracy w Europie (Materiały z Konferencji Naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim), Kraków 1992, s. 17–25.
Reading the City. Methodological Consideration on Urban History and Urban Studies, w: Frontiers and Identities: Cities in Regions and Nations, red. L. Klusákova, L. Teulières, Piza 2008, s. 1–16.
Stawowy-Kawka I., Macedonia w polityce państw bałkańskich w XX wieku, Kraków 1993.
Rewolucyonnaja Rossija 1917 g. i polskij wopros. Nowyje istoczniki, nowyje wzglady. Sbornik statiej, otwietstwiennyje, red. M. Wołos, A. Oriechow, Moskwa 2009.
Rydel J., R. Rogulski, Przewodnik po historii Niemiec i stosunków polsko–niemieckich po drugiej wojnie światowej, w: W. Bartoszewski, O Niemcach i Polakach. Wspomnienia, prognozy, nadzieje. Zanotowali i opracowali J. Rydel, R. Rogulski, Kraków 2010, s. 413–515.
Poles & News: history — culture — education, red. M. Misztal, P. Trojański, Kraków 2011.
Sport w historii Włoch okresu faszystowskiego, w: Sport i polityka w dwudziestowiecznych państwach totalitarnych i autorytarnych, red. T. Gąsowski, S. Bielański, Kraków 2009.
Wokół legendy „Ognia”. Opór przeciw zniewoleniu: Polska — Małopolska — Podhale 1945–1956, red. R. Kowalski, Nowy Targ 2008.
Nowak A., Ofiary imperium — imperia jako ofiary: 44 spojrzenia, Warszawa 2010.
Rosja i Europa Wschodnia: „imperiologia” stosowana, red. A. Nowak, Warszawa 2006.
Sobór–Świderska A., Inwigilacja czołowych polityków pochodzenia żydowskiego przez Służbę Bezpieczeństwa przed i po Marcu 1968 roku, „Studia Historyczne” 2008, z. 2, s. 185–206.
Sroka Ł. T., Sprawiedliwi chcą być doskonali. Z dziejów wolnomularstwa w Krakowie od XVIII wieku do współczesności, „Biblioteka Krakowska” nr 154, Kraków 2010.
The Lemko Region, 1939–1947: War, Occupation and Deportation, red. P. Best, J. Moklak, New Haven, Conn.–Cracow 2002.
Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa 2005, red. A. Chwalba.
Piasecki A., Przełom lat 1980/1981 we wspólnotach lokalnych. Nisza historiograficzna, w: Czas przełomu. Solidarność 1980–1981, red. W. Polak i in., Gdańsk 2011.
Michalski Cz., 75 lat Akademickiego Związku Sportowego w Polsce, Kraków 1983.
Nowak A., Powrót do Polski: szkice o patriotyzmie po „końcu historii” 1989–2005, Kraków 2005.
Zgórniak M., Plany integracji Europy Środkowej w latach 1918–1945, w: Rola Hexagonale w kształtowaniu jedności europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace z Nauk Politycznych”, z. 48, 1992, s. 20–24.
Solak Z., Między Polską a Litwą. Życie i działalność Michała Romera 1880–1920, Kraków 2004.
Wic W., Prawo retrospekcji przewrotowej Kazimierza Kelles–Krauza, w: Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei, red. M. Mikołajczyk, M. Śliwa, Kraków 2008, s. 8–15.
Michalewicz J., Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, Kraków 1995.
Rzegotka O., Ł. T. Sroka, 70 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (1934–2004), Warszawa 2004.
Wokół teczek bezpieki — zagadnienia metodologiczno–źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2006.
Stinia M., Aktywność naukowa, dydaktyczna i wychowawcza nauczycieli Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w Krakowie, w: M. W. Belda, P. Figiela, J. Kozioł–Marzec, K. Samsonowska, M. Stinia, K. Węgrzyn, To była hebrajska szkoła w Krakowie. Gimnazjum Hebrajskie 1918–1939, Kraków 2011, s. 67–98.
Polit J., Lew i smok. Wielka Brytania a kryzys chiński, 1925–1928, Kraków 2006.
Nowak A., Karol Wojtyła — Jan Paweł II: kronika życia i pontyfikatu, Kraków 2003; Polska — Jan Paweł II, Kraków 2004.
Od partii komunistycznej do współczesnej socjaldemokracji. Reformy wewnętrzne i przeobrażenia Bułgarskiej Partii Socjalistycznej w latach 1990–2005, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, red. I. Stawowy–Kawka, J. Machnik, t. XVIII, Kraków 2010.
Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego. Komuniści przeciw religii po 1944 roku, red. J. Marecki, Kraków 2011.
Mikołajczyk M., Stosunek polskiej powojennej opozycji politycznej do pojęcia rewolucji i zmian rewolucyjnych. Analiza zawartości tekstów tzw. drugiego obiegu (1977–1989), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica I” (2002), s. 97–118.
Majewski M. W., Przemysł lotniczy w Lublinie 1919–1939, Warszawa 2009.
Piasecki A., R. Michalak, Historia polityczna Polski 1952–2002, Zielona Góra 2003.
Nowak A., Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej (1733–1921), Kraków 1999.
Zamorski K., Informator statystyczny do dziejów społeczno–gospodarczych Galicji. Ludność Galicji w latach 1857–1910, Kraków 1989.
Mikołajczyk M., Le duefaccedellastoriografiapolacca: scrivere contro e senzacensura, w: Oltreilnazionalismo. Nuovestoriografiedell’est, red. A. Laudiero, Napoli 2004, s. 153–173.
Parus-Jaskułowska M., Naród, historia, media — patriotyczny przekaz historyczny w polskich mediach.
Rojek W., Odyseja skarbu Rzeczypospolitej: losy złota Banku Polskiego 1939–1950, Kraków 2000.
Terlecki R., Uniwersytet Latający i Towarzystwo Kursów Naukowych 1977–1981, Kraków–Rzeszów 2000.
Rydel J., W służbie cesarza i króla: generałowie i admirałowie narodowości polskiej w siłach zbrojnych Austro–Węgier w latach 1868–1918, Kraków 2001.
Majchrowski J. M., Pierwsza kompania kadrowa. Portret oddziału, Kraków 2002, 2004.
Polska bez Marszałka. Dylematy piłsudczyków po 1935 roku, zbiór studiów pod red. M. Wołosa i K. Kani, Toruń 2008.
Zblewski Z., Między wolną Polską a „siedemnastą republiką”. Z dziejów oporu społecznego na terenie województwa krakowskiego w latach 1945–1947, Kraków 1998.
Majewski M. W., Samoloty i zakłady lotnicze II Rzeczypospolitej, Warszawa 2006 [II wyd. Warszawa 2008].
Szwagrzyk K., Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944–1956, Kraków–Wrocław 2005.
Zgórniak M., Stan wojenny w Polsce, w: O stanie wojennym w Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Warszawa 1997, s. 161–191.
Mikołajczyk M., Rewizjonistów z PRL polemiki z doktryną i... marzenia, w: Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, t. I, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 367–379.
Patek A., Birobidżan: sowiecka ziemia obiecana? Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR, Kraków 1997.
Michalewicz J., Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Słownik historyczny przemysłu gorzelniczego Galicji doby autonomicznej, t. I–IV, Kraków 1988–1993.
Rydel J., A. Przewoźnik, ErinnerungsortKatyn, w: Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungren der Vergangenheitund Perspektiven, red. M. Weber, B. Olschowsky, I. A. Petransky, A. Pók, A. Przewoźnik, München 2011, s. 267–283.
Zyblikiewicz L., Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Ameryki Łacińskiej i Karaibów w latach 1981–1988, Kraków 1992.
Social Policy and Social Practice in People’s Republic of Poland, w: Social Policy and State Socialism, red. S. Hering, B. Budrich 2009, s. 161–174.
Musiał F., Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946–1955, Kraków 2005.
Niemcy — Europa — świat. Studia międzynarodowe. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Erhardowi Cziomerowi, red. I. Stawowy–Kawka, Kraków 2007.
Procesy transformacyjne w Polsce i Czechosłowacji/Czechach po 1989 roku. Transformační procesy v Polsku a v Československu/ Česku po roce 1989, red. J. J. Bruski, E. Maur, M. Pułaski, J. Vykoukal, Wrocław 2005.
Polit J., Mocarstwa wobec Rewolucji Xinhai, „Azja–Pacyfik” 2011, t. XIV, s. 87–106.
Stawowy-Kawka I., The Greco–macedonian Dispute over the Name of Republic of Macedonia, „Politeja” 2009, nr 10, s. 223–239.
Walaszek A., Do Ameryki za chlebem: Central Eastern Europeans Cross the Atlantic, w: Leaving Home. Migration Yesterday and Today, red. D. Knauf, B. Moreno, Bremen 2010, s. 63–77.
Wybory ’89 w Krakowie: wspomnienia, relacje i dokumenty z kampanii wyborczej Małopolskiego Komitetu Wyborczego „Solidarność”, red. T. Gąsowski, Kraków 1999.
Zając E., NSZZ „Solidarność” Region Małopolska, w: NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. VI: Polska Południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
Rydel J., „Polska okupacja” w północno–zachodnich Niemczech 1945–1948: nieznany rozdział stosunków polsko–niemieckich, Kraków 2000.
Zapalec A., Druga strona sojuszu. Żołnierze brytyjscy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, Gdańsk 2014.
Unzüchtiger Realsozialismus. Prostitution in der Volksrepublik Polen, „Osteuropa”, t. VI, 2006: Mythos Europa. Prostitution, Migration, Frauenhandel, s. 303–317.
Wołos M., J. Kantor, Trieugolnik Moskwa–Warszawa–Berlin. Oczerki istorii sowietsko–polsko–giermanskich otnoszenij w 1918–1939 gg., Sankt Pietierburg 2011.
Piasecki A., Modernizacja Polski lokalnej. Frakty, mity, oceny, w: Polska Ludowa: obszary modernizacji i regresu, red. M. Mikołajczyk, M. Śliwa, A. Tasak, Kraków 2011.
Nowak A., Impérium a ti druzí: Rusko, Polsko a moderni dĕjiny východni Evropy, Brno 2010.
The Ashgate Companion to the History of Textile Workers, 1650–2000, red. L. Heerma van Voss, E. Hiemstra–Kuperus, E. van Nederveen Meerkerk, Ashgate Publishing Group 2010.
Rojek W., Ekspansja mocarstw w Chinach i jej wpływ na rozwój stosunków międzynarodowych w latach 1895–1914, Kraków 1990.
Rydel J., Polityka historyczna w Republice Federalnej Niemiec. Zaszłości — idee — praktyka, Kraków 2011.
Zgórniak M., Sytuacja militarna 1918 r. i załamanie się państw centralnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace Historyczne”, z. 95, 1991, s. 39–47.
Węc J. J., Spór o kształt integracji europejskiej w latach 1963–1969, w: Naród, państwo, Europa Środkowa w XIX i XX wieku, red. A. Patek, W. Rojek, Kraków 2006.
Pułaski M., Z dziejów prób integracji europejskiej od średniowiecza do współczesności, Kraków 1995.
Paczyńska I., Aresztowania w listopadzie 1939 roku i ich miejsce w polityce okupanta niemieckiego wobec polskiej inteligencji, „Studia Historyczne” 2005, z. 1, s. 61–74.
Rojek W., Ruś Podkarpacka w polityce państw Europy Środkowej w dobie Monachium, Gorzów Wielkopolski 2004.
Zgórniak M., W. Rojek, G. Mazur, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu, Kraków 1998.
Żebrowski A., Ewolucja cywilnych i wojskowych służb specjalnych, w: Druga wojna światowa w 60 lat po zakończeniu i jej konsekwencje, red. W. Wróblewski, Krosno 2006, s. 229–262.
Ziemianie wobec okupacji 1939–1945, red. M. Wenklar, Kraków 2006.
Miejsce Macedonii na Bałkanach — historia — polityka — kultura — nauka, red. I. Stawowy–Kawka, Kraków 2005.
Nowarski Cz., Chłopi polscy w podręcznikach historii 1945–1980, Kraków 2006.
Mikietyński P., Dążenia niepodległościowe narodów Północnego Kaukazu w XX wieku, w: Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku). Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi, red. W. Rojek, I. Stawowy–Kawka, Kraków 2003, s. 365–376.
Nowak A., Czas walki z Bogiem, Kraków 2011.
Stawowy-Kawka I., Historia Macedonii, Wrocław 2000.
Terlecki R., Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1990, Kraków 2007.
Samsonowska K., „Schindler’s List” — a Guidebook. The Extermination of Cracow Jews, Kraków 2010.
Wordliczek R., The Silent War between the Superpowers. Foreign Policy of the United States and the Soviet Union in the Mediterranean in the 1980s, „Ad Americam”, t. XII, 2011.
Zapalec A., Ziemia tarnopolska w okresie pierwszej okupacji sowieckiej (1939–1941), Kraków 2007.
Wielka historia świata, red. W. Rojek, t. XII, Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, Kraków 2006.
Samsonowska K., I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie w latach 1939–2000, Tarnów 2006.
Szarkowie J. i J., Kocham Polskę. Historia Polski dla naszych dzieci, Kraków 2011.
Nowak A., Ojczyzna ocalona: wojna sowiecko–polska 1919–1920, Kraków 2010.
Polit J., Chiny, Warszawa 2004.
Ślusarek K., Dzieje Nagłowic, Jędrzejów–Kraków 2006; idem, Jędrzejów i Ziemia Jędrzejowska po II wojnie światowej — postulaty badawcze, w: Cystersi — Jędrzejów — Ziemia Jędrzejowska. Wspólne dziedzictwo, red. K. Ślusarek, Jędrzejów–Kraków 2006, s. 151–162.
Patek A., Wielka Brytania wobec Izraela w okresie pierwszej wojny arabsko–izraelskiej, maj 1948–styczeń 1949, Kraków 2002.
Zakrzewski M., Anna Koźmińska — jedna z wielu zapomnianych Sprawiedliwych, w: „Kto w takich czasach Żydów przechowuje?...”. Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej, red. A. Namysło, Warszawa 2009.
Müller K., How Culture Shapes the Post–Communist Transformations, Employment and Economy in Central and Eastern Europe, emecon.eu.
Walaszek A., Życie na pograniczu i „życie pomiędzy”. Polacy w zagłębiu antracytowym w Luzerne County, Pensylwania z innymi grupami w tle (1753–1902), Kraków 2012.
Rząd i partie polityczne I Republiki Czechosłowackiej wobec sporu o orientację narodową Rusinów zakarpackich (1919–1938), „Studia Historyczne” (Kraków) 1997, z. 2, s. 191–211.
Słoczyński H., Światło w dziejarskiej ciemnicy. Koncepcje dziejów i interpretacja przeszłości Polski Joachima Lelewela, Kraków 2010.
Słoczyński H., Matejko, Wrocław 2000.
Walaszek A., Von „Polen in Ameryka” zu „Amerikanern polnisher Herkunft”. Migration, Diaspora und ethnische Imaginationen 1870–1930, „Comparative. Zeitschrift für Globalgeschichte und Verleichende Gesselschaftsforschung”, Leipzig 2010, nr 20, z. 1/2, s. 164–185.
Porębski L., Lokalny wymiar elektronicznej demokracji, Kraków 2012.
Polit J., Odwrót znad Pacyfiku? Wielka Brytania wobec Dalekiego Wschodu, 1914–1922, Kraków 1999.
Pipes R., Rosja, komunizm i świat: wybór esejów, Kraków 2002.
Musiał F., Polityka czy sprawiedliwość? Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946–1955), Kraków 2005.
Śliwa M., Idee polityczne w Polsce, Ostrowiec Św. 2004.
Patek A., Polski cmentarz w Jerozolimie: Polacy pochowani na cmentarzu katolickim na Górze Syjon, Kraków 2009.
Pułaski M., Z dziejów przemian w Europie Środkowo–Południowo–Wschodniej po drugiej wojnie światowej, Kraków 1993.
Nowak A., Ofiary, imperia i historycy: studium przypadków (od XVIII do XXI wieku), Kraków 2009.
Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939–1956, red. T. Gąsiorowski et al., T. 1-16, Kraków 1997-2012.
Wnęk K., Dzieje klimatu Galicji w latach 1848–1913. Wpływ zjawisk meteorologicznych na społeczno–gospodarczy rozwój Galicji, Kraków 1999.
Madurowicz–Urbańska H., Franciszek Bujak — o nowy kształt historii, Kraków 2001.
Mroczka M., Krakowianie: szkice do portretu zbiorowego w dobie industrialnej transformacji 1890–1939, Kraków 1999.
Pułaski M., Między dwoma totalitaryzmami: Europa Środkowa i Połud -niowo–Wschodnia w latach 1933–1956, Kraków 1997.
Mania A., Détente i amerykańska polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej, styczeń 1969–styczeń 1981, Kraków 2003.
Stawowy-Kawka I., Turecka mniejszość narodowa w Bułgarii po 1945 roku, „Balcanica Posnanensia. Acta et studia”, t. XVII, Religia a polityka w Europie Południowo-Wschodniej, cz, I, red. I. Czamańska, W. Szulc, Poznań 2010, s. 107–118.
Terlecki R., Profesorowie UJ w aktach UB i SB, Kraków 2002.
www.ipn.gov.pl/portal/pl/265/17925/Wykaz_publikacji_pracownikow_Oddzialu_IPN_w_Krakowie.html [dostęp: 10.02.2012].
Rediscovering Ourselves. Frontiers and Identities in Polish Historiography of the 19th and 20th Century (1989–2005), w: Being a Historian Opportunities and Responsibilities Past and Present, Pisa 2010, p. 67–80.
„So wie zuhause”. Die private Sphäre als Arbeitsplatz polnischer Migrantinnen, w: Von Polen nach Deutschland und zurück. Die Arbeitsmigration und Ihre Herausforderungen für Europa, red. M. Nowicka, Bielefeld 2007, s. 205–226.
Wnęk K., Systemy GIS w badaniach historycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, z. 137, Kraków 2010, s. 153–171.
Nowarski Cz., Akademickie kształcenie nauczycieli historii w Polsce (1945–1980), Kraków 1999.
Musiał F., Raj grabarzy narodu. Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce „ludowej” 1945–1989, Kraków 2010.
Synowiec A., II Rzeczpospolita w twórczości ks. Jana Piwowarczyka. Wybrane zagadnienia społeczne i polityczne, Kraków 2006.
Piasecki A., Perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Bilans i prognoza, w: XX lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia — problemy — perspektywy, red. J. Kowalik, A. Bednarz, Toruń 2011.
Szpytma M., The Risk of Survival. The Rescue of the Jews by the Poles and the Tragic Consequences for the Ulma Family from Markowa, Warszawa–Kraków 2009.
Paczyńska I., Przymusowe migracje na ziemiach polskich podczas II wojny światowej — próba bilansu, „Studia Historyczne” 2006, z. 3–4, s. 299–322.
Sowa A. L., Historia polityczna Polski 1944–1991, Kraków 2011.
Pudłocki T., „Blichtr salonu, wojna przeciw pyłkowi czy zarządzanie ogniskiem domowym?”. Rola kobiety w gospodarstwie domowym w Galicji Wschodniej okresu autonomii, w: Kobieta w gospodarstwie domowym. Ziemie polskie na tle porównawczym, red. G. Wyder, Zielona Góra 2012, s. 129–146.
Mikołajczyk M., Problemy wsi i ruchu ludowego w publikacjach drugiego obiegu 1976–1989, w: Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, t. 3, red. K. Baścik, J. Zalewa, Lublin 2002.
Wordliczek R., Multicultural Societies in European States: The New Challenge to the Central European EU Member States, w: Wartości polityczne: księga pamiątkowa poświęcona profesor Bogumile Bednarczyk, red. J. M. Majchrowski, B. Stoczewska, Kraków 2010.
Samsonowska K., Szkice z przeszłości szkoły pijarów 1909–2009, Kraków 2009.
Wielka historia świata, t. XI, Wielkie wojny XX wieku (1914–1945), red. M. Zgór niak, Kraków 2006.
Złota Księga Wydziału Historycznego, red. J. Dybiec, Kraków 2000.
Nowak A., Polacy, Rosjanie i biesy: studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku, Kraków 1998. Nowak A., Polska i trzy Rosje: studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków 2001.
Stinia M., Rola i znaczenie średniego szkolnictwa prywatnego w Galicji 1867–1914, w: Historia wychowania. Misja i edukacja. Galicja i jej sąsiedztwo, t. XX, red. K. Szmyd, J. Dybiec, Rzeszów 2008, s. 115–131.
Wołos M., Francja–ZSRS. Stosunki polityczne w latach 1924–1932, Toruń 2004.
Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, red. A. Meissner, W. Szulakiewicz, Toruń 2008.
The Lemkos of Poland: articles and essays, red. P. Best, J. Moklak, Cracow–New Haven, Conn. 2000.
Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietniczynym Macedonii. Historia — kultura — literatura — język — media, red. I. Stawowy–Kawka, Kraków 2008.
Ślusarek K., Narodziny nowoczesnego nacjonalizmu polskiego i konflikty narodowościowe na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w., w: Fenomen nowoczesnego nacjonalizmu w Europie Środkowej, red. B. Link, J. Lüer, K. Struve, Opole 1997.
Pudłocki T., Blask szarości... Życie codzienne w I Państwowym Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w latach 1918–1939, Przemyśl 2004.
Wielka historia świata, t. XII, Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, red. W. Rojek, Kraków 2006.
Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, red. I. Stawowy–Kawka, Kraków 2007.
Pilch A., Losy Polaków w Austrii po drugiej wojnie światowej 1945–1955, Wrocław–Kraków 1994.
Polit J., Smutny kontynent. Z dziejów Azji Wschodniej w XX wieku, Kraków 2002.
Najnowsza historia polityczna świata 1945–1995, red. A. Patek, J. Rydel, J. J. Węc, Kraków 1997.
Public Space/ Private Places within the City, w: Frontiers and Identities: Cities, Regions, Nations, red. L. Klusáková, Pisa 2008, s. 17–32.
Miunchienskoje sogłaszenije 1938 goda: istorija i sowriemiennost’. Sbornik statiej, red. N. S. Lebiediewa, M. Wołos, sostawitiel: J. M. Korszunow, Moskwa 2009.
Najnowsza historia świata 1945–1995, t. I–III, red. A. Patek, J. Rydel, J. J. Węc, Kraków 1997.
Naród–państwo. Europa Środkowa w XIX i XX wieku: studia ofiarowane Michałowi Pułaskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. A. Patek, W. Rojek, Kraków 2006.
Sowa A. L., U progu wojny. Z dziejów spraw wewnętrznych i polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej, Kraków 1997.
Zyblikiewicz L. A., K. Wnęk, E. Callahan, Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857–1938, Kraków 2006.
Nowak A., History and Geopolitics: a Contest for Eastern Europe, Warsaw 2008.
Reczyńska A., Przemiany w społeczności polonijnej w Kanadzie pod koniec XX wieku, w: Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań, red. G. Babiński, H. Chałupczak, Kraków 2006, s. 161–175.
Zamorski K., Transformacja demograficzna w Galicji na tle przemian ludnościowych innych obszarów Europy Środkowej w drugiej połowie XIX i na początku XX w., Kraków 1991.
Szuro S., Koleje żelazne w Galicji w latach 1847–1914, Kraków 1997 (obie prace ukazały się w serii: „Informator statystyczny do dziejów społeczno–gospodarczych Galicji”).
Stinia M., Państwowe szkolnictwo gimnazjalne w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 2004.
Mania A., Polityka administracji Franklina D. Roosevelta wobec Związku Radzieckiego w latach 1933–1939, Kraków 1983.
Tadeusz Sobolewicz. Biografia jako argument. Dokumentacja polsko–niemieckiego projektu ze świadkiem historii, red. B. Dausien, D. Kałwa, A. Musioł, J. Schröder, Oświęcim 2006.
Walaszek A., Od obchodów rocznicy Powstania Listopadowego po „Bartek Bieda Show”, Kultura polska i polonijna w USA, 1870–1930, „Studia Migracyjne — Przegląd Polonijny” 2010, nr 2, s. 71–89.
Patek A., Władysław Sheybal: kadry z życia artysty, Kraków 2004.
Rojek W., Spory o władanie morzem: polityczno–dyplomatyczne aspekty zbrojeń morskich w okresie międzywojennym 1919–1939, Kraków 1994.
Stinia M., Intencjonalny wizerunek nauczyciela historii w Polsce po 1989 roku, w: Místo historie a úloha učitele dĕjpisu při formowăní multikultrní společnosti, red. J. Vaculik, J. Mihola, Brno 2003, s. 203–207.
Żebrowski A., Polskie służby specjalne w latach 1983–1996. Wybrane aspekty, Kraków 2011.
Mezi dvěma transformacemi. Československo a Polsko v letech 1947(1948)–1989. Od transformacji do transformacji. Polska i Czechosłowacja w latach 1947 (1948)–1989, red. J. J. Bruski, E. Maur, M. Pułaski, J. Valenta, Praha 2001.
W 70–lecie odzyskania niepodległości przez Polskę 1918–1988: materiały z sesji naukowej organizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 27–28.X.1988, red. M. Pułaski, Warszawa–Kraków 1991.
Mroczka M., Łódzka organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1918–1926, Łódź 1971.
The Cambridge Economic History of Modern Europe, t. II: 1870 to the Present, red. S. Broadberry, K. H. O’Rourke, Cambridge University Press 2010.
Zgórniak M., Europa w przededniu wojny. Sytuacja militarna w latach 1938–1939, Kraków 1993.
Najnowsza historia świata 1945–2007, t. I–IV, red. A. Patek, J. Rydel, J. J. Węc, Kraków 2009.
Pudłocki T., „Za silna już do starego życia, a za słaba jeszcze do nowego” — przemyskie inteligentki wobec wyzwań nowoczesności w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), t. II, red. A. Janiak–Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2009, s. 99–116.
PRL w polskiej świadomości/pamięci historycznej, w: Pamięć polska, pamięć niemiecka od XIX do XXI wieku, red. K. Mikulski, Z. Noga, Toruń 2006, s. 150–160.
Palkij H. (i in.), Historia — informator maturalny, Kraków 2000.
Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, red. W. Rojek, Kraków 2006.
Pudłocki T., „Nie tylko one to robiły...”. Helena Stieberowa a dyskurs w międzywojennym Przemyślu o udziale Polek w walkach o niepodległość, w: Pamięć historyczna kobiet, red. M. Przeniosło, K. Sierakowska, Kielce 2009, s. 53–66.
Polit J., Pod wiatr. Czang Kaj–szek, 1887–1975, Kraków 2008.
Węc J. J., Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950–2005. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzynarodową, Kraków 2006.
W stulecie polskiego ruchu robotniczego: studia i rozprawy, red. J. Gołębiowski, Kraków 1982.
Wielka historia Polski, red. S. Grodziski, J. Wyrozumski, M. Zgórniak, t. I–X, Kraków 1998–2001.
Pilch A., „Rzeczpospolita Akademicka”. Studenci i polityka 1918–1933, Kraków 1997.
Palkij H., Z. Bajor, Z. Bednarek, M. Ciejka, Tematy maturalne. Zadania i arkusze egzaminacyjne. Matura 2002, Kraków 2001.
Procesy transformacyjne w Polsce i Czechosłowacji w latach 1944 (1945–1948. Procesy transformace v Polsku a v Československu v letech 1944 (1945)–1948, red. J. J. Bruski, E. Maur, M. Pułaski, F. Svátek, Wrocław–Opole 2004.
Mardyła P., Duszpasterstwo w czasach stalinowskich. Władze komunistyczne wobec działalności duszpasterskiej Kościoła rzymskokatolickiego w archidiecezji krakowskiej w latach 1945–1956, Kraków 2009.
Ślusarek K., Szlachta zagrodowa w Galicji 1772–1939. Stan i przeobrażenia warstwy pod zaborem austriackim i w okresie niepodległości, w: Galicja i jej dziedzictwo, red. J. Chłopecki, H. Madurowicz-Urbańska, t. 2: Społeczeństwo i gospodarka, Rzeszów 1995.
Polit J., Starzy przyjaciele, nowi wrogowie. Wielka Brytania wobec Japonii 1921–1942, „Studia Historyczne” 2008, z. 2 (202), s 171–183.
Wielka historia świata, red. J. A. Gierowski, S. Grodziski, J. Wyrozumski, t. I–XII, Kraków 2004–2006.
Śliwa M., Demokracja polska: idee — ludzie — dzieje, Warszawa 2010.
Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej, oprac. V. Čepiševska, L. Miodyński, B. Zieliński, Poznań 2009.
Rydel J., Die polnische Exilarmee im Westenunddie Besatzung des Emslandes, w: Nationales Gedächtnis in Deutschland und Polen, wyd. B. Rill, München 2011, s. 103–112.
Studia z historii społecznej i gospodarczej ofiarowane Helenie Madurowicz–Urbańskiej, red. P. Franaszek, Kraków 2000.
Szczęch R., „Zniszczyć reakcyjny kler”. Procesy pokazowe osób współpracujących z oddziałem Jana Totha ps. „Mewa” przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Rzeszowie w latach 1949–1950, Kraków 2009.
Wordliczek R., Unia dla Śródziemnomorza — oczekiwania i zagrożenia, „Politeja”, Kraków 2009, nr 12.
Patek A., Jews On Route to Palestine, 1934–1944. Sketches from the History of Aliyah Bet — Clandestine Jewish Immigration, Kraków 2012.
Święty Józef Sebastian Pelczar (1842–1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski, red. J. Dybiec i in., Kraków 2005.
Mikietyński P., Służba wywiadowczo–informacyjna środowiska Legionów Polskich (1906–1916), „Studia Historyczne”, r. XLVII, 2004, z. 3–4 (187–188).
Woźnica R., Rywalizacja polityczna bułgarsko–serbska w latach 1878–1913 w pracach współczesnych historyków polskich, w: Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, red. I. Stawowy–Kawka, Kraków 2007, s. 189–196.
Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego, red. Anna Siwik, Kraków 2007.
Moklak J., W walce o tożsamość Ukraińców. Zagadnienia języka wykładowego w szkołach ludowych i średnich w pracach galicyjskiego Sejmu Krajowego 1866–1892, Kraków 2004.
Sroka Ł. T., Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta. 1850–1918, Kraków 2008.
Narody Gabsburgskoj monarchii w 1914–1920 gg: ot nacyonalnych dwiżenij k sozdaniju nacyonalnych gosudarstw, t. I, Otwietstwiennyje, red. G. Szkundin, M. Wołos, Moskwa 2012.
Rodzina — prywatność — intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, red. D. Kałwa, A. Walaszek, A. Żarnowska, Warszawa 2005.
Węc J. J., CDU/CSU wobec polityki niemieckiej Republiki Federalnej Niemiec 1949–1969, Kraków 2000.
Rydel J., Polityka historyczna lat 1945–1989 wobec Zachodu, w: Polityka czy propaganda. PRL wobec historii, red. P. Skibiński, T. Wiścicki, M. Wysocki, Warszawa 2010.
Zając E., Akta operacyjne Służby Bezpieczeństwa — wybrane problemy warsztatowe w świetle przepisów i procedur obowiązujących w pionie „C”, „Zeszyty Historyczne WiN–u” 2003, nr 19–20.
Oral History. The Challenges of dialogue, red. K. Zamorski, M. Kurkowska–Budzan, Amsterdam 2009.
Woźnica R., Bułgarska polityka wewnętrzna a proces integracji z Unią Europejską, Kraków 2011.
Sowa A. L., Stosunki polsko–ukraińskie 1939–1947, Kraków 1998.
Zgórniak M., Ekonomiczne podstawy zbrojeń niemieckich w latach 1919–1935, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1989, r. 34, z.1, s. 3–18.
Stanisław Mierzwa 1905–1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy, red. M. Szpytma, Warszawa–Kraków 2011.
Mania A., Polityka USA wobec ZSRR, 1933–1941, Warszawa 1987; idem, Studia z dziejów stosunków amerykańsko–radzieckich w okresie II wojny światowej, Kraków 1989.
Reczyńska A., Historyczne uwarunkowania kultury kanadyjskiej, w: Państwo — naród — tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady, red. E. Sojka, M. Buhcholtz, Kraków 2010, s. 17–40.
Z dziejów Europy Środkowej w XX wieku, red. M. Pułaskim et al., Kraków 1997.
Reczyńska A., Relacje między francusko i angielskojęzycznymi wyznawcami Kościoła rzymskokatolickiego w Kanadzie na początku XX wieku, w: Etniczność — o przemianach społeczeństw narodowych, red. M. Szmeja, Kraków 2008, s. 175–189.
Michalewicz J., Przemysł gorzelniany Galicji doby autonomicznej. Między monopolem dworskim a monopolem państwowym, Kraków 1988.
Samsonowska K., Szkolnicwo i oświata hebrajska w województwie krakowskim (1918–1939), „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” 2005.
Samsonowska K., Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia „Filantropia”, w: Strażnicy sowieckiego imperium. Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945–1990, red. F. Musiał, M. Wenklar, Kraków 2009.
Słownik historii Polski 1939–1948, red. A. Chwalba, T. Gąsowski, Kraków 1994.
Polska, Niemcy, Europa w 1939 roku: materiały z sesji zorganizowanej w Uni wersytecie Jagiellońskim 14 grudnia 1989 r. z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej, red. M. Pułaski, Kraków 1991.
„Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980–1989: wybór dokumentów, red. T. Gąsowski, A. Roliński, Kraków 2010.
Mania A., The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy Wschodniej, 1945–1960, Kraków 1994; idem, Bridge Building, Polityka USA wobec Europy Wschodniej w latach 1961–1968, Kraków 1996.
Zgórniak M., Problem utrzymania pokoju i ograniczenia zbrojeń w świecie współczesnym, w: Czynniki ewolucji współczesnych stosunków międzynarodowych. Materiały konferencji, Kraków 1997.
Reczyńska A., For Bread and Better Future. Emigration from Poland to Canada 1918–1939, Toronto 1996.
Śmietanka–Kruszelnicki R., Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie w latach 1945–1948, Kraków 2003.
Rydel J., Nowe elementy mozaiki. Nieznane niemieckie dokumenty dyplomatyczne o Liście Biskupów z 1965 roku, „Więź” 2011, nr 1 (627), s. 101–110.
Samsonowska K., Żydowskie gminy wyznaniowe w województwie krakowskim w latach 1918–1939, Kraków 2005.
Szczęch R., Aparat bezpieczeństwa wobec księży Kościoła rzymskokatolickiego diecezji przemyskiej w latach 1944–1954, Przemyśl 2006.
Pułaski M., Z dziejów Europy Środkowej w XX wieku: studia ofiarowane Henrykowi Batowskiemu w 90. rocznicę urodzin, Kraków 1997.
Zgórniak M., Wokół genezy „Fall Barbarossa” i problemu wojny prewencyjnej w 1941 r., „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, t. XXI, Wrocław 1998, s. 181–196.
Zamorski K., Dziwna rzeczywistość. Wprowadzenie do ontologii historii, Kraków 2008.
Węc J. J., Stanowisko polskich ugrupowań opozycyjnych wobec problemu niemieckiego w latach 80. XX wieku, w: Polityka i humanitaryzm w latach 1980–1989, red. M. Świder, Opole 2010.
Samsonowska K., Zagłada Żydów krakowskich. Przewodnik inspirowany filmem Stevena Spielberga „Lista Schindlera”, Kraków 1996.
Synowiec A., Działalność delegacji diecezjalnych Książęco–Biskupiego Komitetu Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny podczas I wojny światowej, „Studia Historyczne” 2008, z. 3–4, s. 299–312.
Mroczka M., Spór o Galicję Wschodnią 1914–1923, Kraków 1998.
Państwa europejskie na drodze do niepodległości w drugiej połowie XIX i XX wieku: studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi, red. W. Rojek, I. Stawowy–Kawka, Kraków 2003.
Mazur G., W. Rojek, M. Zgórniak, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu: na obszarze Inspektoratu ZWZ–AK Nowy Sącz 1939–1945, Kraków 1998.
Państwo polskie wobec Polaków na Wschodzie: poszukiwanie modelu polityki, red. T. Gąsowski, Kraków 2000.
Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2007.
Zblewski Z., Leksykon PRL–u, Kraków 2001.
W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008.
Mazur G., Życie polityczne polskiego Lwowa 1918–1939, Kraków 2007.
Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku), red. I. Stawowy–Kawka, W. Rojek, Kraków 2003.
Sowa A. L., Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945–2001), Wielka Historia Polski, t. X, Kraków 2001.
Samsonowska K., Śmierć za pomoc Żydom. Tragedia rodziny Wiecheciów i Chowaniaków oraz Karoliny Marek, w: „Kto w takich czasach Żydów przechowuje?...”. Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej, red. A. Namysło, Warszawa 2009.
Niezłomni ludzie Kościoła. Sylwetki, red. J. Żaryn, Kraków 2011.
Mikołajczyk M., Spór o przeszłość a procesy kształtowania polskiej elity politycznej, w: Europa Środkowa w ostatniej dekadzie XX wieku, red. A. Essen, A. Kastory, M. Mikołajczyk, Kraków 2001, s. 169–185.
Przeciw religii i Kościołom. Sprawozdania Sekcji 5 Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie 1946–1952, red. F. Musiał, Kraków 2008.
Mierzwa J., Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy, Kraków 2012.
Żebrowski A., Zagrożenia dla sił zbrojnych w latach 1981–1989, w: Polityka obronna Polski i jej Siły Zbrojne w latach 1981–1989, red. A. Żebrowski, W. Wróblewski, Szczecin 2006, s. 1–33.
Wordliczek R., Od rywalizacji militarnej do współpracy politycznej — USA i ZSRR w basenie Morza Śródziemnego na przełomie lat 80–tych i 90–tych XX wieku, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2010, nr 3.
Szylling A., Moje dowodzenie w roku 1939, Kraków 2007.
Szarek J., Czarne juwenalia. Opowieść o Studenckim Komitecie Solidarności, Kraków 2007.
Pudłocki T., Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867–1939, Kraków 2009; Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mężczyzn. Dzieje współczesne w perspektywie gender, red. D. Kałwa, T. Pudłocki, Przemyśl 2007.
Reczyńska A., Piętno wojny. Polonia kanadyjska wobec polskich problemów lat 1939–1945, Kraków 1997.
Polit J., Dyplomacja brytyjska, japońska i amerykańska w Chinach, 1895–1949, „Dzieje Najnowsze”, r. XLII, 2010, nr 1, s. 19–40.
Zgórniak M., Sojusze i bloki polityczno–militarne w XIX i XX wieku, „Dzieje Najnowsze” 1993, r. 24, 1992, z. 4, s. 51–59.
Rojek W., Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010.
Szuro S., Ludność wojskowa Austro–Węgier rekrutująca się i stacjonująca na terenie Galicji w latach 1869–1913, Kraków 1990.
Najnowsza historia świata 1945–1995, t. I–III, Kraków 1997, t. IV: 1995–2007, red. A. Patek, J. Rydel, J. J. Węc, Kraków 2008.
Ptasińska–Wójcik M., Z dziejów Biblioteki Kultury 1946–1966, Warszawa 2006.
Seaton A., Wojna totalna. Wehrmacht przeciw Armii Czerwonej, Kraków 2010.
Mikołajczyk M., Orędzie biskupów polskich w publicystyce i historiografii polskiej emigracji i środowisk opozycyjnych PRL, „Przegląd Zachodni” 2006, nr 1 (318), s. 115–131.
Rojek W., Stan świadomości narodowej Polaków w przededniu niepodległości: materiały z posiedzenia zorga nizowanego z okazji 90–lecia odzyskania niepodległości w 1918 roku, red. J. Machnik, W. Rojek, Kraków 2010.
Studia z historii Polski XIX i XX wieku ofiarowane Profesorowi Józefowi Buszce w pięćdziesięciolecie doktoratu, red. I. Paczyńska, Kraków 1999.
Szczęch R., Praca ideowo–wychowawcza PZPR w KM MO w Krakowie w latach 1975–1976, „Zeszyty Historyczne WiN–u” 2010, nr 32–33.
Polit J., Chiny 1946–1949, Warszawa 2010.
Żebrowski A., Ewolucja polskich służb specjalnych. Wybrane obszary walki informacyjnej (wywiad i kontrwywiad w latach 1989–2003), Kraków 2005.
Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu na obszarze Inspektoratu ZWZ–AK Nowy Sącz 1939–1945, red. G. Mazur, W. Rojej, M. Zgórniak, Kraków 1998.
Nowak A., Od imperium do imperium: spojrzenie na historię Europy Wschodniej, Kraków 2004.
Naukowcy władzy, władza naukowcom. Studia, red. P. Franaszek, Warszawa 2010; Stłamszona nauka? Inwigilacja środowisk akademickich i naukowych przez aparat bezpieczeństwa w latach siedemdziesiatych i osiemdziesiątych XX wieku, red. P. Franaszek, Warszawa 2010.
„Prace Komisji Polskiej Akademii Umiejętności do Oceny Podręczników Szkolnych”, red. G. Chomicki, t. I–IX, Kraków 2002–2011.
Majchrowski J. M., Polska myśl polityczna 1918–1939. Nacjonalizm, Warszawa 2000.
Piasecki A., Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989–2002, Toruń 2004; idem, Referenda w III RP, Warszawa 2005.
Wic W., Ludwika Kulczyckiego krytyka doktryny anarchistycznej, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica III”, Kraków 2007, s. 12–22.
Nowak A., Od Polski do post–polityki: intelektualna historia zapaści Rzeczpospolitej, Kraków 2010.
Polit J., Główne nurty historiografii anglosaskiej wobec narodowych Chin Kuomintangu, „Azja–Pacyfik. Społeczeństwo–Polityka–Gospodarka” 2008, t. XI, s. 209–218.
Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, red. W. Bernacki, Z. Nawrocki, W. Pasierbek, Z. K. Wójcik, Kraków 2009.
Siwik A., Kobieta w historii Polski, w: Kalejdoskop genederowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce, pod red. Krystyny Slany, Beaty Kowalskiej, Magdaleny Ślusarczyk, Kraków 2011.
Nowak A., Historie politycznych tradycji: Piłsudski, Putin i inni, Kraków 2007.
Trojański P., Żydzi w województwie krakowskim 1918–1939: studia statystyczne nad aktywnością społeczno–zawodową, Kraków 2009.
Majchrowski J. M., Ulubieniec Cezara. Bolesław Wieniawa–Długoszowski. Zarys biografii, Wrocław 1990.
Nowak A., Imperiological studies: a Polish perspective, Kraków 2011.
Mikietyński P., Generał Stanisław hrabia Szeptycki. Między Habsburgami a Rzecząpospolitą (okres 1867–1918), Kraków 1999.
Paczyńska I., Gospodarka mieszkaniowa a polityka państwa w warunkach przekształceń ustrojowych w Polsce w latach 1945–1950 na przykładzie Krakowa, Warszawa 1994.
Musiał F., Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007.
Mazur G., Pokucie w latach drugiej wojny światowej. Położenie ludności, polityka okupantów, działalność podziemia, Kraków 1994.
Wołos M., Alfred Chłapowski (1874–1940). Biografia ambasadora Polski we Francji, Toruń 1999.
Mikołajczyk M., Cechy charakterystyczne propagandy opozycji politycznej w Polsce (1976–1989), w: „Wizje i realia”. Studia nad realizacją polskiej myśli politycznej XX wieku, red. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2002, s. 241–254.
Mikołajczyk M., Przenikliwość ówczesnych i współczesny prezentyzm. Problemy modernizacji w dyskursie politycznym sprzed pół wieku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica VI”, Kraków 2011, s. 73–89.
Pilch A., Prasa studencka w Polsce 1918–1939. Zarys historyczny. Bibliografia, Kraków 1990.
Popularna encyklopedia A–Z, Kraków 1997.
Mazur G., J. Wegierski, Konspiracja lwowska 1939–1944. Słownik biograficzny, Kraków 1997.
Sobór–Świderska A., Kierownictwo Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w ocenie radzieckich dyplomatów i funkcjonariuszy (1944–1953) — zarys problematyki, „Studia Historyczne” 2010, z. 4, s. 443–459.
Zblewski Z., Okręg Krakowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1945–1948. Geneza, struktury, działalność, Kraków 2005.
Musiał F., M. Lasota, Kościół zraniony. Sprawa ks. Lelity i proces Kurii krakowskiej, Kraków 2003.
Walaszek A., Migracje Europejczyków 1650–1914, Kraków 2007.
Wenklar M., Nie tylko WiN i PSL. Opór społeczny w latach 1945–1956 w powiecie tarnowskim, Kraków 2009.
Michalski Cz., Akademicki Związek Sportowy w Krakowie, cz. I: 1909–1945, Kraków 2007.
W obronie niepodległości. Antykomunizm w II Rzeczypospolitej, red. J. Kloczkowski, F. Musiał, Kraków 2009.
Stinia M., Rola krakowskiego środowiska naukowego w rozwoju kultury narodowej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, „Przegląd Historyczno–Oświatowy” 2010, z. 1–2, s. 44–62.
Mroczka M., Fenomen robotniczy Drugiej Rzeczypospolitej: studia z dziejów społecznych łódzkiej klasy robotniczej (1918–1939), Kraków 1987.
Sobór–Świderska A., Jakub Berman. Biografia komunisty, Warszawa 2009.
Węc J. J., FDP wobec polityki wschodniej RFN 1969–1982, Poznań 1990.
Rojek W., Wielka historia świata. Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, t. XII, Kraków 2006.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

45

Issue:

2

Start page:

41

End page:

51

Detailed Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47277 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/45/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/45/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information