Object

Title: Ks. Seweryn Wedykowski (1755-1839) i jego krytyka tłumaczenia "Eneidy" Franciszka Ksawerego Dmochowskiego

Creator:

Wójcicki, Jacek

Date issued/created:

2002

Resource type:

Text

Subtitle:

Napis, Seria VIII (2002)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. A. Aleksandrowicz, Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość, Lublin 1998, s. 29-79: Sztuka czy natura? Jacques Delille w ogrodach puławskich. ; 2. A Virgile-Delille, en lui envoyant un morceau de laurier coupé sur le tombeau de Virgile, w: J. Delille, Recueil de poésies et de morceaux choisis..., Paris 1801, s. [5]—6. ; 3. F. Bentkowski, Historia literatury polskiey wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych..., t. 1, Warszawa-Wilno 1814, s. 451. ; 4. A. Bertin, Oeuvres complètes..., Paris 1824. ; 5. Bibliographia Vergiliana Polonorum, "Eos", R. 33, 1930-1931, s. 203-240. ; 6 [S. Bielski], Wstęp, w: Wybór różnych gatunków poezji z rymopisów polskich dla użytku młodzieży, cz. 2, Warszawa 1806, s. nlb. ; 7. B. Biliński, I viaggiatori illuministi e romantici polacchi pellegrini sulla tomba di Virgilio a Napoli, w: Atti del convegno italo-polacco "Viaggio in Italia e viaggio in Polonia"..., a cura di D. Quirini-Popławska, Kraków 1994 (Zeszyty Naukowe UJ 1128), s. 206-207. ; 8. C. de Chênedollé, Études poétiques..., Paris 1822. ; 9. A. Chénier, Oeuvres poétiques..., vol. 1-2, Paris 1878-1879. ; 10. Ch.-H. Millevoye, Oeuvres complètes de Millevoye..., t.1, Paris 1827, s. 311-333: Ballades; s. 335-348: Romances. ; 11. J. Delille, Épitre dédicatoire a S. M. Alexandre Ier, Empereur de toutes les Russies, w: idem, Oeuvres complètes..., s. 383. ; 12. J. Delille, Oeuvres, t. 1: Poésies fugitives..., Paris 1809, s. 231-232. ; 13. J. Delille, Oeuvres complètes..., Paris 1840, s. 868-869. ; 14. E. D. Desforges de Parny, Oeuvres complètes, Bruxelles 1830. ; 15. J. Dobrzański, Ze studiów nad szkolnictwem elementarnym Lubelszczyzny w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław 1968. ; 16. Dodatek do "Gazety Warszawskiej" nr 92, 17 XI 1818, s. 2323. ; 17. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, opr. L. Grzebień i zesp., Kraków 1996. ; 18. C. Godebski, Wybór wierszy, opr. Z. Kubikowski, Wrocław-Kraków 1956 (BN I 161), s. CXVIII, 51-58. ; 19. Z. Goliński, Papiery Franciszka Wężyka w rękopisach ossolińskich, "Ze Skarbca Kultury" 1953, z. 1, s. 54. ; 20. S. Górski, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie (1818-1830), "Biblioteka Warszawska" 1905, t. 3, s. 92-124. ; 21. A. Grabowski, Wspomnienia, t. 2, Kraków 1909, s. 147 [nie 146]. ; 22. B. Gubrynowicz, Nieznana współczesna krytyka J. Sygierta przekładu "Iliady" Dmochowskiego, "Eos", R. 32, 1929, s. 255-278. ; 23. Horacy, De arte poetica, tł. I. Potocki, "Nowy Pamiętnik Warszawski" 1801, IV, nr 10, s. 94-107. ; 24. E. Idziakowski, Sądownictwo kościelne na terenie diecezji lubelskiej (1790-1985), mps w Bibliotece Archiwum Diecezjalnego Lubelskiego, s. 358. ; 25. Iliada Homera przekładania Franciszka Dmochowskiego, t. 3, Warszawa 1801, s. 80. ; 26. A. Jankowski, O polskich przekładach "Iliady", "Meander", R. 47, 1992, nr 5-6, s. 263. ; 27. Kalendarium życia i twórczości; Aneks do Kalendarium, w: Teatr Franciszka Zabłockiego, opr. J. Pawłowiczowa, t. 5: W stronę teatru muzycznego, Wrocław 1996, s. 327-431. ; 28. I. Kitowiczowa, O zadaniach krytyki literackiej lat 1800-1820, w: Badania nad krytyka literacką, red. J. Sławiński, Wrocław 1974. ; 29. K. Kolbuszewski, Ks. Alojzy Osiński jako tłumacz "Eneidy" (notatka bibliograficzna), w: Księga Wergiliuszowa..., red. J. Rybicki, Wilno 1930, s. 167-172. ; 30. Korespondencja Jana Gorczyczewskiego w sprawach literackich, opr. J. T. Pokrzywniak, "Pamiętnik Literacki", R. 74, 1983, z. 4, s. 252. ; 31. Korespondencja Jana Śniadeckiego. Listy z Krakowa, t. 2: 1787-1807, ze spuścizny po L. Kamykowskim opr. M. Chamcówna i S. Tync, Wrocław 1954, s. 401 (list CLXXXII do F. K. Dmochowskiego z 14 IX 1805), 409-410 (list CLXXXVII do tegoż z 27 XI 1805). ; 32. Korespondencja literacka Kajetana Koźmiana z Franciszkiem Wężykiem (1845-1856), opr. S. Tomkowicz, "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", t. 14, Kraków 1914, s. 241. ; 33. T. Kostkiewiczowa, Krytyka literacka w Polsce w epoce oświecenia, w: E. Sarnowska-Temeriusz, T. Kostkiewiczowa, Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVIII wieku oraz w epoce oświecenia, Wrocław 1990, s. 157. ; 34. K. Koźmian, Mowa o życiu i pismach Ignacego Nagurczewskiego [wygłoszona 30 IV 1811 na posiedzeniu publicznym TPN], "Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk", t. 9, Warszawa 1816, s. 243. ; 35. K. Koźmian, Pamiętniki, opr. M. Kaczmarek i K. Pecold, przed. A. Kopacz, wst. i koment. J. Willaume, Wrocław 1972, t. 2, s. 333-334. ; 36. A. Kraushar, Na odjazd Juliana Niemcewicza do Ameryki (Rok 1803), "Pamiętnik Literacki", R. 9, 1910, s. 112-113. ; 37. A. Kraushar, Satyra na Towarzystwo Przyjaciół Nauk z roku 1803, w: idem, Echa przeszłości. Szkice, wizerunki i wspomnienia historyczne, Warszawa 1917, s. 219 (w. 29-32). ; 38. P. Krukowiecki, Pieśni wszystkie Horacjusza przekładania różnych, t. 2, Warszawa 1775, s. 71. ; 39. Z. Kukulski, Obrady zgromadzeń akademickich Wydziału Małopolskiego w Lublinie w roku 1790, w: Epoka wielkiej reformy. Studia i materiały do dziejów oświaty w Polsce XVIII w., red. S. Łempicki, Lwów-Warszawa 1923, s. 107-122. ; 40. Z. Kukulski, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie na tle epoki (1818-1830), "Pamiętnik Lubelski", t. 3, 1935-1937, wyd. 1938, s. XIII-XCII. ; 41. P. D. (Écouchard) Le Brun, Oevres..., vol. 1-4, Paris 1811. ; 42. G. Legouvé, Oeuvres complètes..., vol. 1-3, Paris 1826-1827. ; 43. J. J. Lefranc de Pompignan, Oeuvres..., vol. 1-6, Paris 1784. ; 44. Marcjalis, Epigramy, tł. S. Kołodziejczyk, Warszawa 1985, s. 82. ; 45. Materiały do dziejów literatury i oświaty z archiwum drukarni i księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie, t. 1: Czasy Uniwersytetu Wileńskiego po rozbiorach (do roku 1841), opr. T. Turkowski, Wilno 1935, s. 168. ; 46. Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich, opr. T. Wierzbowski, t. 2, Warszawa 1904, s. 149-150. ; 47. A. Mickiewicz, O krytykach i recenzentach warszawskich (1829), w: idem, Dzieła, t. 5, Warszawa 1955, s. 271-272. ; 48. T. Mikulski, Ród Zoilów. Rzecz z dziejów staropolskiej krytyki literackiej, Kraków 1933; przedr. w: idem, Rzeczy staropolskie, Wrocław 1964 (Studia Staropolskie, t. 14). ; 49. C.-H. Millevoye, Oeuvres..., éd. P. L. Jacob, vol. 1-3, Paris 1880. ; 50. C.-H. Millevoye, Oeuvres complètes..., vol. 1-4, Paris 1827. ; 51. Cz. Miłosz, Sprawozdanie, w: idem, Na brzegu rzeki, Kraków 1994, s. 6. ; 52. M. Molski, Ogłoszenie dzieła pod tytułem "Eneida" Wirgiliusza, [Warszawa 1801], s. 9: Wypis z księgi IV. ; 53. K. Mrozowska, Ignacy Nagurczewski, w: Polski słownik biograficzny, t. 22, Wrocław 1977, s. 455-456. ; 54. K. Mrozowska, Walka o nauczycieli świeckich w dobie Komisji Edukacji Narodowej na terenie Korony, Wrocław 1956. ; 55. "Mrówka Poznańska" 1821, nr 7, s. 61-69; nr 8, s. 157-165; nr 9, s. 274-278; nr 10, s. 62-68. ; 56. J. Mycielski, Podróż Polki do Włoch w epoce napoleońskiej, 1803-1804, "Przegląd Polski", R. 31, 1897, t. 123 zesz. 367, s. 69-103. ; 57. Nekrolog Konstantego Wolskiego, Dodatek do "Gazety Korespondenta" 1808, nr 51 (25 VI), s. 672. ; 58. "Nowy Pamiętnik Warszawski" 1801 (sierpień), s. 229 i nast. ; 59. Odpowiedź autorowi kolędy na r. 1815 w Warszawie (Gorecki Molskiemu), w. 23—28, za: W. Pusz, Antoni Gorecki contra Marcin Molski, w: idem, Między Krasickim i Słowackim, Kraków 1992, s. 29 przyp. 22. ; 60. W. Ogrodziński, Polskie przekłady Horacego, Kraków 1935, s. 117 [144]-118 [145]. ; 61. L. Osiński, Dzieła, t. 4, Warszawa 1862, s. 354-365. ; 62. "Pamiętnik Warszawski", t. 3, 1809, nr 8 z 1 XI, s. 215-237. ; 63. S. Pietraszko, Doktryna literacka polskiego klasycyzmu, Wrocław 1966 (Studia z Okresu Oświecenia, t. 4), s. 464. ; 64. J. T. Pokrzywniak, Tłumaczenia z literatur obcych w recenzjach prasowych początków XIX wieku. Na przykładzie "Nowego Pamiętnika Warszawskiego" i "Pamiętnika Warszawskiego","Pamiętnik Literacki", R. 71, 1980, z. 1, s. 49-80. ; 65. J. Poplatek, Komisja Edukacji Narodowej. Udział byłych jezuitów w pracach KEN, Kraków 1973. ; 66. S. K. Potocki, bruliony pochwał pisarzy dla TPN z 1801 roku - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD), Archiwum Publiczne Potockich, rps ApP 233, s. 298. ; 67. S. K. Potocki, Rozprawy o języku wymowie i literaturze polskiej - Rozprawa VIII, w: idem, Pochwały, mowy i rozprawy, t. 2, Warszawa 1816, s. 588. ; 68. Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1786-1794, opr. T. Mizia, Wrocław 1969. ; 69. E. Rabowicz, Polonica oświeceniowe w bibliotekach i archiwach ZSRR, "Archiwum Literackie", t. 5: Miscellanea z doby Oświecenia, Wrocław 1960, s. 568 i 577. ; 70. L. Racine, Religia, Warszawa 1779. ; 71. W. Radliński, Marcin Molski, w: M. Molski, Pisma..., t. 1, Warszawa 1855, s. XII-XIII. ; 72. J. Ratyńska-Guzek, Problemy życia literackiego Warszawy w latach 1807-1814, w: Problemy kultury literackiej polskiego Oświecenia. Studia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1978, s. 159. ; 73. J. le Rond d’Alembert, Observations sur l'art de traduire. Postrzeżenia i uwagi nad sztuką tłumaczeń, tł. S. Klokocki, opr. J. Wójcicki, Warszawa [1995], s. 37. ; 74. J. B. Rousseau, Oeuvres, vol. 1-5, Londres 1753. ; 75. Rps Biblioteki Jagiellońskiej 6233, k. 20 v. (list z Piotrowic, 22 II 1832). ; 76. Rps Biblioteki PAU-PAN w Krakowie, sygn. 2031, t. 1, k. 121 v. (list z Warszawy, 10 III 1832). ; 77. [C. V. de] Saint-Réal, Dzieła... przekładania Franciszka Zabłockiego, t. 1-5, Warszawa, P. Dufour, 1778[t. 1-3] - 1779 [t. 4-5]. ; 78. T. Sinko, Mickiewicz i antyk, Wrocław-Kraków 1957, s. 270-276. ; 79. Słownik polskich pisarzy franciszkańskich..., red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 403-404. ; 80. B. Smuszkinówna, Wergiliusz w czasopismach wileńskich pierwszej połowy XIX w., w: Księga Wergiliuszowa..., red. J. Rybicki, Wilno 1930, s. 193-215. ; 81. J. Snopek, Jacek Idzi Przybylski, w: Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, t. 2 Warszawa 1994, s. 207-229. ; 82. J. Snopek, Nieznana karta z dziejów oświeceniowej recepcji literatury antycznej, "Meander", R. 38, 1983, z. 9, s. 329-336. ; 83. J. Snopek, Prowincja oświecona. Kultura literacka Ziemi Krakowskiej w dobie Oświecenia 1750-1815, Warszawa 1992. ; 84. J. Starnawski, Przyczynki do biografii Kniaźnina, Zabłockiego i Piramowicza zebrane z Kurowa i Końskowoli, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 7, 1963, s. 276-277. ; 85. S. Staszic, list do J. I. Przybylskiego z Lublina, 16 III 1800, rps BJ 148, t. 4, k. 401v. ; 86. M. Strzyżewski, Przemiany krytyki literackiej w Polsce w świetle wypowiedzi metakrytycznych z lat 1811-1830..., "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska", t. 37, Toruń 1992, s. 19-50. ; 87. I. Szybiak, Nauczyciele szkół średnich Komisji Edukacji Narodowej, Wrocław 1980, s. 103-104. ; 88. S. Szymonowic, Sielanka wtóra. Wesele, w: idem, Sielanki i pozostałe wiersze polskie, opr. J. Pelc, Wrocław 2000 (BN I 182), s. 14. ; 89. W. Tarnowska, Journal du voyage en Italie... (1803-1804), publ. par G. Mycielski, "Revue de Pologne", R. 2 1924-1925, nr 2, s. 488. ; 90. V. Tarnowska, Mes voyages (1804), deuxième partie, éd. et annot. par M. Wilczyńska, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej", R. 39, 1989, nr 1-2, s. 35-75. ; 91. W. Tyszkowski, "Nowy Pamiętnik Warszawski" F. K. Dmochowskiego i jego rola w popularyzowaniu wiedzy o literaturze antycznej, "Classica Wratislaviensia", t. 11, Wrocław 1987, s. 95-96. ; 92. S. Wasylewski, Podróże i malatury pani Tarnowskiej, w: idem, Twarz i kobieta, Kraków 1960, s. 107-120. ; 93. S. Wedykowski, Mowa w dzień imienin Najjaśniejszego Stanisława Augusta... do młodzi szkół wydziałowych krzemienieckich, unikat w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu, sygn. XVIII-10844-II (b. m. dr., 4°, 14s. nlb). ; 94. S. Wedykowski, Przemowa przy złożeniu do grobu ciała... Franciszka Zabłockiego..., Biblioteka Narodowa w Warszawie sygn. II 342 879; Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie (bez sygn.); druk: Lublin, J. K. Pruski, k. nlb. 4,4°. ; 95. S. Wedykowski, Rozprawy o uszanowaniu, które prawdziwa filozofia winna jest dla religii, rps BJ 6757 II, k. 17a. ; 96. Wergiliusz, Eneida. Epopeja w dwunastu księgach, tł. I. Wieniewski, Kraków 1978. ; 97. J. Wikarjak, Polskie przekłady "Eneidy", "Symbolae Philologorum Posnaniensium", t. 3, Poznań 1977, s. 91-173. ; 98. P. Wirgilijusza Marona księgi wszystkie..., wyd. J. A. Załuski, Warszawa, K. B. Nicolai, 1754. ; 99. Wolter, Poema o zapadnieniu Lizbony, Warszawa 1779. ; 100. E. Woroniecki, Alojzy Osiński. Materiały biograficzne i spuścizna rękopiśmienna, mps Biblioteki IBL PAN w Warszawie, sygn. 173, s. 68. ; 101. J. Wójcicki, Adam Kazimierz Czartoryski recenzentem przekładu Wergiliusza, "Meander", R. 45, 1990, nr 4-6, s. 213-224. ; 102. J. Wójcicki, Horacy w twórczości Kajetana Koźmiana, "Meander", R. 48, 1993, z. 3-4, s. 167. ; 103. J. Wójcicki, "Pastoralna" i "Eroica" Kajetana Koźmiana, w: Wergiliusz, Bukoliki, tł. K. Koźmian, wyd. J. Wójcicki, Warszawa 1998, s. 19-21. ; 104. A. Wójcik, Problematyka literacka w twórczości Horacego, Poznań 1978, s. 60-61. ; 105. Vergilius, Opera, ed. N. E Lemaire, Parisiis 1819, vol. 7, s. 401. ; 106. P. Vergilius Maro, Aeneis... - L'Ènéide, trad. par J. Delille, vol. 1-4, Paris 1804. ; 107. P. Vergilius Maro, Bucolica albo pasterki... przekładania Ignacego Nagurczewskiego... - Ekloga trzecia. Palemon, w: Sielanki polskie z różnych autorów zebrane..., Warszawa, Mich. Gröll, 1778, s. 426. ; 108. P. Vergilius Maro, Eneida, tł. i opr. Z. Kubiak, Warszawa 1987. ; 109. P. Vergilius Maro, Oeuvres..., trad. ...avec des remarques par M. l’abbé Desfontaines, vol. 1-2, Lyon 1801. ; 110. "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 1771, t. 3, cz. 1, s. 113-128. ; 111. J. Ziętarska, O metodzie krytyki literackiej w dobie Oświecenia, Warszawa 1981. ; 112. J. Ziętarska, Pojęcie wartości przekładu w okresie przełomu literackiego 1815—1830, w: Poetyka i stylistyka słowiańska, red. S. Skwarczyńska, Wrocław 1973, s. 237-245. ; 113. J. Ziętarska, Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego Oświecenia, Wrocław 1969 (Studia z Okresu Oświecenia, t. 10), s. 92-93. ; 114. A. Żyga, Dzików w kręgu pseudoklasyków, "Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" 1975, s. 63-100.

Relation:

Napis

Volume:

VIII

Start page:

107

End page:

139

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56644 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Oct 12, 2015

Number of object content hits:

269

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/68779

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information