Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Ergebnisse der Forschungen auf der großen Nekropole in Pikule, Gemeinde Janów Lubelski - Beitrag zu den Studien über die jüngere vorrömische Eisenzeit in Polen

Creator:

Garbacz, Krzysztof

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 61 (2009) ; Wyniki badań wykopaliskowych na wielkiej nekropoli w Pikulach, gm. Janów Lubelski - przyczynek do studiów nad młodszym okresem przedrzymskim w Polsce

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

P. 297-379, [1] leaf of photos : ill. ; 25 cm ; Bibliography p. 344-348 ; Text paralel in German and Polish

References:

Babeş M. 1993. Die Poieneşti-Łukaševka-Kultur. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte im Raum östlich der Karpaten in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt (= Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 30). Bonn ; Banasiewicz E. 1999. Zniszczenia spowodowane rabunkową działalnością poszukiwaczy zabytków na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie. In W. Brzeziński und Z. Kobyliński (Hrsg.), Wykrywacze metali a archeologia. Warszawa, 55-63 ; Bednarczyk J. 1988. Die Ausgrabung eines Kultplatzes und einer Siedlung der Przeworsk-Kultur in Inowrocław, Kujawien. Offa 45, 167-180 ; Bemmann G. und Bemmann J. 1998. Der Opferplatz von Nydam. Die Funde aus den älteren Grabungen: Nydam-I und Nydam-II 1-2. Neumünster ; Bender W. 1972. Ośrodek kultowy nad Mogielanką. Z otchłani wieków 38, 118-135 ; Bender W. und Stupnicka E. 1974. Z badań archeologiczno-geologicznych stanowiska torfowego w miejscowości Otalążka, pow. Grójec. Archeologia Polski 19, 307-366 ; Bender W. 1989. Sanktuarium cmentarne z późnego okresu lateńskiego. In A. Cofta-Broniewska (Hrsg.), Miejsca pradziejowych i średniowiecznych praktyk kultowych w Kruszy Zamkowej, województwo bydgoskie, stanowisko 13. Poznań, 125-160 ; Cofta-Broniewska A. 1993. Miejsce praktyk kultowych ludności grupy kruszańskiej kultury przeworskiej. In Z. Kwapinski und H. Paner (Hrsg.), Wierzenia przedchrześcijańskie na ziemiach polskich. Gdańsk, 77-87 ; Dąbrowska T. und Pozarzycka-Urbańska A. 1978. Wyniki prac wykopaliskowych na cmentarzysku kultury przeworskiej w Kamieńczyku, gm. Wyszków, woj. Ostrołęka. Sprawozdania Archeologiczne 30,151-174 ; Dąbrowska T. 1973. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Karczewu, pow. Węgrów. MateriałyStarożytne i Wczesnośredniowieczne 2, 383-531 ; Dąbrowska T. 1988. Wczesne fazy kultury przeworskiej. Chronologia - zasięg - powiązania. Warszawa ; Dąbrowska T. 1988. Bemerkungen zur Entstehung der Przeworsk-Kultur. Praehistorische Zeitschrift 63, 53-80 ; Dąbrowska T. 1994. Wpływy jastorfskie na kulturę przeworską w młodszym okresie przedrzymskim. In A. Kokowski (Hrsg.), Kultura przeworska 1. Lublin, 71-87 ; Dąbrowska T. 2001. Wschodnie tereny kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim. Wiadomości Archeologiczne 54, 25-36 ; Filip J. 1970. Keltische Kultplätze und Heiligtümer in Böhmen. In H. Jankuhn (Hrsg.), Vorgeschichtliche Heiligtümer und Opferplätze in Mittel- und Nordeuropa. Bericht über ein Symposium in Reinhausen bei Göttingen in derZeit vom 14. bis 16. Oktober 1968. Göttingen, 55-77 ; Florek M. und Libera J. 2006. Zabytki archeologiczne pochodzące z odkryć przypadkowych z północnej części Kotliny Sandomierskiej. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 27,101-117 ; Garbacz E. und Garbacz K. 1993. Czy archeolodzy powrócą do Janowa? Tygodnik Nadwiślański 39 (24 September), 8-9 ; Garbacz K. 1990. Niezwykłe odkrycie w Lasach Janowskich. Tygodnik Nadwiślański 39 (28 September), 6-7 ; Garbacz K. 1991. Nowo odkryte cmentarzysko (?) kultury przeworskiej w Pikulach, gm. Janów Lubelski, woj. Tarnobrzeg. Sprawozdania Archeologiczne 43,199-226 ; Garbacz K. 1994. Nowe materiały do poznania kultury przeworskiej - Pikule, st. 2, gm. Janów Lubelski, woj. Tarnobrzeg. In A. Kokowski (Hrsg.), Kultura przeworska 1. Lublin, 147-157 ; Garbacz K. 1994. Pikule, gm. Janów Lubelski, woj. tarnobrzeskie St. 2 AZP 89-79. Informator Archeologiczny. Badania Rok 1990. Warszawa, 49 ; Garbacz K. 1997. Pikule, st. 2, gm. Janów Lubelski, woj. tarnobrzeskie AZP 89-79/4. Informator Archeologiczny. Badania Rok 1991. Warszawa, 75 ; Garbacz K. 1997. Pikule, st. 2, gm. Janów Lubelski, woj. tarnobrzeskie AZP 89-79/4. Informator Archeologiczny. Badania Rok 1992. Warszawa, 59 ; Garbacz K. 2000. Kultura przeworska we wschodniej części Niecki Nidziańskiej. Sprawozdania Archeologiczne 52, 329-356 ; Garbacz K. 2003. Wyniki badań na cmentarzysku ciałopalnym z młodszego okresu przedrzymskiego w Wilkowej, gm. Łubnice, woj. świętokrzyskie. Sprawozdania Archeologiczne 55, 171-210 ; Garbacz K. 2004. Wydma pełna tajemnic. Archeologia Żywa 29-30(3-4), 11-16 ; Garbacz K. 2009. Osadnictwo kultury przeworskiej we wschodniej części Niecki Nidziańskiej. Warszawa ; Garbacz K. 2009. Na szlaku biłgorajskiech kapliczek i krzyży przydrożnych. Zielona Góra ; Harck O. 1984. Gefäßopfer der Eisenzeit im nördlichen Mitteleuropa. Frühmittelalterliche Studien 18,102-121 ; Godłowski K. 1981. Kultura przeworska. In J. Wielowiejski (Hrsg.) Prahistoria ziem polskich 5. Późny okres lateński i okres rzymski. Wrocław, 57-135 ; Kokowski A. 1999. „Prowincja” kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim nad dolnym Wieprzem. In J. Andrzejowski (Hrsg.) COMHLAN Studia z okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich w Europie Środkowej dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65. rocznicę urodzin. Warszawa, 203-216 ; Kokowski A. 1999. Wykrywacze metali - instrument naukowy czy barbarzyńskie narzędzie. In W. Brzeziński und Z. Kobyliński (Hrsg.), Wykrywacze metali a archeologia. Warszawa, 19-31 ; Kokowski A. 2001. Ramy chronologiczne osadnictwa kultury przeworskiej w południowo-wschodniej Polsce. Wiadomości Archeologiczne 54,109-128 ; Kokowski A. 2005. Starożytna Polska, Warszawa ; Kokowski A. und Łuczkiewicz P. 2002. Pikule - ein militärischer Opferplatz (?) aus der jüngeren vorrömischen Eisenzeit. In Carnap-Bornheim C. von (Hrsg.) Bewaffnung der Germanen und ihrer Nachbarn in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt. Akten der Internationalen Tagung in Nałęczów, 23. bis 25. September 1999. Lublin, 147-162 ; Kostrzewski J. 1919. Die ostgermanische Kultur der Spätlatenezeit. Leipzig ; Kościński M. 1997. Pikule stare jak świat. Dziennik Wschodni 3 (Januar), 4 ; Kozak-Zychman W. und Szeliga M. 2002. Szczątki kostne z ciałopalnego cmentarzyska młodszego okresu przedrzymskiego w miejscowości Pikule, stan. 2, pow. Janów Lubelski. Archeologia Polski Środkowowschodniej 6 (2001), 98-100 ; Leube A. 1971. Mooropferungen in unteren Odergebiet. Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 6. Berlin, 99-101 ; Lippert A. 1992. Ein latènezeitlicher Opferplatz in Teurnia bei Spittal an der Drau. In Festschrift zum 50 järigen Bestehen des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. (= Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 8). Bonn, 285-304 ; Lippert A. und Dembski G. 2000. Keltische und römische Passopfer am Mallnitzer Tauern. Archäologisches Korrespondenzblatt 30(2), 251-268 ; Łuczkiewicz P. 2006. Uzbrojenie ludności ziem Polski w młodszym okresie przedrzymskim, Lublin ; Łuczkiewicz P. 2007. Späteisenzeitliche Waffenopferplätze in Polen. In S. Möllers, W. Schlüter und S. Sievers (Hrsg.), Keltische Einflüsse im nördlichen Mitteleuropa während der mittleren und jüngeren vorrömischen Eisenzeit. Akten des Internationalen Kolloquiums in Osnabrück vom 29. März bis 1. April 2006. Bonn, 211-226 ; Makiewicz T. 1977. Materiały ze zniszczonego cmentarzyska kultury przeworskiej w Tucznie, koło Inowrocławia (stanowisko 3). Fontes Archaeologici Posnanienses 26,126-149 ; Makiewicz T. 1987. Zur Frage der Menschenopfer in der vorrömischen und römischen Eisenzeit. Folia Praehistorica Posnaniensia 3,181-187 ; Makiewicz T. 1988. Opfer und Opferplätze der vorrömischen und römischen Eisenzeit in Polen. Praehistorische Zeitschrift 63, 81-112 ; Makiewicz T. 1991. Ein unbekannter Mooropferplatz aus der römischen Kaiserzeit in Slowikowo, Woj. Konin (Großpolen). Offa 47,133-139 ; Makiewicz T. 1992. Broń jako element rytuałów ofiarnych w okresie przedrzymskim i rzymskim na terenie Polski. In ARMA ET OLLAE. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Nadolskiemu w 70 rocznicę urodzin i 45 rocznicę pracy naukowej. Sesja naukowa, Łódź, 7-8 maja 1992 r. Łódź, 109-128 ; Makiewicz T. 1993. Z badań nad ofiarami i miejscami ofiarnymi na tereni Polski w okresie przedrzymskim i rzymskim. In Kwapinski und H. Paner (Hrsg.), Wierzenia przedchrześcijańskie na ziemiach polskich. Gdańsk, 65-76 ; Makiewicz T. 1994. Jeszcze raz w kwestii znaczenia sakralnego tzw. grobów psów. Folia Praehistorica Posnaniensia 6,157-173 ; Makiewicz T. 1997. Waffen als Opfergaben in der vorrömischen Eisenzeit und der römischen Kaiserzeit in Polen. Offa 52,133-148 ; Makiewicz T. 1997. Zapomniane bagienne miejsce ofiarne kultury przeworskiej w południowej Wielkopolsce (Łagiewniki koło Kościana, woj. leszczyńskie). Folia Praehistorica Posnaniensia 8,121-138 ; Maringer J. 1974. Flußopfer und Flußverehrung in vorgeschichtlicher Zeit. Germania Jahrgang 52, 309-318 ; Müller F. 1993. Kultplätze und Opferbräuche. In H. Dannheimer und R. Gebhard (Hrsg.), Das keltische Jahrtausend (= Prähistorische Staatssammlung München 23). Mainz, 180- 184 ; Mycielska R. und Woźniak Z. 1988. Cmentarzysko wielokulturowe w Błoniu. Materiały Archeologiczne 24 ; Niewęgłowski A. 1972. Mazowsze na przełomie er. Wrocław ; Niewęgłowski A. 1981. Elementy religii. In J. Wielowiejski (Hrsg.), Prahistoria ziem polskich 5. Późny okres lateński i okres rzymski. Wrocław, 429-448 ; Oldenstein J. 1984. Opferplätze auf provinzialrömischen Gebiet. Frühmittelalterliche Studien 18, 173-186 ; Ørsnes M. 1970. Der Moorfund von Ejsbøl bei Hadersleben und die Deutungsprobleme der großen nordgermanischen Waffenopferfunde. In H. Jankuhn (Hrsg.), Vorgeschichtliche Heiligtümer und Opferplätze in Mittel- und Nordeuropa. Bericht über ein Symposium in Reinhausen bei Göttingen in der Zeit vom 14. bis 16. Oktober 1968. Göttingen, 172-187 ; Orzechowski S. 2007. Zaplecze osadnicze i podstawy surowcowe starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego. Kielce ; Pietrzak M. 1997. Pruszcz Gdański. Fundstelle 10. Ein Gräberfeld der Oksywie- und Wielbark-Kultur in Ostpommern. Monumenta Archaeologica Barbarica 4. Kraków ; Raddatz K. 1957. Der Thorsberger Moorfund. Gürtelteile und Körperschmuck (= Offa-Bücher 13). Neumünster ; Raddatz K. 1993. Der Wolka-See, ein Opferplatz der Römischen Kaiserzeit in Ostpreußen. Offa 49/50, 127-187 ; Raddatz K. 1996. Der „Alte See" bei Butzke, ein Opferplatz urgeschichtlicher Zeit im östlichen Pommern. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 41, 231-295 ; Rind M. M. 1996. Menschenopfer, Vom Kult der Grausemkeit. Regensburg ; Roymans N. und Derks T. 1990. Ein keltisch-römischer Kultbezirk bei Empel (Niederlande). Archäologisches Korrespondenzblatt 20, 443-451 ; Rybová A., Motyková K. 1983. Der Eisendepotfund der Latènezeit von Kolín. Depot želez z doby laténské z Kolína. Památky archeologické 74, 96-174 ; Seyer R. 1983. Kult und Ideologie. In Die Germanen 2, Berlin, 248-287 ; Skurczyński S. 1947. Archeolog na probostwie. Pamiętnik Kielecki 1. Kielce, 9-40 ; Striewe K., 1994. Eine oberrheidnische Nauheimer Fibel in Somerset, Großbritannien. In Festschrift für Otto Herman Frey zum 65. Geburtstag (= Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 16). Marburg, 653-658 ; Völling T. 1998. Waffenopfer und Waffenbeigabensitte in der frühgermanischen Welt. In Archäologische Forschungen in urgeschichtlichen Siedlungslandschaften. Festschrift für Georg Kossack zum 75. Geburtstag (= Regensburger Beiträge zur Prähistorischen Archäologie 5). Bonn, 559-576 ; Wamser L. (Hrsg.) 2000. Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer. Zivilisatorische Erbe einer europäischen Militärmacht, Mainz ; Węgrzynowicz T. 1982. Szczątki zwierzęce jako wyraz wierzeń w czasach ciałopalenia zwłok. Warszawa ; Wichrowska E. und Wichrowski Z. 2002. Badania ratownicze na cmentarzysku z młodszego okresu przedrzymskiego w Pikulach, stan. 2, w 2000 roku. Archeologia Polski Środkowowschodniej 6, 91-97 ; Wichrowski Z. 1996. Kopią w Pikulach. Ziemia Janowska 1 (August), 13 ; Wichrowski Z. 1997. Cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego w Pikulach, stan. 2, woj. tarnobrzeskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej 2, 98-105 ; Wichrowski Z. 1998. Badania ratownicze na cmentarzysku z młodszego okresu przedrzymskiego w Pikulach, stan. 2, woj. tarnobrzeskie, w 1997 roku. Archeologia Polski Środkowowschodniej 3, 98-103 ; Woźniak Z. und Poleska P. 1999. Zabytki typu jastorfskiego z zachodniej Małopolski. In J. Andrzejowski (Hrsg.), COMHLAN. Studia z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie Środkowej dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65. rocznicę urodzin. Warszawa, 379- 394

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

61

Start page:

297

End page:

379

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:51136 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

ger

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information