Object

Bog deposit of burnt human remains from site 2 in Modlniczka, dist. Cracow = Depozyt bagienny przepalonych szczątków ludzkich ze stanowiska 2 w Modlniczce, pow. krakowski
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Bog deposit of burnt human remains from site 2 in Modlniczka, dist. Cracow = Depozyt bagienny przepalonych szczątków ludzkich ze stanowiska 2 w Modlniczce, pow. krakowski

Creator:

Byrska-Fudali, Małgorzata ; Przybyła, Marcin M.

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 62 (2010)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Abstract:

One of the most important features discovered at the site 2 in Modlniczka is a deposit of burnt human remains with elements of grave goods, having been placed into a boggy basin adjoining to the fossil river bed. The deposit contained a part of burnt human bones and tiny elements of grave offerings that were left on the spot of cremation and were not put into the graves. It was laid in a single event. Bones with grave goods had been accumulated within some sort of “houses of the dead” and afterwards, at the moment of abandonment of the settlement by its inhabitants, they were sunk in nearby swamp. The deposit from Modlniczka is distinctive in terms of wide chronological frames of artefacts gathered within it. The oldest of them are dated to phase A2 of the younger Pre-Roman period (Tyniec group), whereas, the youngest ones are ascribed to phase C2 of the Roman period or slightly later (Przeworsk culture). Co-existence in the deposit may be considered as a confirmation of cultural continuation between above-mentioned taxonomic units

References:

Andrzejowski J. 1998. Nadkole 2. A Cemetry of the Przeworsk Culture in Eastern Poland (= Monumenta Archaeologica Barbarica 5). Kraków ; Byrska-Fudali B., Przybyła M. M. and Rudnicki M. 2009. Monety celtyckie znalezione na stanowisku 2 w Modlniczce, pow. krakowski. Sprawozdania Archeologiczne 61, 273-298 ; Baczyńska B. 1994. Cmentarzysko kultury mierzanowickiej w Szarbii, woj. kieleckie. Kraków ; Behm-Blancke G. 2003. Heiligtümer der Germanen und ihrer Vorgänger in Thürinngen. Die Kultstätte Oberdorla 1 (= Weimaren Monographien zur Ur- und Frühgeschichte. Band 38.1). Stuttgart ; Bender W. and Stupnicka E. 1974. Z badań archeologiczno-geologicznych stanowiska torfowego w miejscowości Otalążka, pow. Grójec. Archeologia Polski 19, 307-358 ; Christensen Ch. 2003. The sacrificial bogs of the Iron Age. In L. Jørgensen, B. Storgaard and L. Gebauer-Thomsen (eds.), The spoils of victory - the north in the shadow of Roman Empire. Gylling, 346-355 ; Czarnecka K. 1990. Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej. Warszawa ; Czarnecka K. 2004. Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej. In J. Andrzejowski, A. Kokowski and L. Christian (eds.), Wandalowie. Strażnicy bursztynowego szlaku. Lublin-Warszawa, 97-106 ; Dąbrowska T. 1988. Wczesne fazy kultury przeworskiej. Warszawa ; Dąbrowska T. 1997. Kamieńczyk. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien (= Monumenta Archaeologica Barbarica 3). Kraków ; Dąbrowscy I. K. 1967. Cmentarzysko z okresu późnolateńskiego i wpływów rzymskich w Wesółkach, pow. Kalisz. Wrocław ; Dobrzańska H. 1980. Zagadnienie datowania ceramiki toczonej w kulturze przeworskiej. Archeologia Polski 24, 87-152 ; Dobrzańska H. 1990. Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. krakowskie 1-2. Wrocław ; Garbacz K. 2009. Wyniki badań wykopaliskowych na wielkiej nekropoli w Pikulach, gm. Janów Lubelski- przyczynek do studiów nad młodszym okresem przedrzymskim w Polsce. Sprawozdania Archeologiczne 61, 297-380 ; Godłowski K. 1973. Kraków-Kryspinów. A cemetry of the late La Tène and of the Roman period. Recherches Archeologiques de 1972. Kraków, 27-33 ; Godłowski K. 1976. Kryspinów - district of Cracow (A cemetry of the Roman period). Recherches Archeologiques de 1975. Kraków, 27-33 ; Godłowski K. 1977. Materiały do poznania kultury przeworskiej na Górnym Śląsku (cz. II). Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 4, 7-237 ; Godłowski K. 1980. Kryspinów, Woiwodschaft Kraków, Gemeinde Liszki. Ein Gräber feld der Spätlatènezeit und der römischen Kaiserzeit. Recherches Archeologiques de 1979. Kraków, 19-21 ; Godłowski K. and Wichman T. 1998. Chmielów Piaskowy. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im Świętokrzyskie-Gebirge (= Monumenta Archaeologica Barbarica 6). Kraków ; Jasnosz S. 1952. Cmentarzysko z okresu późno-lateńskiego i rzymskiego w Wymysłowie, pow. Gostyń. Fontes Archaeologici Posnanienses 2, 1-284 ; Kaul F. 2003. The bog - the gateway to another world. In L. Jørgensen, B. Storgaard and L. Gebauer-Thomsen (eds.), The spoils of victory - the north in the shadow of Roman Empire. Gylling, 18-43 ; Kokowski A. 2005. Starożytna Polska. Warszawa ; Liana T. 1970. Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim. Wiadomości Archeologiczne 35, 429-491 ; Lund J. 2002. Forlev Nymølle. En offerplads fra yngre førromersk jernalder. KUML. 143-195 ; Makiewicz T. 1993. Z badań nad ofiarami i miejscami ofiarnymi na terenie Polski w okresie przedrzymskim i rzymskim. In M. Kwapiński and H. Paner (eds.), Wierzenia przedchrześcijańskie na ziemiach polskich. Gdańsk, 65-76 ; Makiewicz T., Kaczor W., Krąpiec M., Makowiecki D., Miłosz E. and Polcyn M. 2008. Studnia – cmentarzysko z okresu wędrówek ludów w obrębie kompleksu osadniczego w Konarzewie (stanowisko 5), pow. Poznań ziemski. Nowy typ cmentarzyska kultury przeworskiej. In J. Skowron and M. Olędzki (eds.), Kultura przeworska. Odkrycia - interpretacje - hipotezy. Łódź, 299-356 ; Malinowski T. 1969. Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej. Wrocław ; Martyniak G., Pastwiński R. and Pazda S. 1997. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Ciecierzynie, gm. Byczyna, woj. opolskie. Wrocław ; Michalik L. 2009. Encyklopedia plemion Indian Ameryki Północnej. Kraków ; Polfer M. 2000. Reconstruction funerary rituals: the evidence of ustrina and related archaeological structures. In J. Pearce, M. Millett and M. Struci (eds.), Burial, Society and Context in the Roman World. Oxford, 30-37 ; Poleska P. 2006. Celtycki mikroregion osadniczy w rejonie podkrakowskim (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 2). Kraków ; Rodzińska-Nowak J. 2006. Jakuszowice. Stanowisko 2. Ceramika z osady kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów. Kraków ; Szczepanek A. 2010. Analiza antropologiczna kości przepalonych z obiektu 2537 w Modlniczce, st. 2, pow. krakowski. Sprawozdania Archeologiczne 62, 491-503 ; Tempelmann-Mączyńska M. 1985. Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen phase der Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum (= Römischgermanische Forschungen 43). Mainz ; Tempelmann-Mączyńska M. 1998. Ein spätkaiserzeitliches „Totenhaus“ aus Ostpolen und seine Beziehungen zu Skandinavien. In A. Wesse (ed.), Studien zur Archäologie des Ostseeraumes. Von der Eisenzeit zum Mittelalter. Festschrift für Michael Müller-Wille. Neumünster, 299-309 ; Thomas S. 1960. Studien zu den germanischen Kämmen der römischen Kaiserzeit (= Arbeits- und Forschungsberichte zur Sächsischen Bodendenkmalpflege 8). Dresden ; Wiśniewska A. 1999. Podwójne i zbiorowe pochówki w kulturze przeworskiej. In A. Kokowski (ed.), Kultura przeworska 4. Lublin, 55-144 ; Zieliński G. 1874. Starożytności dobrzyńskie. Wiadomości Archeologiczne 2, 79-93

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

62

Start page:

439

End page:

489

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55447 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information