Obiekt

Tytuł: Negocjacje polsko-sowieckie o pakt nieagresji w roku 1927 i w latach 1931-1932

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 44 z. 3 (2012)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 21-51 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Babienko O. W., Polsko-sowietskije otnoszenija w 1924-1928 gg.: ot protiwostojanija k sotrudniczestwu, Moskwa 2007. ; Bułhak H., Polska a Rumunia 1918-1939, [w:] Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki Polski z państwami sąsiednimi 1918-1939, red. J. Żarnowski, Wrocław 1977. ; Dessberg F., Le triangle impossible. Les relations franco-soviétiques et le facteur polonais dans les questions de sécurité en Europe (1924-1935), Bruxelles 2009. ; Dessberg F., M. Wołos, Francusko-sowieckie i polsko-sowieckie negocjacje w sprawie zawarcia paktów o nieagresji w latach 1925-1927 „Zeszyty Historyczne”, 2007, nr 161. ; Dębski S., Zerwanie przez Wielką Brytanię stosunków dyplomatycznych ze Związkiem Sowieckim w 1927 r. Studium przypadku, [w:] Modernizacja — Centrum — Peryferie. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Ryszarda Stemplowskiego, pod red. W. Borodzieja i S. Dębskiego, Warszawa 2009. ; Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. V, oprac. T. Cieślak i in., Warszawa 1966. ; Dullin S., Des hommes d’influences. Les ambassadeurs de Stalin en Europe 1930-1939, Paris 2001. ; Essen A., Polska a Mała Ententa 1920-1934, Warszawa-Kraków 1992. ; Gregorowicz S., M. J. Zacharias, Polska —Związek Sowiecki. Stosunki polityczne 1925-1939, Warszawa 1995. ; Jędrzejewicz W., Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, Londyn 1977, t. II. ; Kien O. N., A. I. Rupasow, Politbiuro CK WKP(b) i otnoszenija SSSR s zapadnymi sosiednimi gosudarstwami (koniec 1920-1930-ch gg.), S.-Pietierburg 2000. ; Kien O. N., Moskva i pakt o nienapadienii s Polszej (1930-1932 gg.), Sankt-Pietierburg 2003. ; Kornat M., Stanisław Patek i początki jego misji w Moskwie w r. 1927 (w świetle nowych dokumentów), „Zeszyty Historyczne”, 2007, nr 160. ; Leczyk M., Lata polokarneńskie (maj 1926-listopad 1932), [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. IV, Warszawa 1995. ; Leczyk M., Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR w latach 1925-1934. Studium z historii dyplomacji, Warszawa 1976. ; Leczyk M., Polsko-rumuński sojusz wojskowy (1926-1932), „Dzieje Najnowsze”, 1994, nr. 3. ; Łopatniuk S., Nieznane dokumenty archiwalne z historii polsko-radzieckich rokowań o pakt o nieagresji, „Z Dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich. Studia i materiały”, 1969, t. V. ; Łossowski P., Stosunki polsko-litewskie 1921-1939, Warszawa 1997. ; Materski W., Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-1943, Warszawa 2005. ; Materski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918-1939, Warszawa 1994. ; Matieriały „Osoboj papki” Politbiuro CK RKP(b)-WKP(b) po woprosu sowietsko-polskich otnoszenij 1923-1944 gg., red. I. I. Kostiuszko, Moskwa 1997. ; Narinskij M. M., Politika SSSR w Jewropie i Polsza. 1933-1938, [w:] Sowietsko-polskije otnoszenija w politiczeskich usłowijach Jewropy 30-ch godow XX stoletija. Sbornik statiej, red. E. Duraczyński, A. N. Sacharow, Moskwa 2002. ; Patek S., Raporty i korespondencja z Moskwy (1927-1932), oprac. M. Gmurczyk-Wrońska, Warszawa 2010. ; Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1931, oprac. M. Wołos, Warszawa 2008. ; Sandu T., La Roumanie dans les dispositifs français de sécurité en Europe centre-orientale, 1919-1933, [w:] Bâtir une nouvelle sécurité. La coopération militaire entre la France et les États d’Europe centrale et orientale de 1919 à 1929, Château de Vincennes 2001. ; Sandu T., Le système de sécurité français en Europe cental-orientale. L’exemple roumain 1919-1933, Paris 1999. ; Skrzypek A., Kronika koegzystencji. Zarys stosunków polsko-radzieckich w latach 1924-1939, Warszawa 1982. ; Skrzypek A., Zagadnienia rumuńskie w stosunkach polsko-radzieckich w latach 1932-1938, „Z Dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich. Studia i materiały”, 1973, t. XI/XII. ; Soutou G.-H., La France, l’URSS et l’ère de Locarno 1924-1929, [w:] L’URSS et l’Europe dans les années 20, pod kier. M. Narinskiego, E. du Réau, G.-H. Soutou, A. Tchoubariana, Paris 2001. ; Walczak H., Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1931, Szczecin 2008. ; Wandycz P., Aleksander Skrzyński, minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, Warszawa 2006. ; Wojtkowiak J., Stosunki radziecko-japońskie w latach 1931-1941, Poznań 2000. ; Wołos M., Francja-ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924-1932, Toruń 2004.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

44

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

21

Strona końc.:

25

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:48193 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/44/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/44/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji