Obiekt

Tytuł: Pierwsza wojna światowa w historiografii czeskiej

Twórca:

Essen, Andrzej (1947- )

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 3 (2014), 1914-1918

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 161-170

Bibliografia:

Chmelíková J., První světová válka a váleční upechlíci z Haliče a Bukoviny v Chebu [w:] Česká společnost a první světová válka, České Budějovice 1999.
Cibulka P., K vývoji předlitavského politického systému v letech 1849–1918, „Slovenské historické studie” 1995, r. 21.
Čornejová I., Jiří Rak, Vít Vlnas Ve stínu tvých křídel. Habsburkové v českých dějinách, Praha 1995.
Dejmek J., Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Část první. Revolucionář a diplomat (1884–1935), Praha 2006.
Dostál V., Antonín Švehla, Praha 1990.
Efmertová M.C., České země v letech 1848–1918, Dil I–II, Praha 1998, 2002.
Fidler J., Generálové legionáři, Brno 1999.
Fidler J., P. Havel, P. Hofman, V. Pilát, A. Romaňák, E. Stehlík, Československá generalita. Biografie. Armádní generálové 1918–1938, Praha 1995.
Fidler J., Zborov v české vojenské tradici [w:] Zborov 1917–1997, připravil J. Galandauer, P. Hofman, J. Šedivý, Praha 1997.
Fučík J., Na sklonku monarchie. 28 pěší pluk 1850–1918 [w:] „Pražské děti”. 300 let od založení 28. pěšího pluku. Sborník příspěvků, Uspoř. I. Šedivý, Praha 1995.
Fučík J., Osmadvacátníci, „Střední Evropa” 1994, č. 40.
Fučík J., Osmadvacátníci. Spor o českého vojáka Velké války 1914–1918, Praha 2006.
Fučík J., Pražský pěší pluk č. 28 na italské frontě 1915–1918, „Historie a vojenství” 1996, č. 4.
Galandauer J., 2.7.1917. Bitva u Zborova. Česká legenda, Praha 2002.
Galandauer J., Bohumíl Šmeral 1914–1941, Praha 1986.
Galandauer J., Čeští vojáci ve Velké válce a vzájemný obraz Čechů a českých Němců, w: Obraz Němců Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století, red. J. Křen, E. Broklova, Praha 1998.
Galandauer J., Frantíšek Ferdínand d’Este, Praha 1993.
Galandauer J., Frantíšek Ferdínand d’Este. Následník trůnu, Praha 2000.
Galandauer J., Karel I. Poslední český král, Praha–Litomyšl 1998.
Galandauer J., Povstaňte, až bude třeba! Mýtus bitvy u Zborova, „Dějiny a současnost” 2008, r. 30, č. 1.
Galandauer J., Wacht am Rhein a Kde domov můj. Válečne nadšení v Čechách v létě 1914, „Historie a vojenství” 1996, č. 5.
Gebhart J., Proměny válečné propagandy ve světových konfliktech 20. století, „Historie a vojenství” 2000, r. 49, č. 1.
Gregorovič M., První českoslo venský odboj. Čs. legie1914–1929, Praha 1992.
Hájková D., Role propagandy ve válečných aktivitách T. G. Masaryka od vypuknutí války do ledna 1917, „Historie a vojenství” 2000, č 1.
Hájková D., T. G. Masaryk a Tomáš Sarolea. Československá propaganda v Anglii. 1915–1917, „Historie a vojenství” 1998, č. 6.
Hajn I., Pivovarnictví v českých zemích během 1. světové války se zvláštním zaměřením v Českých Budějovicích [w:] Česká společnost a první světová válka, České Budějovice 1999.
Havel P., K otázce bojové morálky českých vojáků v počáteční fázi první světové války [w:] Od Sarajeva k Velké válce, Praha 1995.
Hlavač M.M., Čeští mafiáni 1914–1918, Praha 2008.
Hlavačka M., M. Pečenka, Trojspolek. Německá, rakousko–uherská a italská zahraniční politika před první světovou válkou, Praha 1999.
Hlavačka M., Podivná aliance, Praha 1987.
Horčička V., Na křižovatce. Spojené státy Rakousko–Uhersko na přelomu let 1916–1917, „Dvacáté století”, Praha 2006.
Horčička V., Některé aspekty hospodářských vztahů mezi Rakousko–Uherskem a Spojenými státy americkými v období první světové války, „Acta Oeconomica Pragensia” 2008, r. 16, č. 4.
Horčička V., Pohled rakousko–uherské diplomacie na Spojené státy (1914–1917). „Historický obzor” 2004, r. 15, č. 9/10.
Horčička V., Pohled rakousko–uherské diplomacie na Spojené státy (1914–1917), „Historický obzor” 2004, r. 15, č. 9/10.
Horčička V., Vztahy Rakousko–Uherska a Spojených státú amerických v období první světové války, Praha 2007.
Jakubec I., Z. Jindra i in., Dějiny hospodářství Českých zemí. Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, Praha 2007.
Janáček F., Největší zbrojovka monarchie. Škodovka v dějinách, dějiny ve Škodovce 1859–1918, Praha 1990.
Jindra Z., Ekonomický úpadek habsburské monarchie v závěrečné fázi první světové války, w: Československo a střední Evropa v meziválečném odbobí, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 3, 1994. Studia historica XI, Praha 1996.
Jindra Z., Německo a Rakousko–Uhersko na prahu červencové krize 1914. Výchozí pozice, momentální podmínky a motivy jejich politiky, „Československý časopis historický” 1984, č. 4.
Jindra Z., První světová válka, Praha 1984.
Kalvoda J., Genese Československa, Praha 1998.
Kárník Z., Edvard Beneš a Maffie v nejtěžším odbobí Velké války, „Historie a vojenství” 1995, č. 6.
Kárník Z., Habsburk, Masaryk či Šmeral. Socialisté na rozcestí, Praha 1996.
Kárník Z., Socialisté a vyústění českých národních snah na konci Velké války, „Historie a vojenství” 1993, č. 4.
Kazbunda K., O vzníku první světové války, „Moderní dějiny” 2002, r. 10.
Kazbunda K., Otázka česko–německá v předvečer Velké války. Zrušení ústavnosti země České tzv. Annenskými patenty z 26 července 1913, red. Z. Kárník, Praha 1995.
Klípa B., Od neutrality k válce (Itálie 1914–1915), „Historie a vojenství” 1992, č. 3.
Koldinská M., I. Šedivý, Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty, Praha 2008.
Kořalka J., Češí v habsburské říší a v Evropé 1815–1914. Sociálnéhístorické souvíslostí vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, Praha 1996.
Křen J., Konfliktní společenství. Česi a Němci 1780–1918, Praha 1990.
Kubů E., J. Novotný, J. Šouša, Deutsche Agrarbank für Österreich, hospodářský instrument německého politického agrarismu v českých zemích (1912–1919), „Moderní dějiny” 2010, r. 18.
Kučera M., Český politický katolicismus před první světovou válkou, „Český časopis historický” 2000, č. 1.
Kučera M., Zprávy tajný inkoustem. Kapitola z dějin českého zpravodajství za první světové války, Praha 2003.
Kulhánek I., Klopýtání přes budoucnost. Od vídeňského kongresu 1815 k Evropě 2005, Praha 2008.
Kutílková D., K vývoji československého vojska v Rusku od roku 1914 do památné bitvy u Zborova [w:] Zborov 1917–1997, připravil J. Galandauer, P. Hofman, J. Šedivý, Praha 1997.
Kvaček R., První světové válka a česká otázka, Praha 2003.
Lacina V., Živnostenská banka před a během prvni světové války (1907–1918), „Český časopis historický” 1990. č. 2.
Lustigová M., Karel Kramář. První československý premiér, Praha 2007.
Nálevka V., Koncert velmocí. Mezinárodní vztahy v letech 1871–1914, Praha 2006.
Nálevka V., Světová politika ve 20. století, t. I–II, Praha 2000.
Nedorost L., Češi v 1. světové válce. Mým národům, t. I, Praha 2006.
Novák J., Bitva o Jardan. C. a k. válečné námořnictvo za 1. světové války, Brno 2002.
Novotný J., Postoj českého agrárního finančního kapitálu k rakouským válečným půjčkám, „Slezký sborík” 1977, t. LXXXV, č. 1.
Pacner K., Československo ve zvláštních službách, t. I.: 1914–1939. Pohledy do historie československých výzvědných služeb 1914–1989, Praha 2002.
Pazdera D., Mobilisace v roce 1914 jako první krok na cesté zformování vojáka Velké války. Pokus o vymezení válečného prožitku českých příslušníků rakousko–uherské armády, „Historie a vojenství” 1998, č. 3.
Pernes J., Frantíšek Josef I. Nikdy nekorunovaný český král, Praha 2005.
Pernes J., O trůn a lásku. Dramatícký žívot a tragícká smrt Frantíška Ferdínanda d’Este, Praha 2007.
Pernes J., Pod habsburským orlem, České země a Rakousko–Uhersko na přelomu 19. a 20. století, Praha 2001.
Pernes J., Poslední Habsburkové. Karel, Zita, Otto a snahy o záchranu cisařského trůnu, Brno 1999.
Pernes J., Život plný nepřátel aneb dramatícký žívot a tragícká smrt následníka trůnu Frantíška Ferdínanda d’Este, Praha 1994.
Pichlík K., B. Klípa, J. Zabloudilova, Českoslovenšti legionáři (1914–1920), Praha 1996.
Pichlík K., Bez legend. Zahraniční odboj 1914–1918. Zápas o československý program, Praha 1991.
Pichlík K., Ci si dniejšní Češi myslí (co si pamatuí) o 1. světové válce, (Pokus o jiný žánr) [w:] Occursus — Setkaní — Begegung. Sborník ku počte narozenin prof. dr. Jana Křena, Praha 1996.
Pichlík K., Sabotáž válečných půjček a česká politika, „Československý časopis historický” 1967, č. 4.
Polák J., Za císaře, za vlast. O c. a k. armádě v 1. světové válce slovem, ale hlavně obrazem, Praha 2001.
Politické program českého národního socialismu, red. J. Harna, Praha 1998.
Politické program Československé a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878–1948, red. P. Prokš, Praha 1999.
Politické programy českého a slovenského agrárního hnutí 1899–1938, red. J. Harna, V. Lacina, Praha 2008.
Prokš P., Česká polítika a válečné hospodářtví 1914–1918, „Slovanský přehled” 2000, č. 3.
Prokš P., Habsburkové a velká válka. První světová válka a rozpad Rakousko–Uherska 1914–1918, Praha 2011.
Prokš P., Koncepce „německé” Mitteleuropy ve válečné politice Německa a Rakousko–Uherska (1916–1918), „Slovanský přehled” 2003, č. 1.
Prokš P., Konec říše Habsburků. Střední Evropa v polityce a vztazích Německa a Rakousko–Uherska (1867/1871–1918), Praha 2004.
Prokš P., Konec říše Hohenzollernů, politika císařského Německa vůči carskému a sovětskému Rusku (1914–1917/1918, Praha 2010.
Prokš P., Plány „německé” střední Evropy a Rakousko–Uhersko (1867/1871–1914), „Slovanský přehled” 2002, č. 2.
Prokš P., Poblémy vnitřního vývoje a mezinárodního postavení Rakousko–Uherska (1914–1916/1917), „Slovanský přehled” 2006, č. 2.
Prokš P., Politikové a vznik republiky 1914–1918, Praha 1998.
Prokš P., Pozice českého kapitálu v Rakousko–Uhersku v letech 1890–1914 [w:] Studie k moderním dějinám. Sborník prací k 70. narozeninám Vlastislava Laciny, Praha 2001.
Prokš P., Projekt „němec ké” Mitteleuropy ve válečných cilech Německa a Rakousko–Uherska (1914–1916), „Slovanský přehled” 2002, č. 4.
Prokš P., První světová válka a velmocenské plány císařského Německa (1914–1918) [w:] Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta, uspořádalí J. Hájek, J. Kocian, M Zítko, Praha 2006.
Prokš P., První světová válka a velmocenské plány Rakousko–Uherska (1914–1918), „Moderní dějiny” 2006, r. 14.
Prokš P., Střední a jihovýchodní Evropa ve válečných cílech Rakousko–Uherska (1914–1915), „Slovanský přehled” 2003, č. 3.
Rak J., Čechové. České národní mýty a stereotypy, Praha 1994.
Rak J., Zachovej nám, Hospodine. Češi v Rakouském císařství 1804–1918, Praha 2013.
Rokoský J., Česká strana agrární na počátku první světové války [w:] Česká společnost a první světová válka, red. J. Petráš, České Budějovice 1999.
Rychlík J., Češi a Slováci ve 20. století. Česko–slovenské vzahy 1914–1918, Bratislava 1999.
Šedivý I., Češí, české země a Velká valká 1914–1918, Praha 2001.
Šedivý I., Rakousko-uherská branná moc a problém československých legionářů 1914-1918, „Moderní dějiny” 1993, 1.
Šedivý I., Rakousko-uherská válečná propaganda 1914–1918, „Historie a vojenství” 2000, r. 49, č. 1.
Šedivý I., Velká válka 1914–1918. (pokus o rekapitulaci), „Český časopis historický” 1998, č. 1.
Šedivý I., Vznik Československa (Možné roviny pohledu) [w:] Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve Střední Evropě. 2. Sborník mezinádní vědecké konference. Upořádali J. Valenta, E. Voráček, J. Harna, Praha 1999.
Šedivý I., Za československou republiku 1914–1918, Praha 1993.
Šedivý I., Zborov a rakousko–uherská monarchie [w:] Zborov 1917–1997, připravil J. Galandauer, P. Hofman, J. Šedivý, Praha 1997.
Sekera M., Čeština v rakouské armádě a v císařské rodině, „Dějiny a současnost” 1994, r. 16, č. 2.
Sekera M., Válka v časopi sech, časopisy ve válce [w:] Česká společnost za velkývh válek 20. století, Uspoř. J. Gebhart, I. Šedivý, Praha 2003.
Skřivan A. ml., A. Skřivan, Evropská politika 1648–1914, Praha 1999.
Skřivan A., Císařská polityka. Rakousko–Uhersko a Německo v evropské polityce v letech 1906–1914, Praha 1996.
Skřivan A., Nad propastí: zahraničí polityka Rakousko–Uherska v předvečer I. světové války. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 1998. Studia historica XLVIII, Pocta profesoru Janu Kuklíkovi, Praha 2000.
Stehlík M., Češi a Slováci 1882–1914, Praha 2009.
Tomeša J., Česká strana státoprávné pokroková v letach 1908–1914 [w:] Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 3, 1982.
Urban O., Frantíšek Josef I, Praha 1991.
Valenta A., Politické dějiny českých zemí a habsburské monarchie 1848–1914, Hradec Králové 2002.
Venclovský F., Z. Jindra, J. Novotný, K. Půlpán, K. Dvořák i in., Dějiny bankovnictví v českých zemích, Praha 1999.
Werstadt J., Zápas Frantíška Ferdínanda o záchranu habsburské monarchíe, Praha 1991.
Zabloudilová J., Češi v zajetí a zajatci v Čechách [w:] Česká společnost a první světová válka, České Budějovice 1999.
Zabloudilová J., Generalní inspektor J. S. Machar, „Historie a vojenství”, 1992, r. 41, č. 2.
Zabloudilová J., Obraz boje u Zborova v české próze, poezji a divadle [w:] Zborov 1917–1997, připravil J. Galandauer, P. Hofman, J. Šedivý, Praha 1997.
Zabloudilová J., Příspěvek k tematice propagandy v čs. vojsku v Rusku v letech 1914–1920, „Historie a vojenství” 2000, r. 49, č. 1.
Zahradníček T., Jak vyhrát cizí válku. Češi, Poláci a Ukrajinci 1914–1918, Praha 2000.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

46

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

161

Strona końc.:

170

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł przeglądowy

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49119 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/46/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji